Verordening op de heffing en de invordering van ‘Leges Lingewaard 2024’

Geldend van 12-04-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van ‘Leges Lingewaard 2024’

De raad van de gemeente Lingewaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard d.d. 14 november 2023;

gehoord de behandeling tijdens de Politieke Avond d.d. 6 december 2023;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van ‘Leges Lingewaard 2024’

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning, ontheffing of het verrichten van diensten, indien de aanvraag van of dienst voor een non-profit-instelling is, die zich volgens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard en zijnde van niet-commerciële aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers;

 • d.

  het afgeven van stukken, strekkende tot betaling van pensioenen, lijfrente en andere periodieke uitkeringen ten laste van de staat, provinciën, gemeenten, waterschappen of andere publiekrechtelijke lichamen;

 • e.

  het afgeven van stukken en legalisatie van handtekeningen of stukken betreffende militaire zaken;

 • f.

  stukken, inlichtingen of nasporingen door openbare besturen, ambtenaren en instellingen in het openbaar belang aangevraagd;

 • g.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

  • -

   een verklaring omtrent inkomen en vermogen;

  • -

   een vergunning voor het houden van inzameling van geld of goederen als bedoeld in artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Lingewaard ten behoeve van instellingen met een ideëel doel;

 • h.

  het wijzigen van een reeds verleende vergunning en/of ontheffing voor gebruik op een andere datum dan vermeld, als gevolg van onvoorziene bijzondere omstandigheden.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 14 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 14 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, als de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of artikelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • 3.

   artikel 1.14.4 (schriftelijke verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   artikel 1.25.1, onder a (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   artikel 1.31 (Wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De ‘Legesverordening Lingewaard 2023’ van 15 december 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Legesverordening Lingewaard 2024’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 14 december 2023.

De raad voornoemd,

de griffier,

P.J. Peters

Bijlage Tarieventabel leges 2024 behorend bij de Legesverordening Lingewaard 2024

Tarieventabel leges2024 behorend bij deLegesverordening Lingewaard 2024

Tarief 2024

Artikel

 
 

Hoofdstuk 1

Algemene dienstverlening

 

Paragraaf 1.1

Burgerlijke stand

 

1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekkingvan een huwelijkof registratie van een partnerschap, ofomzetting

van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk,

voor alle locaties in de gemeente Lingewaard, met inachtneming van het bepaalde in 1.1.5, op:

 

1.1.1

maandag tot en met woensdag

€ 341,00

1.1.2

donderdagen vrijdag

€ 455,00

1.1.3

zaterdag

€ 751,00

1.1.4

zondag en de daarmee gelijkgestelde dagen

€ 882,00

 

voor de locatie “Gemeentekantoor” te Bemmel,op:

 

1.1.5

maandag om 9.00 en 9:30 uur

 

1.1.6

voor een flitshuwelijk voorde locatie “Gemeentekantoor” te Bemmel, op:

 
 

maandag toten met woensdag van 10.00 uur tot 12.00uur

€ 112,00

 

Verhogingen

 

1.1.7

De in 1.1.1t/m 1.1.4 genoemde bedragen worden verhoogd bij een voltrekking huwelijk/registratie partnerschap:

 
 

op een tijdstip gelegen tussen 17.00 uur en 22.00uur, met

€ 67,00

1.2

Het tarief bedraagt voor het annuleren van een huwelijk, registratie van een partnerschap of de omzetting van een registratie van een partnerschap in een huwelijk:

 

1.2.1

bij meerdan 1 maandvoor de huwelijksdatum, registratie van eenpartnerschap of omzetting van een registratie van een partnerschap in een huwelijk:

gratis

1.2.2

bij nietmeer dan 1 maand, maarwel meer dan1 week voorde huwelijksdatum, registratie van een partnerschap of omzetting van een registratie van een partnerschap in een huwelijk:

50% van de betaalde

leges

1.2.3

bij 1 week of minder voor de huwelijksdatum, registratie van een partnerschap of omzetting van een registratie van een partnerschap in een huwelijk:

75% van de betaalde

leges

1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekkingvan een huwelijkof de registratie van een partnerschap, of

omzetting van eengeregistreerd partnerschap in een huwelijk, in een bijzonder huis op grondvan artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek, hetzelfde als dat genoemd onder 1.1.1 t/m 1.1.4

 

1.4

Voor het verstrekken van een stukals bedoeld in artikel 2 van de Wet rechtenburgerlijke stand geldthet

tarief zoals dat is opgenomenin het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.5

Het tarief bedraagt voor hetinbehandeling nemen van een aanvraag voor:

 

1.5.1

de benoeming van een (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke standvoor één dag die nietal benoemd is als

(buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand in een andere gemeente

€ 229,00

1.5.2

de benoeming vaneen (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand vooréén dag die al benoemdis als

(buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand in een andere gemeente

€ 115,00

1.6

Het tarief bedraagt voor hetvan gemeentewege beschikbaar stellen van een getuige:

 

1.6.1

per getuige

€ 66,00

1.7

Het tarief bedraagt voor het verstrekkenvan:

 

1.7.1

een trouwboekje of partnerschapboekje

€ 41,00

1.8

Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam

 

1.8.1

De tarieven bedragen voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag voor het doenvan

naamskeuze op grond van de overgangsregeling van de Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam (Regeling rechten naamskeuze overgangsregeling Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam)

 

1.8.1.1

voor het oudstekind van tweeouders

€ 75,00

1.8.1.2

voor elk volgende kind van diezelfde ouders

€ 50,00

Paragraaf 1.2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

1.9.1

De tarieven bedragen voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van de in artikel 6 van

het Besluit paspoortgelden genoemde documenten, de daarvoor in dat artikel vermelde maximumtarieven, naarbeneden afgerond op een veelvoud van € 0,05.

 

1.9.2

Voor een versnelde uitreiking worden de tarieven genoemd in onderdeel 1.9.1. vermeerderd met het daarvoor in artikel 6 van hetBesluit paspoortgelden vermelde maximumtarief, naar beneden afgerond op eenveelvoud van

€ 0,05.

 

1.9.3

voor het bezorgen van een in onderdeel 1.9.1genoemd document, zijndeeen toeslag op de in de onderdeel 1.9.1

genoemd bedrag:

€ 5,50

   

Tarieventabel leges2024 behorend bij deLegesverordening Lingewaard 2024

Tarief 2024

Artikel

 
 

Paragraaf 1.3

Rijbewijzen

 

1.12.1

Het tariefbedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs: het in bijlage VI van de Regeling tarieven Dienst Wegverkeer genoemde bedrag, vermeerderd met het in het artikel 104b van het Reglement rijbewijzen genoemde bedrag, waarbij de som van deze bedragen naar beneden wordt afgerond op een veelvoud van € 0,05.

 

1.12.2

Voor de bemiddeling tothet verkrijgen vaneen formulier omtrent de lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen (zgn. eigen verklaring), geldt het door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen vastgestelde tarief.

 

1.12.3

Het tariefgenoemd in artikel 1.12.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 39,65*

1.12.4

Voor de extrawerkzaamheden verbonden aande afgifte vaneen rijbewijs na vermissing

De extraleges gelden nietna gebleken diefstal.

€ 39,65

Paragraaf 1.4

Verstrekkingen in het kadervan de basisregistratie persoonsgegevens

 

1.14.1

Voor de toepassing van deze paragraaf, met uitzondering van de onderdelen 1.14.3 en 1.14.4, wordt onder één

verstrekking verstaan verstrekking van éénof meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.14.2

Het tariefbedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.14.2.1

tot het verstrekken van een afschrift (uittreksel) uit de basisregistratie welkevia het digitale internetloket is

aangevraagd

€ 7,70

1.14.2.2

tot het verstrekken van een afschrift (uittreksel) uit de basisregistratie welkevia post/email dan wel balieis

aangevraagd

€ 12,00

1.14.2.3

tot het verstrekken van een uitvoerig afschrift (uittreksel) uit de basisregistratie voor meer dan één persoon, voor

de eerstepersoon welke via het digitale internetloket is aangevraagd

€ 7,70

1.14.2.4

tot het verstrekken van een uitvoerig afschrift (uittreksel) uit de basisregistratie voor meer dan één persoon, voor

de eerstepersoon welke viapost/email dan welbalie is aangevraagd

€ 12,00

1.14.2.5

te vermeerderen voor elke volgende persoon met

€ 3,90

1.14.2.6

tot hetverstrekken van eenmeertalig modelformulier woon-en/of verblijfplaats alsbedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

 

1.14.2.6.1

- welkevia het digitale internetloket is aangevraagd

€ 7,70

1.14.2.6.2

- welkevia post/email dan wel balieis aangevraagd

€ 12,00

1.14.3

Voor de toepassing van artikel 1.14.4wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer

gegevens overéén persoon dieniet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

1.14.3.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 12,00

1.14.4

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemenvan een aanvraag tot het verstrekken van gegevens alsbedoeld in artikel 17, tweede lid,van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,50*

1.14.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemenvan een aanvraag tot het vervaardigen van statistieken en

selecties, voorieder daaraan te besteden kwartier:

€ 23,20

1.14.6

Het op grond van artikel 1.14.5verschuldigde bedrag wordtvoorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomenop de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor

deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Paragraaf 1.5

Bestuursstukken

 

1.19

De verstrekking vanbestuursstukken vanuit de voorlichtende taak van de gemeente is gratis.

Voor hetop verzoek verstrekken van bestuursstukken zijnlegeskosten verschuldigd. Ookis veel informatie op te vragen via de gemeentelijke website www.lingewaard.nl.

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een boekwerk uit de planning en control cyclus

€ 60,00

Paragraaf 1.6

Vastgoedinformatie

 
 

Voor de tarieven voorde verstrekking van informatie en/ofafschriften: zie paragraaf 1.10..

 

Paragraaf 1.7

Overige publiekszaken

 

1.25

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.25.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 42,60*

1.25.2

tot het legaliseren van een handtekening

€ 3,60

Paragraaf 1.8

Gemeentearchief

 
 

Voor de tarieven voorde verstrekking van informatie en/ofafschriften: zie paragraaf 1.10..

 

   

Tarieventabel leges2024 behorend bij deLegesverordening Lingewaard 2024

Tarief 2024

Artikel

 
 

Paragraaf 1.9

Bijzondere Wetten

 

1.29

Huisvestingswet 2014 (n.v.t.)

 

1.30

Leegstandswet

 

1.30

Het tariefbedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.30.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15,

eerste lid,van de Leegstandwet

€ 80,00

1.30.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuurvan woonruimte alsbedoeld in artikel15, negende lid,

van de Leegstandwet

€ 80,00

1.31

Wet op de kansspelen

 

1.31.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemenvan een aanvraag tot het verlenen van een

aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.31.1.1

voor een periode vantwaalf maanden vooréén of meerspeelautomaten

€ 22,50 *

 

vermeerderd met € 34,00*per speelautomaat

 

1.31.1.2

voor eenperiode van éénjaar tot maximaal vier jaren

€ 22,50*

 

vermeerderd met een bedragvan € 34,00* per speelautomaat per jaar

 

1.31.1.3

voor eenperiode van éénjaar tot maximaal vier jaren

€ 22,50*

 

vermeerderd met een bedragvan € 34,00* per speelautomaat per jaar,

 

omgerekend naarhet aantal jaren

 

1.31.1.4

voor een periode vanmeer dan vierjaar of vooronbepaalde tijd

€ 90,50*

vermeerderd met een bedragvan € 136,00*voor elke speelautomaat.

 

1.31.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemenvan een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als

bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 46,00

1.32

Telecommunicatiewet

 

1.32.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemenvan een melding:

 

1.32.1.1

- klein werk,voor een tracétot 25 m¹

€ 112,70

1.32.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemenvan een aanvraag voor een instemmingsbesluit:

1.32.2.1

- voor eentracé tot 250 m¹

€ 340,50

1.32.2.2

- voor een tracé vanaf250 m¹ tot 1.500 m¹

€ 413,80

1.32.2.3

- voor een tracé vanaf1.500 m¹ tot 5.000 m¹

€ 560,50

1.32.2.4

- voor een tracé vanaf5.000 m¹ en meer

€ 560,50

 

te vermeerderen met een tariefper m¹ vanaf5.000 m¹, per m¹

€ 0,10

1.32.3

Het tarief bedraagt per overleg metnetbeheerder of peroverleg met netbeheerder en overige belanghebbenden:

€ 440,00

1.33

Verkeer en vervoer

 

1.33

Ontheffing wegenverkeersreglement enreglement verkeersregels enverkeerstekens 1990 (RVV)

 

1.33.1

Het tarief ter zake van het in behandeling nemenvan een aanvraag voor een ontheffing, zoals bedoeld in artikel

87 van het RVV1990 bedraagt voor:

 

1.33.1.1

- een ontheffing op kenteken, voor de duurvan één kalenderjaar:

€ 45,60

1.33.1.2

- een ontheffing op kenteken, voor de duurvan de werkzaamheden:

€ 45,60

1.33.1.3

- een ontheffing op kenteken, vooreen specifieke dag:

€ 12,10

1.33.1.4

- een ontheffing voorde borden C17 t/m C21,voor de duur van drie kalenderjaren

€ 45,60

1.33.2

Het tarief voorhet wijzigen van een ontheffing, zoals bedoeld in artikel 87 van het RVV 1990betreft een

aangepaste ontheffing op kenteken voor de resterende geldigheid van de oorspronkelijke ontheffing:

€ 12,10

1.33.3

Het tarief voorhet gecombineerd aanvragen van verschillende ontheffingen, zoals bedoeld in artikel 87 van het

RVV 1990:

€ 57,70

1.34

Wegenverkeerswetgeving

 

1.34.4

Het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 30,00*

1.34.5

Het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 148van de Wegenverkeerswet 1994, van hetin artikel 10 van die wet gestelde verbod tot het houden van of deelnemen aan een wedstrijd met voertuigen op de openbare

weg

€ 45,60

1.34.6

Het verstrekken vaneen gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van hetBesluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 87,60

1.34.6.1

Het verstrekken van een tweede en volgende gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in 1.34.6

Gratis

1.34.7

Het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

€ 276,20

1.34.7.1

Een wijziging van het kentekenbord bij een gehandicaptenparkeerplaats (materiaalkosten (inclusief montage)

€ 49,60

1.34.7.2

Voor het eventueel aanpassen of realiseren van een parkeerplaats worden de werkelijke kosten aanvullend in

rekening gebracht.

 

Paragraaf 1.10

Diversen

 

1.35.1

Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

 

1.35.1.

Het tariefbedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.35.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voorzover daarvoor nietelders in deze tabel of in een andere wettelijke

regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 4,60

1.35.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voorzover daarvoor nietelders in dezetabel of in een andere

wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 1,10

1.35.1.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan nietbehorend bij de in de onderdelen 1.35.1.1 en 1.35.1.2 genoemde

stukken, voorzover daarvoor nietelders in dezetabel of in een anderewettelijke regeling eentarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 12,40

   

Tarieventabel leges2024 behorend bij deLegesverordening Lingewaard 2024

Tarief 2024

Artikel

 
 

1.35.1.4

stukken of uittreksels, welke op verzoek van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet

elders in deze tabelof in een andere wettelijke regeling een tariefis opgenomen, per pagina

€ 4,60

1.35.1.5

reeds bestaande digitale tekeningen, kaarten en ander stukken via een digitale verstrekking, voor iederdaaraan

besteed kwartier:

€ 23,20

1.35.1.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek verrichten van ambtelijke diensten (zoals nasporing in het gemeentearchief of kadaster, hetscannen of hetverrichten van Cad-werkzaamheden) voorieder daaraan te

besteden kwartier:

€ 23,20

1.35.1.7

Het op grondvan artikel 1.35.1.6 verschuldigde bedrag wordtvoorafaand aan het in behandeling nemen van de aavraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomenop de vijfde werkdag na dedag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aavnraag voor

deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

1.36.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenenvan een vergunning

als bedoeld in artikel 5:15van de APV(ventvergunning)

 
 

geldig voor:

 

1.36.2.1

één dag

€ 45,60

1.36.2.2

langer dan één dag,doch ten hoogste één week

€ 45,60

1.36.2.3

langer dan één week,doch ten hoogste één maand

€ 91,30

1.36.2.4

langer dan één maand,doch ten hoogstezes maanden

€ 142,70

1.36.2.5

langer dan zes maanden, doch ten hoogsteéén jaar

€ 229,00

1.36.2.6

meer dan één jaar

€ 342,00

1.36.2.7

In afwijking van 1.36.2.1 t/m 1.36.2.6 geldtdat indien de gevraagde vergunning als bedoeld in 5:15 van de APV

geweigerd is, een bedragverschuldigd is van

€ 45,60

1.36.2.8

Als de verleende vergunning als bedoeld in 5:15 van de APV op verzoek van de vergunninghouder wordt ingetrokken, bestaat aanspraak op teruggaaf vaneen deel vande leges, mitsnog niet vande vergunning gebruikis gemaakt. De teruggaaf bedraagt het gehele bedrag dat uitstijgt boven het tarief genoemd in 1.36.2.1

 

1.37.3

Het tarief voor het maken van een Projectleiderssamenvatting inhet kader vandetectie explosieven

bedraagt:

 

1.37.3.1.1

het opstellen van een Projectleiderssamenvatting Small(tot 2,5 ha),PLS Small

€ 584,00

 

1.37.3.1.2

het opstellen van een Projectleiderssamenvatting Medium (2,5 ha-5 ha), PLS Medium

€ 1.112,00

1.37.3.1.2

het opstellen van een Projectleiderssamenvatting Large (5 ha-10 ha), PLS Large

€ 1.678,00

1.37.3.1.3

het opstellen van een Projectleiderssamenvatting ExtraLarge (groter dan 10 ha),PLS Extra Large

€ 2.219,00

1.37.3.2.1

het beoordelen van een PLSSmall

€ 254,00

1.37.3.2.2

het beoordelen van een PLSMedium

€ 342,00

1.37.3.2.3

het beoordelen van een PLSLarge

€ 494,00

1.37.3.2.4

het beoordelen van een PLSExtra Large

€ 664,00

1.37.3.3.1

het opstellen van een Projectgebonden Risicoanalyse Small (tot2,5 ha), PRASmall

€ 4.364,00

1.37.3.3.2

het opstellen van een Projectgebonden Risicoanalyse Medium (2,5 ha-5 ha), PRA Medium

€ 5.240,00

1.37.3.3.3

het opstellen van een Projectgebonden Risicoanalyse Large (5 ha-10 ha), PRA Large

€ 7.312,00

1.37.3.3.4

het opstellen van een Projectgebonden Risicoanalyse Extra Large(groter dan 10 ha), PRAExtra Large

€ 11.026,00

1.37.3.4.1

het beoordelen van een PRASmall

€ 440,00

1.37.3.4.2

het beoordelen van een PRAMedium

€ 610,00

1.37.3.4.3

het beoordelen van een PRALarge

€ 617,00

1.37.3.4.4

het beoordelen van een PRA Extra Large

€ 1.200,00

1.38.4

Externe advieskosten:

 

1.38.4.1

De in dit hoofdstuk genoemde bedragen worden verhoogd met het bedrag aan externe advieskosten zoals die voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager zijn medegedeeld. Voor de toepassing van de vorigevolzin geldt alsdag van hetin behandeling nemenvan de aanvraag, de vijfde werkdag na de dag waarop op de begroting van de externe advieskosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 

1.38.4.2

Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de handvan de opgavegeraamde bedrag, wordt

voor het verschil teruggaaf verleend.

 

1.39.5

Aansluiting Riolering

 

1.39.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemenvan een aanvraag tot stand brengenof het wijzigen van een

aansluiting van een particulier riool op hetopenbaar riool.

€ 400,00

1.39.5.2

Voor de realisering of aanpassing van de rioolaansluiting worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

 

1.40.6

In deze titel niet benoemde vergunning,ontheffing of anderebeschikking

 

1.40.6.1

Het tariefbedraagt voor hetin behandeling nemenvan een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

€ 45,60

   

Tarieventabel leges2024 behorend bij deLegesverordening Lingewaard 2024

Tarief 2024

Artikel

 
 

Hoofdstuk 2

Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet

 

Paragraaf 2.1

Algemene bepalingen

 

2.1

Definities

 

2.1.1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is

bepaald.

 

2.1.2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een anderdan een in het eerstelid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebbendezelfde betekenis alsin dat

wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2.1.3.

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ betreffen de in die omschrijving:

 • -

  onder a genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voorde uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567;

 • -

  onder b bedoelde bouwkosten de kosten voorde fysieke realisatie (het bouwen) van het bouwwerk;

 • -

  onder c bedoelde prijsde prijs exclusief omzetbelasting.

 

2.1.4.

De bouwkosten wordenvastgesteld op basisvan de in de aanvraag opgegeven bouwkosten.

Indien de opgegeven bouwkosten lager zijn dande berekende kostenovereenkomstig het "Overzicht bouwkosten 2024 ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets”, welke als bijlage A bij deze verordening is opgenomen, dan worden de bouwkosten vastgesteld overeenkomstig het genoemde overzicht.

 

2.1.5.

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.1.4.worden voor het bepalen van bouwkosten in verband met het

plaatsen van zonnepanelen uitsluitend de kosten van de stellage cq draagconstructie berekend.

 

2.2

Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 
 

Leges wordengeheven voor hetin behandeling nemenvan een aanvraag om:

 

2.2.a.

omgevingsoverleg;

 

2.2.b.

een omgevingsvergunning alsbedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met

artikel 2.1avan het Omgevingsbesluit;

 

2.2.c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 

2.2.d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeldin artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 

2.2.e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 

2.2.f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

 

2.2.g.

wijziging vaneen besluit alsbedoeld in de onderdelen b, c en d;

 

2.2.h.

een besluit in het kadervan de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 

2.3

Bepalen tarief

 

2.3.1.

De in artikel2.2 bedoelde legesworden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen

van dit hoofdstuk.

 

2.3.2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tariefopgebouwd uit de som van de

verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 

2.3.3.

Het tarief voor het in behandeling nemenvan een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met een of

meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

 

2.3.4.

Het tarief voor het in behandeling nemenvan een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd

overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

 

2.3.5.

Het tariefbehorend bij eenaanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij eenaanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeftof de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

2.3.6.

In afwijking van 2.3.2 en 2.3.3 kanook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag wordengevorderd.

 

Paragraaf 2.2

Voorfase

 

2.4

Omgevingsoverleg

 
 

Als de aanvraag betrekking heeft op het houdenvan omgevingsoverleg overeen of meeractiviteiten die gevolgen

kunnen hebbenvoor de fysiekeleefomgeving, bedraagt het tarief:

 

2.4.a.

Voor het eerste overleg zijnde de intaketafel (toets wenselijkheid initiatief):

€ 500,00

2.4.b.

Voor elk volgend overleg zijnde de omgevingstafel (toets haalbaarheid initiatief):

€ 1.500,00

2.4.c.

Voor een vooroverleg omtrent bouwplannen in verband met alleen een welstandstoets voordat een activiteit wordt

aangevraagd

€ 670,00

2.4.d.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk, als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten, wordt, indien in het kader van een omgevingsoverleg een andere in dit hoofdstuk opgenomen dienst dient te worden uitgevoerd, het tarief voor het omgevingsoverleg vermeerderd met de leges

zoals vermeld in deze tarieventabel voor die betreffende dienst of diensten.

 

   

Tarieventabel leges2024 behorend bij deLegesverordening Lingewaard 2024

Tarief 2024

Artikel

 
 

Paragraaf 2.3

Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 

2.5

Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op eenbouwactiviteit als bedoeld in paragraaf

2.3.2 vanhet Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt hettarief, onverminderd hetbepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.5.a.

voor de bouwkosten tot en met € 500.000: 0,71% van de bouwkosten;

 

2.5.b.

voor de bouwkosten van € 500.001tot en met € 1.000.000: € 3.550 vermeerderd met 0,69% van de bouwkosten

in dezecategorie;

 

2.5.c.

voor de bouwkosten van € 1.000.001 tot en met € 2.500.000: € 7.000 vermeerderd met 0,64% vande

bouwkosten in deze categorie;

 

2.5.d

voor de bouwkosten van € 2.500.001 tot en met € 5.000.000: € 16.600 vermeerderd met 0,59% vande

bouwkosten in deze categorie;

 

2.5.e.

voor de bouwkosten vanaf € 5.000.001: € 31.350 vermeerderd met 0,54% vande bouwkosten in deze categorie

 

2.6

Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1,eerste lid, aanhefen onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in standhouden of gebruiken van het bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andereartikelen

van dit hoofdstuk als het ookgaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.6.1.

voor een omgevingsplanactiviteit waarbij sprake is van een bouwactiviteit

 

2.6.1.a.

voor de bouwkosten toten met € 500.000: 2,14%van de bouwkosten met een minimumtarief van;

€ 343,00

2.6.1.b.

voor de bouwkosten van € 500.001tot en met€ 1.000.000: € 10.700 vermeerderd met 2,06% van de bouwkosten

in dezecategorie;

 

2.6.1.c.

voor de bouwkosten van € 1.000.001 tot en met € 2.500.000: € 21.000 vermeerderd met 1,91% vande

bouwkosten in deze categorie;

 

2.6.1.c.

voor de bouwkosten van € 2.500.001 tot en met € 5.000.000: € 49.650 vermeerderd met 1,76% vande

bouwkosten in deze categorie;

 

2.6.1.d.

voor de bouwkosten vanaf € 5.000.001: € 93.650 vermeerderd met 1,61% vande bouwkosten in deze categorie

 

2.6.2.

De tarieven genoemd onder lid 1 wordenin voorkomende gevallen verhoogd als volgt:

 

2.6.2.a.

als de bouwactiviteit plaatsvindt op een bodemgevoelige locatieen de toelaatbare kwaliteit van de bodem moet

worden beoordeeld, verhoogd met:

€ 49,50

2.6.3.

voor een omgevingsplanactiviteit dieuitsluitend bestaat uithet in standhouden of gebruiken van een bouwwerk

en waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit:

€ 891,00

2.6.4.

Onverminderd de voorgaande onderdelen van dit artikel wordtindien sprake is van een buitenplanse

omgevingsplanactiviteit het tarief verhoogd met:

 

2.6.4.a.

indien de aanvraag is voorafgegaan door een omgevingsoverleg zoals bedoeld in artikel 2.4:

 

2.6.4.a.1.

voor activiteiten die overeenkomen met de gevallen zoals deze zijn opgenomen en opgesomd in bijlage C:

€ 540,00

2.6.4.a.2.

voor overigeactiviteiten die nietovereenkomen met de gevallen zoalsgenoemd onder 1:

€ 5.283,00

2.6.4.b.

Mocht een buitenplanse omgevingsplanactiviteit niet zijn voorafgegaan aan een omgevingsoverleg (omgevingstafel) danworden de tarieven zoals opgenomen onderartikel 2.6 lid 4 peromgevingsoverleg

(omgevingstafel) verhoogd met:

€ 1.500,00

2.7

Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1,eerste lid, aanhefen onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit metbetrekking tot eenmonument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4,bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andereartikelen van dithoofdstuk als hetook gaat om

de in dieartikelen bedoelde activiteiten:

 

2.7.a.

voor een omgevingsplanactiviteit, danwel een buitenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 396,00

Paragraaf 2.4

Gereserveerd: Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

 

2.8

Gereserveerd: Omgevingsplanactiviteit: gemeentelijk monumenten, danwel rijksmonumenten

 

2.9

Gereserveerd: Rijksmonumentenactiviteit

 

2.10

Gereserveerd: Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.11

Gereserveerd: Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

 

Paragraaf 2.5

Milieubelastende activiteiten

 

2.12

Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1,eerste lid, aanhefen onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeldin paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van hetomgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit

hoofdstuk als het ook gaatom de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 1.683,00

   

Tarieventabel leges2024 behorend bij deLegesverordening Lingewaard 2024

Tarief 2024

Artikel

 
 

2.13

Overige milieubelastende activiteiten (afdeling 3.2 tot en met 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.13.a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 2.178,00

2.13.b.

voor twee milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3.2

€ 3.762,00

2.13.c.

voor drieof meer milieubelastende activiteiten in afwijking van artikel 2.3:

€ 4.554,00

 

en voorde vierde en elke volgende milieubelastende activiteit vermeerderd met een bedragvan:

€ 792,00

2.14 toten met 2.20Gereserveerd

 

Paragraaf 2.6

Lozingsactiviteiten

 

2.21

Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen

bedoelde activiteiten:

€ 1.683,00

2.22

Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheerbij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen

bedoelde activiteiten:

€ 1.683,00

Paragraaf 2.7

Aanlegactiviteiten

 

2.23

Gereserveerd: Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

 

2.24

Gereserveerd: Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en

aardkundige waarde

 

2.25

Gereserveerd: Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

 

2.26

Gereserveerd: Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 

2.27

Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1,eerste lid, aanhefen onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken,hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen

bedoelde activiteiten:

€ 400,00

2.28

Omgevingsplanactiviteit: aanlegactiviteiten

 
 

Als de aanvraag om eenomgevingsvergunning betrekking heeftop een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1,eerste lid, aanhefen onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk,geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijndeeen activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit

hoofdstuk als het ook gaatom de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.28.a.

voor een omgevingsplanactiviteit, danwel een buitenplanse omgevingsplanactiviteit

€ 492,00

 

en alsmoet worden beoordeeld of de in het tijdelijke deel van hetomgevingsplan bedoelde aanlegactiviteit niet in strijdis met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- of dorpsgezicht, als bedoeld in artikel 22.278, tweede lid, van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet,

verhoogd met:

€ 492,00

   

Tarieventabel leges2024 behorend bij deLegesverordening Lingewaard 2024

Tarief 2024

Artikel

 
 

Paragraaf 2.8

Overige activiteiten

 

2.29

Gereserveerd: Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie

 

2.30

Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1,eerste lid, aanhefen onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellenvan een houtopstand, bedoeld in artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 400,00

2.31

Gereserveerd: Omgevingsplanactiviteit: reclame

 

2.32

Gereserveerd: Omgevingsplanactiviteit: objecten plaatsen op de weg

 

2.33

Gereserveerd: Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen

 

2.34

Andere activiteiten

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten vaneen andere activiteit dan in

deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

 

2.34.a.

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeldin onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere

artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 474,00

2.34.b.

betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andereartikelen van dit hoofdstuk als het

ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.34.b.1.

voor een omgevingsplanactiviteit:

€ 474,00

2.34.b.2.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 474,00

2.34.b.3.

voor een in een gemeentelijke verordening als bedoeldin artikel 22.8van de Omgevingswet in samenhang met

artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit aangewezen vergunningplichtige activiteit:

€ 474,00

2.34.c.

Omgevingsplanactiviteit: Geluidwaarde

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit betreffende het

vaststellen vaneen hogere geluidwaarde als bedoeld in het Besluit kwaliteit leefomgeving

€ 891,00

Paragraaf 2.9

Maatwerkvoorschriften

 

2.35

Gereserveerd: Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 

2.36

Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 
 

Als de aanvraag op een maatwerkvoorschriften alsbedoeld in hetomgevingsplan of hoofdstuk 3 van hetBesluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief per

milieubelastende activiteit:

€ 1.386,00

2.37

Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in

de artikelen 2.35 en 2.36,bedraagt het tariefper maatwerkvoorschrift:

€ 1.386,00

Paragraaf 2.10

Gelijkwaardigheid

 

2.38

Gelijkwaardige maatregel

 

2.38.1.

Als de aanvraag om toestemming vooreen gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de

Omgevingswet betrekking heeft op:

 

2.38.1.a.

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

€ 891,00

2.38.1.b.

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief

€ 891,00

2.38.1.c.

Als de aanvraag op een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in het omgevingsplan of hoofdstuk 3 van het Besluitactiviteiten leefomgeving betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief per

milieubelastende activiteit:

€ 1.386,00

2.38.1.d.

een andereactiviteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c, bedraagt het tarief:

€ 891,00

Paragraaf 2.11

Overige tarieven

 

2.39

Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemenvan een aanvraag om verlenging van de in een

omgevingsvergunning gestelde termijn:

€ 346,50

2.40

Wijzigen omgevingsvergunning

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg vaneen, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 343,00

2.41

Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemenvan een aanvraag om wijziging vanvoorschriften van een

omgevingsvergunning:

€ 396,00

2.42

Gereserveerd: Intrekken omgevingsvergunning

 

2.43

Gereserveerd: Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.44

Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tothet beoordelen van een onderzoeksrapport, zonderdat sprake is van eenaanvraag om een

omgevingsvergunning.

 

2.45

Wijzigen van hetomgevingsplan

 
 

Het tariefbedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

€ 8.450,00

2.46

Niet genoemd besluitopaanvraag

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemenvan een aanvraag tot het nemenvan een ander,in dit

hoofdstuk niet benoemd besluitop grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 263,00

Paragraaf 2.12

Modaliteiten

 

   

Tarieventabel leges2024 behorend bij deLegesverordening Lingewaard 2024

Tarief 2024

Artikel

 
 

2.47

Achteraf ingediende aanvraag

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning vooreen activiteit wordtingediend na aanvang of gereedkomen

van de activiteit, wordende op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde legesverhoogd met:

20%

 

met een minimum van € 100,00en een maximum van € 1.000,00.

 

2.48

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andereartikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de

Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

 

2.48.a.

als sprakeis van eenmilieubelastende activiteit:

€ 594,00

2.48.b.

als sprakeis van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 1.000,00

2.48.c.

als sprakeis van andereactiviteiten dan bedoeld in de onderdelen a en b:

€ 1.000,00

2.49

Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andereartikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk

voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 

2.49.a.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 990,00

2.49.b.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 638,00

2.49.c.

voor de beoordeling vaneen geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting:

€ 638,00

2.49.d.

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van

een bouwwerk:

€ 792,00

2.49.e.

voor de beoordeling vaneen ecologisch onderzoeksrapport:

€ 400,00

2.49.f.

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

€ 7.425,00

2.49.g.

voor de beoordeling van een nietin de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

€ 400,00

2.50

Advies

 

2.50.1.

Onverminderd het bepaalde in de andereartikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe

aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 

2.50.1.a.

voor een advies van de gemeenteraad:

€ 500,00

2.50.1.b.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisenvan welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet, conform

tariefstelling in bijlage B

 

2.50.1.c

in andere gevallen als bedoeld in lid 1 sub a en b: het bedragdat het adviserend bestuursorgaan of andere

instantie in rekening brengtvoor het uitbrengen van het advies.

 

2.50.2

Het bedrag bedoeld in lid 1 sub c wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomenop de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedragaan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor dezevijfde werkdag

schriftelijk is ingetrokken.

 

2.51

Instemming

 

2.51.1.

Onverminderd hetbepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond vanartikel 16.16 vande Omgevingswet instemming behoeft van

een bestuursorgaan:

 
 

het bedrag datdit bestuursorgaan aanrechten zou heffenals het voorde activiteit waarvoor instemming wordt

verzochtzelf bevoegd gezag zou zijn.

 

2.51.2.

Het bedrag bedoeld in het eerste lid wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomenop de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedragaan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor dezevijfde werkdag

schriftelijk is ingetrokken.

 

Paragraaf 2.13

Vermindering

 

2.52

Vermindering na omgevingsoverleg

 

2.52.1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een aanvraag om omgevingsoverleg als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges, met uitzondering van de leges op grond van artikel 2.4 lid d. De vermindering bedraagt van de voor het omgevingsoverleg geheven leges:

 

2.52.1.a.

Voor de intaketafel

75%

2.52.1.b.

Voor de omgevingstafel

50%

2.52.1.c.

Voor een vooroverleg omtrent bouwplannen in verband met alleen een welstandstoets voordat een activiteit wordt

aangevraagd

25%

2.52.2.

Voor de toepassing van het eerstelid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

 

2.52.2.a.

- voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het omgevingsoverleg betrekking had;

 

2.52.2.b.

- in overeenstemming met de uitkomsten van het omgevingsoverleg; en

 

2.52.2.c.

- binnen 6 maanden na het laatste omgevingsoverleg of, alshet omgevingsoverleg volgens afspraak leidt toteen

kennisgeving aande aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving.

 

2.53

Gereserveerd: Vermindering bij meervoudige aanvraag

 

   

Tarieventabel leges2024 behorend bij deLegesverordening Lingewaard 2024

Tarief 2024

Artikel

 
 

Paragraaf 2.14

Teruggaaf

 

2.54

Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 

Als het collegevan burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een

omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

90%

 

van de voorde activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 

2.55

Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 
 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wetbestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt

gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

90%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 

2.56

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl hetcollege van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen,

bestaat aanspraak op teruggaaf van een deelvan de leges.De teruggaaf bedraagt:

 

2.56.a.

bij geheleof gedeeltelijke intrekking binnen twee wekenna de indiening van de aanvraag:

90%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

2.56.b.

bij geheleof gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf twee wekenna de indiening van de aanvraag:

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

2.56.c.

indien de aanvraag op verzoek van of namens de gemeente wordt ingetrokken én een nieuwe aanvraag wordt ingediend binnen zes maanden na verzenddatum van de intrekkingsbrief, wordt 100% van de oorspronkelijk verschuldigde legesteruggegeven met een maximum qua teruggaaf op basis van het nieuwelegesbedrag van de

desbetreffende nieuwe aanvraag omgevingsvergunning

 

2.57

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide

voorbereidingsprocedure

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wetbestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat

aanspraak op teruggaaf van een deelvan de leges.De teruggaaf bedraagt:

 

2.57.a.

bij geheleof gedeeltelijke intrekking binnen zes wekenna de indiening van de aanvraag:

75%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

2.57.b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes wekentot achttien wekenna de indiening van de

aanvraag:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

2.57.c.

bij geheleof gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf achttien wekenna de indiening van de aanvraag:

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

2.58

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 
 

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag vande vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mitsdeze aanvraag is ingediend binnen6 maanden na verlening vande vergunning en van de

vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

15%

 

van de voorde activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges, met dien verstande dat de

kosten van de beoordeling door de welstandscommissie volledig verschuldigd blijven.

 

2.59

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

2.59.a.

Als hetcollege van burgemeester en wethouders eenomgevingsvergunning voor eenbouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

20%

 

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges, met dien verstande

dat de kosten van de beoordeling door de welstandscommissie volledig verschuldigd blijven.

 

2.59.b.

Onder een weigering bedoeld in artikel 2.59.a. wordt medeverstaan een vernietiging van de beschikking waarbij

de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.60

Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 
 

In afwijking van de voorgaande artikelen van dezeparagraaf wordt geenteruggaaf verleend van het legesdeel dat

betrekking heeftop de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 

2.61

Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

Een bedragminder dan € 50,00 wordtniet teruggegeven.

 

   

Tarieventabel leges2024 behorend bij deLegesverordening Lingewaard 2024

Tarief 2024

Artikel

 
 

Hoofdstuk 3

Dienstverleningvallend onder de dienstenrichtlijn en niet vallendonder hoofdstuk 2

 

Paragraaf 3.1

Horeca

 

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemenvan:

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 385,00

3.1.2

een meldingals bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet (wijziging inrichting)

€ 45,60

3.1.3

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a,tweede lid, van de Alcoholwet

€ 45,60

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet:

 

3.1.4.1

- vooreen aangesloten periodevan ten hoogstetwaalf dagen

€ 90,00

3.1.4.2

- voor een jaarlijks terugkerende aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen

€ 90,00

3.1.5

een aanvraag tothet verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid van de Alcoholwet

€ 90,00

3.1.6.1

een aanvraag tothet verlenen vaneen vergunning tothet exploiteren vaneen openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28van de APV

€ 385,00

3.1.6.2

een aanvraag tothet wijzigen vaneen vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28van de APV

€ 45,60

3.1.6.3

een aanvraag tot het toevoegen of wijzigen van een leidinggevende op de exploitatievergunning als bedoeldin artikel 2:28van de APV

€ 45,60

 

- indien dezeaanvraag tezamen metde aanvraag onder3.1.3 wordt aangevraagd, geldt voor beideaanvragen tezamen

€ 45,60

3.1.7

een aanvraag tothet verlenen vaneen ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29 van de APV, geldigvoor:

 

3.1.7.1

één dag

€ 81,00

3.1.7.2

langer dan één dag,doch ten hoogste één week

€ 170,00

Paragraaf 3.2

Seksbedrijven

 

3.2

Het tariefbedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.2.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de

Algemene plaatselijke verordening (APV), anders dan een wijziging bedoeld in artikel 3.3.2:

 

3.2.1.1

voor een seksinrichting of een escortbedrijf

€ 700,00

3.2.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer, als bedoeld in

artikel 3:15,tweede lid, vande Algemene plaatselijke verordening (APV):

 

3.2.2.1

voor een seksinrichting of een escortbedrijf

€ 310,00

Paragraaf 3.3

Winkeltijdenwet

 

3.3

Het tariefbedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.3.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kadervan de Verordening winkeltijden gemeente Lingewaard

€ 45,60

3.3.2

tot het verlenen van toestemming om een in artikel 3.6.1bedoelde ontheffing over te dragenaan een ander

€ 45,60

3.3.3

tot het wijzigen vaneen in artikel 3.6.1 bedoelde ontheffing

€ 45,60

Paragraaf 3.4

Organiseren evenement of markt

 

3.4.1

Het tariefbedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening (APV), waarbij:

 

3.4.1.1

500 of minder bezoekers worden verwacht

gratis

3.4.1.2

meer dan500 bezoekers wordenverwacht

gratis

3.4.2

Het tariefbedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening (APV), waarbij er

sprake is van een meerjaren evenementenvergunning, waarbij:

 

3.4.2.1

500 of minder bezoekers worden verwacht

gratis

3.4.2.2

meer dan500 bezoekers wordenverwacht

gratis

   

Tarieventabel leges2024 behorend bij deLegesverordening Lingewaard 2024

Tarief 2024

Artikel

 
 

Paragraaf 3.5

Standplaatsen

 
 

Marktstandplaatsvergunningen en andere vergunningen op markt

 

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemenvan een aanvraag op grond vande Marktverordening

gemeente Lingewaard:

 

3.5.1.1

tot het verlenen van een vaste standplaatsvergunning voor de weekmarkt

€ 335,00

3.5.1.2

tot het overschrijven van een vaste standplaatsvergunning voor de weekmarkt

€ 140,00

 

Losse standplaatsen

 

3.5.2

Het tariefbedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18van de APV (standplaats, uitstalling op de weg),

per standplaats c.q. uitstalling en geldig voor:

 

3.5.2.1

één dag

€ 45,60

3.5.2.2

langer dan één dag,doch ten hoogste één week

€ 45,60

3.5.2.3

langer dan één week,doch ten hoogste één maand

€ 91,30

3.5.2.4

langer dan één maand,doch ten hoogstezes maanden

€ 142,70

3.5.2.5

langer dan zes maanden, doch ten hoogsteéén jaar

€ 229,00

3.5.2.6

meer dan één jaar

€ 342,00

3.5.2.7

In afwijking van 3.5.2.1 t/m3.5.2.6 geldt datindien de gevraagde vergunning als bedoeld in 5:18 van de APV

geweigerd is, een bedragverschuldigd is van

€ 45,60

3.5.2.8

Als de verleende vergunning als bedoeld in 5:18 van de APV op verzoek van de vergunninghouder wordt ingetrokken, bestaat aanspraak op teruggaaf vaneen deel vande leges, mitsnog niet vande vergunning gebruikis gemaakt. De teruggaaf bedraagt het gehele bedrag dat uitstijgt boven het tarief genoemd in 3.5.2.1

 
 

Electriciteitsverbruik

 

3.5.3

Het tarief bedraagt voor het gebruik van de vanwege de gemeente aangebrachte elektriciteitsvoorzieningen per

standplaats:

 

3.5.3.1

per dag voor kleinverbruik:

€ 4,65

3.5.3.2

per dag voor grootverbruik:

€ 9,30

3.5.3.3

per kwartaal voor kleinverbruik:

€ 25,75

3.5.3.4

per kwartaal voor grootverbruik:

€ 51,50

Paragraaf 3.6

Huisvestingswet 2024 / Wet Goed Verhuurderschap [gereserveerd]

 

Paragraaf 3.7

In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemenvan een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet

benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

€ 45,60

   

       

   

Opmerking :

Als voor de bedragen een wettelijk maximum is vastgesteld is dit (eventueel hiervan afgeleide) bedragaangegeven met de aanduiding ‘*’ na het genoemde tarief.

Inwerkingtreding en overgangsrecht

1. Deze tarieventabel leges 2024 treedtin werking op 1 januari2024.

2. Dezetarieventabel vervangt de Tarieventabel leges2023 zoals dieis vastgesteld op 15 december 2022

3. De Tarieventabel leges2023 blijft geldenvoor belastbare feitendie zich voor 1 januari 2024 hebben voorgedaan.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 14 december 2023.

       

De griffier,

   

P.J. Peters.

Bijlage A Overzicht bouwkosten 2024 ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets.

Bijlage B Tariefregeling Gelders Genootschap per 1 januari 2024

     

  

egionaal

verleg ROEB

indhoven

ouwtoezicht

 

Overzicht bouwkosten 2024 ten behoevevan berekeningen voor de bouwleges-toets.

 
 

Vastgesteld in ROEB overlegd.d. 5 september 2023.

 
 
 
 

 
 
 

2024

 

2024

 
 

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld

excl. BTW

 

incl. 21% BTW

eenheid

 
 
 

(euro)

 

(euro)

(bruto)

1.

WONINGEN

 
 
 
 
 

1.1

Rijtjeswoningen

255,00

 

295,24

per m3

 

1.2

Halfvrijstaande woningen

308,00

 

356,95

per m3

 

1.3

Vrijstaande woningen / appartementen

343,00

 

398,09

per m3

 

1.4

Bungalows

367,00

 

425,92

per m3

 

1.5

Woonwagens (nieuw en verplaatst)

231,00

 

267,41

per m3

 

1.6

(Tijdelijke) woonunit

231,00

 

267,41

per m3

 

1.7

Recreatiewoning

231,00

 

267,41

per m3

2.

WONINGUITBREIDINGEN EN VERBOUWINGEN

 
 
 
 
 

2.1

Uitbreiding woonruimte / dakopbouw

349,00

 

422,29

per m3

 

2.2

Uitbreiding bergruimte / garage

154,00

 

186,34

per m3

 

2.3

Kelder

320,00

 

387,20

per m3

 

2.4

Serre

692,00

 

837,32

per m2

 

2.5

Verandering woonruimte (inpandig)

160,00

 

193,60

per m3

 

2.6

Dakkapel

1.325,00

 

1.603,25

per ml

 

2.7

Gevelwijziging

716,00

 

866,36

per m2

 

2.8

Nieuw dak

142,00

 

171,82

per m2

3.

BIJGEBOUWEN

 
 
 
 
 

3.1

Berging/garage met plat dak

160,00

 

193,60

per m3

 

3.2

Berging/garage met kapconstructie

148,00

 

179,08

per m3

 

3.3

Carport / Overkapping

190,00

 

229,90

per m2

 

3.4

Tuinhuisje (prefab)

178,00

 

215,38

per m2

 

3.5

Zwembad

237,00

 

286,77

per m3

4.

TUIN en STRAATMEUBILAIR

 
 
 
 
 

4.1

Houten schutting/pergola

83,00

 

100,43

per ml

 

4.2

Gemetselde tuinmuur

148,00

 

179,08

per ml

 

4.3

Schotelantenne

1.195,00

 

1.445,95

per st.

 

4.4

Hout + metselwerk tuinmuur

113,00

 

136,73

per ml

 

4.5

Gaashekwerk

60,00

 

72,60

per ml

5.

BEDRIJFSHALLEN

 
 
 
 
 

- Gemetselde wandconstructie:

 
 
 
 
 

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

 
 
 
 
 

5.1

Bedrijfshal hoogte tot en met 3m

119,00

 

137,94

per m3

 

5.2

Bedrijfshal hoogte tussen 3 en 6 m

71,00

 

82,28

per m3

 

5.3

Tussenvloer in de hal extra

160,00

 

185,13

per m2

 

5.4

Bedrijfskantoor in de hal

243,00

 

281,93

per m3

 

Overzicht bouwkosten 2024 ten behoevevan berekeningen voor de bouwleges-toets.

 
 

Vastgesteld in ROEB overlegd.d. 5 september 2023.

 
 
 
 

 
 
 

2024

 

2024

 
 

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld

excl. BTW

 

incl. 21% BTW

eenheid

 
 
 

(euro)

 

(euro)

(bruto)

 

- Systeembouw:

 
 
 
 
 

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

 
 
 
 
 

5.5

Hal hoogte tot en met 6m

71,00

 

85,91

per m3

 

5.6

Hal hoogte tussen6 tot en met 9 m

60,00

 

72,60

per m3

 

5.7

Hal hoger dan 9 m, opp. Kleinerdan 5.000 m2

54,00

 

65,34

per m3

 

5.8

Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen5.000 en 10.000m2

54,00

 

65,34

per m3

 

5.9

Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen10.000 en 20.000m2

48,00

 

58,08

per m3

 

5.10

Hal hoger dan9 m, opp. Groter dan20.000 m2

48,00

 

58,08

per m3

 

5.11

Tussenvloer in de hal extra

101,00

 

122,21

per m2

 

5.12

Kantoorvloer in de hal extra

154,00

 

186,34

per m2

 

5.13

Open loods

154,00

 

186,34

per m2

 

5.14

Semi-permanente unit

243,00

 

294,03

per m3

 

5.15

Romneyloods

34,00

 

41,14

per m3

6.

OVERIGE GEBOUWEN

 
 
 
 
 

6.1

Kantoor

343,00

 

415,03

per m3

 

6.2

Showroom

202,00

 

233,53

per m3

 

6.3

Winkel

343,00

 

398,09

per m3

 

6.4

Bouwmarkt

154,00

 

179,08

per m3

 

6.5

Horeca

314,00

 

379,94

per m3

 

6.6

Sporthal

308,00

 

372,68

per m3

 

6.7

Kleedgebouwen

284,00

 

343,64

per m3

 

6.8

Scholen / kinderdagverblijven

273,00

 

330,33

per m3

 

6.9

Noodscholen

225,00

 

272,25

per m3

 

6.10

Zorgfunctie (kleinschalig)

409,00

 

494,89

per m3

 

6.11

Interne wijzigingen overige gebouwen

119,00

 

143,99

per m3

 

6.12

Gevelwijzigingen overigegebouwen

722,00

 

873,62

per m2

7.

TUINBOUWKAS

 
 
 
 
 

7.1

Verwarmde kas

54,00

 

65,34

per m2

 

7.2

Onverwarmde kas

36,00

 

43,56

per m2

8.

VARKENSSTAL

 
 
 
 
 

8.1

Stal fokzeugen en biggen (traditioneel metselwerk)

474,00

 

573,54

per m2

 

8.2

Stal voor vleesvarkens ( traditioneel metselwerk)

438,00

 

508,20

per m2

 

8.3

Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro)

308,00

 

356,95

per m2

 
 

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een

tariefreductie van

60,00

 

72,60

per m2

9.

KOEIENSTAL

 
 
 
 
 

9.1

Stal voor vleeskalveren (traditioneel metselwerk)

426,00

 

515,46

per m2

 

9.2

Grupstal (traditioneel metselwerk)

343,00

 

415,03

per m2

 

9.3

Ligboxenstal (traditioneel metselwerk)

367,00

 

444,07

per m2

 
 

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een

tariefreductie van

60,00

 

72,60

per m2

 

9.4

Gedeelte voor rnelkinrichting, installatie en tank

728,00

 

880,88

per m2

10.

KIPPENSTAL

 
 
 
 
 

10.1

Vleeskuikens (traditioneel metselwerk)

355,00

 

429,55

per m2

 

10.2

Legkippen (traditioneel metselwerk)

379,00

 

458,59

per m2

 
 

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een

tariefreductie van

60,00

 

72,60

per m2

 

10.3

Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering

113,00

 

136,73

per m2

 

Overzicht bouwkosten 2024 ten behoevevan berekeningen voor de bouwleges-toets.

 
 

Vastgesteld in ROEB overlegd.d. 5 september 2023.

 
 
 
 

 
 
 

2024

 

2024

 
 

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld

excl. BTW

 

incl. 21% BTW

eenheid

 
 
 

(euro)

 

(euro)

(bruto)

11.

PAARDENSTAL

 
 
 
 
 

11.1

Paardenstal (traditioneel metselwerk)

716,00

 

866,36

per m2

 

11.2

Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk)

349,00

 

422,29

per m2

 
 

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een

tariefreductie van

60,00

 

72,60

per m2

12.

OVERIGE ARGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN

 
 
 
 
 

12.1

Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel)

255,00

 

308,55

per m2

 

12.2

Opslagloods (houtengevels)

137,00

 

165,77

per m2

 

12.3

Opslagloods (betongevels)

137,00

 

165,77

per m2

 

12.4

Prefab werktuigen/opslagloods (stalengevels)

113,00

 

136,73

per m2

 

12.5

Prefab veldschuur open (stalen gevels)

66,00

 

79,86

per m2

 

12.6

Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting)

391,00

 

473,11

per m2

 

12.7

Champignonkwekerij (incl.basisinrichting)

704,00

 

851,84

per m2

 

12.8

Nertsen

172,00

 

199,65

per m1

13.

MEST SILO / KELDER

 
 
 
 
 

13.1

Bovengronds van staal en/of hout systeembouw

47,00

 

54,45

per m3

 

13.2

Mest kelder (losse kelder)

160,00

 

185,13

per m2

 

13.3

Sleufsilo

290,00

 

336,38

per m1

14.

(PARKEER)KELDER

 
 
 
 
 

14.1

Gedeeltelijk boven- of ondergronds

207,00

 

240,79

per m3

 

14.2

Geheel ondergronds

278,00

 

323,07

per m3

 

14.3

Geheel bovengronds

131,00

 

151,25

per m3

 

14.4

(Parkeer)kelder onder gebouw

137,00

 

158,51

per m3

     

   

  

Tarieventabel leges 2024 behorendbij de Legesverordening 2024

Bijlage B, behorende bij de "Legesverordening 2024".

Tariefregeling Gelders Genootschap per 1 januari2024.

A.

Advisering omgevingskwaliteit van bouw- en verbouwplannen

 

Tarief op basisvan een promillage van de bouwsom:

 

1a

1,9‰ met een minimum van € 100,00, ingeval van geraamde bouwkosten

 
 

- van € 0 t/m€ 500.000,

 
 

plus over het gedeelte van de bouwsom

 
 

- 1,2‰ overhet gedeelte vande bouwsom van € 500.001 t/m € 1.000.000;

 
 

- 0,8‰ overhet gedeelte van de bouwsomvan € 1.000.001 t/m € 2.500.000;

 
 

- 0,5‰ overhet gedeelte van de bouwsomvan € 2.500.001 t/m € 5.000.000;

 
 

- 0,25‰ overhet gedeelte vande bouwsom van € 5.000.001 en meer.

 

1b

Indien het woningbouw betreftwordt per aanvraag bezien hoeveel grondgebonden

woningen er per locatie worden uitgevoerd en deze wordenper type in rekening gebracht.

 
 

De volgende regeling per type is daarbij van toepassing:

 
 

- complexen van1 t/m 5 gelijkewoningen: tarief volgens1a

 
 

- complexen van 6 t/m10 gelijke woningen: tarief over de bouwsom van

5 woningen

 

- complexen van 11 t/m 20 gelijkewoningen: tarief overde bouwsom van

6 woningen

 

- complexen van 21 t/m 30 gelijkewoningen: tarief overde bouwsom van

8 woningen

 

- complexen van 31 t/m 40 gelijkewoningen: tarief overde bouwsom van

10 woningen

 

- complexen van 41 t/m 50 gelijkewoningen: tarief overde bouwsom van

12 woningen

 

en zo vervolgens,

 

 

(Etage- en galerijwoningen e.d. worden alséén bouwblok beschouwd.

 
 

Het tarief wordtdan berekend over de totalebouwsom van het bouwblok.)

 

2.

integrale advisering

 
 

welstand + 1 extra discipline

1,8 x regulier tarief

 

welstand + meerdere extra disciplines

2,2 x regulier tarief

3.

illegale bouwwerken

1,5 x regulier tarief

4.

reclameobjecten

€ 100,00

B.

Vooroverleggen

 
 

Voor alle vormen van vooroverleg wordt € 100 (excl. BTW) in rekening gebracht. Voor dit bedrag kan een initiatiefnemer maximaal drie keer een vooroverleg aanvragen. Volgt er na het laatste vooroverleg een definitieve vergunningaanvraag, dan wordt het bedrag van € 100 verrekend bij de definitieve aanvraag met een minimaal factuurbedrag van € 0,-. Het

gaat om de volgende varianten:

 
 

1. Omgevingstafel, intake, of advies RO

€ 100,00 per 3 behandelingen

 

2. Vooroverleg of concept-plan

€ 100,00 per 3 behandelingen

 

3. Geschreven adviezen vooroverleg n.a.v.een commissievergadering of een

mandaatbehandeling

€ 100,00 per 3 behandelingen

 

Zijn er meerdan drie vooroverleggen nodig, dan wordtvanaf het vierdeoverleg per extra overleg € 100 (excl. BTW) in rekening gebracht. Dit bedrag wordt niet verrekend bij de

definitieve aanvraag.

 

B.

Overige adviezen

 
 

De uurtarieven voor aanvullende advisering en specifieke projecten worden jaarlijks geïndexeerd conform de indexberekeningen vanhet CBS. De hoogte vandeze tarieven

varieert en is afhankelijk vanhet soort project/advies.

 

Alle bedragen worden naar boven afgerond op hele euro’s en zijn excl. BTW.

Tarieventabel leges 2024 behorend bij de ‘Legesverordening Lingewaard 2024’.

Bijlage C, behorende bij artikel 2.6.4.a.1

 • 1.

  een bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan, mits, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, wordt voldaan aan de volgende eisen:

  • a.

   niet hoger dan 5 m, tenzij sprake is van een kas of bedrijfsgebouw van lichte constructie ten dienste van een agrarisch bedrijf,

  • b.

   de oppervlakte niet meer dan 150 m2;

 • 2.

  een gebouw ten behoeve van een infrastructurele of openbare voorziening als een nutsvoorziening, de waterhuishouding, het meten van de luchtkwaliteit, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het weg-, spoorweg-, water- of luchtverkeer, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

  • a.

   niet hoger dan 5 m, en

  • b.

   de oppervlakte niet meer dan 50 m²;

 • 3.

  een bouwwerk, geen gebouw zijnde, of een gedeelte van een dergelijk bouwwerk, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

  • a.

   niet hoger dan 10 m, en

  • b.

   de oppervlakte niet meer dan 50 m²;

 • 4.

  een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte aan of op een gebouw, een dakkapel, dakopbouw of gelijksoortige uitbreiding van een gebouw, de uitbreiding van een bouwwerk met een bouwdeel van ondergeschikte aard dan wel voorzieningen gericht op het isoleren van een gebouw;

 • 5.

  een antenne-installatie, mits niet hoger dan 40 m;

 • 6.

  het gebruiken van gronden voor een niet-ingrijpende herinrichting van openbaar gebied;

 • 7.

  het gebruiken van bouwwerken, eventueel in samenhang met bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten, en van bij die bouwwerken aansluitend terrein, mits, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, het uitsluitend betreft een logiesfunctie voor werknemers of de opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen;

 • 8.

  ander gebruik van gronden of bouwwerken dan bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 7, voor een termijn van ten hoogste tien jaar.