Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Verordening gemeentelijke rekenkamer Amstelveen

Geldend van 21-12-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Verordening gemeentelijke rekenkamer Amstelveen

Zaaknummer: Z23-100415

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelezen het voorstel van het presidium van 29 november 2023;

gelet op de artikelen 81k en 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de:

Verordening gemeentelijke rekenkamer Amstelveen

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • college: college van burgemeester en wethouders;

 • griffier: functionaris als bedoeld in artikel 107a van de Gemeentewet;

 • raad: de gemeenteraad;

 • rekenkamer: gemeentelijke rekenkamer als bedoeld in artikel 81a van de Gemeentewet;

 • voorzitter: voorzitter van de rekenkamer.

Artikel 2 Rekenkamer

 • 1.

  Er is een rekenkamer.

 • 2.

  De rekenkamer bestaat uit drie leden welke worden benoemd door de raad, waaronder een voorzitter.

Artikel 3 Klankbordgroep

 • 1.

  Er is een klankbordgroep voor de rekenkamer.

 • 2.

  De klankbordgroep bestaat uit vijf leden afkomstig uit de raad. De raad kan daarnaast twee plaatsvervangers benoemen die hen bij afwezigheid kunnen vervangen. Per raadsperiode wordt een nieuwe klankbordgroep aangewezen.

Artikel 4 Herbenoeming

De leden van de rekenkamer, waaronder de voorzitter, kunnen maximaal een keer voor een periode van zes jaar worden herbenoemd.

Artikel 5 Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  Het secretariaat van de commissie berust bij de raadsgriffie.

 • 2.

  De raadsgriffie staat de rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar taken terzijde.

 • 3.

  De raadsgriffie legt rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamercommissie over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.

 • 4.

  De raadsgriffie draagt zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging en de vorming van dossiers.

Artikel 6 Budget

 • 1.

  De voorzitter van de rekenkamer is bevoegd binnen zijn bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen voor de uitvoering van de werkzaamheden van de rekenkamer.

 • 2.

  Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  • a.

   De vergoedingen aan de leden, waaronder de voorzitter;

  • b.

   Interne onderzoeksmedewerkers;

  • c.

   Externe deskundigen die eventueel door de rekenkamer zijn ingeschakeld;

  • d.

   Eventuele overige uitgaven die de rekenkamer nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 3.

  De rekenkamer is voor de besteding van het budget verantwoording verschuldigd aan de raad.

Artikel 7 Vergoeding

 • 1.

  De leden van de rekenkamer ontvangen voor hun werkzaamheden een vaste maandelijkse vergoeding.

 • 2.

  De vergoeding bedraagt € 486,10 per maand. De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd met dezelfde indexering die geldt voor de vergoeding voor raadsleden.

Artikel 8 Onderwerpselectie

 • 1.

  De rekenkamer bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast.

 • 2.

  De in het vorige lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de rekenkamer ter kennisneming aan de raad verstuurd.

 • 3.

  De raad kan de rekenkamer een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De rekenkamer bericht de raad binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de rekenkamer niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

Artikel 9 Werkwijze

 • 1.

  De rekenkamer kan een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vaststellen. Zij zendt het reglement na vaststelling ter kennisgeving aan de raad.

 • 2.

  De rekenkamer is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 3.

  De rekenkamer beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.

 • 4.

  De rekenkamer is bevoegd bij alle leden van het college en bij alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden van het college en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de commissie gestelde termijn te verstrekken.

 • 5.

  De rekenkamer vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van het onderzoek.

 • 6.

  De rekenkamer vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 5.1 van de Wet open overheid kan de commissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

 • 7.

  De rekenkamer kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

 • 8.

  Voor de uitvoering van het onderzoek kan de commissie, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen.

 • 9.

  De rekenkamer stelt de betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die ten minste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het conceptonderzoeksrapport aan de commissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De rekenkamer bepaalt wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.

 • 10.

  Na vaststelling door de rekenkamer worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijze van betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen, aan de raad aangeboden.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  Besluiten, genomen krachtens de verordening rekenkamercommissie 2005, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 • 2.

  De verordening rekenkamercommissie 2005 wordt ingetrokken.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke rekenkamer Amstelveen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 13 december 2023.

De griffier,

Debby de Heus

De voorzitter,

Tjapko Poppens