Legesverordening gemeente Overbetuwe 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Legesverordening gemeente Overbetuwe 2024

De raad van de gemeente Overbetuwe;

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 21 november 2023; gehoord het advies van de voorbereidende vergadering van 28 november 2023;

gelet op artikel(en) 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

b e s l u i t :

vast te stellen de

Legesverordening gemeente Overbetuwe 2024

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening van een vergunning of ontheffing voor het plaatsen van een vaccinatiebus van de GGD of een mobiele onderzoeksunit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek op grond van die wet vergunning is verleend;

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning/ontheffing, voor zover deze rechtstreeks verband houdt met een vergunning voor het organiseren van een evenement, als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe;

 • e.

  het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning of het verrichten van diensten,

  • 1.

   als de aanvraag van of dienst voor een non-profitinstelling is, die zich volgens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale, sportieve of culturele aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers, én

  • 2.

   de leges niet meer bedragen dan € 400,-;

 • f.

  diensten waarvoor het totaalbedrag van de leges minder dan € 10,- bedraagt;

 • g.

  het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning of het verrichten van interne diensten ten behoeve van de gemeente voor zover de leges niet meer bedragen dan € 1.425,-;

 • h.

  een aanvraag voor een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) voor het inschrijven voor een (sociale) huurwoning.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders stellen de bij deze verordening behorende tarieventabel vast, met inachtneming van de door de raad (bij de begroting) vastgestelde financiële kaders.

Artikel 11 Intrekking oude regeling

De Legesverordening gemeente Overbetuwe 2023, zoals vastgesteld bij besluit van 6 december 2022, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2024.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1. De Legesverordening gemeente Overbetuwe 2023 blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor 1 januari 2024 hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening gemeente Overbetuwe 2024.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 december 2023.

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

drs. D.E. van der Kamp

de voorzitter,

R.P. Hoytink-Roubos

Tarieventabel leges gemeente Overbetuwe 2024, behorend bij de Legesverordening gemeente Overbetuwe 2024

Indeling tarieventabel

Hoofdstuk 1Algemene dienstverlening

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

Paragraaf 1.10 Diversen

Hoofdstuk 2Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Paragraaf 2.2 Voorfase

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

Paragraaf 2.13 Vermindering

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

Hoofdstuk 3Dienstverlening vallend onder de Dienstenrichtlijn en niet vallend onder hoofdstuk 2

Paragraaf 3.1 Horeca

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Artikel 1.1

Huwelijksvoltrekking, registratie partnerschap of omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, of de omzetting van een registratie van een partnerschap in een huwelijk op:

a.

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag:

€ 514,00

b.

woensdagochtend voor een eenvoudige huwelijksvoltrekking:

€ 183,00

c.

zaterdag:

€ 681,00

d.

maandagochtend om 8:30 en 9:00 uur:

€ 0,00

e.

een tijdstip vallende buiten de uren vermeld in de “Regeling Burgerlijke Stand”:

€ 748,00

f.

Het tarief opgenomen onder a., b., c. en d. wordt bij overschrijding van de standaardtijd van 45 minuten, bij het voltrekken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap dan wel bij de bevestiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, met 30 minuten of een gedeelte daarvan, verhoogd met:

€ 127,00

g.

Het tarief bedraagt voor de omzetting van een registratie van een partnerschap in een huwelijk zonder ceremonie:

€ 69,00

Artikel 1.2

gereserveerd

Artikel 1.3

Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in bijzonder huis

a.

De tarieven onder artikel 1.1 worden, voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek, vermeerderd met:

€ 99,00

Artikel 1.4

Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in bijzonder huis

a.

De tarieven onder artikel 1.1 worden, voor het omzetten van een registratie van een partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek, vermeerderd met:

€ 99,00

Artikel 1.5

Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag:

a.

als beëdiging bij de rechtbank al heeft plaatsgevonden:

€ 82,00

b.

als beëdiging bij de rechtbank nog niet heeft plaatsgevonden:

€ 164,00

Artikel 1.6

Beschikbaar stellen getuige door gemeente

a.

het beschikbaar stellen van een ambtenaar om op te treden als getuige bij een huwelijk of registratie van een partnerschap:

€ 35,30

Artikel 1.7

Annuleren of wijzigen datum

a.

Het tarief bedraagt voor in behandeling nemen van een aanvraag om datum, tijdstip, trouwambtenaar, locatie of getuigen bij een huwelijk, registratie van een partnerschap of de omzetting van een registratie van een partnerschap in een huwelijk te annuleren of te wijzigen, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van deze paragraaf indien tevens sprake is van de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 27,00

b.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een huwelijk, registratie van een partnerschap of de omzetting van een registratie van een partnerschap in een huwelijk te annuleren:

1.

bij meer dan 1 maand voor de huwelijksdatum, registratie van een partnerschap of omzetting van een registratie van een partnerschap in een huwelijk:

€ 0,00

2.

bij niet meer dan 1 maand, maar wel meer dan 1 week voor de huwelijksdatum, registratie van een partnerschap of omzetting van een registratie van een partnerschap in een huwelijk:

van de betaalde leges

50%

3.

bij 1 week of minder voor de huwelijksdatum, registratie van een partnerschap of omzetting van een registratie van een partnerschap in een huwelijk:

van de betaalde leges

75%

c.

Het tarief voor het in behandeling nemen van de annulering van een kosteloos huwelijk of een kosteloze partnerschapsregistratie, bedraagt:

€ 31,20

Artikel 1.8

Trouwboekje of partnerschapsboekje

a.

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering:

€ 17,40

2.

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering:

€ 27,00

3.

duplicaat trouwboekje of partnerschapsboekje:

€ 21,00

b.

Het tarief bedraagt voor:

1.

het kalligraferen van een trouwboekje of partnerschapsboekje:

€ 21,00

2.

het kalligraferen van de gegevens van een kind in een trouwboekje of partnerschapsboekje:

€ 10,20

Artikel 1.8.1

Akten burgerlijk stand

Voor het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

Artikel 1.8.2

Gecombineerde geslachtsnaam

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het doen van herziene naamskeuze op grond van de Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam

geldt het tarief zoals opgenomen in de Regeling rechten naamskeuze overgangsregeling Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam (WIGG)

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Artikel 1.9

Paspoorten of andere reisdocumenten

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

a.

een nationaal paspoort:

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

*€ 83,85

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

*€ 63,40

b.

een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel a (zakenpaspoort):

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

*€ 83,85

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

*€ 63,40

c.

een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

*€ 83,85

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

*€ 63,40

d.

een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

*€ 63,40

Artikel 1.10

Nederlandse identiteitskaart

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

a.

een Nederlandse identiteitskaart:

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

*€ 75,80

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

*€ 40,90

b.

een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon:

*€ 36,90

Artikel 1.11

Modaliteiten

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

a.

voor de versnelde uitreiking van een in de artikelen 1.9 en 1.10, onder a, genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

*€ 57,00

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Artikel 1.12

Rijbewijzen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

*€ 51,10

Artikel 1.13

Modaliteiten

1.

Het tarief genoemd in onderdeel 1.12 wordt

a.

bij een spoedlevering vermeerderd met:

*€ 39,65

b.

Voor de extra werkzaamheden verbonden aan de afgifte van een rijbewijs na vermissing (de extra leges gelden niet na gebleken diefstal):

€ 25,50

c.

Voor de bemiddeling tot het verkrijgen van een formulier omtrent de lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen (zgn. eigen verklaring), geldt het door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen vastgestelde tarief.

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Artikel 1.14

Definities

1.

Voor de toepassing van artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

2.

Voor de toepassing van artikel 1.16 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

Artikel 1.15

Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot het verstrekken van gegevens uit de basisregistratie personen, per verstrekking:

€ 12,50

 

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfsplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200):

€ 12,50

Artikel 1.16

Verstrekking van aangehaakte gegevens

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 12,50

Artikel 1.17

Schriftelijke verstrekking

1.

In afwijking van de artikelen 1.15 en 1.16 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

*€ 7,50

Artikel 1.18

Op aanvraag doornemen basisregistratie personen

1.

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan te besteden kwartier:

€ 29,10

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

Artikel 1.19

Afschriften van bestuursstukken

De verstrekking van bestuursstukken vanuit de voorlichtende taak van de gemeente is gratis. Ook is veel informatie op te vragen via de gemeentelijke website www.overbetuwe.nl en www.raadoverbetuwe.nl.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot het verstrekken van een boekwerk uit de planning en control cyclus:

€ 54,00

Artikel 1.20

gereserveerd

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

Voor de tarieven voor het in behandeling nemen van aanvragen tot het verstrekken van informatie en/of afschriften: zie paragraaf 1.10 Diversen.

Artikel 1.21

gereserveerd

Artikel 1.22

gereserveerd

Artikel 1.23

gereserveerd

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

Artikel 1.24

gereserveerd

Artikel 1.25

Overige publiekszaken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag:

*€ 41,35

b.

tot het legaliseren van een of meerdere handtekeningen op één document:

€ 12,50

c.

tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap:

€ 12,50

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

Voor de tarieven voor het in behandeling nemen van aanvragen tot het verstrekken van informatie en/of afschriften: zie paragraaf 1.10 Diversen.

Artikel 1.26

gereserveerd

Artikel 1.27

gereserveerd

Artikel 1.28

gereserveerd

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

Artikel 1.29

Huisvestingswet 2014 (gereserveerd)

Artikel 1.30

Leegstandwet

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

om een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

€ 215,00

b.

om verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet:

€ 86,00

Artikel 1.31

Wet op de kansspelen

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

a.

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat:

*€ 56,50

b.

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat:

*€ 56,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

*€ 34,00

c.

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd:

*€ 226,50

d.

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat:

*€ 226,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

*€ 136,00

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

€ 24,70

Artikel 1.32

Telecommunicatiewet

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Overbetuwe:

€ 520,00

Het in het eerste lid genoemde bedrag wordt:

a.

als met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met:

€ 343,00

b.

als de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gronden over een lengte van 25 meter of meer, verhoogd met coördinatiekosten (begeleiding en toezicht) voor te leggen kabels en leidingen, met een bedrag per strekkende meter (m¹) van:

€ 2,00

c.

als met betrekking tot een aanvraag onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de grondroerder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2..

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, is opgesteld, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de grondroerder ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 1.33

Wegenverkeerswetgeving

a.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

1.

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990):

€ 41,60

2.

verstrekking van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):

€ 27,50

3.

verstrekking van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart (GPK) in verband met vermissing, diefstal of geheel of gedeeltelijk onleesbaar:

€ 27,50

b.

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit artikel bedraagt het tarief voor:

1.

een medisch onderzoek:

€ 132,00

2.

het niet verschijnen op de afspraak bij de medisch adviseur zonder bericht van verhindering of afzeggen afspraak binnen 24 uur:

€ 103,00

3.

het vervallen van een medisch onderzoek na aanmelding van het onderzoek bij de medisch adviseur:

€ 85,00

Paragraaf 1.10 Diversen

Artikel 1.34

Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

a.

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 4,15

b.

kopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 0,30

c.

reeds bestaande digitale tekeningen, kaarten en ander stukken via een digitale verstrekking, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 29,10

Artikel 1.35

Diversen

a.

Het tarief bedraagt voor het gebruik van de vanwege de gemeente aangebrachte elektriciteitsvoorzieningen per standplaats:

1.

per dagdeel voor kleinverbruik:

€ 4,15

2.

per dagdeel voor grootverbruik

€ 9,65

3.

per kwartaal voor kleinverbruik:

€ 26,75

4.

per kwartaal voor grootverbruik:

€ 62,80

b.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek verrichten van ambtelijke diensten (zoals naspeuring in het gemeentearchief of kadaster, het scannen of het verrichten van

CAD-werkzaamheden) voor ieder daaraan te besteden halfuur of gedeelte daarvan:

De aanvrager wordt vooraf op de hoogte gesteld van de prijs of prijsindicatie voor deze dienst.

€ 58,20

c.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

om een vergunning of ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe (APV) of de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Overbetuwe (VFL) als bedoeld in artikel:

1.

2.1 VFL: plaatsing van sandwich- en driehoeksborden: per 10 sandwich- en driehoeksborden, per grondgebied en per maximale plaatsingsperiode van 14 dagen:

€ 86,00

2.

2.1 VFL: oneigenlijk gebruik openbare grond:

€ 171,00

3.

2:19b APV: opsporen metalen:

€ 171,00

4.

2:39 APV: exploitatievergunning speelgelegenheid:

€ 171,00

5.

2:72 APV: vergunning ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk:

€ 171,00

6.

2:73a APV: ontheffing carbid schieten:

€ 86,00

7.

4:6 APV: ontheffing geluidhinder:

€ 171,00

8.

4:6a APV: ontheffing (geluid)hinder in de open lucht i.v.m. plaatsing gaskanon, bouw- of infrastructurele werkzaamheden:

€ 264,00

9.

4:6d APV: ontheffing (geluid)hinder door vrachtauto’s:

€ 171,00

10.

4:6e APV: ontheffing routering:

€ 171,00

11.

2.53 VFL: vergunning handelsreclame (incl. advies welstandscommissie) en lichtreclame:

€ 171,00

12.

2.41 VFL: ontheffing recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen:

€ 86,00

13.

2.7 VFL: standplaatsvergunning (naast de kosten voor de vergunningverlening kan tevens precariobelasting worden geheven):

€ 171,00

14.

5:33 APV en/of 2.50 VFL: ontheffing verbod verkeer in natuurgebieden:

€ 171,00

15.

2.51 VFL: ontheffing stoken van vuur:

€ 86,00

d.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

om een vergunning of ontheffing op grond van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Overbetuwe (VFL) voor tijdens de Nijmeegse Vierdaagse als bedoeld in artikel:

1.

2.7 VFL: voor een standplaats:

€ 171,00

2.

2.1 en/of 2.7 VFL: voor een standplaats ten behoeve van reclame/promotie:

€ 171,00

e.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een verklaring van geen bezwaar op grond van de regelingen in de Luchtvaartwet:

€ 86,00

f.

Het tarief voor diensten in het kader van risicobeoordeling, detectie en/of ruiming van explosieven bedraagt voor:

1.

het opstellen van een Projectleiderssamenvatting tot 2,5 ha (verder: PLS Small):

€ 571,00

2.

het opstellen van een Projectleiderssamenvatting 2,5 ha-5 ha (verder: PLS Medium):

€1.143,00

3.

het opstellen van een Projectleiderssamenvatting 5 ha-10 ha (verder: PLS Large):

€1.725,00

4.

het opstellen van een Projectleiderssamenvatting groter dan 10 ha (verder: PLS Extra Large):

€2.296,00

5.

het beoordelen van een PLS Small:

€ 232,00

6.

het beoordelen van een PLS Medium:

€ 343,00

7.

het beoordelen van een PLS Large:

€ 457,00

8.

het beoordelen van een PLS Extra Large:

€ 686,00

9.

het beoordelen van een Projectgebonden Risicoanalyse tot 2,5 ha (PRA Small):

€ 457,00

10.

het beoordelen van een Projectgebonden Risicoanalyse 2,5 ha-5 ha (PRA Medium):

€ 686,00

11.

het beoordelen van een Projectgebonden Risicoanalyse 5 ha-10 ha (PRA Large):

€ 914,00

12.

het beoordelen van een Projectgebonden Risicoanalyse groter dan 10 ha (PRA Extra Large):

€1.143,00

g.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een noodurgentieverklaring voor woningzoekenden op grond van de Huisvestingsverordening gemeente Overbetuwe bedraagt:

€ 61,00

Artikel 1.36

Kinderopvang

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor registratie in het Landelijk Register Kinderopvang op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen voor:

1.

kinderopvang, buitenschoolse opvang, niet-gesubsidieerde peuterspeelzaal en gastouderbureau:

€1.216,00

2.

gastouderopvang (via gastouderbureau):

€ 496,00

HOOFDSTUK 2 DIENSTVERLENING EN BESLUITEN IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Artikel 2.1 Definities

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

-

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

-

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

4.

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ betreffen de in die omschrijving:

- onder a genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567. Zie bijlage;

- onder b bedoelde bouwkosten de kosten voor de fysieke realisatie (het bouwen) van het bouwwerk;

- onder c bedoelde prijs de prijs exclusief omzetbelasting.

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a.

een concept verzoek (waaronder een verzoek voor intake- en omgevingstafel)

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g;

i.

een wijziging van het omgevingsplan;

j.

een adviesgesprek.

Artikel 2.3 Bepalen tarief

1.

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Paragraaf 2.2 Voorfase

Artikel 2.4 Conceptverzoek – Verkennen Initiatief (verzoek Intake- en Omgevingstafel)

Voordat een formele aanvraag om een besluit als bedoeld in de overige artikelen in deze paragraaf wordt ingediend en betrekking heeft op een vooroverleg en/of conceptverzoek over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

a..

voor een conceptverzoek:

€ 400,00

b.

voor een intake tafel (verkennen initiatief):

€ 400,00

c.

voor elke omgevingstafel (volgend op sub b):

€ 200,00

Artikel 2.4.1 Adviesgesprek

Het tarief bedraagt voor

a.

een adviesgesprek voor het verkrijgen van een toelichting op de regels van het Omgevingsplan en/of de regels voor het vergunningsvrij bouwen:

€ 105,00

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 0 tot € 50.000:

1,98%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 100,00

b.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 50.000 tot € 100.000:

1,51%

van de bouwkosten;

 

c.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 100.000 tot € 400.000:

1,78%

van de bouwkosten;

 

d.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 400.000 tot € 1.000.000:

2,03%

van de bouwkosten;

 

e.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 1.000.000 tot € 2.000.000:

1,32%

van de bouwkosten;

f.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 2.000.000 tot € 5.000.000:

1,52%

van de bouwkosten;

g.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 5.000.000:

0,5%

van de bouwkosten;

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

1.

indien de bouwkosten minder dan € 5.000 bedragen:

€ 400,00

2.

indien de bouwkosten € 5.000 tot € 25.000 bedragen:

€ 600,00

3.

indien de bouwkosten € 25.00 tot € 50.000 bedragen:

€ 1.000,00

4.

indien de bouwkosten € 50.000 tot € 100.000 bedragen:

€ 2.000,00

5.

indien de bouwkosten € 100.000 tot € 400.000 bedragen:

€ 4.000,00

6.

indien de bouwkosten € 400.000 tot € 1.000.000 bedragen:

€ 8.000,00

7.

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen:

€ 17.500,00

8.

indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen:

€ 25.000,00

9.

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

€ 40.000,00

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

1.

indien de bouwkosten minder dan € 5.000 bedragen:

€ 600,00

2.

indien de bouwkosten € 5.000 tot € 25.000 bedragen:

€ 900,00

3.

indien de bouwkosten € 25.00 tot € 50.000 bedragen:

€ 1.500,00

4.

indien de bouwkosten € 50.000 tot € 100.000 bedragen:

€ 3.000,00

5.

indien de bouwkosten € 100.000 tot € 400.000 bedragen:

€ 6.000,00

6.

indien de bouwkosten € 400.000 tot € 1.000.000 bedragen:

€ 12.000,00

7.

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen:

€ 26.250,00

8.

indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen:

€ 37.500,00

9.

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

€ 60.000,00

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

1.

indien de bouwkosten minder dan € 5.000 bedragen:

€ 800,00

2.

indien de bouwkosten € 5.000 tot € 25.000 bedragen:

€ 1.200,00

3.

indien de bouwkosten € 25.00 tot € 50.000 bedragen:

€ 2.000,00

4.

indien de bouwkosten € 50.000 tot € 100.000 bedragen:

€ 4.000,00

5.

indien de bouwkosten € 100.000 tot € 400.000 bedragen:

€ 8.000,00

6.

indien de bouwkosten € 400.000 tot € 1.000.000 bedragen:

€ 16.000,00

7.

indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen:

€ 35.000,00

8.

indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen:

€ 50.000,00

9.

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

€ 80.000,00

d.

als de bouwactiviteit plaatsvindt op een bodemgevoelige locatie en de toelaatbare kwaliteit van de bodem moet worden beoordeeld, verhoogd met:

€ 0,00

Artikel 2.7 Gereserveerd

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument of voorbeschermd gemeentelijk monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 6.13 van de Verordening Fysieke Leefomgeving in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 715,00

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 715,00

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 715,00

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 715,00

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 715,00

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 715,00

2.

Als de in het eerste lid bedoelde aanvraag een archeologisch monument betreft, worden de in het eerste lid genoemde tarieven verhoogd met:

€ 0,00

3.

Het eerste lid, aanhef en onder a, en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking tot een monument of archeologisch monument dat op grond van de Verordening Fysieke Leefomgeving aangewezen is respectievelijk waarop, voordat het is aangewezen, die verordening van overeenkomstige toepassing is. De vorige volzin is van toepassing:

 • a.

  als het gaat om een aangewezen monument of archeologisch monument: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven; en

 • b.

  als het gaat om een monument of archeologisch monument waarop voordat het is aangewezen de verordening van overeenkomstige toepassing is: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven of het omgevingsplan nog geen voorbeschermingsregel bevat vanwege het voornemen om die functie-aanduiding te geven.

Artikel 2.9 Rijksmonumentenactiviteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 715,00

b.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 715,00

Artikel 2.10 Gereserveerd

Artikel 2.11 Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een andere activiteit dan die genoemd in de artikelen 2.8, 2.9 en 2.10 en cultureel erfgoed of werelderfgoed betreft, waarvoor in het omgevingsplan met het oog op het behoud van cultureel erfgoed of van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed een verbod is opgenomen om zonder omgevingsvergunning deze activiteit te verrichten, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 715,00

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 2.178,00

b.

voor twee milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.614,00

c.

voor drie of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.291,00

Artikel 2.13 Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15, 3.2.17 tot en met 3.2.19 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 2.178,00

b.

voor twee milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.614,00

c.

voor drie of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.291,00

Artikel 2.14 Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de paragrafen 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 2.178,00

b.

voor twee milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.614,00

c.

voor drie of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.291,00

Artikel 2.15 Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector afvalbeheer als bedoeld in de paragrafen 3.5.1, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8 en 3.5.11 van afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 2.178,00

b.

voor twee milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.614,00

c.

voor drie of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.291,00

Artikel 2.16 Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de agrarische sector als bedoeld in de paragrafen 3.6.1, 3.6.7 en 3.6.8 van afdeling 3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 2.178,00

b.

voor twee milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.614,00

c.

voor drie of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.291,00

Artikel 2.17 Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector dienstverlening, onderwijs en zorg als bedoeld in de paragrafen 3.7.6 en 3.7.10 van afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 2.178,00

Artikel 2.18 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector transport, logistiek en ondersteuning daarvan als bedoeld in de paragrafen 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 tot en met 3.8.11 van afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 2.178,00

b.

voor twee milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.614,00

c.

voor drie of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.291,00

Artikel 2.19 Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector sport en recreatie als bedoeld in paragraaf 3.9.1 van afdeling 3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 2.178,00

Artikel 2.20 Samenloop van milieubelastende activiteiten

1.

Als bij de toepassing van de artikelen 2.12 tot en met 2.19 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een artikel valt, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing zijnde tarief wordt toegepast.

2.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking van het bepaalde in deze paragraaf, op al deze activiteiten het artikel van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de kernactiviteit valt.

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

Artikel 2.21 Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 0,00

Artikel 2.22 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 0,00

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

Artikel 2.23 Gereserveerd

Artikel 2.24 Gereserveerd

Artikel 2.25 Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 510,00

b.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 510,00

Artikel 2.26 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2 van de Verordening Fysieke Leefomgeving in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 300,00

Artikel 2.27 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit en aansluiting riolering

 

a.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 2.3 van de Verordening Fysieke Leefomgeving in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 300,00

b.

Als de aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het tot stand brengen of wijzigen van een aansluiting van een particulier riool op het openbaar riool, bedoeld artikel 4.1 van de Verordening Fysieke Leefomgeving in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 300,00

Artikel 2.28 Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 750,00

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 750,00

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 750,00

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

Artikel 2.29 Gereserveerd

Artikel 2.30 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in 2.40 van de Verordening Fysieke Leefomgeving in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€200,00

Artikel 2.31 Omgevingsplanactiviteit: reclame

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in artikel 2.53 van de Verordening Fysieke Leefomgeving in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, en als niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

als de activiteit bestaat uit het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van die handelsreclame:

€ 200,00

b.

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame op of aan die onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd:

€ 200,00

Artikel 2.32 Gereserveerd

 

Artikel 2.33 Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het innemen of hebben van een standplaats, bedoeld in artikel 2.7 van de Verordening Fysieke Leefomgeving in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 200,00

Artikel 2.34 Andere activiteiten

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

 

a.

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 200,00

b.

betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 200,00

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 200,00

voor een in een gemeentelijke verordening als bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit aangewezen vergunningplichtige activiteit:

€200,00

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

Artikel 2.35 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouw- of sloopactiviteit, bedraagt het tarief:

a.

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

 • 1.

  het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 • 2.

  bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 • 3.

  het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

 • 4.

  het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

per maatwerkvoorschrift:

€ 1.288,00

b.

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

€ 1.288,00

Artikel 2.36 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

1.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op:

a.

één milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

€ 1.288,00

b.

twee tot vijf milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, per milieubelastende activiteit:

€ 1.100,00

c.

vijf of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, per milieubelastende activiteit:

€ 1.000,00

2.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 1.288,00

Artikel 2.37 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 1.288,00

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

Artikel 2.38 Gelijkwaardige maatregel

1.

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

a.

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief :

€ 500,00

b.

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief:

€ 500,00

c.

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief:

€ 1.288,00

d.

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c, bedraagt het tarief:

€ 500,00

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

Artikel 2.39 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 200,00

Artikel 2.40 Wijzigen omgevingsvergunning

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

Artikel 2.41 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 1.196,00

Artikel 2.42 Intrekken omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, tenzij artikel 2.58 van toepassing is:

€ 0,00

Artikel 2.43 Beoordeling aanvullende gegevens

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b,

in behandeling is genomen:

€ 0,00

Artikel 2.44 Beoordeling onderzoeksrapporten

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ander besluit.

Artikel 2.45 Wijzigen van het omgevingsplan

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

€ 8.750,00

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan, indien de procedure niet afzonderlijk wordt behandeld, maar in gezamenlijk verband (wijzigen omgevingsplan voor meerdere locaties), per locatie:

€ 7.500,00

Artikel 2.46 Niet genoemd besluit op aanvraag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 0,00

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

Artikel 2.47 Achteraf ingediende aanvraag

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

25%

met een minimum van € 100,00 en een maximum van € 10.000,00.

Artikel 2.48 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Onverminderd het bepaalde in de andere artikel van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit, niet zijnde een omgevingsplanactiviteit als bedoeld op grond van artikel 2.6

a.

Als er sprake is van een milieubelastende activiteit

€ 3.800,00

b.

Als er sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdeel a

€ 2.800,00

Artikel 2.49 Beoordeling onderzoeksrapporten

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 

a.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 515,00

b.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 515,00

c.

voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting:

€ 515,00

d.

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

€ 515,00

e.

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

€ 515,00

f.

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

€ 1.030,00

g.

Voor de beoordeling van een rapport agrarisch bedrijf (aantonen bedrijfseconomische volwaardigheid nieuwe vestiging van agrarisch bedrijf of tweede bedrijfswoning bij agrarisch bedrijf):

€ 1.100,00

h.

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

€ 515,00

2.

Lid 1 is niet van toepassing indien deze beoordelingen nodig zijn in het kader van een aanvraag om een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 2.6 (bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk – ruimtelijk deel). Het beoordelen van deze onderzoeken wordt in dat geval geacht integraal onderdeel uit te maken van de beoordeling op de aanvraag.

Artikel 2.50 Advies

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

a.

voor een advies van de gemeenteraad:

€ 0,00

b.

voor elk advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening gemeentelijke adviescommissie monumenten en welstand gemeente Overbetuwe dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet:

(Bij samenloop met artikel 2.6, wordt voor het eerste advies van de commissie geen leges in rekening gebracht).

€ 110,00

c.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening gemeentelijke adviescommissie monumenten en welstand gemeente Overbetuwe, in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel b:

(Bij samenloop met de artikelen in paragraaf 2.4, wordt voor het eerste advies van de commissie geen leges in rekening gebracht).

€ 400,00

d.

voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de onderdelen a tot en met c: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 2.51 Instemming

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

2.

Het bedrag bedoeld in het eerste lid wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Paragraaf 2.13 Vermindering

Artikel 2.52 Vermindering na omgevingsoverleg

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een conceptverzoek als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, artikel 2.4, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

100%

van de voor het conceptverzoek geheven leges.

2.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

 • a.

  voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het conceptverzoek betrekking had;

 • b.

  in overeenstemming met de uitkomsten van het conceptverzoek; en

 • c.

  binnen 6 maanden na de dagtekening van de kennisgeving aan de aanvrager.

Artikel 2.53 Gereserveerd

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

Artikel 2.54 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

85%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

Artikel 2.55 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

a.

85% van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

b.

70% van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges, ná de periode van herstel verzuim.

Artikel 2.56 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag:

75%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf vier weken tot zes weken na de indiening van de aanvraag:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken na de indiening van de aanvraag:

25%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

d.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op verzoek van de gemeente om procedurele redenen, en hiertoe een nieuwe aanvraag wordt ingediend binnen 8 weken na verzenddatum van de intrekkingsbrief:

100%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

Artikel 2.57 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen zes weken na de indiening van de aanvraag:

75%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken tot achttien weken na de indiening van de aanvraag:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf achttien weken na de indiening van de aanvraag:

25%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

d.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op verzoek van de gemeente om procedurele redenen, en hiertoe een nieuwe aanvraag wordt ingediend binnen 8 weken na verzenddatum van de intrekkingsbrief:

100%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

Artikel 2.58 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

Artikel 2.59 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 

b.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

Artikel 2.60 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 

Artikel 2.61 Minimumbedrag voor teruggaaf

 

Een bedrag minder dan € 500,00 wordt niet teruggegeven.

HOOFDSTUK 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER DE DIENSTENRICHTLIJN EN NIET VALLEND ONDER HOOFDSTUK 2

Paragraaf 3.1 Horeca

Artikel 3.1

Exploitatie openbare inrichting

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

a.

een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe ( APV):

€ 171,00

b.

een aanvraag om een wijziging van de vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting bij wijziging leidinggevende als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe (APV):

€ 42,00

c.

een aanvraag om een wijziging van de vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting bij wijziging lokaliteit als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe (APV):

€ 86,00

d.

een aanvraag om een terrasvergunning als bedoeld in artikel 2:28a van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe (APV):

€ 171,00

e.

een aanvraag om een wijziging van de terrasvergunning als bedoeld in artikel 2:28a van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe (APV):

€ 86,00

f.

een aanvraag om een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe (APV):

€ 86,00

Artikel 3.2

Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

a.

een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet:

€ 258,00

b.

een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet:

€ 42,00

c.

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet:

€ 86,00

d.

een aanvraag om wijziging van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet:

€ 42,00

e.

een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet:

€ 171,00

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

Artikel 3.3

Vergunning of wijzigen vergunning seksbedrijf

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning of wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe (APV):

a.

voor een escortbedrijf:

€ 712,00

b.

voor andere prostitutiebedrijven dan bedoeld in onderdeel a:

€ 712,00

c.

voor andere seksbedrijven dan bedoeld in de onderdelen a. en b.:

€ 712,00

Artikel 3.4

gereserveerd

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

Artikel 3.5

Ontheffing winkeltijden

a.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenverordening gemeente Overbetuwe:

 

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

Artikel 3.6

Organiseren evenement

a.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe (APV):

gratis

b.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kliko’s bij een evenementenvergunning:

gratis

Artikel 3.7

Organiseren markt

a.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 2.11 van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Overbetuwe (VFL):

€ 258,00

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

Artikel 3.8

Marktstandplaatsvergunningen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

om een vergunning voor een marktstandplaats als bedoeld in artikel 5 van de Marktverordening gemeente Overbetuwe:

€ 200,00

b.

tot overschrijving van de marktstandplaatsvergunning als bedoeld in artikel 7, lid 1b, van de Marktverordening gemeente Overbetuwe:

€ 200,00

c.

tijdelijke ontheffing vereiste persoonlijk innemen standplaats als bedoeld in artikel 11 Marktreglement gemeente Overbetuwe:

€ 86,00

d.

om een vergunning voor vervanging op de marktstandplaats als bedoeld in artikel 11 Marktreglement gemeente Overbetuwe:

€ 86,00

Artikel 3.9

gereserveerd

Artikel 3.10

gereserveerd

Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014 (artikelen 3.11 t/m 3.18 gereserveerd)

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

Artikel 3.19

Niet benoemd besluit op aanvraag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

€ 140,00

Opmerking:

Als voor de bedragen een wettelijk maximum is vastgesteld is dit (eventueel hiervan afgeleide) bedrag aangegeven met de aanduiding ‘*’ vóór het tarief.

Bijlage UAV 2012 2023-068429:

Besluit vaststelling ‘Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012)’, zoals bekend gemaakt in de Staatscourant op 30 januari 2012 met nummer 1567.