Subsidieregeling ondersteuning verduurzamingsmaatregelen klein maatschappelijk vastgoed Ede

Geldend van 22-12-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling ondersteuning verduurzamingsmaatregelen klein maatschappelijk vastgoed Ede

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede;

gelezen het voorstel van 12 december 2023, zaaknummer 428412;

gelet op de artikelen 3, 6, 7 en 8 van de Algemene subsidieverordening Ede 2017;

besluit vast te stellen de: Subsidieregeling ondersteuning verduurzamingsmaatregelen maatschappelijk vastgoed Ede.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: de geldende Algemene subsidieverordening van de gemeente Ede;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede;

 • c.

  eigenaar: eigenaar, erfpachter of opstalhouder van een gebouwde onroerende zaak;

 • d.

  maatschappelijk vastgoed:

  • i.

   gebouwde onroerende zaak in eigendom van een culturele instelling of vereniging, waaronder in ieder geval een bibliotheek, theater, museum of muziekvereniging;

  • ii.

   gebouwde onroerende zaak waarin scoutingsactiviteiten voor jongeren worden georganiseerd;

  • iii.

   gebouwde onroerende zaak in eigendom van een zorgaanbieder binnen de deelsectoren ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, revalidatie en welzijn, voor zover deze zorgaanbieder geen aanspraak kan maken op borging via het Waarborgfonds voor de Zorgsector;

  • iv.

   gebouwde onroerende zaak met een publieksfunctie, waaronder in ieder geval een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum, gebedshuis, levensbeschouwelijke instelling of gemeenschapscentrum die in eigendom is van de gebruiker van de gebouwde onroerende zaak;

maar geen gebouwde onroerende zaken of gedeelten daarvan met een woonfunctie als bedoeld in artikel 1.1 van het Bouwbesluit 2012 vallen niet onder de definitie van maatschappelijk vastgoed.

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

Het college kan subsidie verlenen voor professionele ondersteuning door de Provincie Gelderland bij het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen bij maatschappelijk vastgoed via het ontzorgingsprogramma klein maatschappelijk vastgoed.

Artikel 3. Subsidiabele kosten en maximale subsidie

 • 1. De subsidie bedraagt maximaal € 5.000,-.

 • 2. Subsidie wordt enkel verleend voor de kosten van een uitvoeringsbegeleider voor het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen via het ontzorgingsprogramma (klein) maatschappelijk vastgoed door de Provincie Gelderland.

 • 3. Subsidie wordt verleend op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten.

Artikel 4. Subsidieontvanger

Een subsidie op grond van deze regeling wordt verleend aan de eigenaar van maatschappelijk vastgoed.

Artikel 5. Subsidievoorwaarden

Subsidie op grond van deze regeling wordt slechts verleend indien de aanvrager reeds gebruik heeft gemaakt van het ontzorgingsprogramma klein maatschappelijk vastgoed of hier voor de uitvoeringsfase gebruik van maakt.

Artikel 6. Subsidieverplichtingen

De subsidieontvanger is verplicht om minimaal één duurzaamheidsmaatregel uit te voeren zoals aansluiting op het warmtenet, de aanschaf van een (hybride) warmtepomp, zon-opwek of energiebesparing.

Artikel 7. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 50.000,-.

 • 2. Het college verdeelt het beschikbare bedrag op volgorde van ontvangst van de aanvragen, tot het betreffende subsidieplafond is bereikt. De datum van ontvangst is de datum waarop de aanvraag volledig is ingediend.

Artikel 8. Aanvraag en vaststelling

 • 1. In afwijking van artikel 6 van de Algemene subsidieverordening Ede 2017 dient een aanvraag volgende informatie bevat:

  • a.

   een advies van de Provincie Gelderland waarin de mogelijk te nemen duurzaamheidsmaatregelen zijn beschreven;

  • b.

   een kostenindicatie op basis van de begrootte begeleidingsuren.

 • 2. Een aanvraag kan worden ingediend tot uiterlijk 1 december 2024.

 • 3. Bij de aanvraag tot vaststelling levert de subsidieontvanger, in afwijking van de ASV, de volgende documenten aan:

  • a.

   een factuur van de kosten van de uitvoeringsbegeleider;

  • b.

   (digitale) foto(‘s) van de gerealiseerde duurzaamheidsmaatregel(en).

Artikel 9. Overgangs- en slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en vervalt op 1 januari 2026.

 • 2. Deze regeling blijft van toepassing op de afwikkeling van subsidies die voor de vervaldatum op basis van deze regeling zijn verleend en op bezwaar- en beroepsprocedures ten aanzien van die subsidies.

 • 3. Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling ondersteuning verduurzamingsmaatregelen maatschappelijk vastgoed Ede.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 12 december 2023, zaaknummer: 428412.

Het college voornoemd,

drs. R.F. Groen MPA

de secretaris,

mr. L.J. Verhulst

de burgemeester,

Toelichting

Algemeen

De provincie Gelderland biedt een ontzorgingsprogramma aan voor klein maatschappelijk vastgoed. De provincie biedt eigenaren van maatschappelijk vastgoed ondersteuning en begeleiding op maat aan. Eigenaren kunnen kosteloos gebruik maken van kennis en advies, gegeven door duurzaamheidscoaches. Zie voor meer informatie: https://www.gelderland.nl/themas/duurzaamheid/energietransitie/ontzorgingsprogramma

De Provincie biedt deze ondersteuning en begeleiding aan voor de inventarisatie van de mogelijkheden waarbij een technisch expert een energiescan maakt. Ook kan ondersteuning worden geboden bij de uitwerking door een duurzaamheidscoach om een businesscase op te stellen.

Met deze subsidieregeling willen wij als gemeente Ede ook stimuleren dat eigenaren in de uitvoeringsfase ondersteuning krijgen van een uitvoeringsbegeleider. Zo kunnen eigenaren in het gehele traject om te komen tot duurzaamheidsmaatregelen begeleid en ondersteund worden.

Subsidieplafonds

Voor deze regeling is een subsidieplafond vastgesteld. Het beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst. Dit heet ook wel ‘wie-het-eerst-komt-het-eerst-maalt’. Wij nemen alleen volledige subsidieaanvragen in behandeling.

Wanneer u de gelegenheid heeft gehad uw subsidieaanvraag aan te vullen, geldt als datum van binnenkomst de datum van ontvangst van de volledige aanvraag. Als uw aanvraag is ontvangen nadat het subsidieplafond is bereikt, verstrekken wij geen subsidie meer.