Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van regels over de heffing en invordering van grafrechten (Verordening grafrechten Edam-Volendam 2024)

Geldend van 21-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van regels over de heffing en invordering van grafrechten (Verordening grafrechten Edam-Volendam 2024)

De raad van de gemeente Edam-Volendam;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 november 2023;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN GRAFRECHTEN EDAM-VOLENDAM 2024.

Artikel 1. Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaatsen: de gemeentelijke begraafplaatsen aan

  • 1.

   Beets 51 in Beets;

  • 2.

   de Grote Kerkstraat 59 in Edam;

  • 3.

   Hobrede 22 in Hobrede;

  • 4.

   Kwadijk 90 in Kwadijk;

  • 5.

   de Middelie 96 in Middelie;

  • 6.

   de Raadhuisstraat 61 in Oosthuizen;

  • 7.

   de Warder 122 in Warder;

  • 8.

   Achterstraat 1 in Volendam.

 • b.

  graf: een zandgraf of keldergraf of kindergraf;

 • c.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere overledenen worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

 • f.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • 1.

   het doen begraven en begraven houden van overledenen;

  • 2.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • g.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van overledenen;

 • h.

  particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • i.

  kindergraf: een particulier graf bestemd voor het begraven van een kind;

 • j.

  urnennis: een nis bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen.

 • k.

  strooiveld: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • l.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf;

 • m.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf of een particulier urnengraf;

 • n.

  gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt

Artikel 5 Belastingjaar

 • 1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 4 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1. De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2. Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1. De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel, zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van bezittingen, werken en inrichtingen.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald uiterlijk een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de grafrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De “Verordening grafrechten 2023” van 15 december 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening grafrechten Edam-Volendam 2024.

Ondertekening

Aldus besloten door de gemeenteraad van

Edam-Volendam in zijn openbare vergadering

d.d. 14 december 2023,

de griffier,

J. Hage.

de voorzitter,

L.J. Sievers.

BIJLAGE 1 als bedoeld in artikel 4 - TABEL VAN TARIEVEN

Behorende bij de Verordening grafrechten Edam-Volendam 2024

HOOFDSTUK 1 VERLENEN VAN RECHTEN

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf in 2 lagen (zandgraf) wordt geheven:

 

1.1.1

voor een periode van 10 jaar

€ 857,90

1.1.2

voor een periode van 20 jaar

€ 1.715,80

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf in 3 lagen (keldergraf) wordt geheven:

 

1.2.1

voor een periode van 10 jaar

€ 1.168,60

1.2.2

voor een periode van 20 jaar

€ 2.337,20

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier urnengraf wordt geheven:

 

1.3.1

voor een periode van 10 jaar

€ 229,60

1.3.2

voor een periode van 20 jaar

€ 459,10

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particuliere urnennis wordt geheven:

 

1.4.1

voor een periode van 10 jaar

€ 229,60

1.4.2

voor een periode van 20 jaar

€ 459,10

1.5

Voor het verlengen van het uitsluitend recht tot het begraven in een bepaalde grafruimte waarvan de uitgiftetermijn afloopt binnen de wettelijk minimum grafrusttermijn van de laatste begraving, wordt geheven:

 

1.5.1

Voor een periode van 1 jaar

€ 102,80

1.6

Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in de onderdelen 1.1 t/m 1.4 wordt geheven:

 

1.6.1

voor een periode van 5 jaar: een recht gelijk aan de helft van het bedrag dat wordt geheven voor het uitsluitend recht voor een periode van 10 jaar;

 

1.6.2

voor een periode van 10 jaar: een recht gelijk aan het bedrag dat wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor die periode.

 

1.7.1

Voor het geven van gelegenheid tot het doen begraven en begraven houden in een algemeen graf, voor een periode van 10 jaar wordt geheven

€ 584,90

1.7.2

Het verlengen van het recht genoemd in de onderdelen 1.6 t/m 1.6.2 is niet mogelijk voor een algemeen graf.

 

1.8

Voor het reserveren van een uitsluitend recht wordt geheven:

 

1.8.1

voor een particulier (zand of kelder ) graf

€ 579,15

1.8.2

voor een particulier urnengraf of urnennis

€ 288,95

1.8.3

Het reserveren van een recht genoemd in de onderdelen 1.8.1 en 1.8.2 is niet mogelijk voor een algemeen graf.

 

HOOFDSTUK 2 BEGRAVEN

2.1

Voor het begraven van een overledene van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:

 

2.1.1

in een algemeen dan wel in een particulier zandgraf

€ 562,00

2.1.2

in een algemeen dan wel in een particulier keldergraf

€ 906,55

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven:

 

2.2.1

in een algemeen dan wel in een particulier graf

€ 254,75

2.2.2

in een algemeen dan wel in een particulier keldergraf

€ 426,10

2.3

Voor het begraven op buitengewone uren (maandag t/m zaterdag van 16.00 tot 09.00) bedraagt het recht 130% van de tarieven als bedoeld in de artikelen 2.1 t/m 2.2.3. Dit recht is eveneens verschuldigd voor begrafenissen op zondag en op de in de Gemeentewet nader omschreven algemeen erkende feestdagen.

 

HOOFDSTUK 3 BIJZETTEN VAN ASBUSSEN EN URNEN

3.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

 

3.1.1

in een urnennis

€ 219,30

3.1.2

in een urnengraf

€ 446,65

3.1.3

op een urnengraf

€ 219,30

3.1.4

in een algemeen dan wel in particulier zand- of keldergraf

€ 446,65

3.1.5

op een algemeen dan wel op een particulier zand- of keldergraf

€ 219,30

3.1.6

voor het verstrooien van as op de daartoe bestemde strooiveld wordt geheven

€ 131,40

3.2

Voor het begraven op buitengewone uren (maandag t/m zaterdag van 16.00 tot 09.00) bedraagt het recht 130% van de tarieven als bedoeld in de artikelen 3.1 t/m 3.1.6. Dit recht is eveneens verschuldigd voor begrafenissen op zondag en op de in de Gemeentewet nader omschreven algemeen erkende feestdagen.

 

HOOFDSTUK 4 GRAFBEDEKKING- EN ONDERHOUD

4.1

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaatsen in het algemeen zoals omschreven in artikel 20 van de “Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Edam-Volendam 2022” wordt geheven per jaar:

 

4.1.1

voor een particulier graf

€ 66,25

4.1.2

voor een particulier urnengraf of urnennis

€ 20,60

4.1.3

voor een algemeen graf

€ 66,25

4.2

De onderhoudskosten kunnen worden afgekocht voor een periode waarvoor een particulier graf is uitgegeven. Voor het afkopen van de onderhoudskosten wordt geheven

 

4.2.1

voor een periode van 5 jaar

€ 330.15

4.2.2

voor een periode van 10 jaar

€ 662,55

4.2.3

voor een periode van 20 jaar

€ 1.325,10

4.3

De onderhoudskosten kunnen worden afgekocht voor een periode waarvoor een particulier urnengraf of urnennis is uitgegeven. Voor het afkopen van de onderhoudskosten wordt geheven

 

4.3.1

voor een periode van 5 jaar

€ 102,80

4.3.2

voor een periode van 10 jaar

€ 205,70

4.3.3

voor een periode van 20 jaar

€ 411,25

4.4

De onderhoudskosten kunnen worden afgekocht voor een periode waarvoor een algemeen graf is uitgegeven. Voor het afkopen van de onderhoudskosten wordt geheven

 

4.4.1

voor een periode van 5 jaar

€ 331,30

4.4.2

voor een periode van 10 jaar

€ 662,55

4.4

bij verlenging van het uitsluitend recht voor een particulier graf als bedoeld onder hoofdstuk 1, artikel 1.5 voor een termijn anders dan opgenomen onder 4.1 t/m 4.4 bedraagt het tarief per jaar

€ 66,25

4.5

Voor particuliere graven, uitgegeven met een uitsluitend recht voor onbepaalde tijd geldt een overgangsregeling. Jaarlijks wordt ten behoeve van het algemeen onderhoud van de begraafplaats voor deze graven een recht geheven van

€ 66,25

4.6

De overgangsregeling als bedoeld onder 4.5 geldt voor de lopende uitgiftetermijn van het uitsluitend recht. Indien voor deze graven na 1 januari 2012 een overschrijving van verleende rechten op een nieuwe rechthebbende plaatsvindt, gelden de volgende tarieven:

 

4.6.1

bij afkoop van het onderhoudsrecht voor een periode van 10 jaar

€ 662,55

4.6.2

bij afkoop van het onderhoudsrecht voor een periode van 20 jaar

€ 1.325,10

4.7

Wanneer voor het in werking treden van deze verordening een recht tot begraven is verleend voor onbepaalde tijd, kan het recht voor onderhoud door de gemeente, per jaar te heffen, voor de periode, die duurt tot tien jaren nadat de begraafplaats of het gedeelte van de begraafplaats, waarin de grafruimte zich bevindt, gesloten is verklaard, worden afgekocht gelijk aan de rechten als bedoeld in 4.2, 4.3 en 4.6.

 

4.8

De aanspraak op voortdurend onderhoud wegens een gestorte en aanvaarde afkoopsom, berekend overeenkomstig de bepalingen in 4.2, 4.3 en 4.6, gaat bij overschrijving van de desbetreffende grafruimte over op de nieuwe verkrijger van het uitsluitend recht op een particulier graf of urnengraf.

 

4.9

Indien tussentijds afstand wordt gedaan van het recht van begraven of het teniet gaan van de grafbedekking, vindt geen restitutie plaats van de afkoopsommen met betrekking tot het recht tot begraven en/of de onderhoudskosten.

 

4.10

Voor het afgeven van een vergunning tot het aanbrengen van een grafkelder, als bedoeld in artikel 16 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Edam-Volendam 2018 wordt geheven

€ 689,35

4.11

Voor het afgeven van een vergunning voor het hebben van een grafbedekking, als bedoeld in artikel 19 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Edam-Volendam wordt geheven

€ 77,65

4.12

Voor het afgeven van een vergunning voor het hebben van een grafbedekking op een urnennis wordt geheven:

€ 26,95

HOOFDSTUK 5 AFSTAND DOEN VAN GRAVEN, URNENRUIMTEN OF URNENGRAVEN

5.1

Indien van het uitsluitend recht tot begraven in een graf of het bijzetten van asbussen in een bepaalde urnenruimte of urnengraf afstand wordt gedaan, bestaat geen aanspraak op vermindering of teruggave van het verschuldigde recht.

 

HOOFDSTUK 6 OPGRAVEN EN RUIMEN

6.1

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot wordt geheven

€ 785,65

6.2

Voor het na het opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven

€ 452,35

6.3

Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven een recht overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 2 van deze tarieventabel.

 

6.4

Voor het op aanvraag van belanghebbenden ruimen van een particulier graf wordt geheven

€ 785,65

6.5

Voor het op aanvraag van belanghebbenden schudden van een particulier graf wordt geheven

€ 83,40

6.6

Voor het op aanvraag van belanghebbenden verwijderen van een of meerdere asbussen uit een urnengraf wordt geheven

€ 301,55

6.7

Voor het op aanvraag van belanghebbenden verwijderen van een of meerdere asbussen uit een urnennis wordt geheven

€ 219,30

HOOFDSTUK 7 INSCHRIJVING EN OVERBOEKEN VAN EIGEN (URNEN)GRAVEN

Voor het inschrijven of overschrijven van particuliere graven, urnengraven of urnennissen in een daartoe bestemd register wordt geheven

€ 54,80

HOOFDSTUK 8 OVERIGE RECHTEN

8.1

Het recht voor het openen en sluiten van een enkele grafkelder bedraagt

€ 563,15

8.2

Voor het luiden van de klok wordt geheven per kwartier

€ 69,65

8.3

Voor het gebruik van een baar wordt geheven

€ 61,70

8.4

Voor het voorlopen bij een begrafenis wordt geheven

€ 84,55

8.5

Voor het gebruik van een graflift wordt geheven

€ 71,05

8.6

Voor het graf groen maken met takken groen wordt geheven

€ 98,35

8.7

Voor het ophogen van gedenktekens wordt geheven

€ 312,10

8.8

Voor de huur van een tijdelijke aluminium bekisting wordt geheven

€ 70,00