Regeling vervallen per 29-12-2023

Beleidsregel samenscholingsverbod de Gouw Opperdoes jaarwisseling 2023-2024

Geldend van 22-12-2023 t/m 28-12-2023

Intitulé

Beleidsregel samenscholingsverbod de Gouw Opperdoes jaarwisseling 2023-2024

De burgemeester van de gemeente Medemblik,

Gelet op artikel 2:33 van de Algemene Plaatselijke verordening Medemblik 2023 (hierna: Apv)

Gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb);

Besluit:

Vast te stellen de Beleidsregel samenscholingsverbod de Gouw Opperdoes jaarwisseling 2023-2024.

Achtergrond

Opperdoes kent van oudsher de traditie om op oudejaarsdag een vreugdevuur af te steken op de Gouw. Daarbij zijn gemiddeld 50 tot 70 personen aanwezig. Al jarenlang gaat deze traditie ook samen met overlast, risico’s en verstoringen van de openbare orde, tijdens of na afloop van het afsteken van het vreugdevuur.

Tijdens de jaarwisseling 2022-2023 ging het ondanks gedane inspanningen opnieuw mis. Er waren diverse branden, er werd op een gevaarlijke wijze met een tractor hout gestort en er was sprake van provocerend gedrag richting de politie. Tot slot werd ’s avonds ook een caravan in brand gestoken. De incidenten hebben ertoe geleid dat de veiligheid van aanwezigen bij het vreugdevuur in het geding is gekomen. Ook is het veiligheidsgevoel en woongenot van omwonenden aangetast.

De aard en ernst van de gebeurtenissen tijdens de jaarwisseling 2022-2023 maken dat de burgemeester het noodzakelijk acht om maatregelen te nemen om de openbare orde te beschermen. Het (handhaven van het) samenscholingsverbod maakt onderdeel uit van een breder pakket aan maatregelen dat er in zijn geheel op gericht is om verstoringen van de openbare orde op de Gouw in Opperdoes tijdens de jaarwisseling 2023-2024 te voorkomen.

Juridisch kader samenscholingsverbod

De bevoegdheid om een samenscholingsverbod in te stellen in opgenomen in artikel 2:33 lid 1 en 2 van de Apv. Dit luidt als volgt:

Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden

 • 1.

  Het is verboden op een openbare plaats of in een voor het publiek toegankelijk gebouw of vaartuig, deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot ongeregeldheden of in groepsverband dan wel afzonderlijk anderen lastig te vallen, te vechten of op andere wijze de openbare orde te verstoren.

 • 2.

  Degene die op een openbare plaats:

  • a.

   aanwezig is bij een voorval waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan;

  • b.

   aanwezig is bij een gebeurtenis die aanleiding geeft tot toeloop van publiek waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan of

  • c.

   zich bevindt in of aanwezig is bij een samenscholing;

is verplicht op bevel van het bevoegde gezag zijn weg te vervolgen of zich in de door het bevoegde gezag aangewezen richting te verwijderen.

Het begrip “samenscholing” is in de Apv niet nader gedefinieerd. Gelet hierop is het wenselijk om met het oog op de specifieke aanpak om verstoringen van openbare orde te voorkomen op de Gouw in Opperdoes in beleid op te nemen op welke wijze aldaar invulling wordt gegeven aan (de handhaving van) het in de Apv openomen samenscholingsverbod.

Inhoud beleidsregel

Gebied

De Beleidsregel samenscholingsverbod de Gouw Opperdoes jaarwisseling 2023-2024 geldt voor het gebied zoals aangegeven op de bij deze beleidsregel opgenomen plattegrond.

Geldigheidsduur

De Beleidsregel samenscholingsverbod de Gouw Opperdoes jaarwisseling 2023-2024 geldt gedurende een beperkte periode, namelijk vanaf 31 december 2023 19.00 uur tot 1 januari 2024 06.00 uur.

Invulling samenscholingsverbod

Het samenscholingsverbod wordt nadrukkelijk gehandhaafd ten aanzien van zich in bovengenoemd gebied op een openbare plaats bevindende personen die zich in groepen van meer dan 3 personen ophouden en zogenoemde ‘omhangers’ (personen die om de groep heen zich ophouden).

Niet elke groepsvorming kan worden aangeduid als een ‘samenscholing’. Of er sprake is van 'samenscholing', is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, ter beoordeling van de politie. De verbodsbepaling is opgenomen in hoofdstuk 2 van de Apv, waarmee het begrip ‘samenscholing’ een relatie heeft met de verstoring van de openbare orde. Het tijdselement speelt daarbij een rol: het samenzijn in kwestie zal enige tijd moeten duren, wil sprake zijn van samenscholing in de zin van de Apv. Het begrip 'samenscholing' omvat overigens niet slechts het groepsgewijs staan. Ook iedere andere vorm van groepsgewijze aanwezigheid (zoals bijvoorbeeld het ophouden, bewegen of doorkruizen) in en van het aangewezen gebied, kan onder dit begrip vallen.

Strafbepaling

Overtreding van het samenscholingsverbod is strafbaar gesteld in artikel 5:1 lid 1 van de Apv. Dit artikel luidt als volgt:

Artikel 5:1 Sanctiebepaling

 • 1.

  Overtreding van het bij of krachtens de artikelen van deze verordening bepaalde en op grond van artikel 1:4 daarin gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechtelijke uitspraak voor zover daartegen niet reeds bij Wet, Algemene maatregel van bestuur of Provinciale verordening is voorzien.

Daarnaast is op grond van artikel 186 van het Wetboek van Strafrecht een samenscholing ook strafbaar gesteld:

Artikel 186

Hij die opzettelijk bij gelegenheid van een volksoploop zich niet onmiddellijk verwijdert na het derde door of vanwege het bevoegd gezag gegeven bevel, wordt, als schuldig aan deelneming aan samenscholing, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

Inwerkingtreding en inzage

De Beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking van dit beleid en is raadpleegbaar via www.overheid.nl.

Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangeduid als: Beleidsregel samenscholingsverbod de Gouw Opperdoes jaarwisseling 2023-2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 14 december 2023,

De burgemeester van Medemblik,

Michiel Pijl

Bijlage: plattegrond en luchtfoto samenscholingsverbod

afbeelding binnen de regeling