Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van regels over de heffing en invordering van leges (Legesverordening Edam-Volendam 2024)

Geldend van 21-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van regels over de heffing en invordering van leges (Legesverordening Edam-Volendam 2024)

De raad van de gemeente Edam-Volendam;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 november 2023;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES EDAM-VOLENDAM 2024.

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

 • d.

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • d.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Register door ambtenaren in de uitoefening van hun functie;

 • e.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.25 (evenementenvergunning) van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam voor het houden van niet-commerciële evenementen door een organisatie zonder winstoogmerk, die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale, liefdadige, godsdienstige, culturele aard of tot bevordering van het algemeen belang waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers;

 • f.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.25 (evenementenvergunning) van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam voor het houden van een straatfeest of buurtbarbecue.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingsweg 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

 • c.

  langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

 • d.

  langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen;

Artikel 8 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in de tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, als de wijzingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 1, artikel 9 (speelautomaten)

  • 2.

   hoofdstuk 2, artikel 3 (akten burgerlijke stand)

  • 3.

   hoofdstuk 2, artikel 4 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen)

  • 4.

   hoofdstuk 2, artikel 6 (verklaring omtrent het gedrag)

  • 5.

   hoofdstuk 2, artikel 8 (reisdocumenten)

  • 6.

   hoofdstuk 2, artikel 9 (rijbewijzen)

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De “Legesverordening 2023” van 15 december 2022, laatstelijk gewijzigd bij collegebesluit van 27 juni 2023, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De bekendmaking van het in Titel 2, artikel 2.1, onderdeel 5, van de bij deze verordening behorende tarieventabel genoemde taxatieboekje, geschiedt door terinzagelegging. De uitgave van het ‘Taxatieboekjes (Her)Bouwkosten’ en het elektronische equivalent daarvan zijn kosteloos in te zien bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, sectie Bouwen & Milieu, Mgr C Veermanlaan 1 f, Volendam.

 • 4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 5. Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening Edam-Volendam 2024.

Ondertekening

Aldus besloten door de gemeenteraad van

Edam-Volendam in zijn openbare vergadering

d.d. 14 december 2023,

de griffier,

J. Hage.

de voorzitter,

L.J. Sievers.

Bijlage 1 als bedoeld in artikel 5 - TABEL VAN TARIEVEN

Behorende bij de Legesverordening Edam-Volendam 2024

TITEL 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

HOOFDSTUK 1

1

Algemeen

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,65

2

Kaarten, tekeningen, e.d.

 

2.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kaarten en tekeningen, al dan niet behorende bij de hiervoor onder 1 genoemde stukken, dan wel van kopieën of lichtdrukken daarvan, een en ander voor zover deze stukken in de volgende artikelen of in een andere belastingverordening van deze gemeente, dan wel in andere rechtsregels niet afzonderlijk zijn genoemd:

 

2.1.1

per kaart, tekening of kopie op A0-formaat afgedrukt

€ 17,20

2.1.2

voor een mini-plattegrond van de gemeente (model S333a)

€ 3,00

2.1.3

voor een mini-plattegrond van de gemeente (kleurenmodel)

€ 3,15

2.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een lichtdruk, afdruk of kopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, bouwkundige tekening of tekening van technische installaties op een formaat groter dan A3, per afdruk

€ 17,20

3

Kadaster

 

3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

 

3.1.1

raadplegen van de bij het gemeentebestuur berustende kadastrale stukken:

 

3.1.1.1

indien daarbij de bijstand van een ambtenaar van de gemeente is verkregen: per half uur of een gedeelte daarvan

€ 9,85

3.1.1.2

in de gevallen anders dan genoemd onder 3.1.1.1:

per half uur of gedeelte daarvan

€ 4,85

3.1.2

door de belanghebbende nemen van afschriften van of uittreksels uit de kadastrale stukken, naast de onder 3.1.1 genoemde rechten:

per perceel of gedeelte van een perceel

€ 4,00

3.1.3

al dan niet schriftelijk verstrekken van een opgave van gegevens uit de kadastrale stukken, per perceel of gedeelte van een perceel

€ 6,90

4

Gemeentearchief

 

4.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van afbeeldingen, afschriften van en uittreksels uit de in het archief berustende stukken, een en ander voor zover deze stukken niet afzonderlijk en elders in deze verordening of in een andere belastingverordening van deze gemeente dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd: per bladzijde of gedeelte daarvan

€ 8,30

4.2

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor:

 • 1.

  het geven van inlichtingen voor het opstellen van taxatierapporten voor onroerende zaken door derden;

 • 2.

  ter zake van het ter plaatse geldende bestemmingsplan;

 • 3.

  ter zake van de bodemsituatie;

 • 4.

  overige doeleinden;

per bestede tijdseenheid van 10 minuten of een gedeelte daarvan:

€ 11,40

5

Bestuursstukken

 

5.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

5.1.1

een exemplaar van de gemeentebegroting met bijlagen

€ 85,75

5.1.2

een exemplaar van de gemeenterekening met bijlagen

€ 85,75

6

Verordeningen

 

6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

6.1.1

een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam

€ 51,05

6.1.2

een exemplaar van de Bouwverordening Edam-Volendam

€ 71,40

6.1.3

een exemplaar van een andere dan de onder 6.1.1 en 6.1.2 genoemde verordeningen:

 

6.1.3.1

per bladzijde of gedeelte daarvan

€ 0,65

6.1.3.2

tot een maximum per exemplaar van

€ 16,75

7

Rapporten, publicaties, e.d.

 

7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een door of vanwege het gemeentebestuur samengesteld rapport of publicatie, welke in druk verkrijgbaar is gesteld:

 

7.1.1

per vier bladzijden, bedrukt of onbedrukt

€ 2,05

7.1.2

tot een maximum per exemplaar van

€ 16,75

8

Beschikkingen (algemeen)

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor de afgifte van een gunstige beschikking op verzoekschriften, van een vergunning of ontheffing, dan wel van elk ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, voor zover deze stukken niet afzonderlijk en elders in deze verordening dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd: per beschikking

€ 34,45

9

Speelautomaten

 

9.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

9.1.1

voor één speelautomaat

€ 226,50

9.1.2

voor twee speelautomaten

€ 317,00

10

Ontheffing sluitingsuur

 

10.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam:

 

10.1.1

indien de ontheffing voor een keer geldt

€ 28,60

10.1.2

indien de ontheffing voor een geldigheidsduur van een kalenderjaar of een gedeelte van een kalenderjaar geldt:

 

10.1.2.1

voor een dag per week

€ 171,35

10.1.2.2

voor twee dagen per week

€ 228,50

10.1.2.3

voor meer dan twee dagen per week

€ 342,65

11

Loterijen

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen

€ 11,40

12

Terrasvergunning

 

12.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een terrasvergunning op basis van artikel 2:10A van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam:

 

12.1.1

voor een vergunning voor onbepaalde tijd

€ 142,80

12.1.2

voor een tijdelijke vergunning

€ 40,05

13

Vuurwerk

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk op de daarvoor geldende verkoopdagen als bedoeld in artikel 2:72 van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam

€ 114,20

14

Ontheffing vestigingsbeleidbepalingen

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een voorwaardelijke vrijstelling van de privaatrechtelijke vestigingsbeleidbepalingen ten behoeve van verkoop van een woning met vrije vestiging

€ 114,20

15

Verkeer en vervoer

 

15.1

Het tarief bedraagt ter zake van:

 

15.1.1

het verstrekken van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met betrekking tot het in artikel 25, eerste lid, van het Reglement bedoelde verbod:

 

15.1.1.1

geldig voor een dag

€ 9,85

15.1.1.2

geldig voor een jaar of een gedeelte daarvan

€ 22,85

15.1.2

het verstrekken van een vergunning voor een parkeerplaats aangeduid met bord E09 uit bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, of gelegen binnen een zone aangeduid met bord E09 uit bijlage 1 van het Reglement met opschrift zone:

 

15.1.2.1

geldig voor een dag

€ 9,85

15.1.2.2

geldig voor een jaar of een gedeelte daarvan

€ 22,85

15.1.3

het verstrekken van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover niet bedoeld onder lid 15.1.1 van dit artikel:

 

15.1.3.1

geldig voor een dag

€ 9,85

15.1.3.2

geldig voor een jaar of een gedeelte daarvan

€ 22,85

15.1.4

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement

€ 37,85

15.1.5

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen, verlengen of wijzigen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BAWB)

€ 50,00

15.2

Indien voor het verkrijgen of verlengen van een gehandicapten-parkeerkaart een geneeskundig onderzoek als bedoeld in artikel 2 van het Besluit gehandicaptenparkeerkaart heeft plaatsgehad, wordt het onder 15.1.5 van dit artikel vermelde bedrag verhoogd met

€ 52,90

15.3

Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van een parkeerschijf

€ 2,50

16

Ondergrondse infrastructuur

 

16.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Edam-Volendam

€ 215,10

16.1.1

Indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt het onder 16.1 vermelde bedrag per strekkende meter sleuf vermeerderd met

€ 1,25

16.2

Het in onder 16.1 genoemde bedrag wordt:

 

16.2.1

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 85,95

16.2.2

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

16.3

Indien een begroting als bedoeld onder 16.2.2 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop

de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

16.4

Het tarief bedoeld in onderdeel 16.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

 

17

Opbreekvergunning

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam

€ 215,10

18

Ontheffing straatartiest, straatfotografie of filmoperateur

 

18.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing om (buiten de kermisperioden in de gemeente) op te mogen treden als straatartiest, straatfotograaf of filmoperateur op de openbare weg, als bedoeld in artikel 2:9 van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam:

 

18.1.1

geldig voor een dag

€ 40,00

18.1.2

geldig voor zes dagen

€ 85,75

18.1.3

geldig voor een jaar of een gedeelte daarvan

€ 171,35

18.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing om op te mogen treden als straatfotograaf tijdens de kermissen in Edam en/of Volendam op de openbare weg, als bedoeld in artikel 2:9 van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam:

 

18.2.1

gedurende de gehele kermisperiode in Edam

€ 142,80

18.2.2

gedurende de gehele kermisperiode in Volendam

€ 142,80

19

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB)

 

19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag per perceel tot het verstrekken van:

 

19.1.1

een uittreksel uit het WKPB-beperkingenregister

€ 11,65

19.1.2

een uittreksel uit het WKPB-register

€ 11,65

19.1.3

een onbelastverklaring uit het WKPB-beperkingenregister

€ 11,65

19.1.4

een verzoek om informatie betreffende publiekrechtelijke beperkingen uit het Kadastraal Register via “kadaster-on-Line”

€ 11,65

20

Speelgelegenheden

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam

€ 57,10

21

Leegstandwet

 

21.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

21.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 171,35

21.1.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 171,35

22

Reclamevergunningen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een reclamevergunning als bedoeld in artikel 2:10A van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam

€ 57,10

HOOFDSTUK 2

1

Huwelijksvoltrekking of registratie van partnerschap

 

1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het voltrekken van een huwelijk, een registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, op andere tijd en wijze dan op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand is bepaald, op:

 

1.1.1

maandag tot en met vrijdag

€ 457,00

1.1.2

Zaterdag

€ 714,00

1.1.3

Zondag

€ 885,00

1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het voltrekken van een zakelijk huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

€ 171,00

1.3

Voor het voltrekken van een huwelijk, een registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, op een eenmalige trouwlocatie is naast de onder 1.1 genoemde tarieven een bedrag verschuldigd van

€ 206,00

1.4.

Indien partijen of een der partijen blijkens geneeskundige verklaring ten gevolge van lichamelijke of geestelijke omstandigheden niet in staat zijn in de door het college van burgemeester en wethouders benoemde huwelijkslocaties te verschijnen gelden de bedragen onder 1.1 genoemd.

 

1.5

Indien voor het voltrekken van een huwelijk of registratie van een partnerschap door partijen bijstand wordt gevraagd van een gemeenteambtenaar om op te treden als getuige, worden de onder 1.1 en 1.2 vermelde tarieven verhoogd met een bedrag per getuige van

€ 28,80

1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het benoemen van een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor het voltrekken van een huwelijk, een registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

€ 114,80

1.7

Het tarief bedraagt indien:

 

1.7.1

een kosteloos huwelijk, een registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, als bedoeld onder 1.1 na bevestiging wordt geannuleerd

€ 23,55

1.7.2

een huwelijk, een registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, als bedoeld in de onderdelen 1.1.1 t/m 1.1.3 na bevestiging wordt geannuleerd

€ 46,05

2

Trouw- en partnerschapsboekjes

 

2.1

Het tarief bedraagt ter zake van:

 

2.1.1

het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 23,00

2.1.2

het kalligraferen van een trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 15,50

2.1.3

het kalligraferen van kinderen in een trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 4,20

3

Akten burgerlijke stand

 
 

Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

4.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen uit de basisregistratie personen, voor elke verstrekking

€ 8,40

4.2

In afwijking van onderdeel 4.1 bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 8,40

4.3

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie  personen, voor ieder daaraan besteed half uur

€ 9,90

4.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

€ 20,70

5

Bewijzen van opneming

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bewijs van opneming in de basisregistratie personen

€ 9,00

6

Verklaringen omtrent personen e.d.

 

6.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

6.1.1

een Verklaring Omtrent het Gedrag, per stuk

€ 41,35

6.1.2

een bewijs van opneming in de basisregistratie personen met een bewijs van Nederlanderschap, per stuk

€ 9,00

6.1.3

een Bewijs van in leven zijn

€ 9,00

6.1.4

enige andere, niet in deze verordening genoemde verklaring, welke in het bijzonder belang der betrokken persoon wordt opgemaakt

€ 9,00

7

Legalisatie

 

7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

 

7.1.1

legaliseren van een handtekening of foto

€ 4,30

7.1.2

ter legalisatie zenden van stukken naar een andere gemeente in Nederland, in het persoonlijk belang van de aanvrager

€ 4,85

7.1.3

waarmerken van een register

€ 4,30

7.1.4

waarmerken van een kopie

€ 4,30

8

Reisdocumenten

 

8.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

8.1.1

van een nationaal paspoort:

 

8.1.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,85

8.1.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40

8.1.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort bedoeld in onderdeel 8.1.1 (zakenpaspoort):

 

8.1.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,85

8.1.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40

8.1.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

8.1.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,85

8.1.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40

8.1.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 63,40

8.1.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

8.1.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

8.1.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 40,90

8.1.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 36,90

8.1.7

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 8.1.1 tot en met 8.1.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met bedrag van

€ 57,00

8.1.8

voor het (thuis)bezorgen van de in de onderdelen 8.1.1 tot en met 8.1.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met bedrag van

€ 4,95

9

Rijbewijzen

 

9.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven of vernieuwen dan wel omwisselen van een rijbewijs

€ 48,15

9.2

Het tarief als genoemd in onderdeel 9.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 34,10

TITEL 2 DIENSTVERLENING EN BESLUITEN IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Artikel 2.1 Definities

 

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn ook van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 
 

-

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 
 

-

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 
 

-

Omgevingsoverleg: de fase die voorafgaat aan het formeel aanvragen van de omgevingsvergunning en omvat alle vormen van vooroverleg;

 
 

-

Initiatievenloods: binnen het proces van de initiatievenloods worde pre-initiatieffase van ruimtelijke initiatieven doorlopen. Initiatieven worden in een vroeg stadium beoordeeld om initiatiefnemers een eerste indicatie te geven met betrekking tot de wenselijkheid van hun initiatief. Dit gebeurt aan de hand van een intern overleg (intaketafel) dat bestaat uit een multidisciplinair team van strategisch adviseurs en specialisten in het ruimtelijk en sociaal domein.

 
 

-

Digitale aanvraag omgevingsvergunning: een aanvraag omgevingsvergunning die is ingediend met gebruikmaking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

 
 

-

Aanlegkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012;Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet

inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

4.

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ betreffen de in die omschrijving:

 • 1.

  onder a genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012: de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567;

 • 2.

  onder b bedoelde bouwkosten: de kosten voor de fysieke realisatie (het bouwen) van het bouwwerk;

 • 3.

  onder c bedoelde prijs: de prijs exclusief omzetbelasting.

 

5.

In aanvulling op de definitie van bouwkosten uit bijlage I bij de Omgevingsregeling wordt als ondergrens van de bouwkosten gehanteerd, het bedrag van de bouwkosten zoals berekend met gebruikmaking van de uitgave van de ‘Taxatieboekjes (Her)Bouwkosten’ of het elektronische equivalent daarvan, zoals die worden uitgegeven door Vakmedianet voor het kalenderjaar waarin de aanvraag in behandeling is genomen.

 

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

omgevingsoverleg;

 

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 

f.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 

g.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met f.

 

Artikel 2.3 Bepalen tarief

 

1.

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

 

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

 

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.2 Voorfase

Artikel 2.4 Omgevingsoverleg

 

1.

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

 

1.1

Indien de geraamde kosten minder dan € 100.000 bedragen

€ 565,00

1.2

Indien de geraamde kosten € 100.000 of meer maar minder dan € 250.000 bedragen

€ 1.130,00

1.3

Indien de geraamde kosten € 250.000 of meer maar minder dan

€ 500.000 bedragen

€ 1.690,00

1.4

Indien de geraamde kosten € 500.00 of meer bedragen

€ 2.820,00

 • 1.

  2.

als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, waarbij de behandeling van de aanvraag plaatsvindt door de initiatievenloods, bedraagt het tarief:

€ 2.820,00

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnisch deel)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

indien de bouwkosten minder dan € 50.000 bedragen:

te vermeerderen met:

van de bouwkosten.

€ 100,00

1 %

b.

indien de bouwkosten € 50.000 tot € 250.000 bedragen:

van de bouwkosten, met een minimum van

1 %

€ 600,00

c.

indien de bouwkosten € 250.000 tot € 500.000 bedragen:

van de bouwkosten, met een minimum van

0,9 %

€ 2.500,00

d.

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:

van de bouwkosten, met een minimum van

0,8 %

€ 4.500,00

e.

indien de bouwkosten € 1.000.000 of meer bedragen:

van de bouwkosten, met een minimum van:

en een maximum van:

0,7 %

€ 8.000,00

€ 41.000,00

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijk deel)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van een bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

indien de bouwkosten minder dan € 50.000 bedragen:

te vermeerderen met:

van de bouwkosten.

€ 300,00

3,0 %

b.

indien de bouwkosten € 50.000 tot € 250.000 bedragen:

van de bouwkosten, met een minimum van

3,0 %

€ 1.800,00

c.

indien de bouwkosten € 250.000 tot € 500.000 bedragen:

van de bouwkosten, met een minimum van

2,7 %

€ 7.500,00

d.

indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:

van de bouwkosten, met een minimum van

2,5 %

€ 13.500,00

e.

indien de bouwkosten € 1.000.000 of meer bedragen:

van de bouwkosten, met een minimum van:

en een maximum van:

2,3 %

€ 25.000,00

€ 123.000,00

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikel en bedoelde activiteiten:

€ 290,00

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, rijksmonument, voorbeschermd gemeentelijk monument, voorbeschermd provinciaal monument of voorbeschermd rijksmonument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 330,00

Artikel 2.9 Rijksmonumentenactiviteit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 330,00

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd of provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 330,00

2.

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een sloopactiviteit die wordt verricht op een locatie waarvoor een op grond van artikel 4.35, eerste lid, van de Invoeringswet Omgevingswet als instructie geldende aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de monumentenwet 1988 zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Erfgoedwet van kracht is, zolang in het omgevingsplan aan die locatie nog niet de functie-aanduiding rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is gegeven.

€ 330,00

Artikel 2.11 Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een andere activiteit dan die genoemd in de artikel 2.8, 2.9 en 2.10 en cultureel erfgoed of werelderfgoed betreft, waarvoor in het omgevingsplan met het oog op het behoud van cultureel erfgoed of van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed een verbod is opgenomen om zonder omgevingsvergunning deze activiteit te verrichten, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 330,00

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

Artikel 2.12 Milieubelastende activiteit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, of betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 2.132,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten

€ 4.264,00

c.

voor vijf tot meer milieubelastende activiteiten:

€ 6.396,00

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

Artikel 2.13 Lozingsactiviteit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1 van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 602,00

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

Artikel 2.14 Omgevingsplanactiviteit: uitvoeren werk of werkzaamheden

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden (aanlegactiviteit), bedraagt het tarief:

€ 515,00

Artikel 2.15 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 3.11 van de Verordening fysieke leefomgeving Edam-Volendam in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit of artikel 22.278 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 290,00

Artikel 2.16 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/inrit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 3.12 van de Verordening fysieke leefomgeving Edam-Volendam in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 290,00

Artikel 2.17 Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een aanlegactiviteit, niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 290,00

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

Artikel 2.18 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 3.21 van de Verordening fysieke leefomgeving Edam-Volendam in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 290,00

Artikel 2.19 Omgevingsplanactiviteit: opslag van roerende zaken of objecten plaatsen op de weg

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit de opslag van roerende zaken, bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

als de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken,:

€ 290,00

b.

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

€ 290,00

Artikel 2.20 Natura 2000-activiteit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een Natura 2000-activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 602,00

Artikel 2.21 Flora- en fauna-activiteit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een flora- en fauna-activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 602,00

Artikel 2.22 Andere activiteiten

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

 

a.

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 602,00

b.

betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 602,00

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

Artikel 2.23 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouw- of sloopactiviteit, bedraagt het tarief:

 

a.

per maatwerkvoorschrift:

€ 290,00

Artikel 2.24 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief:

 

a.

per maatwerkvoorschrift:

€ 1.100,00

Artikel 2.25 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.23 en 2.24, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 290,00

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

Artikel 2.26 Gelijkwaardige maatregel

 
 

1.

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op: Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel, als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet, per maatregel:

 
 
 

a.

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief per maatregel:

€ 290,00

 

b.

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief per maatregel:

€ 290,00

 

c.

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief per maatregel:

€ 1.100,00

 

d.

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c, bedraagt het tarief per maatregel:

€ 290,00

 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

Artikel 2.27 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in de omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 290,00

Artikel 2.28 Wijzigen omgevingsvergunning

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning:

€ 325,00

Artikel 2.29 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 290,00

Artikel 2.30 Overschrijven vergunningen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende omgevingsvergunning:

€ 97,00

Artikel 2.31 Beoordeling onderzoeksrapporten

 

De in artikel 2.37 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

Artikel 2.32 Wijzigen van het omgevingsplan

 

a.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

€ 2.820,00

b.

Het tarief als bedoeld onder a. wordt, voor het in procedure brengen van het wijzigingsbesluit omgevingsplan verhoogd met:

€ 20.050,00

c.

Het tarief als bedoeld onder a. en b. wordt, voor het opstellen van een wijzigingsbesluit omgevingsplan verhoogd met de voorafgaande aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde (externe) kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld.

 

Artikel 2.33 Niet genoemd besluit op aanvraag

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 290,00

Paragraaf 2.12 Modaliteiten 

Artikel 2.34 Achteraf ingediende aanvraag

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

50 %

Artikel 2.35 Analoge aanvraag

 

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning niet digitaal is ingediend met gebruikmaking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

€ 290,00

Artikel 2.36 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

 

a.

als sprake is van één milieubelastende activiteit:

€ 2.132,00

b.

als sprake is van twee tot vijf milieubelastende activiteiten:

€ 4.264,00

c.

als sprake is van vijf tot meer milieubelastende activiteiten:

€ 6.396,00

d.

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 1.600,00

e.

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen a

t/m d:

€ 1.600,00

Artikel 2.37 Beoordeling onderzoeksrapporten

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 

a.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 368,00

b.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 368,00

c.

voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting:

€ 368,00

d.

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

€ 368,00

e.

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

€ 368,00

f.

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

€ 375,00

g.

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

€ 368,00

Artikel 2.38 Advies

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

 
 

a.

met een standaard advies voor bestaande bedrijven

€ 1.050,00

 

b.

met een advies inzake nieuwe vestigingen en/of beoordeling van een bedrijfsplan

€ 1.230,00

 

c.

waarbij ook uitspraken van een commissie voor bezwaar en beroep en/of gerechtelijke uitspraken moeten worden betrokken

€ 1.300,00

 

d.

met nadere adviezen op eerder uitgebrachte adviezen

€  650,00

 

e.

met een second opinion

€ 1.600,00

2.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

€ 325,00

Artikel 2.39 Instemming

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een ander bestuursorgaan, het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.13 Verminderingen

Artikel 2.40 Vermindering na omgevingsoverleg

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een aanvraag om omgevingsoverleg als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

van de voor het omgevingsoverleg op grond van artikel 2.4 lid 1 geheven leges.

100 %

2.

voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

 • 1.

  voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het omgevingsoverleg betrekking had;

 • 2.

  in overeenstemming met de uitkomsten van het omgevingsoverleg; en

 • 3.

  binnen 6 maanden na het laatste omgevingsoverleg of, als het omgevingsoverleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving.

 

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

Artikel 2.41 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt:

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

75 %

Artikel 2.42 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

a.

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan,

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

50 %

Artikel 2.43 Teruggaaf in geval sprake is van bouwactiviteiten tot bevordering van de duurzaamheid

 

Als een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 2.5 en 2.6 is verleend en na het gereedkomen van de activiteit of activiteiten door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld dat een of meer van onderstaande duurzaamheidsmaatregelen is genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van leges. De teruggaaf bedraagt:

 

a.

indien de aanvraag betrekking heeft op een of meer van de volgende duurzaamheidsmaatregelen:

 • 1.

  - het isoleren van een bestaande woning;

 • 2.

  - het renoveren van een bestaande woning, waardoor die woning een NOM-woning wordt;

 • 3.

  - het plaatsen van zonnepanelen op een bestaande woning;

 • 4.

  - het aanbrengen van een begroeid dak;

 • 5.

  - het plaatsen van een buitenunit voor een warmtepomp bij een bestaande woning,

van het op grond van artikel 2.5 en 2.6 verschuldigde bedrag aan leges voor zover dat betrekking heeft op de betreffende duurzaamheidsmaatregel. In geval van bv het isoleren van een bestaande woning betreft dit uitsluitend de isolatievoorzieningen en niet eventuele nieuwe bakstenen en bij zonnepanelen uitsluitend de panelen en niet een nieuw dak.

100 %

Artikel 2.44 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 

TITEL 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER DE DIENSTENRICHTLIJN EN NIET VALLEND ONDER

TITEL 2

1

Horeca

 

1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

1.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 228,40

1.1.2

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 114,10

1.1.3

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet

€ 114,10

1.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing op grond van de Alcoholwet of de bepalingen hierover uit de Algemene plaatselijke verordening Edam-Volendam.

€ 40,00

2

Kinderopvang

 

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum, gastouderbureau of voorziening voor gastopvang:

 

2.1.1

voor een locatie voor buitenschoolse opvang (BSO), kinderdagverblijf (KDV) of peuterspeelzaal

€ 954,50

2.1.2

voor een gastouderbureau (GOB)

€ 954,50

2.1.3

voor een voorziening voor gastouderopvang (GO)

€ 171,35

3

Prostitutiebedrijven

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam, voor een seksinrichting of een escortbedrijf

€ 487,20

4

Winkeltijdenwet

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet.

€ 34,25

5

Standplaatsvergunningen

 

5.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Edam-Volendam:

 

5.1.1

geldig voor een dag

€ 17,20

5.1.2

geldig voor maximaal een week

€ 34.25

5.1.3

geldig voor een periode, welke langer dan zeven dagen duurt, per maand of gedeelte daarvan

€ 57,00

5.1.4

geldig voor een jaar of gedeelte daarvan

€ 114,10

5.1.5

geldig voor langer dan een jaar

€ 343,10

6

Niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, niet in deze titel benoemde vergunning, ontheffing of beschikking

€ 46,30

7

Organiseren evenement

 

7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), als het betreft:

 

7.1.1

een evenement tot 500 bezoekers of deelnemers

€ 250,00

7.1.2

een evenement vanaf 500 tot 2.500 bezoekers of deelnemers

€ 500,00

7.1.3

een evenement vanaf 2.500 tot 5.000 bezoekers of deelnemers

€ 1.500,00

7.1.4

een evenement vanaf 5.000 tot 10.000 bezoekers of deelnemers

€ 3.000,00

7.1.5

een evenement met meer dan 10.000 bezoekers of deelnemers

€ 6.000,00

8

Spoedaanvraag evenement

 

8.1

Als de aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning) voor een klein evenement binnen 6 weken en voor een groot evenement binnen 6 maanden voor aanvang van het evenement wordt ingediend, worden de op grond van artikel 7 verschuldigde leges verhoogd met:

50%