Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Neder-Betuwe

Geldend van 22-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Neder-Betuwe

De raad van de gemeente Neder-Betuwe

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

B E S L U I T:

Vast te stellen de volgende verordening:

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Neder-Betuwe.

Artikel 1 Mogelijkheden kwijtschelding

 • 1. Het verlenen van kwijtschelding is mogelijk voor:

  • -

   de afvalstoffenheffing (Verordening Afvalstoffenheffing Avri, artikel 9);

  • -

   de hondenbelasting voor het tarief van de eerste hond;

  • -

   de rioolheffing;

  • -

   het eigenaarsgedeelte van de onroerende-zaakbelastingen voor woningen.

 • 2. Het verlenen van kwijtschelding is niet mogelijk voor:

  • -

   Leges;

  • -

   Verblijfsbelasting;

  • -

   Precario;

  • -

   Marktgelden;

  • -

   Forensenbelasting;

  • -

   Lijkbezorgingsrechten.

Artikel 2 Berekeningswijze kosten van bestaan

 • 1. Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 procent.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van bestaan van pensioengerechtigden in plaats van de bijstandsnorm het netto-ouderdomspensioen gehanteerd.

Artikel 3 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 4 Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

 • a.

  het maximumbedrag genoemd in artikel 4, onder a van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot.

 • b.

  75% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande, en

 • c.

  90% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande ouder.

Artikel 5 Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De eerder regeling(en) met de vastgestelde beleidskeuzes komen te vervallen door de vaststelling van deze Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Neder-Betuwe met dien verstande dat zij van toepassing blijft op kwijtscheldingsverzoeken die zijn ingediend voor de in het tweede lid genoemde datum.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3. Deze verordening gaat in op 1 januari 2024.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Neder-Betuwe.”

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadvergadering van 7 december 2023

de griffier,

Erwin van der Neut

de voorzitter,

Jan Kottelenberg