Beleidsregels ontheffing artikel 35 Alcoholwet Dijk en Waard 2023

Geldend van 22-12-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels ontheffing artikel 35 Alcoholwet Dijk en Waard 2023

De burgemeester van Dijk en Waard,

Overwegende dat:

 • het vanuit het oogpunt van alcoholmatiging en

 • in het bijzonder alcoholmatiging onder jongeren

 • een verantwoorde verstrekking van zwak-alcoholische drank geboden is

het daarom wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de ontheffingsmogelijkheid die artikel 35 van de Alcoholwet biedt;

Gelet op artikel 35 Alcoholwet, almede de Algemene wet bestuursrecht;

B e s l u i t:

Vast te stellen: ‘Beleidsregels ontheffing artikel 35 Alcoholwet Dijk en Waard 2023

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • 1.

  Ontheffing artikel 35 Alcoholwet: een ontheffing van het in artikel 3 van de Alcoholwet voor de uitoefening van het horecabedrijf gestelde verbod voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank (drank met een alcoholpercentage van maximaal 15%) zonder vergunning tijdens een in de beschikking aangewezen bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen, mits de verstrekking geschiedt onder onmiddellijke leiding van een of meer personen die voldoen aan artikel 35, lid 1 a. en b. van de Alcoholwet.

 • 2.

  Een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard: in de toelichting van de Alcoholwet is een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard omschreven als een tijdelijk evenement zoals een braderie, jaarmarkt, kermis, muziek- en/of sportfeest en andere manifestaties die eenmalig, dan wel in de regel niet meer dan tweemaal per jaar voorkomen.

 • 3.

  Uitgiftepunt: een plaats waar tegen betaling verstrekking van zwak-alcoholische dranken geschiedt.

 • 4.

  Weg: weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2 Toepassingsbereik

De ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet heeft uitsluitend betrekking op het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van zwakalcoholhoudende drank, waarbij de bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard openbaar toegankelijk is.

Hoofdstuk 2 Tijdelijke ontheffing artikel 35 Alcoholwet

Artikel 3 Aanvraag

 • 1. Een aanvraag voor een ontheffing kan uitsluitend worden ingediend door een natuurlijk persoon die voldoet aan artikel 35, lid 1 a. en b. van de Alcoholwet.

 • 2. De aanvrager overlegt bij zijn aanvraag om ontheffing de volgende stukken:

  • a.

   een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (model C);

  • b.

   een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager en de personen onder wiens onmiddellijke leiding de verstrekking zal plaatsvinden.

 • 3. Uit de aanvraag blijkt dat de verstrekking van zwak-alcoholhoudende dranken, een directe relatie heeft met en ondersteunend is aan een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard.

 • 4. Een bewijsstuk Sociale Hygiëne.

Artikel 4 Voorschriften aan de ontheffing

Aan de ontheffing worden in ieder geval de volgende voorschriften en beperkingen verbonden:

 • jongeren die niet aan kunnen tonen dat ze 18 jaar of ouder zijn kunnen geen zwak-alcoholisch drank kopen of krijgen. De leeftijd kan gecontroleerd worden;

 • er mag geen sterke drank aanwezig zijn;

 • er zijn voor het publiek altijd alcoholvrije dranken verkrijgbaar;

 • er mogen alleen kunststof of papieren bekers worden gebruikt tijdens de ontheffing;

 • het is verboden zwak-alcoholische drank te verstrekken aan een persoon die in kennelijke staat van dronkenschap is of onder invloed van drugs verkeert;

 • de leidinggevende of degene die de alcohol daadwerkelijk verstrekt verkeert niet in kennelijke staat van dronkenschap of onder de invloed van drugs;

 • de begintijd van de ontheffing ligt nooit voor 12.00 uur en niet eerder dan de aanvang van het evenement/activiteit

 • De eindtijd van de ontheffing is gelijk aan de eindtijd van het evenement/activiteit waaraan de artikel 35 ontheffing is gekoppeld.

 • de ruimte is behoorlijk verlicht, geventileerd en van alle kanten goed te overzien zo lang er publiek is;

 • verkoop bevorderende activiteiten van zwak-alcoholische drank zijn niet toegestaan. Denk daarbij aan happy hours of als alcoholische drank goedkoper is dan niet-alcoholische drank;

 • deze ontheffing of een afschrift daarvan is aanwezig op de locatie waar deze ontheffing wordt gebruikt. De ontheffing wordt op verzoek direct getoond;

 • de leidinggevende is verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften en beperkingen;

 • alle aanwijzingen of bevelen, gegeven door of namens de politie, de gemeente of de brandweer worden direct opgevolgd;

 • het uitgiftepunt/de uitgiftepunten mogen alleen staan op de locatie zoals aangeven op de ingediende situatietekening behorende bij de evenementenvergunning;

 • het duidelijk zicht te houden op de verstrekking van zwak-alcoholische drank kan alleen deugdelijk uitgevoerd worden wanneer de uitgifte daarvan geschiedt bij de vaste tappunten. Daarom mag de zogenaamde ‘rugzaktap’ en de ‘navulslang’ wel ingezet worden maar alleen voor niet alcoholische dranken en water.

Aan de ontheffing kunnen altijd nadere voorschriften worden verbonden. In bijzondere gevallen kan de burgemeester gemotiveerd andere voorschriften vaststellen.

Artikel 5 Termijn van indiening

Een aanvraag om ontheffing wordt bij voorkeur gelijktijdig met de aanvraag voor de evenementenvergunning bij de burgemeester ingediend, maar in ieder geval 5 weken voor de datum van de bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard en 12 weken als er sprake is van samenloop met een "aandacht" of "risico" evenement. Als de aanvraag niet binnen de gestelde termijn is ingediend, dan kan de aanvraag worden geweigerd.

Artikel 6 Weigeringsgronden

 • 1. De burgemeester weigert de ontheffing artikel 35 Alcoholwet:

  • a.

   als de leidinggevende niet voldoet aan de eisen die gesteld worden in artikel 35 Alcoholwet;

  • b.

   als de leidinggevende niet in het bezit is van een Verklaring Sociale Hygiëne;

  • c.

   als er sprake is van een evenement dat zich vooral richt op jongeren onder de 18 jaar;

  • d.

   als aangenomen moet worden dat de feitelijke toestand niet overeenkomt met de aanvraag;

  • e.

   als niet is voldaan aan het begrip ‘bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard’ zoals in deze beleidsregels omschreven;

  • f.

   als redelijkerwijs te verwachten is dat het verstrekken van alcohol tot verstoring van de openbare orde zal leiden of gevaar zal opleveren voor de veiligheid, gezondheid of zedelijkheid;

  • g.

   als er geen toestemming verleend is door de organisatie van het gerelateerde evenement. De aanvrager van de ontheffing heeft schriftelijke toestemming van de organisatie of kan aantonen dat de ontheffing gerelateerd is aan het evenement (bijvoorbeeld door middel van betaling aan de organisatie).

 • 2. Een ontheffing kan worden geweigerd:

  • a.

   als het verstrekken van zwak-alcoholische drank niet past bij het karakter van het evenement of de activiteit. De burgemeester beoordeelt dit (bijvoorbeeld als het evenement of de activiteit zich voornamelijk richt op jeugdigen);

  • b.

   als deze niet op tijd is aangevraagd als opgenomen in artikel 5;

  • c.

   als er al voldoende zwakalcoholhoudende drank in omloop is. Hiermee wordt wildgroei van tappunten voorkomen, wat risico’s voor de openbare orde kan opleveren;

  • d.

   als een ontheffing wordt aangevraagd door een horecaonderneming of organisator die al vaker de regels van de Alcoholwet of de voorschriften en beperkingen van de artikel 35 ontheffing heeft overtreden.

Artikel 7 Intrekking ontheffing

De ontheffing kan ingetrokken worden als de voorschriften van deze beleidsregel niet worden nagekomen.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 8 Overgangsrecht

 • 1. Als voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze beleidsregels een aanvraag om ontheffing of vergunning op grond van de ‘Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Heerhugowaard 2013’ is ingediend waarop nog niet is beslist, worden daarop deze beleidsregels toegepast.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Beleidsregels ontheffing ex artikel 35 Alcoholwet Dijk en Waard 2023”.

Artikel 10 Inwerkingtreding

De ‘Beleidsregels ontheffing artikel 35 Alcoholwet Dijk en Waard 2023’ treden in werking op de eerste dag na de bekendmaking hiervan.

Artikel 11 intrekking

De ‘Beleidsregels ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet Heerhugowaard 2013’ worden ingetrokken met ingang van het moment waarop deze beleidsregels in werking treedt.

Ondertekening

Dijk en Waard, 18 september 2023

De burgemeester,

Toelichting

Op grond van artikel 35 lid 1 van de Alcoholwet kan de burgemeester ontheffing verlenen van het verbod om zonder alcoholvergunning (artikel 3 Alcoholwet) tijdelijk zwak-alcoholhoudende drank te verstrekken.

Deze ontheffing kan alleen worden verleend voor een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard. En voor een aaneengesloten periode van maximaal twaalf dagen. De verstrekking van de alcohol mag alleen onder de onmiddellijke leiding van een persoon van minimaal 21 jaar, die niet in enig opzicht van slecht levensgedrag is.

Lid 2 bepaalt dat de ontheffing onder beperkingen kan worden verleend en dat er voorschriften aan kunnen worden verbonden.

Deze ontheffingsmogelijkheid is een bevoegdheid van de burgemeester. Er is sprake van een grote beleidsvrijheid.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Een ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank kan voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf dagen worden verleend. Dit betekent dat een ontheffing nooit voor een langere aaneengesloten periode kan worden afgegeven. De verstrekking beperkt zich tot zwak-alcoholhoudende drank met een alcoholpercentage van maximaal 15%. Het is niet toegestaan sterke drank, met een alcoholpercentage van 15% of meer, aanwezig te hebben. Ook niet voor het maken van mix-dranken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank binnen een inrichting valt onder de reguliere vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet. Een inrichting is het totaal aan lokaliteiten en terras(sen) waar alcoholhoudende drank wordt verstrekt.

Voorts moet het gaan om bedrijfsmatige verstrekking of anders dan om niet. Wanneer er wordt betaald voor de verstrekking van de alcoholhoudende drank, per consumptie, vrijwillige bijdrage, entree van het evenement inclusief alcoholhoudende drank, of iets dergelijks, dan is er sprake van bedrijfsmatige verstrekking of anders dan om niet. De bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard is openbaar toegankelijk d.w.z. anders dan alleen op uitnodiging.

Een bijzondere gelegenheid kan omschreven worden als: een braderie, kermis, jaarmarkt, muziek- en/of sportfeest en andere tijdelijke gebeurtenissen. Het gaat om incidentele gevallen.

Er is uitdrukkelijk geen sprake van een dergelijke bijzondere gelegenheid:

 • als de ontheffing een op zichzelf staande activiteit is en niet te koppelen is aan een evenement of activiteit;

 • als de ontheffing gebruikt wordt om zwak-alcoholische dranken te kunnen schenken in een winkel (bijvoorbeeld bij een veiling).

Artikel 3 Aanvraag

Eisen

In artikel 35 lid 1 sub a en b worden slechts twee eisen gesteld. De persoon onder wiens onmiddellijke leiding zwak-alcoholhoudende dranken worden verstrekt, moet minstens 21 jaar oud zijn en mag niet van slecht levensgedrag zijn.

De persoon die onmiddellijke leidinggeeft aan de alcoholverstrekking tijdens evenementen hoeft niet meer te beschikken over een bewijsstuk Sociale Hygiëne. Vanuit alcoholmatiging en het verantwoord schenken is dit bewijsstuk wel verplicht gesteld.

Ook wordt niet meer geëist dat hij of zij niet onder curatele staat, dan wel uit het ouderlijk gezag of voogdij is ontzet.

Artikel 4 Voorschriften uit oogpunt van openbare orde – en veiligheid, sociale hygiëne en economie

Artikel 35, lid 2 van de wet geeft de burgemeester de mogelijkheid om aan de ontheffing beperkingen en/of voorschriften te verbinden. Deze kunnen betrekking hebben op sociaal-hygiënische aspecten, economische aspecten en openbare orde- en veiligheidsaspecten.

Openbare orde- en veiligheidsaspecten

Bij openbare orde aspecten gaat het om het feit dat verstrekken van alcoholische en niet alcoholische dranken op een verantwoorde wijze plaatsvindt. Artikel 21 van de wet verbiedt het om bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken als redelijkerwijs moet worden aangenomen dat dit tot verstoring van de openbare orde en/of veiligheid zal leiden.

 • a.

  In het licht van alcoholmatigingsbeleid en het voorkomen van overlast is een begrenzing van de geldigheidsduur van de ontheffing gewenst. Alcoholgebruik vóór 12.00 uur tijdens een tijdelijke aangelegenheid van bijzondere aard moet als maatschappelijk ongewenst worden beschouwd. Reden waarom het aanvangstijdstip van de ontheffing nooit voor 12.00 uur kan liggen.

 • b.

  De eindtijd van de ontheffing is gelijk aan de eindtijd van het evenement waaraan de ontheffing is gekoppeld, de burgemeester kan hiervan afwijken en de eindtijd van de ontheffing vaststellen op een half uur of nog eerder voor de eindtijd van het evenement. De burgemeester zal dan duidelijk motiveren waarom hij daartoe besloten heeft.

Sociaal hygiënische aspecten

De Alcoholwet kent een sociaal hygiënisch motief; dit motief wordt dan ook als toetsingskader gebruikt bij aanvragen om ontheffing.

Tijdens bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard is het van wezenlijk belang dat alle aspecten die met alcoholische drankverstrekking gepaard gaan in voldoende mate in beeld zijn en blijven en dat er zo nodig tijdig handelend wordt opgetreden. Zij die over een bewijsstuk Sociale Hygiëne beschikken hebben aantoonbaar blijk gegeven van het feit dat zij weten welke aspecten van belang zijn bij alcoholische drank verstrekking.

De persoon die onmiddellijk leidinggeeft aan de alcoholverstrekking tijdens evenementen hoeft volgens de wet niet meer verplicht te beschikken over een bewijsstuk sociale hygiëne. De naam van deze persoon moet wel op de ontheffing worden vermeld.

Op grond van bovengenoemd sociaal hygiënisch motief en vanuit alcoholmatiging wordt geëist dat de persoon die leidinggeeft aan de alcoholverstrekking moet beschikken over een bewijsstuk Sociale Hygiëne. Dit wordt in de voorschriften opgenomen en moet worden aangeleverd bij de aanvraag.

Artikel 5 Termijn van indiening

Hier worden dezelfde termijnen gehanteerd als de termijn die van kracht is voor het indienen van een evenementenvergunning omdat ze samen zouden kunnen lopen. Als de aanvraag 5 of 12 weken (bij samenloop met aandacht en risico evenementen) van tevoren is ingediend, dan is dit nog een redelijke termijn om de aanvraag te kunnen beoordelen.

Artikel 7 Intrekking

Ook kan de ontheffing worden ingetrokken op grond van artikel 31, eerste lid onder a en c Alcoholwet.

Artikel 8 Overgangsrecht

Eerste lid: Aanvragen die ten tijde van de inwerkingtreding van de nieuwe beleidsregels nog niet zijn afgehandeld worden afgehandeld op basis van de nieuwe beleidsregels.

Tweede lid: Op bezwaarschriften wordt ook beslist met toepassing van de nieuwe beleidsregels.