Verordening afvoer hemelwater en grondwater Peel en Maas 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening afvoer hemelwater en grondwater Peel en Maas 2024

De raad van de gemeente Peel en Maas

Gezien het voorstel van het college;

Gelet op het raadsvoorstel 2023-096

Zaaknummer: 1894/2022/2640275

Documentnummer: 1894/2022/2832562

gelet op artikel 10.32a van de Wet milieubeheer;

overwegende dat de Wet milieubeheer de bevoegdheid biedt bij verordening regels te stellen over het brengen van afvloeiend hemelwater of grondwater op of in de bodem of in een rioolvoorziening en over het beëindigen van het lozen van afvloeiend hemelwater en grondwater in een rioolvoorziening voor afvalwater;

overwegende dat het gewenst is gebruik te maken van de mogelijkheid het afvloeiend hemelwater en het grondwater in een bepaald gebied vanaf een vooraf te bepalen datum niet meer te doen afvloeien in een openbaar vuilwaterriool.

BESLUIT

Vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Peel en Maas 2024

Artikel 1 Plicht tot afkoppelen

 • 1. Het is in de daartoe door het college krachtens artikel 10.32a van de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, of in het omgevingsplan aangewezen gebieden verboden om:

  • a.

   een hemelwaterafvoerleiding aan te sluiten of aangesloten te houden op het openbaar vuilwaterriool; of

  • b.

   bij drainage, oppompen of andere vormen van onttrekkingen vrijkomend grondwater te lozen in het openbaar vuilwaterriool.

 • 2. De gebiedsaanwijzing heeft geen betrekking op inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet en op de openbare weg.

 • 3. Bij het vaststellen van de gebiedsaanwijzing houdt het college rekening met het gemeentelijk rioleringsplan.

 • 4. De gebiedsaanwijzing treedt in werking met ingang van de eerste week na de dag waarop zij bekend is gemaakt.

 • 5. Het college kan ontheffing verlenen van de verplichting tot afkoppelen die voortvloeit uit de gebiedsaanwijzing, indien van de eigenaar van het bouwwerk, open erf of terrein redelijkerwijs geen andere wijze van afvoer van het hemelwater kan worden gevergd.

Artikel 2 Intrekking oude verordening

De Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater, vastgesteld op 1 november 2016, wordt ingetrokken.

Artikel 3 Inwerkingtreding en Citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater Peel en Maas 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 12 december 2023

De raad van de gemeente Peel en Maas,

de griffier,

drs. E.J.C. Apeldoorn-Feijts

de voorzitter,

W.J.G. Delissen-van Tongerlo