Verordening van de gemeenteraad van Venray houdende regels voor de heffing en de invordering van leges 2024

Geldend van 20-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van Venray houdende regels voor de heffing en de invordering van leges 2024

De raad van Venray

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2023;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229 , eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

mede gezien het advies van de commissie Werken en Besturen van 20 november 2023;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING VAN DE GEMEENTERAAD VAN VENRAY HOUDENDE REGELS VOOR DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2024

(Legesverordening 2024)

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in Hoofdstuk 1, paragraaf 1.7 artikel 1.25c van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers en die voldoet aan door het college van burgemeester en wethouders te stellen voorwaarden;

 • d.

  het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de dienst van het kadaster en de openbare registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • e.

  de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan, houdende een beslissing op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas;

 • f.

  nasporingen in de bij het gemeentearchief berustende stukken, welke uitsluitend strekken ten behoeve van een wetenschappelijk doel;

 • g.

  beschikkingen op aanvragen om ontheffing, vermindering of teruggaaf van belastingen of afschriften daarvan;

 • h.

  het afgeven van een exemplaar of afschrift van de gemeentebegroting en van de bedrijfsbegrotingen alsmede de nota van aanbieding behorende bij de begroting, van de agenda en voorstellen voor vergaderingen van de raad alsmede van de notulen van de vergaderingen van de raad aan vertegenwoordigers van de pers voor zover ten behoeve van de uitoefening van hun taak benodigd;

 • i.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van nationaal paspoort een ID – kaart of een bijschrijving zoals bedoeld in de tarieventabel behorende bij deze verordening bij het succesvol doorlopen van een optie en/of naturalisatieprocedure (artikel 60a en 60b van het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap);

 • j.

  Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het houden van een collecte door een vereniging, stichting of comité van maatschappelijke, sociale, sportieve of culturele aard, voor zover die vereniging, stichting of dat comité:

  • -

   statutair is gevestigd in de gemeente Venray;

  • -

   volledig functioneert op basis van vrijwilligers;

  • -

   de aanvraag heeft gedaan voor een activiteit met het doel uitvoering te geven aan haar/zijn primaire/statutaire taak, uitgezonderd het organiseren van braderieën en beurzen.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel (bijlage 1 bij deze verordening).

 • 2. Indien de in de tarieventabel vermelde tarieven afwijken van de landelijk verplichte normtarieven dan treden deze landelijke normtarieven hiervoor in de plaats.

 • 3. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 4. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of artikelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • 3.

   artikel 1.17 (schriftelijke verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   artikel 1.25, onder a (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   artikel 1.31 (Wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1. De ‘Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023’ van de gemeente Venray vastgesteld bij raadsbesluit van 13 december 2022, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 27 juni 2023, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: 'Legesverordening 2024'.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 december 2023

De voorzitter,

M.C. Uitdehaag

De griffier,

S.A. Boere

Bijlage 1: Tarieventabel legesverordening Venray 2024

 

Tarieventabel legesverordening Venray

Tarief 2024

Hoofdstuk 1

ALGEMENE DIENSTVERLENING

 

Paragraaf 1.1

Burgerlijke stand

 

1.1

Artikel 1.1 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap

 

 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap met een door de gemeente beschikbaar gestelde buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand op:

 

1.

donderdagmorgen in de aangewezen ruimte in het gemeentehuis (kosteloos huwelijk)

 

2.

donderdag in de aangewezen ruimte in het gemeentehuis

€ 112,90

3.

maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 19.00 uur;

€ 112,90

a.

indien gebruik wordt gemaakt van een aangewezen ruimte in het gemeentehuis

€ 372,30

1.

voor het gereed maken van de raadzaal voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap

€ 118,70

b.

Indien gebruik wordt gemaakt van een externe locatie

€ 280,20

4.

zaterdag tussen 11.00 en 17.00 uur;

€ 0,00

a.

indien gebruik wordt gemaakt van een aangewezen ruimte in het gemeentehuis

€ 467,60

1.

voor het gereed maken van de raadzaal voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap

€ 118,70

b.

Indien gebruik wordt gemaakt van een externe locatie

€ 395,20

5.

indien het voltrekken van een huwelijk of laten registreren van een partnerschap door een niet door de gemeente Venray beschikbaar gestelde (b)abs geschiedt, worden de tarieven in lid 2, 3 en 4 verhoogd met:

€ 84,70

6.

Er vindt geen huwelijk en geregistreerd partnerschap plaats op tweede Kerstdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, Koningsdag en 5 mei.

 

 

 

 

1.2

Artikel 1.2 Omzetten gergistreerd partnerschap in huwelijk

 

 

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

 

a.

zonder ceremonie

€ 110,90

b.

Het opmaken van een omzettingsakte ten behoeve van de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de balie op maandagochtend om 09.00 uur of 09.30 uur

gratis

c.

Indien er ten behoeve van de omzetting een korte ceremonie is; wordt het bedrag onder a vermeerderd met :

€ 84,70

d.

Indien er ten behoeve van de omzetting een uitgebreide ceremonie is; wordt het bedrag onder a vermeerderd met:

€ 282,30

 

 

 

1.3

Artikel 1.3 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in bijzonder huis

 

 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap met behulp van een door de gemeente beschikbaar gestelde buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 280,20

 

 

 

1.4

Artikel 1.4 Gereserveerd

 

 

 

 

1.5

Artikel 1.5 Gereserveerd

 

 

 

 

1.6

Artikel 1.6 Beschikbaar stellen getuige door gemeente

 

 

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige:

€ 111,20

 

 

 

1.7

Artikel 1.7 Annuleren of wijzigen datum

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren of te wijzigen:

€ 56,80

 

 

 

1.8

Artikel 1.8 Trouwboekje of partnerschapsboekje

 

 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

a.

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering:

€ 21,20

b.

een trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering:

€ 43,00

 

 

 

Paragraaf 1.2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

1.9

Artikel 1.9 Paspoorten of andere reisdocumenten

 

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 

a.

een nationaal paspoort:

 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 83,80

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 63,40

b.

een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel a (zakenpaspoort):

 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 83,80

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 63,40

c.

een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 83,80

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 63,40

d.

een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

€ 63,40

 

 

 

1.10

Artikel 1.10 Nederlandse identiteitskaart

 

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 

a.

een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 75,80

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 40,90

b.

een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon:

€ 36,90

 

 

 

1.11

Artikel 1.11 Modaliteiten

 

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

a.

voor de versnelde uitreiking van een in de artikelen 1.9 en 1.10, onder a, genoemd document, zijnde een toeslag op de in die artikelen genoemde bedragen:

€ 57,00

b.

voor het bezorgen van een in de artikelen 1.9 en 1.10 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de artikelen 1.9 en 1.10 en onder a genoemde bedragen:

€ 18,00

 

 

 

Paragraaf 1.3

Rijbewijzen

 

1.12

Artikel 1.12 Rijbewijzen

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

€ 41,60

 

 

 

1.13

Artikel 1.13 Modaliteiten

 

1.

Het tarief genoemd in artikel 1.12 wordt:

 

a.

bij een spoedlevering vermeerderd met:

€ 34,10

 

 

 

Paragraaf 1.4

Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

 

1.14

Artikel 1.14 Definities

 

1.

Voor de toepassing van artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

 

 

1.15

Artikel 1.15 Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 13,00

 

 

 

1.16

Artikel 1.16 Gereserveerd

 

 

 

 

1.17

Artikel 1.17 Schriftelijke verstrekking

 

 

In afwijking van de artikelen 1.15 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

€ 31,40

 

 

 

1.18

Artikel 1.18 Op verzoek doornemen basisregistratie personen

 

1.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 31,40

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

 

 

 

 

Paragraaf 1.5

Bestuursstukken

 

1.19

Artikel 1.19 Afschriften van bestuursstukken

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

a.

een exemplaar of afschrift van de gemeentebegroting

€ 66,70

b.

een exemplaar of afschrift van de jaarrekening

€ 70,20

c.

een exemplaar of afschrift van de voorjaarsnota

€ 70,20

d.

een exemplaar van de notulen van een raadsvergadering

€ 9,90

e.

een exemplaar van de agenda en voorstellen voor een vergadering van de raad, voor zover de voorraad strekt en met uitzondering van de in onderdeel begrotingen, rekeningen, meerjarenbegroting vermelde stukken

€ 9,90

 

 

 

1.20

Artikel 1.20 Abonnement op bestuursstukken

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op:

 

a.

de agenda's en voorstellen voor de vergaderingen van de raad, met uitzondering van het onderdeel begrotingen, rekeningen, meerjarenbegroting vermelde stukken, mits afgehaald in het gemeentehuis

€ 89,90

1.

indien bestemd voor niet-commerciële doeleinden mits afgehaald in het gemeentehuis

€ 15,30

b.

de notulen van de vergaderingen van de raad, mits afgehaald in het gemeentehuis

€ 93,70

1.

indien bestemd voor niet-commerciële doeleinden mits afgehaald in het gemeentehuis

€ 15,30

c.

de agenda's en de notulen van de vergaderingen van een vaste commissie van advies en bijstand als bedoeld in artikel 91 van de Gemeentewet

€ 18,20

d.

de notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders, mits afgehaald in het gemeentehuis

€ 171,70

e.

de notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders, mits per post verzonden

€ 224,30

 

 

 

Paragraaf 1.6

Vastgoedinformatie

 

1.21

Artikel 1.21 Plan- of kaartinformatie

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kopie van een ruimtelijk plan of deel daarvan, zoals omgevingsvisie, omgevingsplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in artikel 1.22, onderdeel b, etc.:

 

1

Het tarief voor het verstrekken van een plattegrond van de gemeente Venray

€ 4,50

2

Geografische informatie

 

a.

Voor het verstrekken per e-mail van een digitaal bestand van een opgevraagd gebied voor elk kwartier of gedeelte daarvan:

€ 31,40

 

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

 

b.

Voor het downloaden van digitale bestanden via de website http://venray.kaartenbalie.nl

nihil

3

Landmeetkundige diensten

 

 

Voor het uitvoeren van landmeetkundige diensten, op verzoek van bedrijf en/of particulier:

 

a.

Landmeetkundige diensten voor elk kwartier of een gedeelte daarvan

€ 26,20

 

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

 

4

kadastrale informatie

 

a.

Een printafdruk uitreksel kadastraal register of een afdruk kadastrale kaart op A4 formaat

€ 12,60

 

 

 

1.22

Gereserveerd

 

1.23

Gereserveerd

 

 

 

 

 

Basisregistraties

 

1.24

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een huisnummerbesluit

€ 103,30

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het digitaal verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit een basisregistratie m.u.v. het BRP

€ 31,40

 

Indien het afschrift of uittreksel uit een basisregistratie m.u.v. het BRP op papier wordt verstrekt, wordt het bedrag als bedoeld in 1.8.8.2 verhoogd met 50% van de bedragen zoals is opgenomen in art. 1.10.1

 

 

 

 

Paragraaf 1.7

Overige publiekszaken

 

1.24

Artikel 1.24 Gemeentegarantie

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verstrekken van een gemeentegarantie:

€ 90,80

b.

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening:

€ 90,80

 

 

 

1.25

Artikel 1.25 Overige publiekszaken

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag:

€ 41,30

b.

tot het legaliseren van een handtekening:

€ 16,50

c.

Voor het afgeven van een VOG voor vrijwilligers van vrijwilligersorganisaties en verenigingen die zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en ten minste bestaan uit 70% vrijwilligers, uitgezonderd welzijnsorganisaties, scholen, organisaties voor Buitenschoolse en Tussenschoolse opvang en Peuterspeelzalen, alsmede organisaties met een winstoogmerk en uitgezonderd ing) vrijwilligers die aan de landelijke regeling voor een gratis VOG kunnen deelnemen (voorliggende voorzien)

 

 

 

 

1.26

Artikel 1.26 Gereserveerd

 

 

 

 

1.27

Artikel 1.27 Gereserveerd

 

 

 

 

1.28

Artikel 1.28 Gereserveerd

 

 

 

 

Paragraaf 1.9

Bijzondere wetten

 

1.29

Artikel 1.29 Huisvestingswet 2014

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

1.

een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014:

nihil

2.

indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014:

nihil

 

 

 

1.30

Artikel 1.30 Leegstandswet

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

nihil

b.

om verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet:

nihil

2.

Als aanvragen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die onderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven. [Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.]

 

 

 

 

1.31

Artikel 1.31 Wet op kansspelen

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

a.

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat:

€ 56,50

b.

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat:

€ 56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 34,00

 

 

 

2.

Het eerste lid, onderdelen a en b, is van overeenkomstige toepassing als de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd respectievelijk verhoogd worden.

 

 

 

 

1.32

Artikel 1.32 Telecommunicatiewet

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

 

a.

indien het betreft tracés tot 25 m¹

€ 87,70

b.

indien het betreft tracés vanaf 25 m¹ tot 250 m¹

€ 255,80

c.

indien het betreft tracés vanaf 250 m¹ tot 1500 m¹

€ 330,00

d.

indien het betreft tracés vanaf 1500 m¹ tot 5000 m¹

€ 506,60

e.

indien het betreft tracés vanaf 5000 m¹ en meer, per m¹ tracé

€ 0,10

f.

Tarief per overleg met netbeheerder of per overleg met netbeheerder en overige belanghebbenden

€ 423,90

c.

voor het in behandeling nemen van een melding voor een huisaansluiting

€ 35,20

2.

Artikel 1.32.2 Gereserveerd

 

3.

Artikel 1.32.3 Gereserveerd

 

4.

Artikel 1.32.4 Gereserveerd

 

 

 

 

1.33

Artikel 1.33 Wegenverkeerswetgeving

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

1

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

 

a

per dag:

€ 11,20

b.

per week:

€ 45,20

c.

per jaar:

€ 225,80

2

het verkrijgen van een ontheffing voor bewoners als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor het parkeren in een parkeerschijfzone voor de periode van een jaar.

€ 125,00

 

 

 

3

verstrekking van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):

€ 30,30

4

tot het verkrijgen van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart.

€ 38,40

 

Het tarief zoals genoemd in artikel 1.33 lid 4 is ook verschuldigd indien de aanvraag wordt ingetrokken nadat de aanvraag in behandeling is genomen.

€ 0,00

a

Het tarief zoals genoemd in artikel 1.33 lid 4 wordt verhoogd voor het verstrekken van de gehandicaptenparkeerkaart indien de aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart wordt toegekend.

€ 30,30

 

 

 

 

Beleidsregels Ontheffingen Voetgangersgebied Centrum Venray

 

5

Per verleende toestemming op grond van genoemde artikelen van de “Beleidsregels Ontheffingen Voetgangersgebied Centrum Venray”

 

a

Voor toestemming verleend op grond van de artikelen 9 tot en met 16 en artikel 18

€ 18,00

b

Voor toestemming verleend op grond van artikel 19 aan GGD, huisartsen, verloskundigen en alle overigen

€ 18,00

 

Deze legeskosten zijn ongeacht het aantal bij die toestemming uit te geven toegangspassen

 

6

Voor toestemming verleend op grond van artikel 19 aan politie, brandweer, ambulance, gemeentelijke en toezichthoudende en handhavende diensten

nihil

 

Deze legeskosten zijn ongeacht het aantal bij die toestemming uit te geven toegangspassen

 

g.

Elke verleende toestemming op grond van 1.33 lid 5 wordt opgehoogd met paskosten welke per pas bedragen:

€ 5,70

 

Als de verleende toestemming incidenteel van aard is, dan is restitutie van de paskosten alleen mogelijk als alle uitgegeven toegangspassen binnen twee maanden na afloop van de geldigheidsperiode zijn ingeleverd.

 

 

In het geval de toegangspas niet de gehele geldigheidsperiode wordt benut, vindt er geen verrekening van leges plaats.

 

h

De kosten voor vervanging van een reeds uitgegeven toegangspas bedragen, ongeacht de reden van deze vervanging, per pas

€ 18,00

 

 

 

 

Gehandicaptenparkeerplaats

 

7

Het bedrag van de aanleg van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bedraagt

€ 238,20

 

 

 

Paragraaf 1.10

Diversen

 

1.34

Artikel 1.34 Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

d.

kopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.

in formaat A4, per bladzijde:

€ 0,50

2.

in formaat A3, per bladzijde:

€ 0,60

3.

in formaat A2, per bladzijde:

€ 6,30

4.

in formaat A1, per bladzijde:

€ 6,30

5.

in formaat A0, per bladzijde:

€ 6,50

e.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het maken van één of meerdere scans of omzetting van een fysiek document naar een digitaal origineel, per kwartier

€ 29,80

 

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

 

 

 

 

1.35

Artikel 1.35 Diverse vergunningen of beschikkingen

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

voor de afgifte van een vergunning, een ontheffing, een verlenging of wijziging daarvan, voor zover in deze tabel of in andere rechtsregels voor het in behandeling nemen van een aanvraag daartoe dan wel voor de afgifte daarvan geen ander tarief is vastgesteld

€ 23,00

b.

Voor de afgifte van een verklaring, anders dan in de overige in de legesverordening opgenomen verklaringen, opgemaakt in het in het persoonlijk belang van de aanvrager

€ 11,40

 

 

 

 

Burgelijke stand

 

c.

tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

€ 16,60

1.

Indien het een meertalig modelformulier conform artikel 2, eerste lid, onderdeel f van de Wet rechten burgerlijke stand betreft, geldt het genoemde tarief.

€ 22,30

d.

indien een stuk zoals bedoeld onder onderdeel c wordt verstrekt voor het verrichten van een geboorteaangifte en wordt verstrekt bij het opmaken van een erkenning in Venray, wordt dit stuk kosteloos aan de toekomstige ouders verstrekt.

€ 0,00

e.

Voor elke verklaring huwelijksbevoegdheid conform Legesbesluit akten burgerlijke stand, verklaring huwelijksbevoegdheid

€ 29,00

 

 

 

f.

voor een vergunning voor het aanleggen van een duiker in gemeentegrond, voor gevallen waarin het aanleggen van een duiker als voorwaarde wordt gesteld voor het verkrijgen van een vergunning voor het dempen van een gemeentelijke bermsloot

€ 124,80

g.

een vergunning voor het aanleggen van mantelbuizen en/of kabels in gemeentegrond

€ 303,50

h.

een vergunning voor het aanleggen van drainageleidingen, wanneer door middel van deze leidingen, direct of indirect afwatering op gemeentegrond plaatsvindt

€ 407,20

i.

om een aansluitvergunning zoals bedoeld in de Verordening Aansluitvoorwaarden Riolering Gemeente Venray

€ 38,80

 

Vergunning voor het aanleggen, stoken of hebben van vuur in de openlucht

 

j.

Voor het in behandeling nemen van een verzoek om ontheffing van artikel 5:34 van de APV juncto artikel 10.63 eerste lid van de Wet milieubeheer (stookontheffing), anders dan voor genoemde activiteiten in de maanden maart en november.

€ 32,30

 

Vergunning straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, etc.

 

k.

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod om ten behoeve van het publiek als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, etc. op te treden, zoals bedoeld in artikel 2:9 APV voor de geldigheid van:

 

1.

één dag

€ 31,60

2.

één week of gedeelte daarvan, dat langer duurt dan één dag

€ 63,30

3.

één maand of gedeelte daarvan, dat langer duurt dan één week

€ 95,00

4.

één kwartaal of gedeelte daarvan, dat langer duurt dan een maand

€ 126,40

5.

één jaar of gedeelte daarvan, dat langer duurt dan een kwartaal

€ 156,90

 

Kinderopvang

 

l.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

a.

exploitatie van een gastouderbureau, kinderdagverblijf, of buitenschoolse opvang (inspectieuren Onderzoek voor registratie (OVR) x uurtarief Wet Kinderopvang (WKO) = 16 x € 110,89)

€ 1.832,80

b.

het bieden van gastouderopvang indien sprake is van een volledige inspectie door de GGD (uren OVR x uurtarief WKO = 4 x € 110,89)

€ 572,70

c.

het bieden van gastouderopvang indien sprake is van een verkorte inspectie door de GGD (uren OVR x uurtarief WKO = 3 x € 110,89)

€ 458,20

 

 

 

Hoofdstuk 2

DIENSTVERLENING EN BESLUITEN IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET

 

Paragraaf 2.1

Algemene bepalingen

 

2.1

Artikel 2.1 Definities

 

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 

 

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 

 

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 

4.

In afwijking van bijlage I bij de Omgevingsregeling wordt onder bouwkosten verstaan de kosten, zoals die aan de hand van de bij deze tarieventabel behorende bijlage 2 (gebaseerd op “basisbedragen gebouwen van het Nederlandse Bouwkosten Instituut”) als zodanig gewaarmerkte tabel “overzicht normatieve bouwkosten 2024 vastgesteld. Uitgangspunt bij het bepalen van de normatieve bouwkosten Is de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk.

 

5.

Voor bouwwerken die qua functie niet passen of niet voorkomen binnen het regime van vaststelling van normatieve bouwkosten zoals vernoemd in het "overzicht normatieve bouwkosten 2024 gemeente Venray” geldt dat onder de bouwkosten wordt verstaan:

- de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een marktconforme en specifieke raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgave 2013, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd,

- Als het bouwen geheel of gedeeltelijk geschiedt door; zelfwerkzaamheid gebruikmaking van eigen materialen; verkregen (gebruikte); bouwmaterialen, inrichting, installaties; worden in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft,

 

6.

Definitie concept verzoek: een verzoek waarbij de wenselijkheid, haalbaarheid of vergunbaarheid van een plan beoordeeld wordt.

 

 

 

 

2.2

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 

 

Leges worden geheven voor het indienen van een aanvraag om:

 

a.

een concept verzoek;

 

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

 

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 

2.3

Artikel 2.3 Bepalen tarief

 

1.

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 

3.

Het tarief voor het indienen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

 

4.

Het tarief voor het in indienen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

 

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

Paragraaf 2.2

Voorfase

 

2.4

Artikel 2.4 concept verzoek

 

 

Het tarief voor het indienen van een concept verzoek bedraagt:

€ 300,00

 

 

 

Pargraaf 2.3

Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 

2.5

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten. Indien de bouwkosten;

 

a.

minder bedragen dan € 50.000,00:

1,15%

 

van de bouwkosten met een minimumbedrag van:

€ 89,10

b.

€ 50.000,00 of meer bedragen, doch minder dan € 100.000,00:

1,05%

 

van de bouwkosten,

 

c.

€ 100.000,00 of meer bedragen, doch minder dan € 1.000.000,00:

0,80%

 

van de bouwkosten,

 

d.

€ 1.000.000,00 of meer bedragen, doch minder dan € 2.000.000,00:

0,73%

 

van de bouwkosten,

 

e.

€ 2.000.000,00 of meer bedragen,

0,69%

 

van de bouwkosten,

 

2.

Indien de aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op het plaatsen van een tijdelijke woonunit welke niet ter plaatse in nieuwe staat wordt opgericht, bedragen de leges in afwijking van het bepaalde in lid 1:

€ 297,40

3.

Als bij de toetsing van de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen blijkt dat deze activiteit vergunningsvrij is bedragen de leges;

€ 119,70

 

 

 

2.6

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 199,50

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 5.506,20

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

 

 

- wanneer sprake is van bouwwerken behorende bij een woning:

€ 199,50

 

- bij alle andere bouwwerken

€ 7.706,10

2.7

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 199,50

paragraaf 2.4

Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

 

2.8

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, voorbeschermd gemeentelijk monument of voorbeschermd provinciaal monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 10 van de Erfgoedverordening 2010 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

 

1.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 119,70

2.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 119,70

2.9

Artikel 2.9 Rijksmonumentenactiviteit

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 119,70

b.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 119,70

2.10

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 119,70

2.11

Artikel 2.11 Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een andere activiteit dan die genoemd in de artikelen 2.8, 2.9 en 2.10 en cultureel erfgoed of werelderfgoed betreft, waarvoor in het omgevingsplan met het oog op het behoud van cultureel erfgoed of van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed een verbod is opgenomen om zonder omgevingsvergunning deze activiteit te verrichten, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 119,70

Paragraaf 2.5

Milieubelastende activiteiten

 

2.12

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.13

Artikel 2.13 Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15, 3.2.17 tot en met 3.2.19 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten.

 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 2.400,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.200,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activitei:

€ 2.000,00

2.14

Artikel 2.14 Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de paragrafen 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 2.400,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.200,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activitei:

€ 2.000,00

2.15

Artikel 2.15 Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector afvalbeheer als bedoeld in de paragrafen 3.5.1, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8 en 3.5.11 van afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 2.400,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.200,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activitei:

€ 2.000,00

2.16

Artikel 2.16 Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de agrarische sector als bedoeld in de paragrafen 3.6.1, 3.6.7 en 3.6.8 van afdeling 3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 2.400,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.200,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activitei:

€ 2.000,00

2.17

Artikel 2.17 Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector dienstverlening, onderwijs en zorg als bedoeld in de paragrafen 3.7.6 en 3.7.10 van afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 2.400,00

2.18

Artikel 2.18 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit actitiviteiten leefomgeving)

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector transport, logistiek en ondersteuning daarvan als bedoeld in de paragrafen 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 tot en met 3.8.11 van afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 2.400,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.200,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activitei:

€ 2.000,00

2.19

Artikel 2.19 Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector sport en recreatie als bedoeld in paragraaf 3.9.1 van afdeling 3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 2.400,00

2.20

Artikel 2.20 Samenloop van milieubelastende activiteiten

 

1.

Als bij de toepassing van de artikelen 2.13 tot en met 2.19 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een artikel valt, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing zijnde tarief wordt toegepast.

 

2.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking van het bepaalde in deze paragraaf, op al deze activiteiten het artikel van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de kernactiviteit valt.

 

Paragraaf 2.6

Lozingsactiviteiten

 

2.21

Artikel 2.21 Gereserveerd

 

 

 

 

2.22

Artikel 2.22 Gereserveerd

 

 

 

 

Paragraaf 2.7

Aanlegactiviteiten

 

2.23

Omgevingsplanactiviteit: aanleggen

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 199,50

2.24

Artikel 2.24 Gereserveerd

 

2.25

Artikel 2.25 Gereserveerd

 

2.26

Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 199,50

2.27

Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een uitrit naar de openbare weg of het veranderen van een bestaande uitrit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 199,50

2.28

Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 199,50

Paragraaf 2.8

Overige activiteiten

 

2.29

Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het in, op of aan een onroerende zaak hebben van een alarminstallatie die een voor de omgeving opvallend geluid of lichtsignaal kan produceren, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 199,50

2.30

Artikel 2.30 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening Venray in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 390,40

2.31

Artikel 2.31 Omgevingsplanactiviteit: Reclame

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in Artikel 4:15 van de Algemene plaatselijke verordening Venray in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, en als niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

als de activiteit bestaat uit het plaatsen van een tot reclame dienende lichtbak, uithangbord, uithangteken. van reclame voorziene luifel of een ander tot reclamedoeleinden bestemd of gebezigd voorwerp worden de leges, berekend op basis van artikelen 2.1, lid 5 en 2.3 met een minimum van;

€ 119,70

2.32

Artikel 2.32 Omgevingsplanactiviteit: [opslag van roerende zaken OF objecten plaatsen op de weg]

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit de opslag van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de gemeente, bedoeld in artikel 4:13 van de Algemene plaatselijke verordening Venray in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

als de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken,:

nihil

b.

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

nihil

2.33

Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het innemen of hebben van een standplaats, bedoeld in artikel Artikel 5:18 (Standplaatsvergunning en weigeringsgronden) van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 199,50

2.34

Artikel 2.34 Andere activiteiten

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

 

a.

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 199,50

b.

betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 199,50

2

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

 

 

- wanneer sprake is van bouwwerken behorende bij een woning:

€ 199,50

 

- bij alle andere bouwwerken

€ 7.706,10

3

voor een in een gemeentelijke verordening als bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit aangewezen vergunningplichtige activiteit:

€ 199,50

paragraaf 2.9

Maatwerkvoorschriften

 

2.35

Artikel 2.35 Gereserveerd

 

2.36

Artikel 2.36 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 

1.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op:

 

a.

één milieubelastende activiteit:

€ 500,00

b.

twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 500,00

c.

vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit: 

€ 500,00

2.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 500,00

2.37

Artikel 2.37 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 

 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 500,00

Paragraaf 2.10

Gelijkwaardigheid

 

2.38

Artikel 2.38 Gereserveerd

 

Paragraaf 2.11

Overige tarieven

 

2.39

Artikel 2.39 Gereserveerd

 

2.40

Artikel 2.40 Wijzigen omgevingsvergunning

 

1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

 

2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 119,70

 

 

 

2.41

Artikel 2.41 Gereserveerd

 

2.42

Artikel 2.42 Gereserveerd

 

2.43

Artikel 2.42 Gereserveerd

 

2.44

Artikel 2.42 Gereserveerd

 

2.45

Artikel 2.45 Wijzigen van het omgevingsplan

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan: 

 

a.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een wijziging van een deelgebied van het omgevingsplan

€ 10.005,30

c.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een omgevingsplan, welke gekoppeld is aan de deelname van een veegplan in het kader van een Stoppersregeling, bedraagt:

€ 4.350,10

2.46

Artikel 2.46 Niet genoemd besluit op aanvraag

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 157,90

Paragraaf 2.12

Modaliteiten

 

2.47

Artikel 2.47 Achteraf ingediende aanvraag

 

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

€ 495,80

2.48

Artikel 2.48 Gereserveerd

 

 

Gereserveerd

 

2.49

Artikel 2.49 Beoordeling onderzoeksrapporten

 

1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld voor een:

 

a.

historisch bodemonderzoek (vooronderzoek) bij aanvragen om bouwactiviteiten

€ 126,30

b.

beoordeling van een verkennend bodemonderzoek

€ 356,70

c.

beoordeling herziening vooronderzoek of verkennend onderzoek

€ 126,30

d.

beoordeling verkennend onderzoek asbest of nader onderzoek

€ 356,70

e.

beoordeling herzien versie verkennend- asbest of nader bodemonderzoek

€ 356,70

f.

beoordeling onderzoeksopzet

€ 27,80

g.

archiefonderzoek n.a.v. een aanvraag om (gedeeltelijke) vrijstelling

€ 56,10

h.

het beoordelen van Flora- en fauna onderzoeken

€ 356,70

2

Voor het indienen van een aanvraag tot het beoordelen van de resultaten van een onderzoeksrapport betreffende de gesteldheid van de bodem zoals bedoeld in artikel 2.1.5. van de bouwverordening van de gemeente Venray, wordt in rekening gebracht;

 

 

a. een historisch bodemonderzoek (vooronderzoek) bij aanvragen om bouwactiviteiten

€ 126,30

 

b. beoordeling van een verkennend bodemonderzoek

€ 356,70

 

c. beoordeling herziening vooronderzoek of verkennend onderzoek

€ 126,30

 

d. beoordeling verkennend onderzoek asbest of nader onderzoek

€ 356,70

 

e. beoordeling herzien versie verkennend- asbest of nader bodemonderzoek

€ 356,70

 

f. beoordeling onderzoeksopzet

€ 27,80

 

g. archiefonderzoek n.a.v. een aanvraag om (gedeeltelijke) vrijstelling

€ 56,10

3

voor de beoordeling van een door een archeologisch bureau opgesteld Plan van Aanpak (PvA) inzake archeologisch (voor)onderzoek in de gemeente, het beoordelen en goedkeuren van een archeologisch Programma van Eisen voor het uitvoeren van een onderzoek of beoordeling van een uitgevoerd archeologisch onderzoek, overeenkomstig de onderzoeksopzet KNA 3.2, voorafgaand of tijdens het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bouwactiviteit, een sloopactiviteit, een planologische strijdigheid of aanleggen, wordt in rekening gebracht:

 

a.

voor het beoordelen en goedkeuren van een Programma van eisen

€ 589,30

b.

voor een tweede beoordeling van een PvA, PvE of onderzoek

€ 125,20

c.

voor het beoordelen en goedkeuren van een Plan van Aanpak

€ 181,50

d.

voor het beoordelen van een uitgevoerd archeologisch onderzoek

€ 770,50

4.

Het tarief voor het indienen van een aanvraag tot het verstrekken van bodeminformatie betreffende de milieuhygiënische bodemgesteldheid bedraagt per adres;

€ 46,50

2. 5

Artikel 2. 50 Advies

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 

a.

Indien de gemeente voor een aanvraag externe (advies)kosten maakt, worden de in de verordening opgenomen bedragen verhoogd met de externe kosten, tenzij uit het in de verordening opgenomen tarief expliciet blijkt, dat dit tarief inclusief externe kosten is

 

b

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 155,70

c.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de [Verordening op de gemeentelijke adviescommissie] in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel b:

€ 125,20

d.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie In het kader van de Wet Archeologische Monumentenzorg (WaMZ) het laten beoordelen en goedkeuren van archeologische onderzoeken, alsmede het verstrekken van adviezen over archeologische waarden en verwachtingen worden in rekening gebracht voor het behandeling nemen van een aanvraag voor het schriftelijk verstrekken van adviezen inzake archeologische waarden en verwachtingen bedragen:

€ 125,20

2.51

Artikel 2.51 Instemming

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 

 

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

€ 376,40

2

Het bedrag bedoeld in het eerste lid wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Paragraaf 2.13

Vermindering

 

2.52

Artikel 2.52 Vermindering na concept verzoek

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een intakeverzoek als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt de voor het concept verzoek geheven leges.

 

2.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

 

 

- voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het concept verzoek betrekking had;

 

 

- in overeenstemming met de uitkomsten van het concept verzoek; en

 

 

- binnen 6 maanden na het laatste omgevingsoverleg of, als het omgevingsoverleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving

 

3.

Bij de toepassing van het eerste lid blijft voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning in ieder geval verschuldigd:

€ 199,50

2.53

Vermindering bij meervoudige aanvraag

 

 

Gereserveerd

 

Paragraaf 2.14

Teruggaaf

 

2.54

Artikel 2.54 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 

 

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

85%

2.55

Artikel 2.55 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 

 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

70%

2.56

Artikel 2.56 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag:

70%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking na vier weken na de indiening van de aanvraag:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

2.57

Artikel 2.57 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag:

70%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking na vier weken na de indiening van de aanvraag:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

2.58

Artikel 2.58 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, sloop- of milieubelastende activiteiten

 

1.

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 52 weken na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

20%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

2.

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges,

 

 

mits dit verzoek is ingediend binnen 52 weken na verlening van de vergunning,

 

 

en tegelijkertijd een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend voor een ingrijpende wijziging van hetzelfde project, waardoor niet langer gesproken kan worden van hetzelfde project.

 

 

De teruggaaf bedraagt:

40%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

2.59

Artikel 2.59 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, sloop- of milieubelastende activiteiten

 

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

40%

 

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 

b.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.60

Artikel 2.60 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 

 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 

2.61

Artikel 2.61 Minimumbedrag voor teruggaaf

 

 

Gereserveerd

 

2.62

Teruggaaf in verband met het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen

 

 

Als een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit, als bedoeld in paragraaf 2.3 waarbij sprake is van de hierna genoemde duurzaamheidsmaatregelen, is verleend en na het gereedkomen van de bouw door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld dat onderstaande duurzaamheidsmaatregelen zijn genomen, bestaat binnen één jaar na het gereedkomen van de bouw, op aanvraag van de heffingsplichtige , aanspraak op teruggaaf van leges. De artikelen van 2.62 kunnen cumulatief van toepassing zijn. De teruggaaf bedraagt:

 

 

Voor zonnedaken (installaties bestaande uit PV panelen op dak of in de vorm van een dak met een oppervlakte aan PV panelen van minimaal 50% van het totale dakoppervlak

25%

 

met een maximum van:

€ 50.000,00

 

Voor het totaal aan installaties anders dan zonnedaken als benoemd in artikel 2.5.2.1 met een maximum opwekcapaciteit per jaar kleiner dan 2.000 kWh / 7.200 Megajoules: bedraagt de terruggaaf:

0%

 

Voor het totaal aan installaties anders dan zonnedaken als benoemd in artikel 2.5.2.1 met een maximum opwekcapaciteit per jaar vanaf 2.000 kWh / 7.200 Megajoules t/m 10.000 kWh / 36.000 Megajoules:

10%

 

met een maximum van:

€ 1.000,00

 

Voor het totaal aan installaties anders dan zonnedaken als benoemd in artikel 2.5.2.1 met een maximum opwekcapaciteit per jaar vanaf 10.000 kWh / 7.200 Megajoules t/m 30.000 kWh / 108.000 Megajoules:

25%

 

met een maximum van:

€ 50.000,00

 

Voor het totaal aan installaties anders dan zonnedaken als benoemd in artikel 2.5.2.1 met een maximum opwekcapaciteit per jaar vanaf 30.000 kWh / 108.000 Megajoules

50%

 

met een maximum van:

€ 100.000,00

 

Indien de duurzaamheidsmaatregel bestaat uit het isoleren van bestaande woningen en andere gebouwen en na realisatie de totale isolatiewaarde van de gevel een waarde heeft van Rc = 4,5 m2K/W of hoger, de begane vloer een waarde heeft van Rc = 3,5 m2K/W of hoger, voor zover verbonden aan die duurzame maatregelen.

100%

 

 

 

Hoofdstuk 3

DIENSTVERLENING VALLEND ONDER DE DIENSTENRICHTLIJN EN NIET VALLEND ONDER HOOFDSTUK 2

 

Paragraaf 3.1

Horeca

 

3.1

Artikel 3.1 Exploitatie openbare inrichting

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

a.

een exploitatievergunning ingevolge artikel 2:28 van de APV Venray

€ 553,80

 

 

 

3.2

Artikel 3.2 Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

a.

een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet:

€ 754,50

b.

Gereserveerd

 

c.

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet:

€ 65,20

d.

een aanvraag om wijziging van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet:

€ 32,00

e.

een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet:

€ 32,00

 

 

 

paragraaf 3.2

Seksbedrijven

 

3.3

Artikel 3.3 Vergunning seksbedrijf

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, ander dan een wijzging bedoeld in artikel 3.4:

 

a.

voor een escortbedrijf:

€ 2.013,70

b.

voor een seksinrichting

€ 2.013,70

 

 

 

3.4

Artikel 3.4 Wijzigen vergunning seksbedrijf

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3:15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

 

a.

voor een seksinrichting

€ 241,90

b.

voor een escortbedrijf

€ 241,90

 

 

 

Paragraaf 3.3

Winkeltijdenwet

 

3.5

Artikel 3.5 Ontheffing winkeltijden

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

om een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet oh te Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 32,00

b.

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel a bedoelde ontheffing

€ 32,00

c.

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel a bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 32,00

 

 

 

Paragraaf 3.4

Organiseren evenement of markt

 

3.6

Artkel 3.6 Organiseren evenement

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Venray, indien het betreft:

 

1.

een categorie A evenement als bedoeld in het evenementenbeleid

€ 136,90

2.

een categorie B evenement als bedoeld in het evenementenbeleid

€ 272,60

3.

een categorie C evenement als bedoeld in het evenementenbeleid

€ 408,80

 

 

 

3.7

Artikel 3.7 Gereserveerd

 

 

 

 

Paragraaf 3.5

Standplaatsen

 

3.8

Artkel 3.8 Marktstandplaatsvergunningen en andere vergunningen op markt

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 2 van de Marktverordening Venray 2012

€ 30,90

 

 

 

3.9

Artkel 3.9 Overige administratieve dienstverlening markt

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijving van de standplaatsvergunning op naam van een ander als bedoeld in artikel 11 van het Marktreglement Venray 2012

€ 30,90

 

 

 

3.10

Artikel 3.10 Losse standplaatsen

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het innemen of hebben van een standplaats:

€ 136,20

 

 

 

Paragraaf 3.6

Huisvestingswet 2014 [en Wet goed verhuurderschap]

 

3.11

Artkel 3.11 Vergunning onttrekken woonruimte

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning [of ontheffing van het verbod] om woonruimte aan de bestemming tot bewoning te onttrekken of onttrokken te houden, als bedoeld in artikel 21, eerste lid, aanhef en onder a, [respectievelijk tweede lid,] van de Huisvestingswet 2014:

nihil

 

 

 

3.12

Artkel 3.12 Vergunning samenvoegen woonruimte

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning [of ontheffing van het verbod] om woonruimte met andere woonruimte samen te voegen of samengevoegd te houden, als bedoeld in artikel 21, eerste lid, aanhef en onder b, [respectievelijk tweede lid,] van de Huisvestingswet 2014:

nihil

 

 

 

3.13

Artkel 3.13 Vergunning samenvoegen woonruimte

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning [of ontheffing van het verbod] om zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte om te zetten of omgezet te houden, als bedoeld in artikel 21, eerste lid, aanhef en onder c, [respectievelijk tweede lid,] van de Huisvestingswet 2014:

nihil

 

 

 

3.14

Artkel 3.14 Vergunning verbouwen woonruimte tot meer woonruimten

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning [of ontheffing van het verbod] om woonruimte tot twee of meer woonruimten te verbouwen of in die verbouwde staat te houden, als bedoeld in artikel 21, eerste lid, aanhef en onder d, [respectievelijk tweede lid,] van de Huisvestingswet 2014:

nihil

 

 

 

3.15

Artkel 3.15 Splitsingsvergunning

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning [of ontheffing van het verbod] om een recht op een gebouw te splitsen in appartementsrechten, als bedoeld in artikel 22, eerste[, respectievelijk tweede lid,] van de Huisvestingswet 2014:

nihil

 

 

 

3.16

Artkel 3.16 Toeristische verhuur

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning of ontheffing van het verbod om woonruimte voor toeristische verhuur in gebruik te geven als bedoeld in artikel 23c, eerste, respectievelijk tweede lid, van de Huisvestingswet 2014:

nihil

 

 

 

3.17

Artkel 3.17 Gereserveerd

 

 

 

 

3.18

Artkel 3.18 Gereserveerd

 

 

 

 

Paragraaf 3.7

 

 

3.19

Artikel 3.18 Niet benoemd besluit op aanvraag

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

€ 32,60

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1

Nederlandse norm NEN 2699

 

Bijlage 2

Overzicht normatieve bouwkosten 2024 gemeente Venray

 

 

 

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 12 december 2023

 

 

 

 

 

De voorzitter,

M.C. Uitdehaag

De griffier,

S.A. Boere

 

Bijlage 1 Nederlandse Norm NEN 2699

Op 12 december 2023 is door de gemeenteraad van de gemeente Venray de “Legesverordening 2024” vastgesteld. Deze verordening is bekend gemaakt voor 31 december 2023 en in werking getreden ingaande 1 januari 2024.

Als bijlage bij deze verordening is vastgesteld de Nederlandse norm NEN 2699, uitgave 2013.

Deze bijlage ligt vanaf 2 januari 2024 voor een ieder ter inzage bij het klantcontactcenter van de gemeente Venray gedurende de openstellingsuren.

Venray, 12 december 2023.

,burgemeester

,raadsgriffier

Bijlage 2 Overzicht normatieve bouwkosten 2024 gemeente Venray

Op 12 december 2023 is door de gemeenteraad van de gemeente Venray de “Legesverordening 2024” vastgesteld. Deze verordening is bekend gemaakt voor 31 december 2023 en in werking getreden ingaande 1 januari 2024.

Als bijlage bij deze verordening is vastgesteld het “overzicht normatieve bouwkosten 2024 gemeente Venray”.

Deze bijlage ligt vanaf 2 januari 2024 voor een ieder ter inzage bij het klantcontactcenter van de gemeente Venray gedurende de openstellingsuren.

Venray, 12 december 2023.

,burgemeester

,raadsgriffier