Verordening regelende de tarieven voor van gemeentewege bedrijfsmatig verstrekte diensten 2024

Geldend van 22-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening regelende de tarieven voor van gemeentewege bedrijfsmatig verstrekte diensten 2024

De raad van de gemeente Neder-Betuwe

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet

B E S L U I T:

Vast te stellen de volgende verordening:

Verordening regelende de tarieven voor van gemeentewege bedrijfsmatig verstrekte diensten 2024

Artikel 1

Voor door of vanwege de gemeente te verrichten of verrichte diensten, van hem die daartoe strekkende aanvraag heeft ingediend, wordt een betaling gevorderd overeenkomstig het volgende tarief:

A. (vervallen)

B. Aansluiting riool

Vrij verval riolering:

 • 1.

  Voor nog niet aangesloten bestaande woning op een gemengde vrij vervalriolering (vuil- en regenwater op één riool) in een weg met open verharding of in een berm: werkelijke kosten;

 • 2.

  Voor nog niet aangesloten bestaande woning op een gemengde vrij vervalriolering in een weg met gesloten verharding: werkelijke kosten;

 • 3.

  Voor nog niet aangesloten bestaande woning op een gescheiden vrij vervalriolering (vuil- en regenwater in twee aparte riolen) in een weg met open verharding of in een berm: werkelijke kosten

 • 4.

  Voor nog niet aangesloten bestaande woning op een gescheiden vrij vervalriolering in een weg met gesloten (asfalt, beton) verharding: werkelijke kosten;

 • 5.

  Voor aansluiting van een bedrijf op een vrij vervalriolering: werkelijke kosten;

 • 6.

  Nieuwbouw: werkelijke kosten;

 • 7.

  Voor wijziging van een bestaande aansluiting op een vrijverval riolering: werkelijke kosten.

Drukriolering: IBA

 • 1.

  Voor een bestaande woning met uitsluitend huishoudelijk afvalwater op een drukriolering: werkelijke kosten

 • 2.

  Voor aansluiting van een bedrijf (ongeacht de lozing) op de drukriolering: werkelijke kosten

 • 3.

  Nieuwbouw: werkelijke kosten

 • 4.

  Voor wijziging van een bestaande aansluiting op een drukriolering: werkelijke kosten.

C Maken en aanpassen van inritten zowel binnen als buiten de kom.

 • 1.

  Het maken van een inrit van nieuw materiaal bij aanleg en reconstructie: werkelijke kosten;

 • 2.

  Het maken en verbreden van een inrit in bestaand trottoir/berm binnen de kom: werkelijke kosten;

 • 3.

  Het maken van een inrit buiten de kom in een berm en of over een watergang inclusief het beduikeren van de watergang: werkelijke kosten;

 • 4.

  Het verwijderen en verplaatsen van lichtmasten, straatkolken, bomen en div.: werkelijke kosten.

Aanvullende bepalingen:

 • 1.

  Onder werkelijke kosten wordt verstaan: de kosten van voorbereiding, de kosten van uitvoering, de kosten van toezicht, administratiekosten en de kosten van herstelwerkzaamheden

 • 2.

  Onder nog niet aangesloten bestaande panden wordt verstaan een pand met een lozing van voor 1 maart 1997. Voor panden met een lozing na deze datum gelden de actuele regelgeving, besluiten en verordeningen.

 • 3.

  In alle gevallen dient het afvalwater en het regenwater gescheiden naar de erfgrens gebracht te worden.

 • 4.

  Een huisaansluiting heeft standaard een diameter van ø125 mm, bij eventuele afwijkingen worden de werkelijke kosten in rekening gebracht

 • 5.

  Indien er een gescheiden stelsel aanwezig is dient de aansluiting als zodanig uitgevoerd te worden.

 • 6.

  Bij de aanvraag om een aansluiting dient ieder pand in principe een eigen aansluiting op de riolering te verkrijgen.

 • 7.

  De gemeente legt een ontstoppingsstuk op het aan te sluiten perceel, aan de erfgrens met de gemeentelijke grond.

 • 8.

  Indien een eigenaar een verstopping in zijn huisaansluiting constateert dient de eigenaar zelf het ontstoppingsstuk aan de erfgrens op te graven.

 • 9.

  De kosten voor het opgraven van het ontstoppingsstuk of andere onderzoekskosten die door bewoner of eigenaar gemaakt worden om te kunnen constateren waar een verstopping zich in de huisaansluiting bevindt worden niet vergoed, ook als de verstopping zich uiteindelijk blijkt te bevinden in de gemeentelijke riolering.

 • 10.

  Indien de eigenaar een vastgesteld tarief dient te betalen dient dit bedrag overgemaakt te zijn, voordat door de gemeente tot aanleg wordt overgegaan.

D. Overige werkzaamheden

Verschuldigd zijn:

 • a.

  voor vrachtauto´s/atlas incl. chauffeur per uur € 93,86

 • b.

  voor kleine vrachtauto’s incl. chauffeur per uur € 76,13

 • c.

  voor veegmachine incl. chauffeur per uur € 93,86

 • d.

  voor werklieden per uur € 88,75

Voor te vervangen of bij te leveren materialen worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

Artikel 2

Te bepalen dat indien ambtenaren van de gemeente voor het verrichten van de onder artikel I genoemde werkzaamheden genoodzaakt zijn arbeid te verrichten op een zaterdag, een zondag of daarmee gelijk te stellen dag, de tarieven worden verhoogd met 100% en op een andere dag voor 7.30 uur en na 17.00 uur met 50%.

Artikel 3

Vast te stellen de volgende algemene bepalingen voor de toepassing van de onder artikel I en II genoemde tarieven:

 • 1.

  Onderdelen van eenheden van tijd en afmeting worden voor een geheel gerekend;

 • 2.

  De nodige opmetingen worden uitsluitend verricht door ambtenaren van de gemeente;

 • 3.

  Geulen en gaten in de verhardingen worden, voor zover mogelijk voor het einde van de voor de ambtenaren van de gemeente vastgestelde werktijd, dezelfde dag hersteld;

 • 4.

  De tarieven zijn exclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting.

Artikel 4

 • 1. De tariefsverordening bedrijfsmatig verstrekte diensten 2023 van 15 december 2022 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2024, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3. Datum van de ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als “Tariefsverordening bedrijfsmatig verstrekte diensten 2023”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadvergadering van 7 december 2023

de griffier,

Erwin van der Neut

de voorzitter,

Jan Kottelenberg