Voorbeschermingsregels hyperscale datacentra

Deze regeling is juridisch onderdeel van Omgevingsplan gemeente Westerkwartier.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Voorrangsbepaling

Voor zover de regels van het omgevingsplan van de gemeente Westerkwartier in strijd zijn met deze voorbeschermingsregels gelden alleen de voorbeschermingsregels.

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze regels wordt verstaan onder:

Hyperscale datacentrum

het exploiteren van een rekencentrum of datacentrum, als bedoeld in artikel 3.235 van het Besluit activiteiten leefomgeving, voor zover het gaat om een bebouwd vloeroppervlakte van meer dan 10 ha en een elektrisch aansluitvermogen van 70 MW of meer.

Een hyperscale datacentrum omvat ook andere activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie en die het hyperscale datacentrum functioneel ondersteunen.

Hoofdstuk 2 Voorbeschermingsregels hyperscale datacentra

Artikel 2.1 Verbod op activiteiten die betrekking hebben op een hyperscale datacentrum

  • 1.

    Het is verboden om een hyperscale datacentrum te bouwen of bouwwerken of gronden te gebruiken ten behoeve van een hyperscale datacentrum.

  • 2.

    Het eerste lid is niet van toepassing op een activiteit die op grond van het recht zoals dat gold voor inwerkingtreding van dit artikel rechtmatig wordt verricht of is toegestaan op grond van een omgevingsvergunning die is aangevraagd op of voor 16 februari 2022.