Verordening op de heffing en invordering van Reclamebelasting Olst Centrum 2024

Geldend van 22-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van Reclamebelasting Olst Centrum 2024

De raad van de gemeente Olst-Wijhe;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 oktober 2023 nummer 35293-2023.

Gelet op de artikelen 216 en 227 van de Gemeentewet;

BESLUIT

Vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van Reclamebelasting Olst Centrum 2024

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Reclameobject: een openbare aankondiging in letters, cijfers, tekens, symbolen, logos, kleuren of een reclamevoorwerp, of een combinatie daarvan, zichtbaar vanaf de openbare weg;

 • b.

  Wet WOZ: de Wet waardering onroerende zaken;

 • c.

  waarde: de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet WOZ voor het betreffende kalenderjaar voor de onroerende zaak vastgestelde waarde. Indien met betrekking tot een onroerende zaak geen waarde op de voet van hoofdstuk IV van de Wet WOZ is vastgesteld, wordt de waarde vastgesteld met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet WOZ;

 • d.

  vestiging:

  • 1.

   de onroerende zaak als bedoeld in artikel 16 van de Wet WOZ die, of een deel daarvan dat door één organisatie of bedrijf wordt gebruikt;

  • 2.

   twee of meer onroerende zaken, als bedoeld in artikel 16 van de Wet WOZ, of delen daarvan, die direct naast of boven elkaar gelegen zijn en die tezamen door één organisatie of bedrijf voor één doel worden gebruikt.

 • e.

  voorziening: specifiek hulpmiddel bestemd voor het aanbrengen, tonen of vertonen van een of meer (al dan niet wisselende) openbare aankondigingen.

Artikel 2 Gebiedsomschrijving

Deze verordening is van toepassing binnen het aangewezen gebied van de gemeente Olst-Wijhe zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende kaart.

Artikel 3 Belastbaar feit

Onder de naam ‘reclamebelasting’ wordt, met inachtneming van het gestelde bij of krachtens deze verordening binnen het aangewezen gebied als bedoeld in artikel 2, een directe belasting geheven ter zake van openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Artikel 4 Belastingobject

De reclamebelasting wordt geheven per vestiging waarop, waaraan, waarin of waarbij één of meer reclameobjecten zijn aangebracht dan wel zijn geplaatst.

Artikel 5 Belastingplicht

De reclamebelasting wordt geheven van de gebruiker van de vestiging waarop, waaraan, waarin of waarbij één of meer reclameobjecten zijn aangebracht dan wel zijn geplaatst.

Artikel 6 Maatstaf van heffing

 • 1. De reclamebelasting wordt geheven naar de WOZ waarde van de vestiging;

 • 2. Indien de vestiging gelijk is aan de onroerende zaak als bedoeld in artikel 16 van de Wet WOZ, is de heffingsmaatstaf de waarde van de vestiging;

 • 3. Indien de vestiging deel uitmaakt van een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16 van de Wet WOZ, is de heffingsmaatstaf het deel van de waarde dat aan de vestiging kan worden toegerekend;

 • 4. Voor een vestiging als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, sub 2, is de heffingsmaatstaf de waarde of de delen van de waarden die aan de vestiging kunnen worden toegerekend;

 • 5. Bij de bepaling van de heffingsmaatstaf wordt buiten aanmerking gelaten de waarde van delen van de vestiging die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

Artikel 7 Belastingtarief

 • 1. De reclamebelasting bedraagt

  • -

   bij een waarde tot en met € 100.000 € 372,36

  • -

   bij een waarde vanaf € 100.001 tot en met € 500.000 € 531,96

  • -

   bij een waarde vanaf € 500.001 € 691,80

 • 2. Indien de waarde wordt aangepast, wordt de aanslag ambtshalve herzien indien de aangepaste waarde leidt tot een ander belastingbedrag voor de reclamebelasting.

Artikel 8 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1. De belastingschuld ontstaat bij het begin van het belastingtijdvak.

 • 2. Indien de belastingplicht na het begin van het belastingtijdvak aanvangt, ontstaat de belastingschuld bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de reclamebelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde reclamebelasting als er in dat jaar, na het tijdstip van de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, wordt de aanslag op verzoek van belastingplichtige verminderd met zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde reclamebelasting als er in dat jaar, na het tijdstip van de beëindiging van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 10 Wijze van heffing

De reclamebelasting wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 11 Vrijstellingen

De reclamebelasting wordt niet geheven voor openbare aankondigingen:

 • 1.

  die korter dan 13 weken aanwezig zijn, tenzij deze openbare aankondigingen zijn aangebracht, getoond of vertoond in een voorziening waarin, waaraan of waarop wisselende openbare aankondigingen worden aangebracht, getoond of vertoond, die individueel korter dan 13 weken aanwezig zijn, maar waarbij de verschillende openbare aankondigingen gezamenlijk 13 weken of meer aanwezig zijn;

 • 2.

  die als algemene bewegwijzering waarmee een algemeen belang wordt gediend, kunnen worden aangemerkt;

 • 3.

  die door de gemeente of in opdracht van de gemeente zijn geplaatst of aangebracht, indien en voor zover de openbare aankondiging geschiedt ter uitvoering van de publieke taak;

 • 4.

  aangebracht door of namens winkeliersverenigingen of centrummanagement, waarbij het reclameobject uitsluitend bestaat uit een vlag, banier of zuil met de naam van de winkeliersvereniging of het centrummanagement;

 • 5.

  aangebracht op bouwterreinen, voor zover deze opschriften rechtstreeks betrekking hebben op de op dat terrein in uitvoering zijnde bouwwerkzaamheden;

 • 6.

  die door instellingen, stichtingen of verenigingen zijn aangebracht en die een uitsluitend ideëel belang dienen;

 • 7.

  die door politieke partijen zijn aangebracht en die een ideëel belang dienen;

 • 8.

  bestemd voor de verkoop of verhuur van onroerende zaken, indien deze aanwezig zijn in de onmiddellijke nabijheid van de te verkopen of te verhuren zaak;

 • 9.

  aangebracht op scholen, ziekenhuizen, kerken en moskeeën, die betrekking hebben op de functie van het gebouw.

Artikel 12 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet een aanslag uiterlijk drie maanden na dagtekening van het aanslagbiljet betaald zijn.

 • 2a. In afwijking van het eerste lid moet bij een automatische betalingsincasso, mogelijk bij een aanslagbedrag vanaf € 30 tot € 5000, de aanslag betaald worden in zoveel gelijke termijnen als nog resteren in het lopende belastingjaar. Het aantal termijnen bedraagt ten minste drie en ten hoogste tien maanden. De eerste termijn vervalt op de 25e dag van de maand na de dagtekening van het aanslagbiljet. De volgende termijnen telkens een maand later tot maximaal het eind van het jaar.

 • 2b. In afwijking van het eerste lid kan op verzoek bij een aanslagbedrag minder dan € 30 en meer dan € 5000, betaald worden door middel van automatische betalingsincasso. Het aantal incasso termijnen is dan maximaal drie termijnen. De eerste termijn vervalt op de 25e dag van de maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en de volgende termijnen telkens een maand later tot maximaal het eind van het belastingjaar.

 • 3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 13 Kwijtschelding

Van de reclamebelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De "Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting centrum Olst 2023", vastgesteld bij raadsbesluit van 7 november 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening reclamebelasting Olst centrum 2024’.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 13 november 2023.

De raad voornoemd,

de griffier,

J.T.J.J. van Zwam

de voorzitter,

mr. Y.P. van Mastrigt

Bijlage Kaart met voor reclamebelasting aangewezen gebied als bedoeld in artikel 2 van de verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting gemeente Olst-Wijhe 2024

afbeelding binnen de regeling

Behoort bij raadsbesluit van 13 november 2023,

De griffier,

J.T.J.J. van Zwam