Verordening op de heffing en de invordering van leges Druten 2024

Geldend van 20-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges Druten 2024

De raad van de gemeente Druten,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 november 2023,

en gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet,

besluit vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van leges Druten 2024

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document ;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  diensten die op grond van het Besluit vrijstellingen leges zijn vrijgesteld.

 • d.

  Het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in de onderdelen 3.2.b, 3.6.1.b, 3.6.1.c, 3.6.4, 3.10, 3.18, 320 en 3.21 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien de activiteit overwegend door vrijwilligers wordt georganiseerd en die geen direct of indirect oogmerk hebben om hieruit voor eigen gewin inkomsten te verwerven.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, als de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of artikelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   Paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   Paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • 3.

   Artikel 1.17 (schriftelijke verstrekking uit de basisregistratie personen)

  • 4.

   Artikel 1.25, onder a (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   Artikel 1.31 (Wet op de kansspelen),

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De ‘Legesverordening 2023’, vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 3. De in artikel 2.1 lid 4 van de tarieventabel genoemde Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) en het boekwerk ‘Basisbedragen Gebouwleges GELDERLAND 2023_V4’ worden bekendgemaakt door ter inzagelegging op het gemeentehuis.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening Druten 2024’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 december 2023.

De griffier,

A.E.M. Randsdorp

de voorzitter,

S.W.P.J. Sengers

Bijlage Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2024

INDELING TARIEVENTABEL:

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

 
 
 
 

 

Paragraaf 1.1 Burgerlijke Stand

 
 

 

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 
 

 

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

 
 

 

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van Basisregistratie persoonsgegevens

 
 

 

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

 
 

 

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

 
 

 

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

 
 

 

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

 
 

 

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

 
 

 

Paragraaf 1.10 Diversen

 
 

Hoofdstuk 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de omgevingswet

 
 
 

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

 
 

 

Paragraaf 2.2 Voorfase

 
 

 

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 
 

 

Paragraaf 2.4 Actitiveiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

 
 

 

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

 
 

 

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

 
 

 

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

 
 

 

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

 
 

 

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

 
 

 

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

 
 

 

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

 
 

 

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

 
 

 

Paragraaf 2.13 Vermindering

 
 

 

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

 
 

Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallende onder dienstenrichtlijnen en niet vallend onder hoofdstuk 2

 

Paragraaf 3.1 Horeca

 
 

 

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

 
 

 

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

 
 

 

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

 
 

 

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

 
 

 

Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014

 
 

 

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

 
 

Bijlagen behorende bij de tarieventabel

 
 
 
 
 
 

Bijlage 1 Leges Overig

 
 
 
 
 

 

Bijlage 2 Kleine afwijking BOPA

 
 
 
 

 

Tarieventabel Druten 2024

 
 

Aanduiding

 

Tarief

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

 
 

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

 
 

Artikel 1.1 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap

 
 

1.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 
 
 

a.

Maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur

371,85

 

b.

Maandag om 09.00 uur en 09.15 uur

0,00

 

c.

in de avonduren en op zaterdag

552,40

 

d.

op een zon- of feestdag

552,40

2.

Indien voltrekking van een huwelijk of de registratie van het partnerschap plaats vindt op een andere locatie dan het gemeentehuis of een bijzonder huis (art. 64, boek 1, van het Burgerlijk Wetboek), vindt er een toeslag op bovengenoemde tarieven plaats van:

196,70

Artikel 1.2 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

 
 

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk als daarbij gebruik gemaakt wordt van de balie of een andere door de gemeente aangewezen ruimte:

64,70

Artikel 1.3 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in bijzonder huis

 
 

Voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek worden de tarieven in artikel 1.1 lid 1 verhoogd met:

196,70

Artikel 1.4 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in bijzonder huis

 
 

Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek worden de tarieven in artikel 1.1 lid 1 verhoogd met:

196,70

Artikel 1.5 Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag:

 
 

a.

als de beëdiging bij de rechtbank al heeft plaatsgevonden:

125,55

b.

als de beëdiging bij de rechtbank nog niet heeft plaatsgevonden:

276,05

Artikel 1.6 Beschikbaar stellen getuige door gemeente

 
 

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige:

16,00

Artikel 1.7 Annuleren of wijzigen datum

 
 

Gereserveerd

 
 

Artikel 1.8 Trouwboekje of partnerschapsboekje

 
 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 
 

een trouwboekje of een partnerschapsboekje

43,10

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 
 

Artikel 1.9 Paspoorten en andere reisdocumenten

 
 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 
 

a.

Een nationaal paspoort:

 
 
 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

83,85

 

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

63,40

b.

een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel a (zakenpaspoort):

 
 
 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

83,85

 

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

63,40

c.

een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 
 
 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

83,85

 

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

63,40

d.

een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

63,40

Artikel 1.10 Nederlandse identiteitskaart

 
 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 
 

a.

een Nederlandse identiteitskaart:

 
 
 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

75,80

 

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

40,90

b.

een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon:

36,90

Artikel 1.11 Modaliteiten

 
 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 
 

voor de versnelde uitreiking van een in de artikelen 1.9 en 1.10, onder a, genoemde document, zijnde een toeslag op de in die artikelen genoemde bedragen:

57,05

 
 

 
 

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

 
 

Artikel 1.12 Rijbewijzen

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

51,10

Artikel 1.13 Modaliteiten

 
 

Het tarief genoemd in artikel 1.12 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met:

34,10

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

 
 

Artikel 1.14 Definities

 
 

Voor de toepassing van artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 
 

Artikel 1.15 Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

a.

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

9,95

b.

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 
 
 

1.

voor 100 verstrekkingen:

337,15

 

2.

voor 500 verstrekkingen:

1.569,20

 

3.

voor 1.000 verstrekkingen:

1.863,05

 

4.

voor 5.000 verstrekkingen:

5.850,40

c.

Gereserveerd

 
 

d.

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200):

15,70

Artikel 1.16 Verstrekking van aangehaakte gegevens

 
 

Gereserveerd

 
 

Artikel 1.17 Schriftelijke verstrekkingen

 
 

Gereserveerd

 
 

Artikel 1.18 Op aanvraag doornemen basisregistratie personen

 
 

1.

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan te besteden kwartier:

32,90

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

 
 

Artikel 1.19 Afschriften van bestuursstukken

 
 

Gereserveerd

 
 

Artikel 1.20 Abonnement op bestuursstukken

 
 

Gereserveerd

 
 

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

 
 

Artikel 1.21 Plan- of kaartinformatie

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kopie van een ruimtelijk plan of deel daarvan, zoals omgevingsvisie, omgevingsplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in artikel 1.22, onderdeel b:

 
 

a.

een digitaal luchtfotobestand (voor zover de gemeente beschikt over de auteursrechten), per hectare

2,90

b.

in A3-formaat een afdruk van een kaart met luchtfoto

6,10

c.

in A2-formaat een afdruk van een kaart met luchtfoto

15,50

d.

in A1-formaat een afdruk van een kaart met luchtfoto

30,60

 
 

 
 

Artikel 1.22 Informatie uit registers

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

a.

informatie uit de Basisregistratie Kadaster via Kadaster Online, per perceel:

4,05

b.

informatie uit de Basisregistratie Kadaster via Kadaster Online, over publiek rechtelijke beperkingen, voor ieder daaraan besteed kwartier of een gedeelte daarvan:

18,45

Artikel 1.23 Informatie uit adressenbestanden

 
 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van een digitaal kaartbestand van een enkel kadastraal perceel of huisnummer, inclusief gegevens in een straal van maximaal 50m om dit perceel/huisnummer:

30,60

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een adreswijziging:

136,20

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

 
 

Artikel 1.24 Gemeentegarantie

 
 

Gereserveerd

 
 

Artikel 1.25 Overige publiekszaken

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

a.

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag:

43,90

b.

tot het legaliseren van een handtekening:

9,95

c.

tot het verkrijgen van een bewijs van opneming in de BRP of van afvoering uit de BRP, daaronder begrepen alsmede voor de afgifte van een bewijs van Nederlanderschap:

9,95

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

 
 

Artikel 1.26 Naspeuring in het gemeentearchief

 
 

Gereserveerd

 
 

Artikel 1.27 Afschrift of uittreksel uit gemeentearchief

 
 

Gereserveerd

 
 

Artikel 1.28 Uitlenen Archiefbescheiden

 
 

Gereserveerd

 
 

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

 
 

Artikel 1.29 Huisvestingswet 2014

 
 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een urgentieverklaring als bedoeld in artikel 10, lid 2 van de Huisvestingsverordening gemeente Druten 2024:

55,00

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een noodurgentieverklaring als bedoeld in artikel 10, lid 4 van de Huisvestingsverordening gemeente Druten 2024:

55,00

Artikel 1.30 Leegstandswet

 
 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 
 

een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de leegstandswet:

202,40

2.

Als aanvragen als bedoeld in het eerste lid, gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in onderdeel 1 bedoelde leges slechts eenmaal geheven. [Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.]

 
 

Artikel 1.31 Wet op de kansspelen

 
 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen

 
 
 

a.

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat:

56,50

 

b.

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat:

56,50

 
 

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

34,00

 

c.

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd:

226,50

 

d.

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat:

226,50

 
 

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

136,00

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

38,25

Artikel 1.32 Telecommunicatiewet

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 
 

a.

een melding van werkzaamheden van niet ingrijpende aard, als bedoeld in de Algemene Verordening Kabels en leidingen, voor tracés tot 10 strekkende meter.

314,45

b.

instemmingsbesluit/vergunning voor het kruisen van wegen en watergangen en tracés van 10 - 500 meter.

708,85

c.

instemmingsbesluit/vergunning 500 - 1000 meter

1.140,00

d.

instemmingsbesluit/vergunning > 1000 meter

1.628,00

e.

een melding van werkzaamheden van niet ingrijpende aard, als bedoeld in de Algemene Verordening Kabels en leidingen, voor het maken van handboringen, per boring.

14,70

f.

instemming/vergunningaanvraag van één netbeheerder voor het plaatsen van een transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations, distributie- en/of mutatiepunten, ondersteuningswerken en beschermingswerken met een afmeting groter dan 0,60 x 0,30 x 0,80 m (lxbxh).

617,05

g.

een noodzakelijk (regulier) overleg tussen aanvrager/gemeente, waterschap/provincie/andere rijksoverheden/netbeheerder(s) en andere belanghebbende voor het verstrekken van een instemming of vergunning zal het in 1.32.a tot en met 1.32.f genoemde tarief per overleg worden verhoogd met een bedrag van.

237,35

h.

een onderzoek met betrekking tot de status van een kabel en/of leiding, indien geen directe herkomst hiervan kan worden herleid of worden opgevraagd.

474,80

i.

een onderzoek voor het achterhalen van de betrokken partij(en) van een illegale opbreking.

704,40

j.

werkzaamheden met betrekking tot het herhaaldelijk melden van onvolledige/inaccurate/vervallen/voor niets komen en/of te late melding. Per handeling/keer.

122,50

k.

een opbreking zonder melding (opbreek melding), als bedoeld in de Algemene Verordening Kabels en leidingen.

460,70

l.

een opbreking zonder vergunning of instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene Verordening Kabels en leidingen.

572,35

m.

onterechte melding van een calamiteit die niet in overeenstemming is met het bepaalde in de Algemene Verordening Kabels en Leidingen.

345,85

n.

het niet werken volgens de voorwaarden gesteld in een vergunning, instemmingsbesluit, Algemene Verordening Kabels en Leidingen en het Handboek kabels en leidingen.

603,65

o.

extra controle (2e, 3e etc.) op de aangevraagde melding en/of instemming/vergunning. De toeslag is inclusief reistijd en per controle.

122,50

p.

De in 1.32.a t/m 1.32.o genoemde tarieven worden niet in rekening gebracht als de aanvraag betrekking heeft op de aanleg van meer dan 10.000 meter strekkende sleuflengte buiten de bebouwde komgrenzen van de gemeente Druten. Dan wordt een bedrag in rekening gebracht als opgenomen in een ter zake opgestelde en door het college van burgemeester en wethouders goedgekeurde projectbegroting.

 
 

Artikel 1.33 Wegenverkeerswetgeving

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 

a.

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

43,10

b.

een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen:

43,10

c.

verstrekking van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):

64,70

d.

vervanging van de verkregen gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 1.33 sub c:

32,30

e.

verkrijging van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

361,05

f.

No show tarief bij niet opdagen bij medische adviseur

155,80

g.

een vergunning op grond van artikel 2:10 Algemene Plaatselijke Verordening

136,30

 

1.

Vergoeding gebruik locatie per dag (per 12,5m2)

16,40

 

2.

Vergoeding gebruik locatie per week (per 12,5m2)

54,70

 

3.

Vergoeding gebruik locatie per maand (per 12,5m2)

136,30

h.

1.

Voor het verlenen van een ontheffing voor de parkeerschijfzone voor maximaal vijf kalenderjaren bedraagt het tarief per ontheffing

81,90

 

2.

Per administratieve wijziging van de ontheffing genoemd in artikel 1.33.h1 bedraagt het tarief

38,25

i.

Voor het verlenen van een ontheffing ten behoeve van utiliteitsbedrijven in de Blauwe Zone bedraagt het tarief:

 
 
 

1.

per dag

16,15

 

2.

per week

54,70

 

3.

per maand

136,30

j.

1.

Voor het verlenen van een parkeervergunning voor maximaal vijf kalenderjaren bedraagt het tarief per vergunning

81,90

 

2.

Per administratieve wijziging van de vergunning genoemd in artikel 1.33.j1 bedraagt het tarief

38,25

k.

Indien men voor evenementen (afzet)materiaal van de gemeente wenst te gebruiken, worden onderstaande kosten aanvullend als gebruiksvergoeding in rekening gebracht:

 
 
 

1.

verkeersborden per stuk incl. paal/24 uur (verv.waarde € 115,00)

0,00

 

2.

minicontainers per stuk leeg retour/24 uur (verv.waarde € 35,00)

0,00

 

3.

minicontainers per stuk gevuld retour/24 uur (verv.waarde € 35,00)

5,40

 

4.

afzetcontainers per stuk/24 uur (lediging conform geldend tarief)

0,00

 

5.

veegwagen per uur (min. 3 uur) (lediging conform geldend tarief)

136,30

 

6.

stortkosten vuil (conform geldend tarief ARN of DAR bedrag/ton)

 
 
 

7.

manuren buitendienst per 0,5 uur (incl. trekkend voertuig)

38,25

l.

het verstrekken van een verkeerstelling

43,65

m.

het verstrekken van verkeerstelllingen voor een commerciële doelstelling (per verkeersstelling) uit:

 
 
 

1.

2017 en verder

273,50

 

2.

2016

218,80

n.

Het tarief bedraagt voor gegevensverstrekking uit het verkeersmodel

109,40

Paragraaf 1.10 Diversen

 
 

Artikel 1.34 Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

a.

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

0,50

b.

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

32,90

c.

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kwartier:

32,90

d.

kopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 
 
 

1.

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde:

0,50

 

2.

in formaat A3, per bladzijde:

0,50

 

3.

in formaat A2 of groter, per bladzijde:

21,55

Artikel 1.35 Diverse vergunningen of beschikkingen

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

tot aansluiting vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Verordening aansluitrecht gemeentelijke riolering gemeente Druten:

350,30

Artikel 1.36 Woo (wet open overheid) afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 
 

a.

A4 formaat, zwart-wit, enkelzijdig:

0,05

b.

A4 formaat, zwart-wit, dubbelzijdig:

0,10

c.

A4 formaat, kleur, enkelzijdig:

0,20

d.

A4 formaat, kleur, dubbelzijdig:

0,40

e.

A3 formaat, zwart-wit, enkelzijdig:

0,10

f.

A3 formaat, zwart-wit, dubbelzijdig:

0,20

g.

A3 formaat, kleur, enkelzijdig:

0,40

h.

A3 formaat, kleur, dubbelzijdig:

0,80

 

Leges worden pas in rekening gebracht bij een bedrag van €25,00

 
 

HOOFDSTUK 2 DIENSTVERLENING EN BESLUITEN IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET

 
 

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

 
 

Artikel 2.1 Definities

 
 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 
 

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 
 

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 
 

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 
 
 

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 
 
 

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 
 

4.

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ betreffen de in die omschrijving: - onder b bedoelde bouwkosten de kosten voor de fysieke realisatie (het bouwen) van het bouwwerk conform 'Basisbedragen Gebouwleges GELDERLAND 2023_V4' of onder bijlage 1 'Leges - overig' behorende bij deze tarieventabel; - onder a, voor zover de bouwkosten niet kunnen worden bepaald, genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567; - onder c bedoelde prijs de prijs exclusief omzetbelasting.

 
 

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 
 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 

a.

omgevingsoverleg;

 
 

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 
 

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 
 

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet

 
 

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 
 

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

 
 

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 
 

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 
 

Artikel 2.3 Bepalen tarief

 
 

1.

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 
 

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 
 

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

 
 

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13

 
 

5.

Het tarief behorende bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 
 

6.

In afwijking van het twee en derde lid kan op per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 

Paragraaf 2.2 Voorfase

 
 

Artikel 2.4 Omgevingsoverleg

 
 

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

 
 

a.

voor een vooroverleg:

171,15

b.

voor een principe verzoek:

412,00

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 
 

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (Bouwtechnisch deel)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

van de bouwkosten:

 

0,85%

 

met een minimum van:

67,20

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

 

1,85%

 

1.

als moet worden beoordeeld of het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, niet in strijd is met redelijke eisen van welstand als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet en hiervoor geen advies van de gemeentelijke adviescommissie bedoeld in artikel 2.50, eerste lid, aanhef en onder b, nodig is, verhoogd met:

325,30

 

2.

als de bouwactiviteit plaatsvindt op een bodemgevoelige locatie en de toelaatbare kwaliteit van de bodem moet worden beoordeeld, verhoogd met:

170,50

 

3.

als moet worden beoordeeld of de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- en dorpsgezicht, verhoogd met:

125,00

b.

Als moet worden beoordeeld of de activiteit niet in strijd is met een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht, wordt het bedrag in artikel 2.6 lid a verhoogd met:

750,00

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, zoals omschreven in bijlage 1 ' Leges - Overig' in artikel 2.1 lid 4:

352,30

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stands- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

360,50

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

 
 

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, rijksmonument, voorbeschermd gemeentelijk monument, voorbeschermd provinciaal monument of voorbeschermd rijksmonument bedraagt het tarief:

125,00

Artikel 2.9 Rijksmonumentenactiviteiten

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

125,00

b.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

125,00

 
 

 
 

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

125,00

Artikel 2.11 Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

 
 

Gereserveerd

 
 

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

 
 

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.024,00

Artikel 2.13 Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15, 3.2.17 tot en met 3.2.19 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

2.024,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per activiteit, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

1.500,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid per milieubelastende activiteit:

1.200,00

 
 

 
 

Artikel 2.14 Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de paragrafen 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

2.024,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per activiteit, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

1.500,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid per milieubelastende activiteit:

1.200,00

Artikel 2.15 Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector afvalbeheer als bedoeld in de paragrafen 3.5.1, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8 en 3.5.11 van afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

2.024,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per activiteit, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

1.500,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid per milieubelastende activiteit:

1.200,00

 
 

 
 

Artikel 2.16 Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de agrarische sector als bedoeld in de paragrafen 3.6.1, 3.6.7 en 3.6.8 van afdeling 3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

2.024,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per activiteit, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

1.500,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid per milieubelastende activiteit:

1.200,00

Artikel 2.17 Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector dienstverlening, onderwijs en zorg als bedoeld in de paragrafen 3.7.6 en 3.7.10 van afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

2.024,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per activiteit, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

1.500,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid per milieubelastende activiteit:

1.200,00

Artikel 2.18 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector transport, logistiek en ondersteuning daarvan als bedoeld in de paragrafen 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 tot en met 3.8.11 van afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

2.024,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per activiteit, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid:

1.500,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3, tweede lid per milieubelastende activiteit:

1.200,00

Artikel 2.19 Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector sport en recreatie als bedoeld in paragraaf 3.9.1 van afdeling 3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

2.024,00

Artikel 2.20 Samenloop van milieubelastende activiteiten

 
 

1.

Als bij de toepassing van de artikelen 2.13 tot en met 2.19 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een artikel valt, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing zijnde tarief wordt toegepast.

 
 

2.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking van het bepaalde in deze paragraaf, op al deze activiteiten het artikel van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de kernactiviteit valt.

 
 

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

 
 

Artikel 2.21 Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 

 
 

Artikel 2.22 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

 
 

Gereserveerd

 
 

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

 
 

Artikel 2.23 Omgevingsplanactiviteit: openbreken en graven

 
 

Gereserveerd

 
 

Artikel 2.24 Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

 
 

Gereserveerd

 
 

Artikel 2.25 Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

indien het betreft een ontheffing voor 1-10 woningen.

371,95

b.

indien het betreft een ontheffing voor 11-20 woningen.

711,10

c.

indien het betreft een ontheffing voor 21 en meer woningen.

1.400,20

Artikel 2.26 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

180,75

Artikel 2.27 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

180,75

Artikel 2.28 Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

442,90

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

 
 

Artikel 2.29 Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie

 
 

Gereserveerd

 
 

Artikel 2.30 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor het kappen van maximaal 10 bomen

121,40

b.

voor het kappen van 11 bomen of meer

151,05

Artikel 2.31 Omgevingsplanactiviteit: reclame

 
 

Gereserveerd

 
 

Artikel 2.32 Omgevingsplanactiviteit: opslag van roerende zaken OF objecten plaatsen op de weg

 
 

Gereserveerd

 
 

Artikel 2.33 Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen

 
 

Gereserveerd

 
 

Artikel 2.34 Andere activiteiten

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

 
 

a.

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

204,35

b.

betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 
 

1.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

352,30

 

2.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit zoals omschreven op bijlage 2 'Kleine afwijkingen BOPA' behorende bij deze tarieventabel:

352,30

 

3.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, anders dan artikel 2.34, lid b onderdeel 2:

7.725,00

 

4.

voor een in een gemeentelijke verordening als bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit aangewezen vergunningplichtige activiteit:

352,30

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

 
 

Artikel 2.35 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

 
 

a.

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op: 1. het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; 2. bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; 3. het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of 4. het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; per maatwerkvoorschrift:

1.288,00

b.

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

1.288,00

Artikel 2.36 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 
 

a.

Als de aanvraag om één of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op één of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

1.288,00

b.

Als de aanvraag om één of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

1.288,00

Artikel 2.37 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 
 

Als de aanvraag om één of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

1.288,00

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

 
 

Artikel 2.38 Gelijkwaardige maatregel

 
 

1.

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

 
 
 

a.

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

1.288,00

 

b.

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed:

1.288,00

 

c.

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief:

1.288,00

 

d.

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b, of c, bedraagt het tarief:

1.288,00

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

 
 

Artikel 2.39 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

219,05

 
 

 
 

Artikel 2.40 Wijzigen omgevingsvergunning

 
 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om revisie van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

170,50

Artikel 2.41 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 
 

Gereserveerd

 
 

Artikel 2.42 Intrekken omgevingsvergunning

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, tenzij artikel 2.58 van toepassing is:

170,50

Artikel 2.43 Beoordeling aanvullende gegevens

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, in behandeling is genomen:

170,50

Artikel 2.44 Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 
 

Artikel 2.45 Wijzigen van het omgevingsplan

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

 
 

voor een partiële wijziging van het omgevingsplan:

10.153,80

Artikel 2.46 Niet genoemd besluit op aanvraag

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

185,75

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

 
 

Artikel 2.47 Achteraf ingediende aanvraag

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

 

50,00%

Artikel 2.48 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 

Gereserveerd

 
 

Artikel 2.49 Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 
 

a.

voor de beoordeling van een:

 
 
 

1.

historisch bodemonderzoek:

196,90

 

2.

milieukunding bodemrapport:

279,00

b.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

400,00

c.

voor een beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting:

279,00

d.

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

279,00

e.

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

279,00

f.

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

919,00

g.

voor de beoordeling van een stikstofrapport:

1.000,00

h.

voor een beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemde rapport:

279,00

Artikel 2.50 Advies

 
 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 
 
 

a.

voor een advies van de gemeenteraad:

217,70

 

b.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit gemeente Druten dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet:

94,15

 

c.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit gemeente Druten in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel b:

 
 
 

1.

1,9‰ met een minimum van € 48,00 van de geraamde bouwkosten van € 1 tot en met € 500.000 vermeerderd met 1,2‰ over het gedeelte van de bouwsom van € 500.001 tot en met € 1.000.000 vermeerderd met 0,8‰ over het gedeelte van de bouwsom van € 1.000.001 tot en met € 2.500.000 vermeerderd met 0,5‰ over het gedeelte van de bouwsom van € 2.500.001 tot en met € 5.000.000 vermeerderd met 0,25‰ over het gedeelte van de bouwsom van € 5.000.001 en meer.

 
 
 

2.

voor woningbouw van hetzelfde type welke in één complex worden uitgevoerd geldt bij de tariefberekening het volgende: bij complexen van 1 tot en met 5 gelijke woningen, wordt het tarief berekend zoals bepaald in artikel 2.50 lid 1 sub c onder 1; bij complexen van 6 tot en met 10 gelijke woningen, wordt het tarief over de bouwsom van 5 woningen berekend zoals bepaald in artikel 2.50 lid 1 sub c onder 1; bij complexen van 11 tot en met 20 gelijke woningen, wordt het tarief over de bouwsom van 6 woningen berekend zoals bepaald in artikel 2.50 lid 1 sub c onder 1; bij complexen van 21 tot en met 30 gelijke woningen, wordt het tarief over de bouwsom van 8 woningen berekend zoals bepaald in artikel 2.50 lid 1 sub c onder 1; bij complexen van 31 tot en met 40 gelijke woningen, wordt het tarief over de bouwsom van 10 woningen berekend zoals bepaald in artikel 2.50 lid 1 sub c onder 1; bij complexen van 41 tot en met 50 gelijke woningen, wordt het tarief over de bouwsom van 12 woningen berekend zoals bepaald in artikel 2.50 lid 1 sub c onder 1. Hierbij geldt dat etage- en galerijwoningen e.d. als één bouwblok worden beschouwd. Het tarief wordt dan berekend over de totale bouwsom van het bouwblok.

 
 
 

3.

voor integrale advisering welstand + 1 extra discipline: 1,8 x regulier tarief welstand + meerdere extra disciplines: 2,2 x regulier tarief welstand

 
 
 

4.

voor illegale bouwwerken: 1,5 x regulier tarief welstand

 
 
 

5.

voor reclameobjecten

53,10

 

6.

voor formele behandeling en verslaglegging adviezen vooroverleg (bedrag wordt verrekend bij de definitieve aanvraag)

106,20

 

7.

voor extern advies van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit worden de kosten aan de aanvrager meegedeeld, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 

d.

voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de onderdelen a tot en met c is het tarief zoals vermeld in artikel 2.50, lid 1 sub c1 van toepassing.

 
 

2.

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

Artikel 2.51 Instemming

 
 

1.

Onverminderd het bepaalde in andere artikelen van dit hoofdstuk bedraag het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 
 
 

als een ander bestuursorgaan moet besluiten over de instemming: het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 
 

2.

Het bedrag bedoeld in het eerste lid wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

Paragraaf 2.13 Vermindering

 
 

Artikel 2.52 Vermindering na omgevingsoverleg

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een aanvraag om omgevingsoverleg als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt 100% van de voor het omgevingsoverleg geheven leges wanneer binnen 6 maanden na het omgevingsoverleg een aanvraag wordt ingediend, conform de uitgangspunten van het omgevingsoverleg.

 
 

Artikel 2.53 Vermindering bij meervoudige aanvraag

 
 

Gereserveerd

 
 

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

 
 

Artikel 2.54 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 
 

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

50,00%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigd leges.

 
 

Artikel 2.55 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 
 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

 

50,00%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigd leges.

 
 

Artikel 2.56 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag 75% van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 
 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf vier weken tot zes weken na de indiening van de aanvraag 50% van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 
 

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken na de indiening van de aanvraag 25% van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 
 

d.

100% als intrekking geschiedt op verzoek van de gemeente.

 
 

Artikel 2.57 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag 75% van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 
 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf vier weken tot zes weken na de indiening van de aanvraag 50% van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 
 

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken na de indiening van de aanvraag 25% van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 
 

d.

100% als intrekking geschiedt op verzoek van de gemeente.

 
 

Artikel 2.58 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 
 

Gereserveerd

 
 

Artikel 2.59 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 
 

Gereserveerd

 
 

Artikel 2.60 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 
 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 
 

Artikel 2.61 Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

Een bedrag minder dan € 82,50 wordt niet teruggegeven.

 
 

HOOFDSTUK 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER DE DIENSTENRICHTLIJNEN EN NIET VALLEND ONDER HOOFDSTUK 2

 
 

Paragraaf 3.1 Horeca

 
 

Artikel 3.1 Exploitatie openbare inrichting

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 

een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening:

173,25

Artikel 3.2 Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 

a.

een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet voor een:

 
 
 

1.

commerciële inrichting

524,55

 

2.

para commerciële inrichting

349,70

 

3.

commerciële inrichting zijnde een slijtersbedrijf

280,55

b.

een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

79,60

c.

een verzoek tot wijziging (zogenaamde bijschrijving) van de vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1

79,60

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

 
 

Artikel 3.3 Vergunning seksbedrijf

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een anvraag om een vergunning of om de verlenging van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening:

 
 

a.

voor een seksinrichting

1.110,25

b.

Voor een escortbedrijf

1.110,25

Artikel 3.4 wijzigen vergunning seksbedrijf

 
 

Gereserveerd

 
 

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

 
 

Artikel 3.5 Ontheffingen winkeltijden

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet:

79,60

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

 
 

Artikel 3.6 Organiseren evenement

 
 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), als het betreft:

 
 
 

a.

categorie 0 (meldingsplichtig-evenement)

0,00

 

b.

categorie A (regulier-evenement)

163,85

 

c.

categorie B (aandacht-evenement)

601,45

 

d.

categorie C (risico-evenement)

765,80

2.

Indien een ontheffing op basis van artikel 4:6 (geluid) van de APV, een ontheffing op basis van artikel 3 en 4 van de Zondagswet of een ontheffing op basis van artikel 35 van de Alcoholwet wordt aangevraagd in relatie tot een in artikel 3.6, lid 1, sub a, evenement dan bedraagt het tarief ten hoogste:

39,90

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing overeenkomstig artikel 3 lid 3 en artikel 4 lid 3 van de Zondagswet.

32,90

4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag die minder dan drie weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft: 200% van de op grond van artikel 3.6 lid 1 en lid 3 verschuldigde leges .

 
 

5.

Indien voor een aanvraag als bedoeld in deze paragraaf advies van derden wordt ingewonnen, worden de verschuldigde leges verhoogd met aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

Artikel 3.7 Organiseren markt

 
 

Gereserveerd

 
 

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

 
 

Artikel 3.8 Marktstandplaatsvergunningen en andere vergunningen op markt

 
 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van de Weekmarktverordening gemeente Druten:

 
 
 

a.

tot het verlenen van een vaste-standplaatsvergunning, dan wel standwerkvergunning

54,70

 

b.

tot het overschrijven van een vaste-standplaatsvergunning op naam van een ander

54,70

 

c.

tot het toestaan van vervanging van de vergunninghouder

54,70

Artikel 3.9 Overige administratieve dienstverlening markt

 
 

Gereserveerd

 
 

Artikel 3.10 Losse standplaatsen

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een commerciële standplaats als bedoeld in artikel 5:18 van de APV.

79,60

Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014

 
 

Artikel 3.11 Vergunning onttrekken woonruimte

 
 

Gereserveerd

 
 

Artikel 3.12 Vergunning samenvoegen woonruimte

 
 

Gereserveerd

 
 

Artikel 3.13 Vergunning omzetten zelfstandige in onzelfstandige woonruimte

 
 

Gereserveerd

 
 

Artikel 3.14 Vergunning verbouwen woonruimte tot meer woonruimten

 
 

Gereserveerd

 
 

Artikel 3.15 Splitsingsvergunning

 
 

Gereserveerd

 
 

Artikel 3.16 Toeristische verhuur

 
 

Gereserveerd

 
 

Artikel 3.17 Verhuurvergunning opkoopbescherming

 
 

Gereserveerd

 
 

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

 
 

Artikel 3.18 Niet benoemd besluit op aanvraag

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

79,60

Artikel 3.19 Kinderopvang

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 
 

a.

het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau, als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid van de Wet kinderopvang

1.148,95

b.

het in exploitatie nemen van een gastouderopvang, als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang

602,60

Artikel 3.20 Recreatief nachtverblijf

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing voor een recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen als bedoeld in artikel 4:18 lid 3 van de APV

173,25

Artikel 3.21 Stookontheffing

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een stookontheffing als bedoeld in artikel 5:34 lid 3 van de APV

43,65

Artikel 3.22 Diversen

 
 

Gereserveerd

 
 

Bijlage 1 Leges – overig

 
 

Basisbedragen per m1 / m2 / m3 / stuk

 
 
 
 
 

Prijs

eenheid

Gevelwijziging

 

83,15

per m2

Nieuw Dak

 

189

per m2

Uitbreiding monument

540

per m3

Restauratie monument

108

per m3

Houten schutting / pergola

81

per m1

Metselwerk penanten met houtenvulling (tuinmuur)

108

per m1

Metselwerk halfsteens (tuinmuur)

129,6

per m1

Metselwerk steens (tuinmuur)

183,6

per m1

Gaashekwerk hoog tot 2,0m

37,8

per m1

Hekwerk (verzinkt 2,0m hoog, zonder puntdraden)

20,5

per m1

Looppoort (hoogte 2m, breedte 1m)

537,85

per stuk

Toegangspoort

 

1636,20

per stuk

Zwembad / vijver (steenachtig)

297

per m3

Vlonder / Steigers

 

162

per m2

Damwand / keerwanden / beschoeiingen

216

per m1

Reclamebord

 

194,4

per m2

Lichtreclamebord

 

432

per m2

Vlaggenmast

 

432

per stuk

Zonnepanelen

 

410,4

per stuk

LPG-tank

 
 

194,6

(minimale leges)

Magazijnstellingen (pallet)

27,4

per pallet

Sprinklerinstallatie (compleet)

25,7

per m2

Tijdelijke woon-unit

 

194,6

(minimale leges)

Bijlage 2 Kleine afwijkingen BOPA

Voor verlening van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de wet waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de wet van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, komen in aanmerking:

 • 1.een bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan, mits, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, wordt voldaan aan de volgende eisen:

  • o

   a.niet hoger dan 5 m, tenzij sprake is van een kas of bedrijfsgebouw van lichte constructie ten dienste van een agrarisch bedrijf,

  • o

   b.de oppervlakte niet meer dan 150 m2;

 • 2.een gebouw ten behoeve van een infrastructurele of openbare voorziening als bedoeld in artikel 2, onderdeel 18, onder a, dat niet voldoet aan de in dat subonderdeel genoemd eisen, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

  • o

   a.niet hoger dan 5 m, en

  • o

   b.de oppervlakte niet meer dan 50 m²;

 • 3.een bouwwerk, geen gebouw zijnde, of een gedeelte van een dergelijk bouwwerk, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

  • o

   a.niet hoger dan 10 m, en

  • o

   b.de oppervlakte niet meer dan 50 m²;

 • 4.een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte aan of op een gebouw, een dakkapel, dakopbouw of gelijksoortige uitbreiding van een gebouw, de uitbreiding van een bouwwerk met een bouwdeel van ondergeschikte aard dan wel voorzieningen gericht op het isoleren van een gebouw;

 • 5.een antenne-installatie, mits niet hoger dan 40 m;

 • 6.een installatie bij een glastuinbouwbedrijf voor warmtekrachtkoppeling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder w, van de Elektriciteitswet 1998;

 • 7.een installatie bij een agrarisch bedrijf waarmee duurzame energie wordt geproduceerd door het bewerken van uitwerpselen van dieren tot krachtens artikel 5, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet aangewezen eindproducten van een krachtens dat artikellid omschreven bewerkingsprocedé dat ziet op het vergisten van ten minste 50 gewichtsprocenten uitwerpselen van dieren met in de omschrijving van dat procedé genoemde nevenbestanddelen;

 • 8.het gebruiken van gronden voor een niet-ingrijpende herinrichting van openbaar gebied;

 • 9.het gebruiken van bouwwerken, eventueel in samenhang met bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten, en van bij die bouwwerken aansluitend terrein;

 • 10.het gebruiken van een recreatiewoning voor bewoning, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

  • o

   a.de recreatiewoning voldoet aan de bij of krachtens de Woningwet aan een bestaande woning gestelde eisen;

  • o

   b.de bewoning niet in strijd is met de bij of krachtens de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder, de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij gestelde regels of de Reconstructiewet concentratiegebieden,

  • o

   c.de bewoner op 31 oktober 2003 de recreatiewoning als woning in gebruik had en deze sedertdien onafgebroken bewoont, en

  • o

   d.de bewoner op 31 oktober 2003 meerderjarig was;

 • 11.ander gebruik van gronden of bouwwerken dan bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 10, voor een termijn van ten hoogste tien jaar.