Verordening op de heffing en de invordering van leges ‘s-Hertogenbosch 2024 (Legesverordening ‘s-Hertogenbosch 2024).

Geldend van 23-12-2023 t/m 08-03-2024

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges ‘s-Hertogenbosch 2024 (Legesverordening ‘s-Hertogenbosch 2024).

De Gemeenteraad van de gemeente ’s-Hertogenbosch,

in zijn vergadering van 14 november 2023,

gezien het voorstel met reg.nr. 15409055;

gelet op de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de Legesverordening ’s-Hertogenbosch 2024

Artikel 1. Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalendermaand tot de eerste dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de eerste dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de eerste dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalenderjaar tot de eerste dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag ; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

Een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel en ROEB-lijst.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  Diensten in het openbaar belang verzocht door openbare besturen of openbare instellingen, met uitzondering van de leges genoemd in paragraaf 1 artikel 1.21 en 1.25, paragraaf 2: alle artikelen.

 • 2.

  Diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • 3.

  Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een uittreksel of afschrift uit de registers van de burgerlijke stand en/of het in behandeling nemen van een aanvraag voor een uittreksel uit de basisregistratie personen, mits de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging heeft afgegeven waarvoor een eigen bijdrage verschuldigd is ter hoogte van het bedrag genoemd in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand dan wel artikel 2a, tweede lid, aanhef en onder a van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand.

 • 4.

  Het verstrekken van een exemplaar van de bescheiden, genoemd in titel 1, hoofdstuk 2, lid 1, van de bij deze verordening behorende Tarieventabel, aan politieke partijen welke aan de laatst gehouden verkiezingen voor de gemeenteraad van 's-Hertogenbosch hebben deelgenomen.

 • 5.

  Het verstrekken van losse raadsvoorstellen of commissievoorstellen tot een maximum van drie per vergadering.

 • 6.

  Diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

 • 7.

  Het afgeven van:

  • a.

   “attestaties de vita” of “bewijzen van in leven zijn” strekkende tot ontvangst van pensioenen, wachtgelden, lijfrenten en andere periodieke uitkeringen ten laste van publiekrechtelijke lichamen;

  • b.

   beschikkingen op bezwaar- en verzoekschriften terzake van gemeentelijke belastingen;

  • c.

   beschikkingen of afschriften houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, betrekkelijk enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;

  • d.

   beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissing op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas.

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel en ROEB-lijst.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen veertien dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen veertien dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of artikelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 1.2 (Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   paragraaf 1.3 (Rijbewijzen);

  • 3.

   paragraaf 1.4 (Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens);

  • 4.

   artikel 1.23 (Wet op de kansspelen);

 • een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van de in artikel 2.1.4 van de tarieventabel genoemde ROEB-lijst.

Artikel 11. Overgangsrecht

 • 1.

  De Legesverordening 2023, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 8 november 2022 en gewijzigd bij besluit van 29 november 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is de datum waarop de Omgevingswet in werking treedt.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening ’s-Hertogenbosch 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 november 2023.

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch,

De griffier,

Drs. W.G. Amesz

De voorzitter,

Drs. J.M.L.N. Mikkers

Tarieventabel 2024

behorende bij de “Verordening van de gemeenteraad van de gemeente ’s-Hertogenbosch, houdende regels betreffende de heffing en de invordering van leges”, geldend vanaf 1 januari 2024.

Indeling tarieventabel

Hoofdstuk 1. Algemene dienstverlening

Paragraaf 

Omschrijving 

1.1 

Burgerlijke stand 

1.2 

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart 

1.3 

Rijbewijzen 

1.4 

Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens 

1.5 

Bestuursstukken 

1.6 

Overige publiekszaken 

1.7 

Gemeentearchief 

1.8 

Bijzondere wetten 

1.9 

Diversen 

Hoofdstuk 2. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

2.1 

Algemene bepalingen 

2.2 

Voorfase 

2.3 

Activiteiten met betrekking tot bouwwerken 

2.4 

Activiteiten met betrekking tot erfgoed en werelderfgoed 

2.5 

Aanlegactiviteiten 

2.6 

Overige activiteiten 

2.7 

Overige tarieven 

2.8 

Modaliteiten 

2.9 

Teruggaaf 

Hoofdstuk 3. Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

3.1 

Horeca 

3.2 

Seksbedrijven 

3.3 

Winkeltijdenwet 

3.4 

Organiseren evenement of markt 

3.5 

Standplaatsen  

3.6 

Huisvestingswet 2014 

3.7 

Diversen 

3.8 

Niet in het hoofdstuk benoemd besluit 

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening ’s-Hertogenbosch 2023

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Artikel 1.1 Huwelijksvoltrekking, registratie partnerschap of omzetten partnerschap met ceremonie 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of het omzetten van een partnerschap in een huwelijk op:

a.

maandag tot en met vrijdag op het Stadhuis of Perron-3 (Rosmalen)

€ 675,75

b.

zaterdag of zondag op het Stadhuis of Perron-3 (Rosmalen)

€ 1.136,40

c.

maandag tot en met zondag op overige locaties 

€ 675,75

Artikel 1.2 Huwelijksvoltrekking, registratie partnerschap of omzetten partnerschap zonder ceremonie 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een partnerschap in een huwelijk, allen zonder ceremonie op het Stadskantoor 

€ 194,85

Artikel 1.3 Aanwijzen van een trouwlocatie 

Het tarief bedraagt voor het behandelen van een aanvraag om een gebouw aan te wijzen als trouwlocatie bedoeld in het reglement burgerlijke stand ‘s-Hertogenbosch: 

€ 135,60

Artikel 1.4 Aanwijzen trouwambtenaar voor één dag 

Het tarief bedraagt voor het behandelen van een aanvraag om een derde aan te wijzen als trouwambtenaar voor één dag bedoeld in het reglement burgerlijke stand ‘s-Hertogenbosch: 

€ 73,25

Artikel 1.5 Annuleren of wijzigen datum 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren of te wijzigen: 

€ 31,30

Artikel 1.6 Kosteloze voltrekking huwelijk of registratie partnerschap 

De onder artikel 1.1, 1.2 en 1.3 opgenomen leges worden niet geheven op de dagen en uren welke door de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn aangewezen voor kosteloze voltrekking van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Artikel 1.7 Trouwboekje of partnerschapsboekje 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje: 

€ 44,30

Het tarief bedraagt voor het vermelden van de personalia van een kind in een trouwboekje in kalligrafisch schrift: 

€ 13,55

Artikel 1.8 Overige dienstverlening 

1.

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand 

2.

Bij toezending van een stuk als bedoeld onder 1, anders aangevraagd dan via de daarvoor beschikbaar gestelde webformulieren of via de balie van de afdeling publieke dienstverlening, wordt het wettelijk verschuldigde tarief verhoogd met  

€ 4,50

3.

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning om een stoffelijk overschot op- of her te begraven 

€ 79,00

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart 

Artikel 1.9 Paspoorten of andere reisdocumenten 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van: 

a.

Een nationaal paspoort, faciliteitenpaspoort en zakenpaspoort:

1.

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,85

2.

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40

b.

Een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 63,40

Artikel 1.10 Nederlandse identiteitskaart 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van: 

a.

een Nederlandse identiteitskaart: 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt 

€ 40,90

b.

een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon 

€ 36,90

Artikel 1.11 Modaliteiten 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag: 

a.

voor spoedlevering van een in de artikelen 1.11 en 1.12 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die artikelen genoemde bedragen: 

€ 57,10

b.

voor het bezorgen van een in de artikelen 1.11 en 1.12 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de artikelen 1.11 en 1.12 en onder a genoemde bedragen: € 9,95 

Bij meerdere bezorgingen voor een gezin of samenlevingsvorm op hetzelfde adres en op hetzelfde tijdstip geldt een maximum van € 9,95. Bij het uitreiken van de documenten dienen alle personen aanwezig te zijn. Bovendien dienen in dit geval alle aanvragen op hetzelfde tijdstip aan de balie ingediend te worden. 

Paragraaf 1. 3 Rijbewijzen

Artikel 1.12 Rijbewijzen 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs 

€ 51,10

Artikel 1.13 Modaliteiten 

Het tarief genoemd in artikel 1.12 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met 

€ 39,65

Paragraaf 1. 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens  

Artikel 1.14 Definities

1.

Voor de toepassing van artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan de verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd of de verstrekking van een of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

Artikel 1.15 Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 

a.

gegevens aangevraagd via het daarvoor beschikbaar gestelde webformulier, per vertrekking 

€ 12,65

b.

gegevens aangevraagd via de balie van de afdeling publieke dienstverlening, per verstrekking: 

€ 12,65

c.

gegevens aangevraagd via post of e-mail, per verstrekking 

€ 17,20

d.

een meertalig modelformulier voor uittreksels uit de Basisregistratie Personen 

€ 12,65

2.

Het tarief voor het doorzenden van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens aan derden bedraagt: 

€ 17,20

3.

De kosten behorende bij dit artikel worden bij een spoedaanvraag vermeerderd met: 

€ 15,30

Artikel 1.16 Op verzoek doornemen basisregistratie personen 

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, het persoonskaartenregister of archiefkaartenregister voor ieder daaraan besteed kwartier 

€ 23,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een persoonslijst 

€ 23,00

Artikel 1.17 Bijzondere verstrekking 

1.

In afwijking van de artikelen 1.17 bedraagt het tarief voor het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen: 

€ 7,50

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

Artikel 1.18 Verordeningen 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 

a.

een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 34,15

b.

een exemplaar van de Bouwverordening

€ 34,15

c.

een exemplaar van de Brandveiligheidsverordening

€ 37,00

Aanvullingsbladen van de in dit artikel vermelde verordeningen:

d.

voor elke eerste bladzijde of gedeelte daarvan van elke aanvulling

€ 2,70

e.

voor elke overige bladzijde of gedeelte daarvan

€ 0,55

Paragraaf 1.6 Overige publiekszaken

Artikel 1.19 Overige publiekszaken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

Voor het waarmerken van originele stukken indien de aanvrager de noodzakelijkheid hiervoor aantoont en het daarnaast onmogelijk is om op eenvoudige wijze een duplicaat van het origineel te verkrijgen, per stuk 

€ 12,65

b.

tot het legaliseren van een handtekening

€ 12,65

Paragraaf 1.7 Gemeentearchief

Artikel 1.20 Afschrift of uittreksel uit gemeentearchief

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een geauthentiseerde reproductie van een authentiek afschrift/uittreksel: 

a.

Per akte of set bijlagen uit de Burgerlijke Stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand. 

b.

Per akte uit andere archieven

€ 37,90

Paragraaf 1.8 Bijzondere wetten

Artikel 1.21 Huisvestingswet 2014

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

1.

een vergunning voor het in gebruik nemen van een standplaats als bedoeld in artikel 2.2 van de Huisvestingsverordening

€ 64,40

Artikel 1.22 Leegstandswet

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 55,00

2.

Als aanvragen als bedoeld in het eerste lid gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die onderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven. Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.

Artikel 1.23 Wet op de kansspelen

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

a.

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

b.

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

c.

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 245,15

d.

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

2.

Het eerste lid, onderdelen a en b, is van overeenkomstige toepassing als de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd respectievelijk verhoogd worden.

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 64,10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een:

4.

aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2 van de Verordening op de speelautomatenhallen ’s-Hertogenbosch 2018

€ 956,65

5.

aanvraag tot het verlenen van een gewijzigde vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2 van de Verordening op de speelautomatenhallen 's-Hertogenbosch 2018

€ 278,70

Artikel 1.24 Telecommunicatiewet

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek in verband met het verkrijgen van instemming, per voorgenomen aaneengesloten (graaf/ blaas/ boor/ pers)werkzaamheden (of combinatie daarvan) inzake kabels en of leidingen ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk tot 1.500 meter aaneengesloten tracélengte:

€ 610,95

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van toestemming, per aaneengesloten (graaf/ blaas/ boor/ pers)werkzaamheden (of combinatie daarvan) van niet ingrijpende aard of spoedeisende werkzaamheden, inzake kabels en of leidingen:

€ 80,25

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning, per voorgenomen aaneengesloten (graaf/ blaas/ boor/ pers)werkzaamheden (of combinatie daarvan) inzake kabels of leidingen, op, in en boven openbare door de gemeente beheerde gronden, uitgezonderd voor kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk tot 1500 meter aaneengesloten tracélengte:

€ 610,95

4. a

In afwijking van het gestelde in de leden 1 en 3, wordt bij projecten met een aaneengesloten tracélengte vanaf 1.500 meter, door het college van burgemeester en wethouders een begroting opgesteld van de kosten voor de te voeren procedure. Deze kosten worden inclusief onderbouwing, voorafgaand aan de aanvraagbehandeling, schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager.

b.

De aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 1.25Verkeer en Vervoer

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

voor de afgifte van een Europese gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het “Besluit administratieve bepalingen in het wegverkeer”

€ 110,00

b.

voor het opnieuw afgeven van een Europese gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld onder lid a. van dit hoofdstuk indien de Europese gehandicaptenkaart wordt vermist of indien vervanging nodig is in verband met verminking van het document

€ 110,00

c.

voor het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bij het huis- of werkadres

€ 166,20

d.

voor de afgifte van een vergunning voor het rijden op busbanen of busstroken

€ 37,60

e.

voor de afgifte van een nieuwe vergunning voor het rijden op busbanen of busstroken, indien de verstrekte vergunning is verloren of ontvreemd

€ 37,60

f.

voor het afgeven van een langlopende ontheffing landbouwvoertuig (geldigheid 3 jaar)

€ 30,00

g.

voor het afgeven van een dagontheffing voor de milieuzone per kenteken voor maximaal 12 maal per kalenderjaar, per dagontheffing

€ 34,80

h.

om voor één kenteken van een voertuig voor een geldigheidsduur langer dan 3 maanden per kalenderjaar ontheffing voor de milieuzone te verkrijgen

€ 204,50

i.

voor de afgifte van een toegangssticker voor het Selectief Toegangsysteem als bedoeld in artikel 6 tot en met 9 van de "Beleidsregels ontheffingen motorvoertuigen ’s-Hertogenbosch 2021"

€ 10,00

j.

voor de afgifte van een toegangspas voor het Selectief Toegangsysteem als bedoeld in Artikel 6 tot en met 9 van de "Beleidsregels ontheffingen motorvoertuigen ’s-Hertogenbosch 2021" is éénmalig een borg verschuldigd. Als de toegangspas weer wordt ingeleverd wordt de borg terugbetaald. De borg bedraagt:

€ 20,00

k.

voor de afgifte van een dagontheffing voor het parkeerverbod in de binnenstad als bedoeld in artikel 5 van de "Beleidsregels ontheffingen motorvoertuigen ’s-Hertogenbosch 2021" per dag:

€ 27,10

l.

voor de afgifte van een taxi-ontheffing

€ 16,60

m.

Voor het afgeven van een dagontheffing voor de geslotenverklaring en het plaatsen van een voertuig op het erf van het centrum van Rosmalen per dag:

€ 2,70

n.

het afgeven van elke andere vergunning of ontheffing, verleend op grond van de Wegenverkeerswet, het Wegenverkeersreglement, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens of een daarop steunende regeling, met uitzondering van de aanvragen tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in dit hoofdstuk

€ 16,60

Paragraaf 1.9 Diversen

Artikel 1.26 Nasporing gegevens milieu en omgevingsvergunningen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek verrichten van naspeuringen in en het verstrekken van gegevens uit de in het archief respectievelijk in het informatiesysteem berustende stukken terzake van bestemmingsplangegevens en omgevingsvergunningen, zoals van bouwtekeningen, voor ieder daaraan besteed c.q. aangevangen kwartier:  

€ 23,65

2.

De op grond van dit hoofdstuk verschuldigde leges worden verhoogd met de leges voor fotokopieën van stukken, zoals vermeld in hoofdstuk 1, artikel 1.30.

Artikel 1.27 Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

1.

kopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

a.

A0-formaat in zwart - wit (afmeting 84,1 x 118,9 cm)

€ 7,15

b.

A1-formaat in zwart - wit (afmeting 59,4 x 84,1 cm)

€ 5,35

c.

A2-formaat in zwart - wit (afmeting 42,0 x 59,4 cm)

€ 4,25

d.

A3-formaat in zwart - wit (afmeting 29,7 x 42,0 cm)

€ 0,20

e.

A4-formaat in zwart - wit (afmeting 21,0 x 29,7 cm)

€ 0,10

2.

kopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

a.

A0-formaat in kleur (afmeting 84,1 x 118,9)

€ 9,95

b.

A1-formaat in kleur (afmeting 59,4 x 84,1 cm)

€ 8,10

c.

A2-formaat in kleur (afmeting 42,0 x 59,4 cm)

€ 6,75

d.

A3-formaat in kleur (afmeting 29,7 x 42,0 cm)

€ 0,35

e.

A4-formaat in kleur (afmeting 21,0 x 29,7 cm)

€ 0,20

3.

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 12,65

4.

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 12,65

5.

een gunstige beschikking op aanvragen van een vergunning of ontheffing, dan wel van elk ander stuk of verklaring in het persoonlijke belang van de aanvrager opgemaakt voor zover deze stukken niet afzonderlijk en met name in de volgende hoofdstukken van deze verordening of in een andere belastingverordening van deze gemeente, dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd: per afgegeven stuk

€ 12,65

Artikel 1.28 Diverse vergunningen, beschikkingen of andere afgiften

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

De afgifte van een minicontainer welke is bestemd voor de inzameling van huishoudelijk afval bij:

€ 88,75

De leges onder a. worden in rekening gebracht, indien de eerder uitgereikte minicontainer door onzorgvuldig handelen van de gebruiker onbruikbaar is en vervangen moet worden.

HOOFDSTUK 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Artikel 2.1 Definities

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

4.

In afwijking van bijlage I bij de Omgevingsregeling wordt onder bouwkosten verstaan: a. Het totaal van de kosten voor het fysiek realiseren van het bouwwerk dat volgt uit de normkostenberekening op basis van de in bijlage 1 bij deze tarieventabel opgenomen ROEB-lijst. b. Uitsluitend voor zover de in de aanvraag begrepen type bouwwerk niet is opgenomen in de bijlage 1 weergegeven ROEB-lijst wordt onder bouwkosten het volgende verstaan: de op het aanvraagformulier omgevingsvergunning opgegeven geschatte aanneemsom exclusief BTW. Deze geschatte aanneemsom dient overeen te komen met de prijs die een derde in het economische verkeer moet betalen voor het tot stand brengen van het type bouwwerk exclusief omzetbelasting. Indien er een aanneemsom ingevolge de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; bekendgemaakt in, Staatscourant 2012, 1567) bekend is, dan worden de bouwkosten gelijkgesteld aan de aanneemsom exclusief BTW.

5.

Zonneveld: een project met grondgebonden zonnepanelen, alsmede een project met zonnepanelen op water.

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluite waarvoor leges worden geheven

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a.

omgevingsoverleg:

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

Artikel 2.3 Bepalen tarief

1.

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.11.

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Paragraaf 2.2 Voorfase

Artikel 2.4 Omgevingsoverleg

1.

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

€ 67,30

2.

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van een omgevingsoverleg voor de realisatie van een zonneveld, bedraagt het tarief in afwijking van lid 1: als voorschot op het bedrag als genoemd in 2.6 lid 2d

€ 1.000,00 per hectare (bruto-oppervlak)

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Artikel 2.5Bouwactiviteit (bouwtechnisch deel)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

Indien de bouwkosten minder bedragen dan €100.000, -:

0,53% van die bouwkosten met een minimum van

€ 100,00

b.

Indien de bouwkosten € 100.000,- bedragen of meer, doch minder dan € 500.000, -:

€530,00 vermeerderd met 0,46% van het bedrag waarmee die bouwkosten €100.000,- te boven gaan.

c.

Indien de bouwkosten € 500.000,- bedragen of meer, doch minder dan € 5.000.000, -: € 2.370,00 vermeerderd met 0,34% van het bedrag waarmee die bouwkosten €500.000, - te boven gaan.

d.

Indien de bouwkosten € 5.000.000,- bedragen of meer, doch minder dan €20.000.000,-:

€17.670,00 vermeerderd met 0,25% van het bedrag waarmee die bouwkosten €5.000.000, - te boven gaan;

e.

Indien de bouwkosten € 20.000.000,- bedragen of meer, doch minder dan € 100.000.000, -:

€55.170,00 vermeerderd met 0,124% van het bedrag waarmee die bouwkosten €20.000.000,- te boven gaan;

f.

Indien de bouwkosten €100.000.000, - bedragen of meer

€ 151.170,00

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijk deel)

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit en het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

Indien de bouwkosten minder bedragen dan €100.000, -:

2,60% van die bouwkosten met een minimum van

€ 100,00

b.

Indien de bouwkosten €100.000,- bedragen of meer, doch minder dan €500.000, -: €2.600,00 vermeerderd met 2,30% van het bedrag waarmee die bouwkosten €100.000,- te boven gaan.

c.

Indien de bouwkosten €500.000,- bedragen of meer, doch minder dan €5.000.000, -: €11.800,00 vermeerderd met 1,70% van het bedrag waarmee die bouwkosten €500.000,- te boven gaan.

d.

Indien de bouwkosten €5.000.000,- bedragen of meer, doch minder dan €20.000.000,- :

€88.300,00 vermeerderd met 1,20% van het bedrag waarmee die bouwkosten €5.000.000, - te boven gaan

e.

Indien de bouwkosten €20.000.000,- bedragen of meer, doch minder dan €100.000.000, - :

€268.300,00 vermeerderd met 0,60% van het bedrag waarmee die bouwkosten €20.000.000, - te boven gaan;

f.

Indien de bouwkosten € 100.000.000, - bedragen of meer

€748.300,00,-

g.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit ten behoeve van het realiseren van een zonneveld, als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief per MWp (aan te duiden met 1 decimaal achter de komma):

€ 10.000,00

2 a.

Voor een bouwactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan

0,2%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 360,10

en een maximum van:

€ 9.794,85

b.

Voor een andere bouwactiviteit die in strijd is met het omgevingsplan

€ 9.794,85

c.

Indien het een aanvraag betreft voor het bouwen van meer dan één woning, wordt het bedrag wat als gevolg van lid a en b in rekening wordt gebracht, verhoogd met €500,00 per woning.

d.

Indien de bouwactiviteit de realisatie van een zonneveld betreft bedraagt het tarief:

Indien nodig wordt rekening gehouden met krachtens artikel 2.4.lid 2 opgelegde leges.

€ 4.000,00 per hectare (bruto-oppervlak)

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 218,00

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, voorbeschermd gemeentelijk monument of voorbeschermd provinciaal monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 360,10

b.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 360,10

Artikel 2.9 Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit beschermd stads- of dorpsgezicht

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 218,00

2.

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een sloopactiviteit die wordt verricht op een locatie waarvoor een op grond van artikel 4.35, eerste lid, van de Invoeringswet Omgevingswet als instructie geldende aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Erfgoedwet van kracht is, zolang in het omgevingsplan aan die locatie nog niet de functie-aanduiding rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is gegeven.

€ 218,00

Paragraaf 2.5 Aanlegactiviteiten

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 2:4 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 108,45

Artikel 2.11 Aanlegactiviteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 108,05

Paragraaf 2.6 Overige activiteite n

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: Kappen van bomen of vellen van houtopstanden

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in de Verordening Bomen, Water en Groen ’s-Hertogenbosch 2021, in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 108,45

Met een maximum van

€ 1.000,00

Artikel 2.13 Omgevingsplanactiviteit: Reclame

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in de artikel 4.7 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, en als niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

als de activiteit bestaat uit het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van die handelsreclame

€ 108,45

Paragraaf 2.7 Overige tarieven

Artikel 2.14 Ontheffing geluidhinder Besluit Bouwwerken Leefomgeving

Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verlenen van een ontheffing voor het verrichten van handelingen bij bouw of sloopactiviteiten die tot geluidsoverlast leiden:

€ 353,60

Artikel 2.15 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsplan (exclusief benodigde onderzoeken)

€ 9.794,85

2.

Indien een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsplan en het de realisatie van een zonneveld betreft, bedraag het tarief voor het in behandeling nemen (exclusief benodigde onderzoeken)

€ 4.000,00 per hectare (bruto-oppervlak)

Artikel 2.16 Wijzigen omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een

omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 64,00

Artikel 2.17 Beoordeling rapporten en adviezen

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

1.

Voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 276,60

2.

Voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 276,60

3.

Voor de beoordeling van een advies van de agrarische commissie

€ 1.091,70

Paragraaf 2.8

Artikel 2.18 Achteraf ingediende aanvraag

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3, 2.4 en 2.7 verschuldigde leges verhoogd met:

25%

Met een minimum van

€ 64,40

Artikel 2.19 Niet genoemd besluit op aanvraag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 360,10

Paragraaf 2.9 Teruggaaf

Artikel 2.20 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw- of sloopactiviteiten

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de artikelen 2.3 en 2.7 van dit hoofdstuk, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

1.

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van één maand na het in behandeling nemen ervan

70%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.

indien de aanvraag wordt ingetrokken na één maand na het in behandeling nemen ervan

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

3.

indien de aanvraag wordt ingetrokken op verzoek van het bevoegd gezag

100%

Artikel 2.21 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- ofsloopactiviteiten

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de artikelen 2.3 en 2.7 van dit hoofdstuk, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 24 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

40%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

Artikel 2.22 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- ensloopactiviteiten

1.

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld de artikelen 2.5 t/m 2.10 van dit hoofdstuk weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit een activiteit als bedoeld in de artikel 2.6 lid 2a t/m 2d en artikel 2.7 weigert, dan bedragen de leges

€ 166,00

3.

Onder een weigering als bedoeld in artikel 2.28 lid 1 en 2 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

Artikel 2.23 Minimumbedrag voor teruggaaf

Een bedrag minder dan € 53,00 wordt niet teruggegeven.

Bijlage bij tarieventabel Leges, hoofdstuk 2

Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets

Vastgesteld in het ROEB-overleg van 6 september 2022

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld

2023

Excl. BTW (euro)

2023

Incl. 21 % BTW (euro)

Eenheid (bruto)

1.WONINGEN

1.1 Rijtjeswoningen

244,00

295,24

Per m3

1.2 Halfvrijstaande woningen

295,00

356,95

Per m3

1.3 Vrijstaande woningen / appartementen

329,00

398,09

Per m3

1.4 Bungalows

352,00

425,92

Per m3

1.5 Woonwagens (nieuw en verplaatst)

221,00

267,41

Per m3

1.6 (Tijdelijke) woonunit

221,00

267,41

Per m3

1.7 Recreatiewoning

221,00

267,41

Per m3

2.WONINGUITBREIDINGEN EN VERBOUWINGEN

2.1 Uitbreiding woonruimte / dakopbouw

335,00

405,35

Per m3

2.2 Uitbreiding bergruimte / garage

148,00

179,08

Per m3

2.3 Kelder

306,00

370,26

Per m3

2.4 Serre

663,00

802,23

Per m2

2.5 Verandering woonruimte (inpandig)

153,00

185,13

Per m3

2.6 Dakkapel

1.270,00

1.536,70

Per m1

2.7 Gevelwijziging

686,00

830,06

Per m2

2.8 Nieuw dak

136,00

164,56

Per m2

3.BIJGEBOUWEN

3.1 Berging/garage met plat dak

153,00

185,13

Per m3

3.2 Berging/garage met kapconstructie

142,00

171,82

Per m3

3.3 Carport/Overkapping

182,00

220,22

Per m2

3.4 Tuinhuisje (prefab)

170,00

205,70

Per m2

3.5 Zwembad

227,00

274,67

Per m3

4.TUIN EN STRAATMEUBILAIR

4.1 Houten schutting/pergola

80,00

96,80

Per m1

4.2 Gemetselde tuinmuur

142,00

171,82

Per m1

4.3 Schotelantenne

1.145,00

1.385,45

Per st.

4.4 Hout + metselwerk tuinmuur

108,00

130,68

Per m1

4.5 Gaashekwerk

57,00

68,97

Per m1

5.BEDRIJFSHALLEN

- Gemetselde wandconstructie: geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

5.1 Bedrijfshal hoogte tot en met 3m

114,00

137,94

Per m3

5.2 Bedrijfshal hoogte tussen 3 en 6m

68,00

82,28

Per m3

5.3 Tussenvloer in de hal extra

153,00

185,13

Per m2

5.4 Bedrijfskantoor in de hal

233,00

281,93

Per m3

-Systeembouw: geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)

5.5 Hal hoogte tot en met 6m

68,00

82,28

Per m3

5.6 Hal hoogte tussen 6 tot en met 9m

57,00

68,97

Per m3

5.7 Hal hoger dan 9 m, opp. kleiner dan 5.000 m2

51,00

61,71

Per m3

5.8 Hal hoger dan 9 m, opp. tussen 5.000 en 10.000 m2

51,00

61,71

Per m3

5.9 Hal hoger dan 9 m, opp. tussen 10.000 en 20.000 m2

46,00

55,66

Per m3

5.10 Hal hoger dan 9 m, opp. groter dan 20.000 m2

46,00

55,66

Per m3

5.11 Tussenvloer in de hal extra

97,00

117,37

Per m2

5.12 Kantoorvloer in de hal extra

148,00

179,08

Per m2

5.13 Open loods

148,00

179,08

Per m2

5.14 Semi-permanente unit

233,00

281,93

Per m3

5.15 Romneyloods

32,00

38,72

Per m3

6.OVERIGE GEBOUWEN

6.1 Kantoor

329,00

398,09

Per m3

6.2 Showroom

193,00

233,53

Per m3

6.3 Winkel

329,00

398,09

Per m3

6.4 Bouwmarkt

148,00

179,08

Per m3

6.5 Horeca

301,00

364,21

Per m3

6.6 Sporthal

295,00

356,95

Per m3

6.7 Kleedgebouwen

272,00

329,12

Per m3

6.8 Scholen / kinderdagverblijven

261,00

315,81

Per m3

6.9 Noodscholen

216,00

261,36

Per m3

6.10 Zorgfunctie (kleinschalig)

391,00

473,11

Per m3

6.11 Interne wijzigingen overige gebouwen

114,00

137,94

Per m3

6.12 Gevelwijzigingen overige gebouwen

692,00

837,32

Per m3

7.TUINBOUWKAS

7.1 Verwarmde kas

51,00

61,71

Per m2

7.2 Onverwarmde kas

34,00

41,14

Per m2

8.VARKENSSTAL

8.1 Stal fokzeugen en biggen (traditioneel metselwerk)

454,00

549,34

Per m2

8.2 Stal voor vleesvarkens (traditioneel metselwerk)

420,00

508,20

Per m2

8.3 Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro)

295,00

356,95

Per m2

*Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

Per m2

9.KOEIENSTAL

9.1 Stal voor vleeskalveren (traditioneel metselwerk)

408,00

493,68

Per m2

9.2 Grupstal (traditioneel metselwerk)

329,00

398,09

Per m2

9.3 Ligboxenstal (traditioneel metselwerk)

352,00

425,92

Per m2

*Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

Per m2

9.4 Gedeelte voor melkinrichting, installatie en tank

697,00

843,37

Per m2

10.KIPPENSTAL

10.1 Vleeskuikens (traditioneel metselwerk)

340,00

411,40

Per m2

10.2 Legkippen (traditioneel metselwerk)

363,00

439,23

Per m2

*Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

Per m2

10.3 Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering

108,00

130,68

Per m2

11.PAARDENSTAL

11.1 Paardenstal (traditioneel metselwerk)

686,00

830,06

Per m2

11.2 Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk)

335,00

405,35

Per m2

*Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van

60,00

72,60

Per m2

12.OVERIGE AGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN

12.1 Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel)

244,00

295,24

Per m2

12.2 Opslagloods (houten gevels)

131,00

158,51

Per m2

12.3 Opslagloods (beton gevels)

131,00

158,51

Per m2

12.4 Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels)

108,00

130,68

Per m2

12.5 Prefab veldschuur open (stalen gevels)

63,00

76,23

Per m2

12.6 Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting)

374,00

452,54

Per m2

12.7 Champignonkwekerij (incl. basisinrichting)

675,00

816,75

Per m2

12.8 Nertsen

165,00

199,65

Per m1

13. MEST SILO / KELDER

13.1 Bovengronds van staal en/of hout systeembouw

45,00

54,45

Per m3

13.2 Mest kelder (losse kelder)

153,00

185,13

Per m2

13.3 Sleufsilo

278,00

336,38

Per m1

14. (PARKEER)KELDER

14.1 Gedeeltelijk boven- of ondergronds

199,00

240,79

Per m3

14.2 Geheel ondergronds

267,00

323,07

Per m3

14.3 Geheel bovengronds

125,00

151,25

Per m3

14.4 (Parkeer)kelder onder gebouw

131,00

158,51

Per m3

HOOFDSTUK 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN

Paragraaf 3.1 Horeca

Artikel 3.1 Exploitatie alcoholvrije horeca

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

a.

een aanvraag tot het verlenen van een exploitatievergunning voor een alcoholvrije horecaonderneming als bedoeld in artikel 2.1. van de Horecaverordening 's-Hertogenbosch 2017:

€ 624,45

b.

een verzoek tot het laten bijschrijven van een leidinggevende op het aanhangsel van de exploitatievergunning van een alcoholvrije horecaonderneming zoals bedoeld in artikel 2.3 lid 5 van de Horecaverordening 's-Hertogenbosch 2017:

€ 353,20

Artikel 3.2 Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

a.

een aanvraag tot het verlenen van een alcoholwetvergunning als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet:

€ 975,50

b.

een aanvraag tot het verlenen van een alcoholwetvergunning als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet met bijbehorende exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.1 van de Horecaverordening 's-Hertogenbosch 2017:

€ 1.150,10

c.

een aanvraag tot het verlenen van een alcoholwetvergunning als bedoeld in artikel 4 van de Alcoholwet met bijbehorende exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.1 van de Horecaverordening 's-Hertogenbosch 2017:

€ 846,25

d.

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet (wijziging inrichting):

€ 459,35

e.

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet:

€ 407,10

f.

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet door een paracommerciële rechtspersoon:

€ 284,95

Artikel 3.3 Exploitatie terras

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

a.

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning of een gewijzigde vergunning voor de exploitatie van een horecaterras als bedoeld in artikel 4.1 van de Horecaverordening 's-Hertogenbosch 2017:

€ 539,10

b.

een aanvraag tot het verlenen van een verkleining van de vergunning voor de exploitatie van een horecaterras als bedoeld in artikel 4.1 van de Horecaverordening 's-Hertogenbosch 2017

€ 303,90

c.

een aanvraag tot het overschrijven van de vergunning voor de exploitatie van een horecaterras als bedoeld in artikel 4.1 van de Horecaverordening 's-Hertogenbosch 2017

€ 114,90

Artikel 3.4 Ontheffingen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

a.

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing nachtzaak als bedoeld in artikel 5.2 van de Horecaverordening 's-Hertogenbosch 2017 en een ontheffing van de openingstijden voor studentensociëteiten als bedoeld in artikel 5.4 van de Horecaverordening ’s-Hertogenbosch 2017:

€ 406,10

b.

een aanvraag tot het verlenen van een weekendontheffing als bedoeld in artikel 5.5 van de Horecaverordening 's-Hertogenbosch 2017:

€ 451,25

c.

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijden voor sport- en jeugdorganisaties, buurthuizen en wijkcentra als bedoeld in artikel 5.3 van de Horecaverordening 's-Hertogenbosch 2017:

€ 89,60

d.

een aanvraag tot het verlenen van een tijdelijke ontheffing van het verbod op het schenken van alcohol als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet:

Voor de eerste artikel 35 Alcoholwet ontheffing:

€ 167,85

En voor iedere volgende artikel 35 Alcoholwet ontheffing:

€ 27,10

e.

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing en/of toestemming op basis van de Horecaverordening 's-Hertogenbosch 2017 voor zover niet elders omschreven:

€ 154,60

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

Artikel 3.5 Vergunning seksbedrijf

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor

a.

een vergunning voor de exploitatie van een seksinrichting of escortbedrijf als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening ’s-Hertogenbosch 2016:

€ 998,65

b.

een wijziging van de vergunning voor de exploitatie van een seksinrichting of escortbedrijf als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening ’s-Hertogenbosch 2016 voor zover het niet de inrichting of de exploitant betreft

€ 410,95

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

Artikel 3.6 Ontheffing winkeltijden

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a.

een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet:

€ 180,95

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

Artikel 3.7 Organiseren evenement

1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.10, van de Algemene plaatselijke verordening ’s-Hertogenbosch 2016 (evenementenvergunning), als het betreft:

a.

een A-evenement:

€ 68,80

b.

een B-evenement:

€1.677,20

c.

een C-evenement:

€3.412,90

2. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een geluidsontheffing:

a.

als bedoeld in artikel 4.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening ’s-Hertogenbosch 2016:

€ 34,10

b.

als bedoeld in artikel 4.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening ’s-Hertogenbosch 2016 en de aanvraag voor een geluidsontheffing onderdeel is van een aanvraag voor een B of C evenement:

€ 173,75

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

Artikel 3.8 Standplaatsen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 5:14 van de Algemene plaatselijke verordening ’s-Hertogenbosch voor het hebben van:

1. een vaste standplaats, seizoensstandplaats of promotiestandplaats:

€ 156,10

2. Als een aanvraag om een vaste-standplaatsvergunning, te verlenen via het selectiestelsel, niet leidt tot vergunningverlening, bestaat aanspraak op teruggaaf van 50% van de op grond van het eerste lid verschuldigde leges.

Artikel 3.9 Marktstandplaatsvergunning

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een marktstandplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5 Marktreglement:

€ 156,10

2.

Als een aanvraag om een marktstandplaatsvergunning, te verlenen via het selectiestelsel, niet leidt tot vergunningverlening, bestaat aanspraak op teruggaaf van 50 % van de op grond van het eerste lid verschuldigde leges.

Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014

Artikel 3.10 Vergunning onttrekken woonruimte

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, lid 1 onder a, van de Huisvestingswet 2014 en artikel 3.1 aanhef en onder a van de Huisvestingsverordening:

€ 130,80

Artikel 3.11 Vergunning samenvoegen woonruimte

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het samenvoegen van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, lid 1 onder b, van de Huisvestingswet 2014 en artikel 3.1 aanhef en onder b van de Huisvestingsverordening:

€ 130,80

Artikel 3.12 Vergunning omzetten zelfstandige in onzelfstandige woonruimte

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, lid 1 onder c, van de Huisvestingswet 2014 en artikel 3.1 aanhef en onder c van de Huisvestingsverordening:

€ 130,80

Artikel 3.13 Vergunning verbouwen woonruimte tot meer woonruimten

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het verbouwen van woonruimte tot twee of meer woonruimten als bedoeld in artikel 21, lid 1 en onder d, van de Huisvestingswet 2014 en artikel 3.1 aanhef en onder d van de Huisvestigingsverordening:

€ 130,80

Artikel 3.14 Verhuurvergunning opkoopbescherming

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning om een beschermde woonruimte te verhuren binnen een periode van vier jaar na de datum van inschrijving in de openbare registers van de akte van levering van die woonruimte aan de nieuwe eigenaar, als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014 en artikel 3b.1, eerste lid van de Huisvestingsverordening:

€ 130,80

Paragraaf 3.7 Diversen

Artikel 3.15 Diversen

1. Het tarief bedraagt voor de afgifte van:

a. een vergunning voor het inzamelen van oude materialen en afvalstoffen, geldig voor één jaar:

€ 78,10

b. een vergunning als bedoeld in artikel 2:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ’s-Hertogenbosch 2016, zoals het plaatsen van goederen op de openbare weg:

€ 78,10

c. een ventvergunning als bedoeld in artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening ’s-Hertogenbosch 2016:

€ 128,15

d. een kampeerontheffing als bedoeld in artikel 4:9 lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ’s-Hertogenbosch 2016:

€ 108,30

2. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

a. verlenen van een exploitatievergunning voor een bedrijf als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening ’s-Hertogenbosch 2016:

€ 783,60

b. wijzigen van een exploitatievergunning voor een bedrijf als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening ’s-Hertogenbosch 2016:

€ 410,95

Paragraaf 3.8 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

Artikel 3.16 Niet benoemd besluit op aanvraag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

€ 15,55