Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van regels over de heffing en invordering van bruggeld (Verordening bruggeld Edam-Volendam 2024)

Geldend van 21-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van regels over de heffing en invordering van bruggeld (Verordening bruggeld Edam-Volendam 2024)

De raad van de gemeente Edam-Volendam;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 november 2023;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN BRUGGELD EDAM-VOLENDAM 2024.

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam ‘bruggeld’ wordt een recht geheven ter zake van het door of vanwege de gemeente openen en geopend houden van een brug tot het doorlaten van een vaartuig.

Artikel 2 Belastingplicht

  • 1. Het bruggeld wordt geheven van de gezagvoerder, de schipper, de reder, de eigenaar van het vaartuig, degene die het vaartuig heeft gecharterd of degene die als vertegenwoordiger van een van dezen optreedt.

  • 2. Onder gezagvoerder en schipper wordt verstaan hij die de feitelijke leiding over het vaartuig heeft.

  • 3. Onder reder of eigenaar wordt ook verstaan hij die tijdelijk het beheer over het vaartuig heeft.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en belastingtarief

Het bruggeld bedraagt per vaartuig, per brug € 1,40

Artikel 4 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld

Het bruggeld is verschuldigd op het tijdstip waarop de werkzaamheden tot het openen van een brug een aanvang nemen.

Artikel 6 Tijdstip van betaling

  • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het bruggeld worden betaald op het moment van uitreiken van de kennisgeving.

  • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van het bruggeld.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van bruggeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. De "Verordening bruggeld 2023" van 15 december 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

  • 4. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bruggeld Edam-Volendam 2024.

Ondertekening

Aldus besloten door de gemeenteraad van

Edam-Volendam in zijn openbare vergadering

d.d. 14 december 2023,

de griffier,

J. Hage.

de voorzitter,

L.J. Sievers.