Verordening op de heffing en invordering van leges Beek 2024

Geldend van 22-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges Beek 2024

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEK;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2023;

gelet op artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en artikel 2, tweede lid, en artikel 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende verordening:

"Verordening op de heffing en invordering van leges Beek 2024".

in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (Legesverordening Beek 2024)

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag : de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week : een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand : het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar : het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar : de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor:

  • a.

   het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

  • b.

   het verlenen van een dienst op aanvraag; of

  • c.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • a.

  het verstrekken van documenten aan (semi-)overheidsinstellingen voor zover deze dienen voor wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel;

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3. De maatstaven en tarieven als bedoeld in artikel 5 lid 1 worden door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld, met inachtneming van ter zake landelijk voorgeschreven maximum tarieven.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 30 dagen na dagtekening van kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Geen kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 overdracht van bevoegdheden

 • 1. Onverminderd het in artikel 5 lid 3 bepaalde van deze verordening, is het college bevoegd tot het wijzigen van deze verordening en de hierbij behorende tarieventabel, indien de wijzigingen:

  • a.

   van zuiver redactionele aard zijn;

  • b.

   een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het vaststellen van de maatstaven en tarieven als bedoeld in artikel 5 lid 1, met inachtneming van ter zake landelijk voorgeschreven maximum tarieven.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1. De legesverordening 2018 van 15 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 14 citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Legesverordening Beek 2024".

Ondertekening

Beek, 7 december 2024

GEMEENTERAAD,

Guliël Erven

Raadsgriffier

Christine van Basten-Boddin

Voorzitter

Tarieventabel leges Beek 2024 behorende bij de legesverordening 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Beek;

Gelet op artikel 5 lid 3 van de Legesverordening 2024 gemeente Beek;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende:

Tarieventabel Leges Beek 2024

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

Paragraaf 1.10 Diversen

Hoofdstuk 2 Omgevingswet

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Paragraaf 2.2 Voorfase

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

Paragraaf 2.13 Vermindering

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder de dienstenrichtlijn

Paragraaf 1 Horeca

Paragraaf 2 Seksbedrijven

Paragraaf 3 Winkeltijdenwet

Paragraaf 4 Organiseren evenementen of markten

Paragraaf 5 Standplaatsen

Paragraaf 6 Huisvestingswet 2014

Paragraaf 7 Overige vergunningverlening

 

 

Hoofdstuk 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

 
 
 
 

Artikel

Omschrijving

€ Tarief

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

 

Artikel 1.1 Huwelijksvoltrekking, registratie of omzetting partnerschap

 

1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op:

 

1.1.1

maandag tot en vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur

 

a.

in de binnen de permanente locatie (het gemeentehuis) beschikbare trouwzaal

295,00

b.

op overige locaties (het gehele grondgebied van de gemeente Beek, uitgezonderd de permanente locatie te weten het gemeentehuis) (excl. kosten gebruik locatie)

295,00

1.1.2

zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur:

 

a.

in de binnen de permanente locatie (het gemeentehuis) beschikbare trouwzaal

550,00

b.

op overige locaties (het gehele grondgebied van de gemeente Beek, uitgezonderd de permanente locatie te weten het gemeentehuis) (excl. kosten gebruik locatie)

550,00

1.1.3

op zondag, een algemeen erkende feestdag, zoals bedoeld in artikel 3 van de Algemene termijnenwet of buiten de in 1.1.1 en 1.1.2 aangegeven tijden op overige locaties (het gehele grondgebied van de gemeente Beek, uitgezonderd de permanente locatie te weten het gemeentehuis) (excl. kosten gebruik locatie) mits een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand, als bedoeld in artikel 2, lid 1 onder c, e of f van het Reglement Burgerlijke Stand van de gemeente Beek 2018 beschikbaar is

550,00

1.1.4

In afwijking van onderdeel a vindt een kosteloze voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk plaats op maandag en woensdag, geen feestdag zijnde, om 10.00 uur, waarbij gebruik gemaakt wordt van een door de gemeente binnen de permanente locatie (het gemeentehuis) aan te wijzen ruimte en met inachtneming van het terzake in artikel 9 van het Reglement Burgerlijke Stand van de gemeente Beek 2018 gestelde

 
 
 
 

Artikel 1.2 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur, zonder ceremonie, in een spreekkamer van het gemeentehuis, waarbij alleen beide partners aanwezig zijn.

50,00

 
 
 

Artikel 1.3 Reserveren

 
 
 
 

Artikel 1.4 Reserveren

 
 
 
 

Artikel 1.5 Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

 

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag:

 

a.

als beëdiging bij de rechtbank al heeft plaatsgevonden:

75,00

b.

als beëdiging bij de rechtbank nog niet heeft plaatsgevonden:

175,00

 
 
 

Artikel 1.6 Beschikbaar stellen getuige door gemeente

 

1.6

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige:

30,00

 
 
 

Artikel 1.7 Reserveren

 
 
 
 

Artikel 1.8 Trouwboekje of partnerschapsboekje

 

1.8

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

a.

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering:

25,00

b.

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering:

40,00

c.

een duplicaat van het trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering:

35,00

d.

een duplicaat van het trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering:

65,00

 
 
 
 
 
 

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

Artikel 1.9 Paspoorten of andere reisdocumenten

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 

1.9.1

een nationaal paspoort:

 

a.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

83,87

b.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

63,42

1.9.2

een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel a (zakenpaspoort):

 

a.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

83,87

b.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

63,42

1.9.3

een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

a

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

83,87

b.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

63,42

1.9.4

een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

63,42

 
 
 

Artikel 1.10 Nederlandse identiteitskaart

 

1.10

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 

1.10.1

een Nederlandse identiteitskaart:

 

a.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

75,80

b.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

40,92

1.10.2

een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon:

36,93

 
 
 

Artikel 1.11 Modaliteiten

 

1.11

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

a.

voor de versnelde uitreiking van een in de artikelen 1.9 en 1.10 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die artikelen genoemde bedragen:

57,09

 
 
 
 
 
 

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

 

Artikel 1.12 Rijbewijzen

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

51,11

 
 
 

Artikel 1.13 Modaliteiten

 

1.13

Het tarief genoemd in artikel 1.12 wordt:

 

a

bij een spoedlevering vermeerderd met:

39.65

 
 
 
 
 
 

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

 

Artikel 1.14 Definities

 

1.14

Definities

 

1.14.1

Voor de toepassing van artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.14.2

Voor de toepassing van artikel 1.16 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 
 
 
 

Artikel 1.15 Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

 

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

15,00

 
 
 

Artikel 1.16 Verstrekking van aangehaakte gegevens

 

1.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

15,00

 
 
 

Artikel 1.17 Reserveren

 
 
 
 

Artikel 1.18 Op verzoek doornemen basisregistratie personen

 

1.18

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, persoonskaarten of andere archieven, voor ieder daaraan te besteden kwartier

35,00

 
 
 

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

 

Artikel 1.19 Afschriften van bestuursstukken

 

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

a.

een afschrift van de gemeentebegroting

137,00

b.

een afschrift van de gemeenterekening

137,00

c.

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina

6,00

d.

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

6,00

e.

een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie, per pagina

6,00

f.

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per pagina

6,00

g.

tot het verstrekken van het gemeenteblad

6,00

h.

een afschrift van een verordening

61,00

 
 
 

Artikel 1.20 Abonnement op bestuursstukken

 

1.20

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op:

 

a.

de verslagen van de raadsvergaderingen

137,00

b.

de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

137,00

c.

de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie

137,00

d.

de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie

137,00

e.

het gemeenteblad

54,00

 
 
 
 
 
 

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

 

Artikel 1.21 Plan- of kaartinformatie

 

1.21

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kopie van een ruimtelijk plan of deel daarvan, zoals omgevingsvisie, omgevingsplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in artikel 1.22, onderdeel b:

 

a.

per pagina op papier van A4-formaat in zwart/wit

1,00

b.

per pagina op papier van A3-formaat in zwart/wit

2,00

c.

per pagina op papier van A4-formaat in kleur

2,00

d.

per pagina op papier van A3-formaat in kleur

3,00

e.

voor een kopie grootformaat A2, A1, A0

25,00

f.

een digitaal bestand uit het gemeentelijk kaartmateriaal

91,35

 
 
 

Artikel 1.22 Informatie uit registers

 

1.22.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of een uittreksel uit:

 

a.

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object:

16,70

b.

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet:

16,70

1.22.2

Het in behandeling nemen van een verzoek om informatie uit het Kadastraal Register via Kadaster-On-Line:

 

a.

de door het Kadaster in rekening te brengen legeskosten

 

b.

een toeslag per kwartier voor het verstrekken van informatie

16,70

 
 
 

Artikel 1.23 Reserveren

 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

 

Artikel 1.24 Reserveren

 
 
 
 

Artikel 1.25 Overige publiekszaken

 

1.25

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen:

41,35

b.

tot het legaliseren van een handtekening:

12,50

c.

tot het verkrijgen van een gewaarmerkte kopie

5,00

d.

tot verkrijgen en de daadwerkelijke verstrekking van een plattegrond

2,00

e.

tot het verkrijgen en de daadwerkelijke verstrekking van de gemeentevlag van Beek

25,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

 

Artikel 1.26 Naspeuringen in gemeentearchief

 

1.26

Naspeuringen in gemeentearchief

 

1.26.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen in de zich in het € 20,00 gemeentearchief Beek berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier:

35,00

1.26.2

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

Artikel 1.27 Reserveren

 
 
 
 

Artikel 1.28 Reserveren

 
 
 
 

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

 

Artikel 1.29 Reserveren

 
 
 
 

Artikel 1.30 Leegstandswet

 

1.30

Leegstandwet

 

1.30.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

90,00

b.

om verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet:

45,00

c.

In afwijking van de voorgaande onderdelen wordt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen of verlengen van de vergunning tot tijdelijke verhuur verhoogt met

50%

1.30.2

Als aanvragen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die onderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven. [Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.]

 
 
 
 

Artikel 1.31 Wet op kansspelen

 

1.31

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.31.1

voor een periode van twaalf maanden:

 

a.

indien de vergunning voor één kansspelautomaat geldt

56,50

b.

indien de vergunning voor twee of meer kansspelautomaten geldt een vast bedrag van

22,50

 

vermeerderd met het aantal kansspelautomaten maal het tarief van

34,00

1.31.2

voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd:

 

a.

indien de vergunning voor één kansspelautomaat geldt

226,50

b.

indien de vergunning voor twee of meer kansspelautomaten geldt een vast bedrag van

90,50

 

vermeerderd met het aantal kansspelautomaten maal het tarief van

136,00

1.31.3

Het bepaalde, genoemd in artikel 1.31.1 en 1.31.2, is van overeenkomstige toepassing als de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd respectievelijk verhoogd worden.

 

1.31.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

40,00

 
 
 

Artikel 1.32 Telecommunicatiewet

 

1.32

Telecommunicatiewet

 

1.32.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding:

 

a.

met een lengte < 25 meter in verband met het verlenen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

250,00

b.

met werkzaamheden lengte tussen 25 meter en 100 meter in verband met het verlenen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

550,00

c.

met werkzaamheden lengte > 100 meter in verband met het verlenen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

550,00

 

vermeerderd met (lengte sleuf in meters - 100 meter) maal

1,80

1.32.2

Als met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, worden de tarieven in lid 1 verhoogd met:

175,00

1.32.3

Als de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, worden de tarieven in lid 1 verhoogd met

175,00

1.32.4

als met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.32.5

Als een begroting als bedoeld in het 4de lid is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

Artikel 1.33 Wegenverkeerswetgeving

 

1.33

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

1.33.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

50,00

1.33.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

50,00

1.33.3

tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), voor zover daarvoor geen medisch advies aangevraagd moet worden

50,00

1.33.4

tot het verlenen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), voor zover daarvoor een medisch advies aangevraagd moet worden

175,00

1.33.5

tot het verlenen van een verklaring van geen bezwaar voor het houden van een wedstrijd op de openbare weg

50,00

1.33.6

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 148 van de Wegenverkeerswet

50,00

 
 
 

Paragraaf 1.10 Diversen

 

Artikel 1.34 Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

 

1.34

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.34.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

5,00

1.34.2

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

50,00

1.34.3

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

10,00

1.34.4

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

a.

per pagina op papier van A4-formaat in zwart/wit

1,00

b.

per pagina op papier van A3-formaat in zwart/wit

2,00

c.

per pagina op papier van A4-formaat in kleur

2,00

d.

per pagina op papier van A3-formaat in kleur

4,00

1.34.5

kaarten en tekeningen, al dan niet behorend bij de in de onderdelen a en d genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart of tekening

 

a.

in zwart/wit

25,00

b.

in kleur t/m A0-formaat

60,00

c.

In kleur vanaf A0-formaat

90,00

 
 
 

Artikel 1.35 Diverse vergunningen of beschikkingen

 

1.35

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.35.1

een stookvergunning ingevolge artikel 5.34 van de Algemene plaatselijke verordening

50,00

1.35.2

een vergunning voor het lozen van afvalstoffen op de riolering voor zover het bestaande uitleggers betreft

480,00

1.35.3

een collectevergunning ingevolge artikel 5.13 van de Algemene plaatselijke verordening

30,13

1.35.4

voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

35,00

 
 
 
 
 
 

 

 

Hoofdstuk 2 DIENSTVERLENING EN BESLUITEN IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET

 
 
 
 
 
 

Artikel

Omschrijving

€ Tarief

% tarief

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

 
 

Artikel 2.1 Definities

 
 

2.1

Definities

 
 

2.1.1

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 
 

2.1.2

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 
 

2.1.3

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 
 

a.

Binnenplanse omgevingsplanactiviteit: omgevingsplanactiviteit bouwwerken bij regels over een wijzigingsbevoegdheid of een uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegd­heid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevings­plan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet.

 
 

b.

Buitenplanse omgevingsplanactiviteit: omgevingsplanactiviteit waarvoor het omgevingsplan een vergunningsplicht bevat en de vergunning in strijd is het tijdelijk deel van het omgevingsplan en/of in strijd is met de regels van het omgevingsplan.

 
 

c.

Wijziging omgevingsplan: aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsplan waarbij de gevraagde wijziging rechtstreeks en in overheersende mate het belang van de aanvrager dient (artikel 22.1 en 22.2 Omgevingswet). Zulke aanvraag valt onder de werking van artikel 16.30, lid 1, van de Omgevingswet.

 
 

d.

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip

‘bouwkosten’ betreffen de in die omschrijving:

- onder a genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van

technische installatiewerken 2012 de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012,

1567;

- onder b bedoelde bouwkosten de kosten voor de fysieke realisatie (het bouwen) van het

bouwwerk;

- onder c bedoelde prijs de prijs exclusief omzetbelasting.

Indien de opgegeven bouwkosten niet, danwel onvolledig overeenkomstig voorgaande definities zijn

bepaald, worden de bouwkosten ambtshalve vastgesteld op basis van het BouwkostenKompas 2023 Een exemplaar van het BouwkostenKompas 2023 ligt voor eenieder op afspraak ter inzage op ons kantoor Raadhuisstraat 9 in Beek.

 
 

e.

Omgevingsoverleg in de vorm van een intaketafel: complexe ruimtelijke en maatschappelijke initiatieven (gericht op de fysieke leef­omgeving) worden aan de gemeentelijke intaketafel besproken en beoordeeld. Het hoofddoel is te bepalen of het initiatief wenselijk is. Dat wil zeggen: past het initiatief bij de omgevings­visie, het raadsprogramma, de ambities en opgaven van de gemeente en bij het beleid en de regelgeving van de ketenpartners en is het kansrijk om verder te ontwikkelen. Zo weet de initiatiefnemer vroeg of zijn plan wenselijk is.

 
 

f.

Omgevingsoverleg in de vorm van een principeverzoek: een verzoek om een toetsing op hoofdlijnen - voorafgaande aan de aanvraag van een omgevings­vergunning of voorafgaande aan een aanvraag om een deel van het omgevingsplan te wijzigen – van de haalbaarheid van een initiatief met daarbij in elk geval een toets aan de regels van het omgevingsplan en een beoordeling op welstands­criteria voor zover deze van toepassing zijn. Zo weet een initiatiefnemer vroeg of zijn plan haalbaar is op deze onderdelen.

 
 

g.

Omgevingsoverleg in de vorm van een omgevingstafel: een bredere gemeentelijke ruimtelijke beoordeling van complexe ruimtelijke en maatschappelijke initiatieven - voorafgaande aan de aanvraag van een omgevingsvergunning of een aanvraag om een deel van het omgevingsplan te wijzigen – van de haalbaarheid van een initiatief. De bredere beoordeling kan gaan over aspecten als duurzaamheid, natuur, ruimtelijk en stedenbouwkundig, milieu, gezondheid, enzovoort. Deze brede beoordeling wordt gedaan samen met de initiatiefnemer, eventuele ketenpartners, eventueel een vertegenwoordiging van omwonenden, andere belanghebbenden en adviseurs van verschillende disciplines van de gemeente.

 
 

h.

Bruto vloeroppervlakte: de oppervlakte gemeten op vloerniveau langs de buitenmuren. Bij meerdere verdiepingen geldt de gezamenlijke oppervlakte van alle vloeren.

 
 
 
 
 
 

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 
 

2.2.1

Leges worden geheven voor een omgevingsoverleg in de vorm van:

 
 

a.

een intaketafel

 
 

b.

een omgevingstafel

 
 

c.

een principeverzoek / conceptaanvraag

 
 
 
 
 
 

2.2.2

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 

a.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 
 

b.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 
 

c.

Toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet

 
 

d.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 
 

e.

intrekking van een omgevingsvergunning;

 
 

f.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen a, b en c;

 
 

g.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen a tot en met g.

 
 
 
 
 
 

Artikel 2.3 Bepalen tarief

 
 

2.3

Bepaling van het tarief

 
 

2.3.1

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 
 

2.3.2

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 
 

2.3.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12

 
 

2.3.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

 
 

2.3.5

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft, onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 
 

2.3.6

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.2 Voorfase

 
 

Artikel 2.4 Omgevingsoverleg

 
 

2.4

Tarieven omgevingsoverleg

 
 

2.4.1

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

 
 

2.4.1.1.

Een intaketafel

0,00

 

2.4.1.2

Een principeverzoek / conceptaanvraag

500,00

 

2.4.1.3

In geval van een omgevingstafel, vermeerderd met:

200,00

 

2.4.2

De kosten worden verhoogd met de kosten voor externe welstandsadviezen met:

 

100,00%

 

van de kosten zoals die volgens toepassing van artikel 2.50 zouden worden geheven

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 
 

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnisch deel)

 
 

2.5

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

1.

bij bouwkosten tot € 10.000

 

0,63%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

0,00

 

2.

bij bouwkosten vanaf € 10.000 tot € 50.000:

 

0,63%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

51,80

 

3.

bij bouwkosten vanaf € 50.000 tot € 2.500.000:

 

0,76%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

626,50

 

4.

bij bouwkosten vanaf € 2.500.000 tot € 5.000.000:

 

0,68%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

2025,75

 

5.

bij bouwkosten vanaf € 5.000.000 tot € 7.500.000:

 

0,61%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

5951,95

 

6.

bij bouwkosten vanaf € 7.500.000,00:

 

0,53%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

11841,45

 
 
 
 
 

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, instandhouden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijk deel)

 
 

2.6

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.6.1

voor het bouwen of verbouwen van een bouwwerk bedraagt het tarief, gerelateerd aan de bruto vloeroppervlakte, per m2:

83,50

 
 

met een minimum legestarief voor het ruimtelijk deel van:

350,00

 

2.6.2

voor het bouwen of verbouwen van bouwwerken waarvoor geen bruto vloeroppervlakte kan worden bepaald, bedraagt het tarief:

350,00

 

2.6.3

voor het instandhouden of gebruiken van een bouwwerk, bedraagt het tarief:

501,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 
 

2.7

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

350,00

 

b.

voor zover sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, vermeerderd met:

250,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed

 
 

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 
 

2.8.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevings­plan­activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, voorbeschermd gemeentelijk monument of voorbeschermd provinciaal monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.8.2

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument, voor zover het een binnenplanse omgevingsplanactiviteit betreft:

350,00

 

2.8.3

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument, voor zover het een buitenplanse omgevingsplanactiviteit betreft, vermeerderd met:

250,00

 

2.8.4

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht, voor zover het een binnenplanse omgevingsplanactiviteit betreft:

350,00

 

2.8.5

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht, voor zover het een buitenplanse omgevingsplanactiviteit betreft, vermeerderd met:

250,00

 

2.8.6

als de aanvraag een archeologisch monument betreft:

350,00

 

2.8.7

wanneer een advies van de regio-archeoloog moet worden ingewonnen, vermeerderd met:

422,30

 
 
 
 
 

Artikel 2.9 Rijksmonumentenactiviteit

 
 

2.9

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonu­menten­activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

350,00

 

b.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

350,00

 

c.

wanneer een advies van de Rijksdienst voor cultureel erfgoed moet worden ingewonnen vermeerderd met:

422,30

 
 
 
 
 

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 

2.10

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk:

 
 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

350,00

 

b.

voor zover sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, vermeerderd met:

250,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

 
 

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

 
 

2.12

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in het omgevingsplan of paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2997,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.13 Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

2.13

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit één of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15, 3.2.17 tot en met 3.2.19 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2997,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.14 Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

2.14

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de paragrafen 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2997,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.15 Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

2.15

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector afvalbeheer als bedoeld in de paragrafen 3.5.1, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8 en 3.5.11 van afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2997,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.16 Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

2.16

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de agrarische sector als bedoeld in de paragrafen 3.6.1, 3.6.7 en 3.6.8 van afdeling 3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2997,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.17 Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

2.17

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector dienstverlening, onderwijs en zorg als bedoeld in de paragrafen 3.7.6 en 3.7.10 van afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2997,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.18 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

2.18

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector transport, logistiek en ondersteuning daarvan als bedoeld in de paragrafen 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 tot en met 3.8.11 van afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2997,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.19 Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

2.19

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector sport en recreatie als bedoeld in paragraaf 3.9.1 van afdeling 3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2997,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.20 Samenloop van milieubelastende activiteiten

 
 

2.20.1

Als bij de toepassing van de artikelen 2.13 tot en met 2.19 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een artikel valt, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing zijnde tarief wordt toegepast.

 
 

2.20.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking van het bepaalde in deze paragraaf, op al deze activiteiten het artikel van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de kernactiviteit valt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

 
 

Artikel 2.21 Reserveren

 
 
 
 
 
 

Artikel 2.22 Reserveren

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

 
 

Artikel 2.23 Reserveren

 
 
 
 
 
 

Artikel 2.24 Reserveren

 
 
 
 
 
 

Artikel 2.25 Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

 
 

2.25

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

650,00

 

b.

voor zover sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, vermeerderd met:

250,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.26 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 
 

2.26

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2:11 eerste lid van de APV gemeente Beek in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet, artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit of artikel 22.278 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

650,00

 

b.

voor zover sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, vermeerderd met:

250,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.27 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/inrit

 
 

2.27

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2:12 eerste lid van de APV gemeente Beek in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

350,00

 

b.

voor zover sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, vermeerderd met:

250,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.28 Omgevingsplanactiviteit: aanlegactiviteiten

 
 

2.28

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

350,00

 

b.

voor zover sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, vermeerderd met:

250,00

 
 

wanneer een advies van de regio-archeoloog moet worden ingewonnen, vermeerderd met:

422,30

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

 
 

Artikel 2.30 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 
 

2.30

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 4:11 van de APV gemeente Beek in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

350,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.31 Omgevingsplanactiviteit: reclame

 
 

2.31

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in artikel 4:15 van de APV gemeente Beek in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, en als niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

als de activiteit bestaat uit het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van die handelsreclame:

350,00

 

b.

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame op of aan die onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd:

350,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.31 Aansluiting Rioolrecht

 
 

2.31

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een recht tot het direct of indirect aansluiten van een eigendom op de gemeentelijke openbare riolering bedraagt:

155,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.32 Reserveren

 
 
 
 
 
 

Artikel 2.33 Reserveren

 
 
 
 
 
 

Artikel 2.34 Andere activiteiten

 
 

2.34

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

 
 

a.

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

350,00

 

b.

betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

1.

voor en binnenplanse omgevingsplanactiviteit

350,00

 

2.

voor zover sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, vermeerderd met:

250,00

 

3.

voor een in een gemeentelijke verordening als bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit aangewezen vergunningplichtige activiteit:

350,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

 
 

Artikel 2.35 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 
 

2.35

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouw- of sloopactiviteit, bedraagt het tarief:

 
 

a.

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op: 1. het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; 2. bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; 3. het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of ; 4. het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; per maatwerkvoorschrift:

1998,00

 

b.

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 1, per maatwerkvoorschrift:

1998,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.36 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 
 

2.36.1

Als de aanvraag op een maatwerkvoorschrift als bedoeld in het omgevings­plan of hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief:

1998,00

 

2.36.2

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

1998,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.37 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 
 

2.37

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

1998,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

 
 

Artikel 2.38 Gelijkwaardige maatregel

 
 

2.38.1

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

 
 

a.

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

1998,00

 

b.

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief:

1998,00

 

c.

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief:

1998,00

 

d.

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c, bedraagt het tarief:

1998,00

 

2.38.2

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.11 Overige activiteiten

 
 

Artikel 2.39 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 
 

2.39

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

350,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.40 Wijzigen omgevingsvergunning

 
 

2.40

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

 
 
 
 
 
 

Artikel 2.41 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 
 

2.41

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

120,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.42 Intrekken omgevingsvergunning

 
 

2.42

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, tenzij artikel 2.58 van toepassing is:

350,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.43 Beoordeling aanvullende gegevens

 
 

2.43

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, in behandeling is genomen:

 
 
 
 
 
 

Artikel 2.44 Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 

2.44

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ander besluit.

 
 
 
 
 
 

Artikel 2.45 Wijzigen van het omgevingsplan

 
 

2.43

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

9800,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.46 Niet genoemd besluit op aanvraag

 
 

2.46

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

350,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 12 Modaliteiten

 
 

Artikel 2.47 Artikel Achteraf ingediende aanvraag

 
 

2.47

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

 

50,00%

 

met een minimum van:

550,00

 
 

en een maximum van:

19500,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.48 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 

2.48

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

 
 

a.

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

4995,00

 

b.

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

4995,00

 

c.

als sprake is van een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a en b:

4995,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.49 Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 

2.49

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 
 

a.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

182,55

 

b.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

182,55

 

c.

voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende geluid of luchtbelasting:

2229,25

 

d.

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

303,95

 

e.

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

202,65

 

f.

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

1519,95

 

g.

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

202,65

 
 
 
 
 

Artikel 2.50 Advies

 
 

2.50

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over een omgevingsoverleg, de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 
 

a.

voor een advies van de gemeenteraad:

1200,00

 

b.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet:

150,00

 

c.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel b:

450,00

 

d.

voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de onderdelen a tot en met c: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

 
 
 
 
 
 

Artikel 2.51 Instemming

 
 

2.51.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag p grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 
 
 

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 
 

2.51.2

Het bedrag bedoeld in het eerste lid wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.13 Vermindering

 
 

Artikel 2.52 Vermindering na omgevingsoverleg

 
 

2.52.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een aanvraag om omgevingsoverleg als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering in procenten van de voor het omgevingsoverleg geheven leges, bedraagt:

 

100,00%

2.52.2

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan: a. voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het omgevingsoverleg betrekking had; b. in overeenstemming met de uitkomsten van het omgevingsoverleg; en c. binnen de bepaalde geldigheidsduur na het laatste omgevingsoverleg of, als het omgevingsoverleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving.

 
 

2.52.3

Bij de toepassing van het eerste lid blijft voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning in ieder geval verschuldigd:

350,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.53 Vermindering bij meervoudige aanvraag

 
 

2.53

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op vijf of meer activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van leges voor de milieubelastende activiteiten als bedoeld in paragraaf 2.5 en het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12. De vermindering bedraagt:

 
 

a.

bij 5 tot 10 activiteiten:

 

2,00%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 
 

b.

bij 11 tot 15 activiteiten:

 

4,00%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 
 

c.

bij 16 of meer activiteiten:

 

6,00%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

 
 

Artikel 2.54 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 
 
 

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

85,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges, met dien verstande dat een minimum bedrag verschuldigd blijft van:

95,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.55 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 
 

2.55

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

 

85,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges, met dien verstande dat een minimum bedrag verschuldigd blijft van:

120,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.56 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 
 

2.56

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag:

 

75,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 
 
 

met dien verstande dat een minimum bedrag verschuldigd blijft van:

125,00

 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf vier weken tot zes weken na de indiening van de aanvraag:

 

50,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 
 
 

met dien verstande dat een minimum bedrag verschuldigd blijft van:

250,00

 

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken na de indiening van de aanvraag:

 

25,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 
 
 

met dien verstande dat een minimum bedrag verschuldigd blijft van:

350,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.57 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide procedure

 
 

2.57

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen zes weken na de indiening van de aanvraag:

 

75,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 
 
 

met dien verstande dat een minimum bedrag verschuldigd blijft van:

1250,00

 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken tot achttien weken na de indiening van de aanvraag:

 

50,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 
 
 

met dien verstande dat een minimum bedrag verschuldigd blijft van:

2500,00

 

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf achttien weken na de indiening van de aanvraag:

 

25,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 
 
 

met dien verstande dat een minimum bedrag verschuldigd blijft van:

3750,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.58 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 
 

2.58

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op verzoek van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits dit verzoek is ingediend binnen 2 jaren na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 

50,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges, met dien verstande dat een minimum bedrag verschuldigd blijft van:

350,00

 
 
 
 

Artikel 2.59 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 
 

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert en er geen omgevingsoverleg aan de aanvraag vooraf is gegaan, bestaat geen aanspraak op teruggaaf van de leges.

 
 

b.

wel omgevingsoverleg

 

50,00%

c.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 
 
 
 
 

Artikel 2.60 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 
 

2.60

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 
 
 
 
 
 

Artikel 2.61 Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

2.61

Een bedrag minder dan € 50 wordt niet teruggegeven.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hoofdstuk 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER DE DIENSTENRICHTLIJN EN NIET VALLEND ONDER HOOFDSTUK 2

 
 
 
 

Artikel

Omschrijving

€ Tarief

Paragraaf 3.1 Horeca

 

Artikel 3.1 Exploitatie openbare inrichting

 

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

a.

een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel [2:28] van de Algemene plaatselijke verordening:

250,00

b.

een aanvraag om een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel [2:29, tweede lid,] van de Algemene plaatselijke verordening:

60,00

 
 
 

Artikel 3.2 Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

 

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

a.

een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet:

250,00

b.

een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet:

0,00

c.

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet:

40,00

d.

een aanvraag om wijziging van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet:

40,00

e.

een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet:

40,00

 
 
 
 
 
 

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

 

Artikel 3.3 Reserveren

 
 
 
 

Artikel 3.4 Reserveren

 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

 

Artikel 3.5 Reserveren

 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

 

Artikel 3.6 Organiseren evenement

 

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, en 2.25a, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning):

 

a.

geldig voor één dag

40,00

b.

voor elke dag meer

25,00

3.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een ontheffing ex artikel 4.6 van de Algemene plaatselijke verordening

 

a.

geldig voor één dag

40,00

b.

voor elke dag meer

25,00

 
 
 

Artikel 3.7 Reserveren

 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

 

Artikel 3.8 Reserveren

 
 
 
 

Artikel 3.9 Reserveren

 
 
 
 

Artikel 3.10 Losse standplaatsen

 

3.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het innemen of hebben van een standplaats, bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening:

 

a.

per dag

35,00

b.

voor elke dag méér

15,00

c.

per jaar

393,57

 
 
 
 
 
 

Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014

 

Artikel 3.11 Reserveren

 
 
 
 

Artikel 3.12 Reserveren

 
 
 
 

Artikel 3.13 Reserveren

 
 
 
 

Artikel 3.14 Reserveren

 
 
 
 

Artikel 3.15 Reserveren

 
 
 
 

Artikel 3.16 Reserveren

 
 
 
 

Artikel 3.17 Reserveren

 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

 

Artikel 3.18 Niet benoemd besluit op aanvraag

 

3.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

50,00

 
 
 
 
 
 

Artikel A Overgangsrecht en inwerkingtreding

 • 1.

  De tarieventabel leges 2023 van 29 november 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel B, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel B, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde tarieventabel gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel B Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze tarieventabel leges 2024 treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 3.

  De in artikel 2.1.3, letter d van de tarieventabel genoemde bijlage BouwkostenKompas 2023 wordt bekendgemaakt door ter inzagelegging in het gemeentehuis van Beek, Raadhuisstraat 9, 6191 KA Beek.

Artikel C citeertitel

Deze tarieventabel kan worden aangehaald als de "tarieventabel Leges Beek 2024"

Beek, 12 december 2023

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BEEK,

Joop Crucq

Gemeentesecretaris

Christine van Basten-Boddin

Burgemeester