Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Verordening ambtelijke bijstand en fractie-ondersteuning gemeente Amstelveen 2024

Geldend van 21-12-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Verordening ambtelijke bijstand en fractie-ondersteuning gemeente Amstelveen 2024

Zaaknummer: Z23-099695

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van het presidium van 29 november 2023;

gelet op artikel 33, derde lid van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening ambtelijke bijstand en fractie-ondersteuning gemeente Amstelveen 2024

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • ambtelijke bijstand: bijstand, verleend door onder het gezag van het college werkzame ambtenaren;

 • bijstand: ondersteuning bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere ondersteuning niet zijnde een verzoek om informatie.

Paragraaf 2 Verzoeken om informatie of ambtelijke bijstand

Artikel 2 Verzoek om informatie

 • 1.

  Een raadslid kan de griffier verzoeken om feitelijke informatie van geringe omvang of om inzage in, of afschrift van bij de raad, burgemeester en wethouders of de burgemeester berustende schriftelijke stukken en ander materiaal dat gegevens bevat.

 • 2.

  De griffier verstrekt zo spoedig mogelijk de verzochte informatie, voor zover deze daarover kan beschikken. Voor zover daarmee niet aan het verzoek voldaan is verzoekt de griffier de gemeentesecretaris één of meer ambtenaren aan te wijzen die voor zover mogelijk de resterende informatie zo spoedig mogelijk verstrekken.

Artikel 3 Verzoek om ambtelijke bijstand

 • 1.

  Een raadslid kan de griffier verzoeken om ambtelijke bijstand.

 • 2.

  De griffier verleent zo spoedig mogelijk de ambtelijke bijstand, voor zover dit in redelijkheid kan worden gevergd. Voor zover daarmee niet aan het verzoek voldaan is kan de griffier de gemeentesecretaris verzoeken om één of meer ambtenaren aan te wijzen om ambtelijke bijstand te verlenen.

 • 3.

  De gemeentesecretaris weigert het verzoek om ambtelijke bijstand als:

  • a.

   naar oordeel van de gemeentesecretaris niet aannemelijk is gemaakt dat de ambtelijke bijstand betrekking heeft op raadswerkzaamheden, of

  • b.

   dit naar het oordeel van de gemeentesecretaris het belang van de gemeente kan schaden, of

  • c.

   het verlenen van de verzochte ambtelijke bijstand naar zijn oordeel in redelijkheid niet kan worden gevergd.

 • 4.

  Als de ambtelijke bijstand op grond van het derde lid wordt geweigerd deelt de gemeentesecretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier en aan het raadslid door wie het verzoek is ingediend. De griffier of het raadslid kan de burgemeester verzoeken met de griffier en de gemeentesecretaris en zo nodig het raadslid in overleg te treden over het alsnog te laten verlenen van de ambtelijke bijstand. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek.

Artikel 4 Geschil over ambtelijke bijstand

 • 1.

  Een raadslid dat niet tevreden is over de door de aan hem verleende ambtelijke bijstand, kan de griffier verzoeken hierover in overleg te treden met de gemeentesecretaris.

 • 2.

  Als overleg met de griffier niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing, verzoekt de griffier de burgemeester om met hem, de secretaris, en zo nodig het raadslid, in overleg te treden over de over de aan het raadslid verleende ambtelijke bijstand. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk op het verzoek.

Artikel 5 Vertrouwelijkheid en verstrekking informatie ambtelijke bijstand

 • 1.

  Een raadslid kan aangeven dat een verzoek om ambtelijk bijstand of de inhoud van het gegeven advies vertrouwelijk wordt gehouden. In dat geval kan de griffier dit verzoek vertrouwelijk in het driehoeksoverleg bespreken.

 • 2.

  Als het college of één of meer leden van het college informatie wensen over een verzoek om ambtelijke bijstand of over de inhoud van verleende ambtelijke bijstand, wenden zij zich daartoe rechtstreeks tot het betrokken raadslid.

Paragraaf 3 Fractieondersteuning

Artikel 6 Recht op financiële bijdrage

 • 1.

  De raad verstrekt een fractie jaarlijks een financiële bijdrage ter ondersteuning van het functioneren van de fractie.

 • 2.

  De financiële bijdrage bestaat uit een jaarlijks basisbedrag van € 2500,- en een variabel deel van € 700,- per raadszetel.

Artikel 7 Besteding financiële bijdrage

 • 1.

  Een fractie besteedt de financiële bijdrage uitsluitend om de volksvertegenwoordigende, kaderstellende of controlerende rol van de fractie te versterken.

 • 2.

  De financiële bijdrage mag in ieder geval niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met enige wettelijke bepaling;

  • b.

   betalingen, inclusief die ter voldoening van contributie, aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van diensten of goederen geleverd ten behoeve van de versterking van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie of arbeidsovereenkomst;

  • c.

   giften, leningen, beleggingen en voorschotten;

  • d.

   uitgaven die op grond van enige andere wettelijke regeling in aanmerking komen voor vergoeding van overheidswege, inclusief uitgaven in verband met verkiezingsactiviteiten, of

  • e.

   de kosten voor niet-partijpolitiek georiënteerde scholing in verband met de vervulling van de functie van raads- of burgerlid, voor zover deze door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd.

Artikel 8 Voorschot financiële bijdrage

 • 1.

  Aan een fractie wordt jaarlijks vóór 31 januari een voorschot verleend ter hoogte van de financiële bijdrage voor het betreffende kalenderjaar op een door de fractie aan te geven rekeningnummer.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 6 en het bepaalde in het eerste lid wordt in een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden het voorschot vóór 31 januari verstrekt naar rato van de in artikel 6, tweede lid genoemde bedragen voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. In de eerste maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt wordt het voorschot verstrekt voor de overige maanden van het jaar.

Artikel 9 Gevolgen splitsen en einde bestaan fractie

 • 1.

  Als één of meer raadsleden van één of meer fracties als zelfstandig raadslid gaan optreden of zich aansluiten bij een andere fractie, wordt het voor elk van deze zetels beschikbaar gestelde variabele deel van de financiële bijdrage toebedeeld aan het zelfstandige raadslid of aan de fractie waarbij aangesloten wordt.

 • 2.

  Als zich een situatie voordoet als bedoeld in het eerste lid worden de verleende voorschotten onverwijld bijgesteld overeenkomstig de uit het eerste lid voortvloeiende verdeling.

 • 3.

  Als een fractie tijdens een zittingsperiode ophoudt te bestaan, vervalt de aanspraak op de financiële bijdrage met ingang van de maand volgend op de maand waarin de fractie hiervan kennisgeving heeft gedaan.

 • 4.

  Als een fractie als gevolg van verkiezingen ophoudt te bestaan, vervalt de aanspraak op de financiële bijdrage met ingang van de datum dat de raad in de nieuwe samenstelling aantreedt.

Artikel 10 Verantwoording

 • 1.

  Elke fractie en elk zelfstandig raadslid legt binnen één maand na het einde van een kalenderjaar verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning. Dat gebeurt door het aanleveren van een verantwoordingsformulier bij de griffie. Dit formulier dient voorzien te zijn van betalingsbewijzen en waar mogelijk facturen.

 • 2.

  Elke fractie en elk zelfstandig raadslid dient het verantwoordingsformulier en de onderliggende originele betalingsbewijzen en facturen zeven jaar te bewaren. Bij het aflopen van de raadsperiode kunnen deze stukken bij de griffie ter archivering worden aangeboden.

 • 3.

  Het bedrag dat de fracties of het zelfstandig raadslid niet hebben gebruikt in het desbetreffende kalenderjaar, wordt teruggestort naar de gemeente binnen twee maanden nadat het kalenderjaar is geëindigd.

 • 4.

  De griffie stelt naar aanleiding van de verantwoordingen een controlerapport op, welke wordt voorgelegd aan de gemeentelijke concerncontroller. Deze voert een controle uit, waarna het rapport ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

 • 5.

  Eventuele geconstateerde onvolkomenheden worden verrekend met de uitbetaling van het voorschot van het volgend jaar zoals genoemd in artikel 8.

Paragraaf 4 Slotbepalingen

Artikel 11 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Amstelveen 2022 wordt ingetrokken.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde verordening blijft van toepassing ten aanzien van de op basis van die verordening verleende financiële bijdragen en de verantwoording, controle, vaststelling en afrekening van die financiële bijdragen.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Amstelveen 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 december 2023.

De griffier,

Debby de Heus

De voorzitter,

Tjapko Poppens