Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Eemsdelta 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Eemsdelta 2024

De raad van de gemeente Eemsdelta;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 juli 2023;

overwegende dat:

- gemeenten, provincies en de gemeenschappelijke diensten die in hun opdracht werken, zich bij de zorg voor een gezonde en veilige fysieke leefomgeving met oog voor de maatschappelijke functies daarvan, waar die zorg gestalte krijgt in de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van het omgevingsrecht, voor de gezamenlijke opgave gesteld zien om (in landelijk verband) de kwaliteit van deze uitvoering en handhaving te bevorderen, te borgen en te beoordelen;

- het met het oog daarop wenselijk is om regels vast te stellen, in onderlinge afstemming op het niveau van omgevingsdienst Groningen, door de deelnemende gemeenten en provincie;

- het richtsnoer voor de kwaliteitsbevordering de in landelijke samenwerking opgestelde kwaliteitscriteria zijn die op basis van technische en maatschappelijke ontwikkelingen, indien daartoe aanleiding is, met betrokken partijen in landelijke afstemming zullen worden aangepast;

gelet op de artikelen 18.20, derde lid, en 18.23, eerste lid, aanhef en onder a van de Omgevingswet en artikel 149 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Eemsdelta 2024.

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • wet: de Omgevingswet;

 • betrokken wetten: de wet en de Wet milieubeheer, voor zover paragraaf 18.3.3 van de Omgevingswet van overeenkomstige toepassing is verklaard;

 • kwaliteitscriteria: de op basis van de in landelijke samenwerking tussen bevoegde gezagen ontwikkelde en beschikbaar gestelde kwaliteitscriteria voor uitvoering van taken voor de instrumenten vergunningverlening, toezicht en handhaving inzake de beschikbaarheid en de deskundigheid van organisaties die met de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten zijn belast passend bij de aard en omvang van de gemeente Eemsdelta.

Artikel 2. Reikwijdte

Deze verordening is van toepassing op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders.

HOOFDSTUK 2. KWALITEIT

Artikel 3. Betrokkenheid van de raad

De raad ziet toe op de hoofdlijnen van het door burgemeester en wethouders gevoerde beleid voor de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten.

Artikel 4. Kwaliteitsdoelen

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beoordelen de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van daarvoor door hen gestelde doelen in de uitvoerings- en handhavingsstrategie.

 • 2.

  De doelen in de uitvoerings- en handhavingsstrategie voor de betrokken wetten hebben in ieder geval betrekking op:

  • a.

   de dienstverlening;

  • b.

   de uitvoeringskwaliteit van diensten en producten;

  • c.

   de financiën.

Artikel 5. Kwaliteitsborging

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen de kwaliteitscriteria voor de kwaliteit van uitvoering en handhaving vast, alsmede de daaruit voortvloeiende uitvoeringskaders.

 • 2.

  Op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van burgemeester en wethouders zijn de in het eerste lid bedoelde kwaliteitscriteria van toepassing.

 • 3.

  Over de naleving van de kwaliteitscriteria doen burgemeester en wethouders jaarlijks mededeling aan de gemeenteraad.

 • 4.

  Voor zover de kwaliteitscriteria niet zijn of niet konden worden nageleefd, doen burgemeester en wethouders daarvan gemotiveerd opgave.

HOOFDSTUK 3. SLOTBEPALINGEN

Artikel 6. Intrekking oude regelingen

De volgende verordening wordt ingetrokken:

- Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Eemdelta 2023 (vastgesteld op 21 december 2022).

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2024.

Artikel 8. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht gemeente Eemsdelta 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 27 september 2023.

De voorzitter,

Ben Visser

De Griffier,

Tineke Kramer