Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

Geldend van 21-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

De raad van de gemeente Zundert;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24-10-2023;

gehoord het advies van de Ronde d.d. 15-11-2023;

gelet op de betreffende bepalingen in de Gemeentewet;

besluit:

Vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • 2.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • 3.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • 4.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • 5.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • 2.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1. De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2. Indien de leges, op het moment van aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit, niet tot het definitieve bedrag kunnen worden vastgesteld, kan een voorlopige vordering worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de vordering vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • 3.

   artikel 1.27, lid 1 onderdeel a (verklaring omtrent het gedrag);

  • 4.

   artikel 1.33 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De "Legesverordening Zundert 2023" vastgesteld bij raadsbesluit van 6 december 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing.

 • 2. De “Legesverordening Zundert 2022”, vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2021, sedertdien gewijzigd, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening Zundert 2024.

Ondertekening

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 12-12-2023,

de raad voornoemd,

de griffier,

M.C.J.P. van Oosterwijk

de voorzitter,

J.G.P. Vermue

Bijlage Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Zundert 2023

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Artikel 1.1

Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap

 

1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

a.

maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 16: 00 uur

€ 457,40

b.

zaterdag van 10:00 uur tot 14:00 uur voor zover dit plaatsvindt in het Gemeentehuis van Zundert, Markt 1 te Zundert

€ 800,40

c.

maandag tot en met vrijdag van 16F:00 uur tot 0:00 uur, op zaterdag en zondag, voor zover dit pand aangewezen is als trouwlocatie (met uitzondering van het gemeentehuis van Zundert, Markt 1 te Zundert) dan wel in een pand dat eenmalig aangewezen is als trouwlocatie voor de duur van de huwelijksvoltrekking

€ 800,40

d.

maandag en donderdag om 09:30 uur, voor zover dit plaatsvindt in het gemeentehuis van Zundert, Markt 1 te Zundert in een spreekkamer met maximaal vier personen:

Nihil

2

Het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap op maandag en donderdag om 09:30 uur, in de trouwzaal in het gemeentehuis van Zundert, Markt 1 te Zundert zonder ceremonie

€ 131,80

Artikel 1.2

Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

 

1

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

a.

maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 16:00 uur

€ 457,40

b.

zaterdag van 10:00 uur tot 14:00 uur, voor zover dit plaatsvindt in het Gemeentehuis van Zundert, Markt 1 te Zundert

€ 800,40

c.

maandag tot en met vrijdag van 16:00 uur tot 0:00 uur, op zaterdag en zondag, voor zover dit pand aangewezen is als trouwlocatie (met uitzondering van het gemeentehuis van Zundert, Markt 1 te Zundert) dan wel in een pand dat eenmalig aangewezen is als trouwlocatie voor de duur van de huwelijksvoltrekking.

€ 800,40

2

Het tarief bedraagt ter zake van de omzetting van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk, zonder plechtigheid

€ 29,40

Artikel 1.3

Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in bijzonder huis

 
 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 457,40

Artikel 1.4

Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in bijzonder huis

 
 

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 457,40

Artikel 1.5

Trouwboekje of partnerschapsboekje

 
 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje:

€ 50,90

Artikel 1.6

Onderzoek register burgerlijke stand

 
 

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier, na voorafgaande prijsopgave

€ 42,60

Artikel 1.7

Gemeentewege aanwezige getuige(n)

 
 

Het tarief bedraagt ter zake van gemeentewege aanwezige getuige(n) bij een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap, anders dan de uit hoofde van zijn dienst bij een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap aanwezige ambtenaar per huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap, per getuige

€ 43,90

Artikel 1.8

Verzending per post

 
 

Indien de te verstrekken gegevens in het kader van hoofdstuk 1, Paragraaf 1.1 per post worden toegezonden, worden de verschuldigde bedragen verhoogd met:

 • Voor verzending binnen Nederland, met

€ 1,70

 • Voor verzending binnen Europa, met

€ 2,80

 • Voor verzending buiten Europa, met

€ 3,20

Artikel 1.9

Eenmalige aanwijzing pand als trouwlocatie

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot eenmalige aanwijzing van een pand als trouwlocatie voor de duur van de huwelijksvoltrekking

€ 95,20

Artikel 1.10

Aanwijzing buitengewoon ambtenaar

 
 

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand niet in dienst van de gemeente Zundert

€ 114,50

Artikel 1.11

Annuleren of wijzigen locatie/datum

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum of locatie voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren of te wijzigen binnen een periode van 30 dagen voorafgaand aan die gereserveerde datum

€ 32,70

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Artikel 1.12

Paspoorten, andere reisdocumenten en identiteitskaart

 
 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 
 

van een nationaal paspoort:

 

a.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,85

b.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40

 

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in de onderdelen a en b (zakenpaspoort):

 

c.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,85

d.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40

 

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

e.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,85

f.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40

 

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 63,40

 

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

g.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

h.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 40,90

i.

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 36,90

Artikel 1.13

Modaliteiten

 
 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

a.

voor een spoedlevering van de in artikel 1.12 , onderdelen a tot en met h genoemde documenten, worden de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 57,05

b.

voor het verstrekken van een ID-cover voor een paspoort:

€ 1,50

c.

voor het verstrekken van een ID-cover voor een ID-kaart of rijbewijs:

€ 1,25

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Artikel 1.14

Rijbewijzen

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 44,65

Artikel 1.15

Modaliteiten

 
 

Het tarief genoemd in artikel 1.14 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met:

€ 34,10

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

Artikel 1.16

Definitie

 

1

Voor de toepassing van artikel 1.17 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

2

Voor de toepassing van artikel 1.18 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in basisregistratie personen.

 

Artikel 1.17

Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 8,30

Artikel 1.18

Verstrekking van aangehaakte gegevens

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 8,30

Artikel 1.19

Op aanvraag doornemen basisregistratie personen

 

1

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan te besteden kwartier

€ 16,80

2

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Artikel 1.20

Verzending per post

 
 

Indien de te verstrekken gegevens in het kader van hoofdstuk 1, paragraaf 1.4 per post, per 100 gram, worden toegezonden, worden de verschuldigde bedragen verhoogd met:

 • Voor verzending binnen Nederland, met

€ 1,70

 • Voor verzending binnen Europa, met

€ 2,80

 • Voor verzending buiten Europa, met

€ 3,20

Paragraaf 1.5 Bestuur stukken

Artikel 1.21

Afschriften van bestuur stukken

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

a.

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 25,00

b.

een afschrift van de gemeenterekening

€ 16,90

c.

een afschrift van de besluitenlijst van een raadsvergadering, per pagina

€ 0,50

d.

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 0,50

e.

een afschrift van de besluitenlijst van een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 0,50

f.

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie, per pagina

€ 0,50

g.

een afschrift van de gemeentelijke verordening, per pagina

€ 0,50

Artikel 1.22

Abonnement op bestuur stukken

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op:

 

a.

op de besluitenlijst van de raadsvergaderingen

€ 57,80

b.

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

€ 92,50

c.

op de besluitenlijst van de vergaderingen van een raadscommissie

€ 57,80

d.

op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie

€ 92,50

Artikel 1.23

Vrijstelling politieke partijen

 
 

De rechten voor een abonnement op bestuur stukken als bedoeld in artikel 1.22 worden niet geheven indien de belastingplichtige een erkende politieke partij is. De vrijstelling geldt voor maximaal 25 abonnementen per belastingplichtige.

 

Artikel 1.24

Verzending per post

 
 

Indien de te verstrekken gegevens in het kader van hoofdstuk 1, paragraaf 1.5, per post worden toegezonden, worden de verschuldigde bedragen, uitgaande van 100 gram per postverzending, verhoogd met:

 • Voor verzending binnen Nederland, met

€ 1,70

 • Voor verzending binnen Europa, met

€ 2,80

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

Artikel 1.25

Plan- of kaartinformatie

 

1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, Structuurplan, Grootschalige Basiskaart van Nederland (GBKN), kadastrale kaart, voorbereidingsbesluit wegenkaart behorende bij de legger, een structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

a.

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,90

b.

in formaat A3, per bladzijde

€ 1,20

2

een afdruk/plot van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, Structuurplan, wegenkaart behorende bij de legger, GBKN kaart, kadastrale kaart, voorbereidingsbesluit wegenkaart behorende bij de legger, structuurplan of stadsvernieuwingsplan op groot formaat ( A0, A1, A2), per afdruk of plot

€ 16,80

Artikel 1.26

Informatie uit registers en adressenbestanden

 

1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën, een afschrift van of uittreksel uit:

 

a.

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

€ 16,10

b.

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

€ 9,50

c.

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

€ 9,50

d.

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 9,50

2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om documenten in te scannen en per e-mail te verzenden, per daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 16,80

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

Artikel 1.27

Overige publiekszaken

 

1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag (VOG)

€ 45,10

b.

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn volgens de Basis Registratie Personen

€ 8,30

c.

tot het legaliseren van een handtekening

€ 9,50

d.

Tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap

€ 8,30

2

Van een verzoek tot het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap, alsmede voor de behandeling van een naturalisatieverzoek, het tarief zoals wordt geheven conform het op het moment van de aanvraag geldend Besluit optie en naturalisatiegelden, conform de rijkswet op het Nederlanderschap

 

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

Artikel 1.28

Naspeuringen in het gemeentearchief

 

1

Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage in de in het gemeentearchief van de gemeente Zundert berustende documenten, voor ieder daaraan te besteden kwartier of een gedeelte daarvan:

€ 16,80

2

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Artikel 1.29

Afschriften, fotokopieen en andere informatie uit gemeentearchief

 

1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

a.

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, hieronder wordt mede verstaan een digitale scan van een in het gemeentearchief berustend stuk dat niet reeds is ingescand, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 • De eerste 10 afdrukken, per afdruk

€ 0,20

 • Vanaf 10 afdrukken, per afdrukpagina A4

€ 0,25

b.

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen,

 • Per kaart, tekening of lichtdruk A4

€ 10,10

 • Vermeerderd met voor ieder ander formaat dan A4

€ 10,10

c.

stukken op andere informatiedragers dan bedoeld onder 1.29, lid 1, onderdelen a en b

€ 26,20

d.

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 13,60

Artikel 1.30

Verzending per post

 
 

Indien de te verstrekken stukken als bedoeld in artikel 1.29 per post worden toegezonden, worden de verschuldigde bedragen verhoogd met:

 • Verzending binnen Nederland

€ 1,70

 • Verzending binnen Europa

€ 2,80

 • Verzending buiten Europa

€ 3,20

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

Artikel 1.31

Leegstandwet

 

1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 210,50

b.

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 105,20

2

Indien aanvragen als bedoeld in lid 1 onderdelen a en b gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in deze onderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.

€ 210,50

Artikel 1.32

Winkeltijdenwet

 
 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet bedraagt:

€ 85,60

Artikel 1.33

Wet op de kansspelen

 

1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

a.

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 61,00

b.

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 61,00

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 37,10

c.

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van 5 jaar of voor onbepaalde tijd

€ 246,90

d.

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van 5 jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 246,90

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 148,20

2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 37,40

3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 85,60

Artikel 1.34

Telecommunicatie

 

1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in hoofdstuk 2 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Zundert 2020.

€ 165,73

a.

Indien de melding betrekking heeft op een tracé vanaf 25 tot 250 strekkende meter wordt het tarief in artikel 1.17.1 verhoogd met:

€ 929,80

b.

Indien de melding betrekking heeft op een tracé vanaf 250 tot 1500 strekkende meter wordt het tarief in artikel 1.17.1 verhoogd met:

€ 3096,47

c.

Indien de melding betrekking heeft op een tracé vanaf 1500 tot 5000 strekkende meter wordt het tarief in artikel 1.17.1 verhoogd met:

€ 9013,13

d.

Indien de melding betrekking heeft op een tracé van 5000 meter of meer wordt het tarief in artikel 1.17.1 verhoogd met € 1,80 per strekkende meter.

 

3

In afwijking van lid 1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in lid 1 indien instemming wordt aangevraagd voor een sleuf met meer dan 20 km sleuflengte: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot instemming aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

4

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in lid 1 tot en met 3 genoemde bedrag per overleg verhoogd met

€ 400,00

Artikel 1.35

Wegenverkeerswetgeving

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 59,50

b.

tot het verkrijgen van een verlenging dan wel het wijzigen van gegevens van een ontheffing als bedoeld in artikel 11 van de "beleidsregels ten aanzien van ontheffing voor de parkeerschijfzone in het centrum van Zundert"

€ 26,20

c.

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 38,70

d.

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 203,30

e.

tot het verkrijgen van een verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart zoals bedoeld in artikel 1.18.3.1 bedraagt het tarief

€ 107,10

f.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 10 juncto 148 van de Wegenverkeerswet 1994

€ 35,00

g.

voor het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als bedoeld in artikel 16 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990.

€ 364,40

h.

voor het wijzigen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als bedoeld in lid g van dit artikel bedraagt het tarief

€ 75,00

Paragraaf 10 Diversen

Artikel 1.36

Diverse vergunningen of beschikkingen

 

1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verlenen van een vergunning voor het plaatsen, aanbrengen of hebben van één of meer voorwerpen of stoffen op een openbare plaats als bedoeld in artikel 2.10 van de Algemene plaatselijk verordening

€ 66,40

b.

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in hoofdstuk 4, artikel 4.6, lid 3 van de Algemene plaatselijk verordening (geluidhinder)

€ 23,40

c.

tot het verlenen van een vergunning/ of een ontheffing als bedoeld in de Algemene plaatselijk verordening voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per vergunning en/ of ontheffing

€ 85,60

d.

tot het verkrijgen van een vergunning om een standplaats in te nemen als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 85,60

e.

tot het verkrijgen van een ontheffing als gevolg van artikel 5:34 van de Algemene plaatselijke verordening:

 

f.

voor zover het betreft vreugdevuren/kampvuren

€ 66,40

g.

voor zover het snoeihout dan wel gerooid hout betreft, afkomstig van boomkwekerijen dan wel hieraan gerelateerde bedrijven

€ 152,70

h.

voor het inzamelen van geld en goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden (bijvoorbeeld Sinterklaas)

€ 17,80

i.

tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar op grond van de Luchtvaartwet en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten.

€ 66,40

j.

tot het verkrijgen van een vergunning in het kader van de wet explosieven voor civiel gebruik.

€ 587,60

2

Als in het kader van een procedure genoemd in Paragraaf 10 Diversen, op grond van enig wettelijk voorschrift advies ingewonnen moet worden waaraan kosten zijn verbonden, dan worden deze kosten voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager zijn medegedeeld en blijken uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Voor de toepassing van deze tabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten van de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor de vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Artikel 1.37

Verstrekken van stukken

 

1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

a.

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 14,20

b.

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 
 

1. per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,50

 

2. per pagina op papier van een ander formaat

€ 3,40

 

3. in digitale vorm

€ 0,50

2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

kaarten en tekeningen al dan niet behorend bij de in lid 1 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart en tekening van A4 formaat

€ 0,50

a.

vermeerderd voor een kaart en tekening in een ander formaat met

€ 15,50

b.

In digitale vorm

€ 0,50

c.

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 19,30

Artikel 1.38

Wijzigen, onvolledige of niet benoemde aanvraag

 

1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van vergunningen op basis 1.6 lid e van de Algemene plaatselijke verordening 50% van het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten op de aanvraag voor de vergunning waarvoor de wijziging is aangevraagd.

 

2

Indien een aanvraag in Hoofdstuk 1, wegens onvolledigheid van de aanvraag, op grond van de gevoerde procedure conform artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht, buiten behandeling wordt gelaten bedraagt het tarief:

€ 54,50

3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen.

 • 1.

Hoofdstuk 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet

Paragraaf 2. 1 Algemene bepalingen

Artikel 2.1

Definities

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 

-

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 

-

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

bouwkosten:

De kosten, zoals die aan de hand van bij deze tarieventabel behorende bijlage als zodanig gewaarmerkte tabel "Bouwkostenlijst 2023", zijn vastgelegd.

Voor bouwwerken die qua functie niet passen of niet voorkomen binnen het regime van vaststelling van de normatieve bouwkosten geldt dat onder de bouwkosten wordt verstaan:

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, stcrt.2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft exclusief omzetbelasting.

Artikel 2.2

Dienstverlening en besluiten waarvoor leges wordt geheven

a.

omgevingsoverleg;

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

Artikel 2.3

Bepalen tarief

 

1.

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

 

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

 

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

Paragraaf 2.2 Verkennen initiatief

Artikel 2.4

conceptverzoek, intaketafel, omgevingsoverleg en Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

 

1

voor het in behandeling nemen van een initiatief dat na beoordeling omgevingsvergunningplichtig blijkt te zijn en/of past binnen het omgevingsplan bedraagt het tarief:

€ 150,00

2

Voor het in behandeling nemen van een initiatief op de intaketafel in verband met het verkrijgen van een indicatie of een initiatief, dat niet past binnen het vastgestelde bestemmingsplan, wenselijk is bedraagt het tarief:

€ 0,00

3

Voor het in behandeling nemen van een initiatief op de omgevingstafel om te komen tot een principebesluit bedraagt het tarief:

€ 1500,00

4

Voor het in behandeling nemen van plannen waarvoor een verzoek wordt gedaan aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit te toetsen bedraagt het tarief:

 

a.

per schriftelijk gegeven advies van de Welstandscommissie:

€ 150,00

b.

voor een locatiebezoek, per uur, per commissielid

€ 110,00

5

Het op grond van het derde en vierde lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Artikel 2.5

Bouwactiviteiten (bouwtechnisch deel)

 

1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

 

a.

indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen:

€ 500,00

 

Vermeerderd met 3,2% over de bouwkosten, die het bedrag aan bouwkosten van €16.667,00 overschrijden;

 

b.

indien de bouwkosten € 25.000 of meer bedragen:

€ 800,00

Vermeerderd met 2,90% over de bouwkosten die het bedrag aan bouwkosten van €25.000,00 overschrijden met een maximum van

€ 200.000,00

2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning met bouwactiviteit betrekking hebbende op een civieltechnische werk, zoals een brug, viaduct, sluis en dergelijke wordt de berekening van het tarief gebaseerd op 0.25 % van de bouwkosten, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten.

 

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

1.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 2.724,40

2.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

 
 

a.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarbij geen sprake is van kostenverhaal bedraagt het tarief:

€ 6.846

 

b.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit zoals genoemd in bijlage II, artikel 4, lid 1 tot en met lid 10 van het Besluit Omgevingsrecht bedraagt het tarief:

€ 590,70

 

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit anders dan genoemd in artikel 2.6, lid 2, sub b, bedraagt het tarief:

€ 6.846

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 274,20

b.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 274,20

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, voorbeschermd gemeentelijk monument of voorbeschermd provinciaal monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 14 van de Monumentenverordening Zundert 2010 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

 
 
 

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 274,20

 
 

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 274,20

 

b.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

 
 
 

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 274,20

 
 

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 274,20

2.

Als de in het eerste lid bedoelde aanvraag een archeologisch monument betreft, worden de in het eerste lid genoemde tarieven verhoogd met:

€ 274,20

3.

Het eerste lid, aanhef en onder a, en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking tot een monument of archeologisch monument dat op grond van de Monumentenverordening Zundert 2010 is aangewezen respectievelijk waarop, voordat het is aangewezen, die verordening van overeenkomstige toepassing is. De vorige volzin is van toepassing:

 • a.

  als het gaat om een aangewezen monument of archeologisch monument: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven; en

 • b.

  als het gaat om een monument of archeologisch monument waarop voordat het is aangewezen de verordening van overeenkomstige toepassing is: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven of het omgevingsplan nog geen voorbeschermingsregel bevat vanwege het voornemen om die functie-aanduiding te geven.

 

Artikel 2.9 Rijksmonumentenactiviteit

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 374,20

b.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 374,20

2.

In uitzondering op artikel 2.9, eerste lid, onder a en/of b geldt, indien er sprake is van de verduurzaming van een monument en/of cultuurhistorisch waardevolle bebouwing (verbouw ten behoeve van duurzame energieopwekking en/of besparing), een vermindering van het betreffende tarief zoals genoemd in artikel 2.9, eerste lid, onder a en/of b, met:

100%

Artikel 2.11 Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een andere activiteit dan die genoemd in de artikelen 2.8, 2.9 en 2.10 en cultureel erfgoed of werelderfgoed betreft, waarvoor in het omgevingsplan met het oog op het behoud van cultureel erfgoed of van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed een verbod is opgenomen om zonder omgevingsvergunning deze activiteit te verrichten, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 274,20

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

Voor de activiteit verwerken polyesterhars:

€ 2.311

b.

Voor de activiteit installeren gesloten bodemenergiesysteem:

€ 924,40

c.

Voor de activiteit kweken maden van vliegende insecten:

€ 2.311

d.

Voor de activiteit opslaan propaan of propeen:

€ 2.311

e.

Voor de activiteit tanken met LPG:

€ 2.311

f.

Voor de activiteit antihagelkanonnen:

€ 2.311

g.

Voor de activiteit biologische agens:

€ 2.311

h.

Voor de activiteit genetisch gemodificeerde organismen:

€ 2.311

i.

Voor de activiteit opslaan dierlijke meststoffen:

€ 2.311

j.

Voor de activiteit lozen in de bodem (vangnetvergunning):

€ 2.311

k.

Voor de activiteit lozen in schoonwaterriool (vangnetvergunning):

€ 2.311

l.

Voor een andere activiteit dan genoemd in de onderdelen a tot en met k:

€ 2.311

Artikel 2.13 Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15, 3.2.17 tot en met 3.2.19 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

Voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.466,50

b.

Voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid

€ 6.355,25

c.

Voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid

€ 8.666,25

Artikel 2.14 Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de paragrafen 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

Voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.466,50

b.

Voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid

€ 6.355,25

c.

Voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid

€ 8.666,25

Artikel 2.15 Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector afvalbeheer als bedoeld in de paragrafen 3.5.1, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8 en 3.5.11 van afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

Voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.466,50

b.

Voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid

€ 6.355,25

c.

Voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid

€ 8.666,25

Artikel 2.16 Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de agrarische sector als bedoeld in de paragrafen 3.6.1, 3.6.7 en 3.6.8 van afdeling 3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

Voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.466,50

b.

Voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid

€ 6.355,25

c.

Voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid

€ 8.666,25

Artikel 2.17 Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector dienstverlening, onderwijs en zorg als bedoeld in de paragrafen 3.7.6 en 3.7.10 van afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 3.466,50

Artikel 2.18 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector transport, logistiek en ondersteuning daarvan als bedoeld in de paragrafen 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 tot en met 3.8.11 van afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

Voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.466,50

b.

Voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid

€ 6.355,25

c.

Voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid

€ 8.666,25

Artikel 2.19 Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector sport en recreatie als bedoeld in paragraaf 3.9.1 van afdeling 3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

per milieubelastende activiteit:

€ 3.466,50

Artikel 2.20 Samenloop van milieubelastende activiteiten

 

1.

Als bij de toepassing van de artikelen 2.13 tot en met 2.19 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een artikel valt, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing zijnde tarief wordt toegepast.

 

2.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking van het bepaalde in deze paragraaf, op al deze activiteiten het artikel van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de kernactiviteit valt.

 

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

Artikel 2.21 Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 390,70

 

Artikel 2.22 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 390,70

 

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

Artikel 2.23 Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het opbreken van de verharding in openbaar gebied of het graven in openbaar gebied, anders dan voor het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding, als bedoeld in artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Zundert 2020 bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 390,70

2.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding in openbaar gebied, als bedoeld in artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Zundert 2020, niet zijnde kabels als bedoeld in artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 390,70

Artikel 2.24 Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, in het beperkingengebied leidingen, in een bijzonder landschapselement of in een gebied met aardkundige waarde, bestaande uit het:

 • a

  aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplanting,

 • b

  indrijven van voorwerpen,

 • c

  ophogen van de grond, of

 • d

  verharden van de grond,

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 390,70

b.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 390,70

Artikel 2.25 Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 390,70

b.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 390,70

Artikel 2.26 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, betrekking heeft op het aanleggen van een weg of de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven, of te spitten, aard of breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist bedoeld in artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Zundert 2020 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 165,83

Artikel 2.27 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Zundert 2020 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 165,83

Artikel 2.28 Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 165,83

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 165,83

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 165,83

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

Artikel 2.29 gereserveerd

Artikel 2.30 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet bestaande uit het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2 Bomenverordening 2012 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 46,10

Opslag van roerende zaken

Artikel 2.32 Omgevingsplanactiviteit opslag van onroerende zaken of objecten plaatsen op de openbare weg

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit de opslag van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de gemeente Zundert, bedoeld in artikel 2:10, vijfde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Zundert 2020 een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 48,25

a.

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken::

€ 48,25

b.

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

€ 48,25

Artikel 2.33 Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het innemen of hebben van een standplaats, bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Zundert 2020 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 78,50

Artikel 2.34 Andere activiteiten

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

a.

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 116,10

b.

betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

1. voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 116,10

2. voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 116,10

3. voor een in een gemeentelijke verordening als bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit aangewezen vergunningplichtige activiteit:

€ 116,10

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

Artikel 2.35 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouw- of sloopactiviteit, bedraagt het tarief:

 

a.

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

 • 1.

  het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 • 2.

  bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 • 3.

  het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

 • 4.

  het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

per maatwerkvoorschrift:

€ 1150,50

b.

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

€ 1150,50

Artikel 2.36 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 

1.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op:

 
 

a.

één milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit:

€ 2311,00

 

b.

verhoogd met voor elk volgend maatwerkvoorschrift

€ 1155,50

2.

als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 1155,50

Artikel 2.37 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 1150,50

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

Artikel 2.38 Gelijkwaardige maatregel 

1.

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

a.

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief, per uur:

€ 100

b.

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief, per uur:

€ 100

c.

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief

€ 2.311

d.

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c, bedraagt het tarief, per uur:

€ 100

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

Artikel 2.40 Wijzigen omgevingsvergunning

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeelt, geringe wijziging ( bijvoorbeeld de situering blijft gelijk of afmetingen blijven gelijk) in het project:

€ 40,30

Artikel 2.41 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

2.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een verleende omgevingsvergunning, waarvan nog geen gebruik is gemaakt, bedraagt:

Het voorstaande vindt geen toepassing indien de afwijking zodanig is dat naar omstandigheden beoordeeld van een nieuwe omgevingsvergunning sprake is.

€ 206,00

Artikel 2.42 Intrekken omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, tenzij artikel 2.58 van toepassing is:

€ 80,85

Artikel 2.43 Gereserveerd

Artikel 2.44 Beoordeling onderzoeksrapporten

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ander besluit.

Artikel 2.45 Wijzigen van het omgevingsplan

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan en geen sprake is van een bouwactiviteit waarbij geen sprake is van een kostenverhaal middels een gesloten overeenkomst of exploitatieplan:

€ 6.846

2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing hogere waarde geluid als bedoeld in het omgevingsplan:

€ 646,85

Artikel 2.46 Overige en niet genoemde besluiten op aanvraag

1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende omgevingsvergunning

€ 66,95

2

Het tarief bedraagt voor de afgifte van een verklaring dat een activiteit vergunningsvrij is:

€ 159,10

3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 97,05

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

Artikel 2.47 Achteraf ingediende aanvraag

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

€ 30%

met een maximum van

€ 10.000,00

Artikel 2.48 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

a.

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

€ 2.311

b.

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 2427,40

c.

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen a en b:

€ 2427,40

Artikel 2.49 Beoordeling onderzoeksrapporten

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport wordt beoordeeld, niet zijnde een eerste initiële aanvraag voor een vergunning maar een volgende aanvraag:

a.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 352,00

b.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

1 Beoordeling van het rapport

€ 892,25

2. Opstellen van omgevingsplan paragraaf plus regels

€ 892,25

3. Beoordelen omgevingsplan paragraaf en regels en verbeelding

€ 446,15

4. Beoordeling Programma van eisen

€ 892,25

5. Beoordeling Plan van aanpak/draaiboeken

€ 223,05

6. Beoordelen evaluatieverslag

€ 446,15

7. Advies AMZ en omgevingsvergunning

€ 446,15

8. Opstellen van Programma van eisen

€ 1.561,50

9. voor elke tweede en verdere beoordeling van de onder b,1 t/m 8 genoemde documenten

€ 132,01

c.

voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting

€ 256,47

d.

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk

€ 325,45

e.

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport

€ 154,50

f.

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER)

€ 354,32

g.

voor de beoordeling van een watertoets

€ 224,00

h.

voor de beoordeling onderzoek externe veiligheid (eventueel met QRA)

€ 346,05

i.

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport

€ 389,30

Artikel 2.50 Advies

1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

a.

voor een advies van de gemeenteraad:

€ 616,95

b.

indien een aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van de Verordening ruimte 2014 getoetst moet worden aan de Toetsing zorgvuldige veehouderij en/of de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV), de kosten welke verbonden zijn aan de adviesaanvraag blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Voor de toepassing van deze tabel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten van de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor de vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

c.

indien een daartoe bij wetgeving, algemene maatregel van bestuur, provinciale, waterschaps of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor lozingen

€ 314,00

d.

indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dit hoofdstuk bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie, adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen nodig is en wordt beoordeeld:

€ 865,00

- te verhogen per bedrijfsbezoek met:

€ 95,00

e.

indien zich tijdens de beoordeling van de in dit hoofdstuk bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

€ 148,90

f.

voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de onderdelen a tot en met e: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 2.51 Instemming

1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

a.

als de gemeenteraad moet besluiten over de instemming:

€ 690,60

b.

Indien het college instemming kan geven op grond van VVGB-besluit d.d. 7 oktober 2010:

€ 235,50

c.

indien een ander bestuursorgaan moet besluiten over de instemming: het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn:

2

het bedrag bedoeld in het eerste, onder b, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Paragraaf 2.13 Vermindering

Artikel 2.52 Vermindering na omgevingsoverleg

1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in artikel 2.2 eerste en tweede lid, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft worden de ter zake van de voorfase, paragraaf 2.2 eerste en tweede lid, geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning bedoeld in dit hoofdstuk.

2

In afwijking van lid 1 wordt indien een aanvraag conform het bouwplan is, waarover de Welstandscommissie reeds in de voorfase een volledig positief pre-advies als bedoeld in artikel 2.4, lid 4, heeft afgegeven, de al in rekening gebrachte leges van het positieve pre-advies in de voorfase, zoals genoemd onder artikel 2.4, lid 4, verrekend met de leges voor het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in dit hoofdstuk mits de formele aanvraag binnen 12 maanden na de dagtekening van het verzonden principe pre-advies is ontvangen en geen sprake is van een gewijzigd beleidsstuk dat betrekking heeft op de welstand, stedenbouw en/of beeldkwaliteit dat als ontwerp ter inzage ligt of heeft gelegen en waarmee het (bouw)plan in strijd is.

 

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

Artikel 2.54 Teruggaaf als gevolg van intrekking omgevingsprocedure of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

a.

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen

25%

b.

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 2 weken en binnen 6 weken na het in behandeling nemen

15%

Artikel 2.55 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

a.

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 6 weken na het in behandeling nemen

25%

b.

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 6 weken en binnen 18 weken na het in behandeling nemen

15%

Artikel 2.56 Teruggaaf als gevolg van aanvraag intrekking door vergunningaanvrager

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een bouw of milieubelastende activiteit , intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 12 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

15%

Artikel 2.57 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

1

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges de teruggaaf bedraagt:

2

Onder een weigering bedoeld in lid 1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

Artikel 2.58 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

€ 50,00

Artikel 2.59 Geen teruggaaf modaliteiten

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

Artikel 2.60 Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 149,00 wordt niet teruggegeven.

Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder hoofdstuk 2

Paragraaf 3. 1 Horeca

Artikel 3.1

Exploitatie openbare inrichting, uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

 

a.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

b.

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet.

€ 264,38

c.

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening.

€ 300,51

d.

Een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 2:28 lid 6 van de Algemene plaatselijk verordening.

€ 132,11

e.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vrijstelling van de horeca- exploitatievergunning plicht als bedoeld in artikel 2.28 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening.

€ 116,68

f.

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet.

€ 84,20

g.

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet.

€ 176,26

h.

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet.

€ 132,11

i.

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet.

€ 96,52

j.

een aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 35 lid 5 van de Alcoholwet per verleend ontheffingsjaar verhoogd met:

€ 48,60

Paragraaf 3.2 Organiseren evenementen of markten

Artikel 3.2 Organiseren evenement

1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), en de nota "een bruisend en leefbaar Zundert in balans, nota Evenementenbeleid Gemeente Zundert 2013-2016, indien het betreft:

 

a.

Evenementen categorie C

€ 871,02

b.

Evenementen categorie B

€ 291,30

c.

Evenementen categorie A

€ 93,79

2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een meerjarige vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25 van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning) en gelet op de vastgestelde nota "een bruisend en leefbaar Zundert in balans, nota evenementenbeleid Gemeente Zundert 2013-2016 indien het betreft:

 

a.

Voor vergunning voor evenement categorie C voor meerdere jaren, wordt het tarief genoemd onder lid 1, onderdeel a, per jaar verhoogd met:

€ 580,04

b.

Voor vergunning voor evenement categorie B voor meerdere jaren, wordt het tarief genoemd onder lid 1, onderdeel b, per jaar verhoogd met:

€ 145,67

c.

Voor vergunning voor evenement categorie A voor meerdere jaren, wordt het tarief genoemd onder lid 1, onderdeel c, per jaar verhoogd met:

€ 46,87

3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het wijzigingen van een meerjarige evenementenvergunning op basis van artikel 1.6 lid e van de Algemene plaatselijk verordening:

 

a.

Evenementen categorie C van het tarief genoemd onder lid 1, onderdeel a.

50 %

b.

Evenementen categorie B van het tarief genoemd onder lid 1, onderdeel b.

50 %

c.

Evenementen categorie A van het tarief genoemd onder lid 1, onderdeel b.

50 %

4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 93,79

Paragraaf 3.3 Seksbedrijven

Artikel 3.4 Vergunning seksbedrijf

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

tot het verlenen van een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in artikel 3.5:

 

a.

voor een seksinrichting

€ 319,48

b.

voor een escortbedrijf

€ 319,48

Artikel 3.5 Wijzigen vergunning seksbedrijf

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

tot het wijzigen van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

 

a.

voor een seksinrichting

€ 152,98

b.

voor een escortbedrijf

€ 152,98

Paragraaf 3.4 Marktstandplaatsen

Artikel 3.6

Marktstandplaatsvergunningen en andere vergunningen op markt

 

a.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van de Marktverordening 2012 en Marktreglement gemeente Zundert 2012:

 

b.

tot het verlenen van een vaste-standplaatsvergunning (artikel 5 Marktverordening 2012):

€ 85,57

c.

tot het verlenen van een dagplaatsvergunning/ standwerkplaats, artikel 8, eerste lid van het Marktreglement:

€ 21,80

d.

tot het toekennen van een andere vaste standplaats in overeenstemming met het anciënniteitsstelsel (artikel 6 van het Marktreglement):

€ 85,57

e.

tot het inschrijven op de wachtlijst (artikel 4 van het Marktreglement):

€ 8,50

f.

tot het verlengen van de inschrijving op de wachtlijst (artikel 4 van het Marktreglement):

€ 8,50

g.

tot het overschrijven van een vaste-standplaatsvergunning op naam van een ander (artikel 7 van het Marktreglement):

€ 85,57

h.

tot het toestaan van vervanging van de vergunninghouder (artikel 14, tweede lid van het Marktreglement):

€ 85,57

i.

tot het verlenen van ontheffing van de verplichting om de standplaats in te nemen tot de sluitingstijd van de markt (artikel 16, tweede lid van het Marktreglement):

€ 85,57

j.

het verlenen van een tijdelijke ontheffing van de verplichting die voortvloeit uit artikel 14 van het Marktreglement 2012

€ 85,57

Paragraaf 3.5 In dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking en modaliteiten

Artikel 3.7 Niet benoemd besluit

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

€ 85,57

2.

Het tarief voor een aanvraag tot het verlenen van een in dit hoofdstuk bedoelde vergunning, ontheffing of ander besluit als de aanvraag ,op grond van de procedure artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht, buiten behandeling wordt gelaten bedraagt:

€ 54,50

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum, gastouderbureau of voorziening voor gastouderopvang

€ 85,57

Artikel 3.8 Achteraf ingediende aanvraag

 

Indien een aanvraag voor een vergunning betrekking heeft op een gericht verzoek of aanschrijving van de gemeente (legalisatie), wordt de berekende leges in dit hoofdstuk verhoogd met:

30%

Artikel 3.9 Kosten advies

 

Als in het kader van een procedure uit hoofdstuk 3, op grond van enig wettelijk voorschrift advies ingewonnen moet worden waaraan kosten zijn verbonden dan worden deze kosten vooraf blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld aan de aanvrager van de vergunning, ontheffing of ander besluit meegedeeld voor zover deze kosten niet vallen onder de tarieven genoemd in hoofdstuk 2. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de kosten aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor de vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Zundert dd 12-12-2023,

De Griffier,

Dhr. M. van Oosterwijk

Bijlage Bouwkostenlijst 2023

Vastgesteld in ROEB-overleg september 2022

2023 2023

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld

excl. BTW

incl. 21% BTW

eenheid

(euro)

(euro)

(bruto)

1.

WONINGEN

 

1.1 Rijtjeswoningen

244

295,24

per m3

1.2 Halfvrijstaande woningen

295

356,95

per m3

1.3 Vrijstaande woningen / appartementen

329

398,09

per m3

1.4 Bungalows

352

425,92

per m3

1.5 Woonwagens (nieuw en verplaatst)

221

267,41

per m3

1.6 (Tijdelijke) woonunit

221

267,41

per m3

1.7 Recreatiewoning

221

267,41

per m3

2.

WONINGUITBREIDINGEN EN VERBOUWINGEN

2.1 Uitbreiding woonruimte / dakopbouw

335

405,35

per m3

2.2 Uitbreiding bergruimte / garage

148

179,08

per m3

2.3 Kelder

306

370,26

per m3

2.4 Serre

663

802,23

per m2

2.5 Verandering woonruimte (inpandig)

153

185,13

per m3

2.6 Dakkapel

1.270,00

1.536.70

per ml

2.7 Gevelwijziging

686

830,06

per m2

2.8 Nieuw dak

136

164,56

per m2

3.

BIJGEBOUWEN

3.1 Berging/garage met plat dak

153

185,13

per m3

3.2 Berging/garage met kapconstructie

142

171,82

per m3

3.3 Carport / Overkapping

182

220,22

per m2

3.4 Tuinhuisje (prefab)

170

205,7

per m2

3.5 Zwembad

227

274,67

per m3

4.

TUIN en STRAATMEUBILAIR

4.1 Houten schutting/pergola

80

96,8

per ml

4.2 Gemetselde tuinmuur

142

171,82

per ml

4.3 Schotelantenne

1.145,00

1.385,45

per st.

4.4 Hout + metselwerk tuinmuur

108

130,68

per ml

4.5 Gaashekwerk

57

68,97

per ml

5.

BEDRIJFSHALLEN

 
 
 

-Gemetselde wandconstructie:

 
 
 

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

 
 
 

5.1 Bedrijfshal hoogte tot en met 3m

114

137,94

per m3

5.2 Bedrijfshal hoogte tussen 3 en 6 m

68

82,28

per m3

5.3 Tussenvloer in de hal extra

153

185,13

per m2

5.4 Bedrijfskantoor in de hal

233

281,93

per m3

-Systeembouw:

 
 
 

geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

 
 
 

5.5 Hal hoogte tot en met 6m

68

82,28

per m3

5.6 Hal hoogte tussen 6 tot en met 9 m

57

68,97

per m3

5.7 Hal hoger dan 9 m, opp. Kleiner dan 5.000 m2

51

61,71

per m3

5.8 Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 5.000 en 10.000 m2

51

61,71

per m3

5.9 Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 10.000 en 20.000 m2

46

55,66

per m3

5.10 Hal hoger dan 9 m, opp. Groter dan 20.000 m2

46

55,66

per m3

5.11 Tussenvloer in de hal extra

97

117,37

per m2

5.12 Kantoorvloer in de hal extra

148

179,08

per m2

5.13 Open loods

148

179,08

per m2

5.14 Semi-permanente unit

233

281,93

per m3

5.15 Romneyloods

32

38,72

per m3

6.

OVERIGE GEBOUWEN

 
 
 

6.1 Kantoor

329

398,09

per m3

6.2 Showroom

193

233,53

per m3

6.3 Winkel

329

398,09

per m3

6.4 Bouwmarkt

148

179,08

per m3

6.5 Horeca

301

364,21

per m3

6.6 Sporthal

295

356,95

per m3

6.7 Kleedgebouwen

272

329,12

per m3

6.8 Scholen / kinderdagverblijven

261

315,81

per m3

6.9 Noodscholen

216

261,36

per m3

6.10 Zorgfunctie (kleinschalig)

391

473,11

per m3

6.11 Interne wijzigingen overige gebouwen

114

137,94

per m3

6.12 Gevelwijzigingen overige gebouwen

692

837,32

per m2

7,

TUINBOUWKAS

7.1 Verwarmde kas

51

61,71

per m2

7.2 Onverwarmde kas

34

41,14

per m2

8.

VARKENSSTAL

8.1 Stal fokzeugen en biggen (traditioneel metselwerk)

454

549,34

per m2

8.2 Stal voor vleesvarkens ( traditioneel metselwerk)

420

508,2

per m2

8.3 Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro)

295

356,95

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

 
 
 

60

72,6

per m2

9.

KOEIENSTAL

9.1 Stal voor vleeskalveren (traditioneel metselwerk)

408

493,68

per m2

9.2 Grupstal (traditioneel metselwerk)

329

398,09

per m2

9.3 Ligboxenstal (traditioneel metselwerk)

352

425,92

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

 
 
 

60

72,6

per m2

9.4 Gedeelte voor rnelkinrichting, installatie en tank

697

843,37

per m2

10.

KIPPENSTAL

10.1 Vleeskuikens (traditioneel metselwerk)

340

411,4

per m2

10.2 Legkippen (traditioneel metselwerk)

363

439,23

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

 
 
 

60

72,6

per m2

10.3 Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering

108

130,68

per m2

11.

PAARDENSTAL

11.1 Paardenstal (traditioneel metselwerk)

686

830,06

per m2

11.2 Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk)

335

405,35

per m2

* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

 
 
 

60

72,6

per m2

12.

OVERIGE ARGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN

 
 
 

12.1 Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel)

244

295,24

per m2

12.2 Opslagloods (houten gevels)

131

158,51

per m2

12.3 Opslagloods (beton gevels)

131

158,51

per m2

12.4 Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels)

108

130,68

per m2

12.5 Prefab veldschuur open (stalen gevels)

63

76,23

per m2

12.6 Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting)

374

452,54

per m2

12.7 Champignonkwekerij (incl. basisinrichting)

675

816,75

per m2

12.8 Nertsen

165

199,65

per m1

13.

ST SILO / KELDER

 
 
 

13.1 Bovengronds van staal en/of hout systeembouw

45

54,45

per m³

13.2 Mest kelder (losse kelder)

153

185,13

per m²

13.3 Sleufsilo

278

336,38

per m

14.

(PARKEER)KELDER

 
 
 

14.1 Gedeeltelijk boven- of ondergronds

199

240,79

per m3

14.2 Geheel ondergronds

267

323,07

per m3

14.3 Geheel bovengronds

125

151,25

per m3

14.4 (Parkeer)kelder onder gebouw

131

158,51

per m3