Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2024

De raad van de gemeente Oudewater;

gelezen het voorstel d.d. 14 november 2023 van:

 • -

  burgemeester en wethouders

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de

“Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2024”

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het

 • -

  doen begraven van lijken;

 • -

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot

 • -

  het doen bij zetten van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • -

  begraafplaats: de algemene begraafplaats te Hekendorp;

 • -

  graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • -

  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • -

  particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het

 • -

  uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken;

 • -

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is

 • -

  verleend tot:

  • het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • het doen verstrooien van as;

 • -

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleen tot:

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • het doen verstrooien van as;

 • -

  particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen.

Artikel 2. Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4. Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5. Belastingjaar

 • 1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 4.3 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 6. Wijze van heffing

De rechten als die bedoeld in de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1. De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 4.2, en 4.3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in hoofdstuk 4.2 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in hoofdstuk 4.2 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 8. Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten als die bedoeld in hoofdstuk 4.2 en 4.3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9. Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10. Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11. Overgangsrecht

De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2023’ van 22 december 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13. Citeerartikel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening lijkbezorgingsrechten 2024”.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oudewater in zijn openbare vergadering,

gehouden op 14 december 2023.

mr. M.W. Bosma

griffier

drs. D.C. de Vries

voorzitter

Bijlage Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2024

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf (particulier graf) wordt geheven:

 

1.1.1

voor een periode van 20 jaar

€ 322,00

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf (particulier urnengraf) wordt geheven:

 

1.2.1

voor een periode van 20 jaar

€ 322,00

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis (particuliere urnennis) wordt geheven:

 

1.3.1

voor een periode van 20 jaar

€ 163,00

1.4

voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in de voorgaande onderdelen wordt geheven:

 

1.4.1

voor een periode van 10 jaar: een recht gelijk aan de helft van het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar.

 

Hoofdstuk 2 Begraven

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:

€ 934,00

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar wordt geheven:

€ 547,00

2.3

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven:

€ 708,00

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn in een urnennis wordt geheven:

€ 163,00

Hoofdstuk 4 Grafbedekking en onderhoud

4.1

Voor het afgeven van een vergunning voor het hebben van een grafbedekking als bedoeld in de Beheersverordening begraafplaatsen Oudewater 2011 wordt geheven:

 

4.1.1

voor het plaatsen van gedenktekens of kruisen, per gedenkteken of kruis

€ 66,00

4.1.2

voor het gebruik van de steen van een columbarium

€ 185,00

4.2

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de voorwerpen, bedoeld in onderdeel 4.1.1 wordt geheven per jaar:

 

4.2.1

voor gedenktekens en kruisen, per gedenkteken of kruis

€ 66,00

4.3

De rechten als bedoeld in onderdeel 4.2 kunnen worden afgekocht:

 

4.3.1

voor 20 jaar tijd door voldoening van een som ineens van het 18-voud van de jaarlijkse rechten.

 

4.3.2

bij verlenging met 10 jaar door voldoening van een som ineens voor de verlenging van het 8-voud van de jaarlijkse rechten.

 

Hoofdstuk 5 Inschrijven en overboeken van particulier graf of particuliere urnennis

5.1

Voor het inschrijven en overboeken van een particulier graf in een daartoe bestemd register wordt geheven:

€ 19,00

5.2

Voor het inschrijven en overboeken van een particuliere urnennis in een daartoe bestemd register wordt geheven:

€ 19,00

Hoofdstuk 6 Opgraven of ruimen

6.1

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven:

€ 708,00

6.2

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven:

€ 934,00

6.3

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven:

€ 934,00

6.4

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven:

€ 708,00

Behoort bij het raadsbesluit met nummer D/23/122749 van 14 december 2023.

mr. M.W. Bosma

griffier