Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant van 15 december 2023 waarin regels zijn opgenomen om een eenduidig kwaliteitskader te stellen voor de werkzaamheden die de omgevingsdiensten in opdracht van de provincie verrichten (Verordening kwaliteitskader uitvoering en handhaving Omgevingswet Noord-Brabant)

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant van 15 december 2023 waarin regels zijn opgenomen om een eenduidig kwaliteitskader te stellen voor de werkzaamheden die de omgevingsdiensten in opdracht van de provincie verrichten (Verordening kwaliteitskader uitvoering en handhaving Omgevingswet Noord-Brabant)

Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 7 november 2023;

Gelet op de artikelen 18.20, tweede lid, en 18.23, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet;

Gelet op artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet;

Overwegende dat in de verordening regels zijn opgenomen om een eenduidig kwaliteitskader te stellen voor de werkzaamheden die de omgevingsdiensten in opdracht van de provincie verrichten;

Besluiten vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder betrokken wetten: de Omgevingswet en Wet milieubeheer, voor zover paragraaf 18.3.3 van de Omgevingswet van overeenkomstige toepassing is verklaard.

Artikel 2 Reikwijdte

Deze verordening is van toepassing op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van Gedeputeerde Staten.

Artikel 3 Betrokkenheid van Provinciale Staten

Provinciale Staten zien toe op de hoofdlijnen van het door Gedeputeerde Staten gevoerde beleid voor de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten.

Artikel 4 Kwaliteitsdoelen

 • 1. Gedeputeerde Staten beoordelen de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten in het licht van daarvoor door hen gestelde doelen in de uitvoerings- en handhavingsstrategie.

 • 2. De doelen in de uitvoerings- en handhavingsstrategie voor de betrokken wetten hebben in ieder geval betrekking op:

  • a.

   de dienstverlening;

  • b.

   de uitvoeringskwaliteit van diensten en producten;

  • c.

   de financiën.

Artikel 5 Kwaliteitsborging

 • 1. Op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in opdracht van Gedeputeerde Staten zijn de actuele kwaliteitscriteria van toepassing die in landelijke samenwerking tussen bevoegde gezagen ontwikkeld en beschikbaar gesteld zijn inzake de beschikbaarheid en de deskundigheid van organisaties die met de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten zijn belast.

 • 2. Over de naleving van de kwaliteitscriteria doen Gedeputeerde Staten jaarlijks mededeling aan Provinciale Staten.

 • 3. Voor zover de kwaliteitscriteria niet zijn of konden worden nageleefd, doen Gedeputeerde Staten daarvan gemotiveerd opgave.

Artikel 6 Intrekking

De Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht provincie Noord-Brabant wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op het tijdstip waarop de Omgevingswet in werking treedt.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwaliteitskader uitvoering en handhaving Omgevingswet Noord-Brabant.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 15 december 2023

Provinciale Staten voornoemd,

de voorzitter,

mr. I.R. Adema

de griffier,

mr. K.A.E. ten Cate