Verordening op de heffing en de invordering van de lijkbezorgingsrechten Hoeksche Waard 2024

Geldend van 21-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van de lijkbezorgingsrechten Hoeksche Waard 2024

De raad van de gemeente Hoeksche Waard;

gelezen het voorstel van het college van burgemeesters en wethouder van 31 oktober 2023;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van de lijkbezorgingsrechten Hoeksche Waard 2024

(Verordening lijkbezorgingsrechten 2024).

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  begraafplaats: alle gemeentelijke begraafplaatsen in de Hoeksche Waard en de RK begraafplaats van parochie St. Antonius van Padua in Oud-Beijerland;

 • 2.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van overleden personen;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;

  • a.

   particulier dubbelgraf: twee naast elkaar gelegen enkeldiepe graven (1 laag) waarvoor aan één natuurlijk persoon of rechtspersoon één uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van overleden personen;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn;

  • b.

   particulier kindergraf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van levenloos geboren kinderen, alsmede van overleden kinderen tot 12 jaar;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn met de as van levenloos geboren kinderen, alsmede van overleden kinderen tot 12 jaar;

  • c.

   particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het daarin doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urn, bevattende de as van overledenen;

 • 3.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van overleden personen;

 • 4.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van asbussen en urnen;

 • 5.

  asbus: een bus ter berging van de as van een overledene;

 • 6.

  urn: een voorwerp ter berging van een asbus;

 • 7.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf;

 • 8.

  gedenkteken: nagelvast verbonden voorwerp op het graf;

 • 9.

  grafbeplanting: alle beplanting die op een graf is aangebracht en die door zijn aard en omvang geschikt is voor een graf;

 • 10.

  grafkelder: een betonnen constructie waarin een of meerdere overleden personen worden begraven of asbussen worden bijgezet;

 • 11.

  centraal gedenkmonument: een monument ter nagedachtenis van alle overledenen beschikbaar gesteld door de gemeente;

 • 12.

  naamplaatje: een door de gemeente verstrekt plaatje waarmee de mogelijkheid wordt geboden een overledene te gedenken op het centraal gedenkmonument.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichting gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

 • 1. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 5.4 van de tarieventabel (jaarlijks onderhoud) is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 5 van de tarieventabel (onderhoud) is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1. De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 2. In afwijking van het eerste lid worden de rechten, bedoeld in 4.4 van de tarieventabel, geheven bij wege van aanslag.

Artikel 7 Tijdstip van betaling en betaling in termijnen

 • 1. De rechten moeten, in afwijking van art. 9, eerste lid, Invorderingsweg 1990, worden voldaan binnen 60 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. In afwijking van het eerste lid geldt, dat de aanslagen onderhoudsrechten, die op de voet van 4.4 van de Tarieventabel worden geheven, moeten worden betaald uiterlijk drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijn.

 • 4. In afwijking van het eerste lid kan op verzoek een betalingsregeling worden getroffen, ingeval het totaalbedrag van de aanslag(en) meer bedraagt dan € 300,-. Het totaalbedrag van de aanslagen dient te worden voldaan in maximaal 24 gelijke termijnen.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1. De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 • 2. In afwijking van het eerste lid zijn de onderhoudsrechten, als bedoeld in 4.4 van de tarieventabel verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Overgangsrecht

 • 1. De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2023’ , vastgesteld 20 december 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11 2e lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 11, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijven de in het eerste lid genoemde verordeningen gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 3. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2024’

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van gemeente Hoeksche Waard van 12 december 2023.

De griffier,

G. de Schipper-Tinga

De voorzitter,

F. D. van Heijningen

Tarieventabel, behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Hoeksche Waard 2023.

[De titel van de bijlage bevat een kennelijke verschrijving, hier wordt bedoeld: Tarieventabel, behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Hoeksche Waard 2024.]

Hoofdstuk 1 Begraven

1.1

Voor het begraven van een overledene wordt geheven voor :

 

1.1.1

het begraven van een overledene van 12 jaar of ouder of het herbegraven van stoffelijke resten, een tarief van

€ 1.133,-

1.1.2

het begraven van een overledene van 0 – 12 jaar, een tarief van

€ 566,50

1.1.3

het begraven buiten gewone uren, wordt een toeslag berekend van

€ 423,-

1.2

Voor het plaatsen of bijzetten van een asbus of urn wordt een tarief geheven van

€ 352,-

1.3

Voor het verstrooien van as wordt per asbus een tarief geheven van

€ 206,-

1.4

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen van grafbedekking, als bedoeld in de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Hoeksche Waard 2024, wordt geheven voor:

 

1.4.1

grafbedekking / afdekplaat, een tarief van

€ 226,-

1.4.2

een grafkelder, een tarief van

€ 1.861,-

Hoofdstuk 2 Verlenen van rechten (instandhouding)

2.1

Voor het verlenen van een uitsluitend recht op een particulier graf of particuliere nis wordt geheven voor:

 

2.1.1

een dubbel particulier graf voor een periode van 10 jaar, een tarief van

€ 823,-

2.1.2

een dubbel particulier graf voor een periode van 25 jaar, een tarief van

€ 2.057,50

2.1.3

een dubbel particulier graf voor een periode van 35 jaar, een tarief van

€ 2.880,50

2.1.4

een enkel particulier graf voor een periode van 10 jaar , een tarief van

€ 411,50

2.1.5

een enkel particulier graf voor een periode van 25 jaar , een tarief van

€ 1.028,75

2.1.6

een enkel particulier graf voor een periode van 35 jaar , een tarief van

€ 1.440,25

2.1.7

een particuliere urnennis voor een periode van 10 jaar, een tarief van

€ 205,75

2.1.8

een particuliere urnennis voor een periode van 25 jaar een tarief van

€ 514,40

2.1.9

een particuliere urnennis voor een periode van 35 jaar een tarief van

€ 720,15

2.1.10

een particulier urnengraf voor een periode van 10 jaar een tarief van

€ 205,75

2.1.11

een particulier urnengraf voor een periode van 25 jaar een tarief van

€ 514,40

2.1.12

een particulier urnengraf voor een periode van 35 jaar een tarief van

€ 720,15

2.1.13

een particulier kindergraf tot 12 jaar voor een periode van 70 jaar een tarief van

€ -,-

2.2

Voor het verlengen van een uitsluitend recht op een graf of nis wordt geheven voor:

 

2.2.1

de verlenging van een dubbel particulier graf met 5 jaar een tarief van

€ 411,50

2.2.2

de verlenging van een dubbel particulier graf met 10 jaar een tarief van

€ 823,-

2.2.3

de verlenging van een enkel particulier graf met 5 jaar een tarief van

€ 205,75

2.2.4

de verlenging van een enkel particulier graf met 10 jaar een tarief van

€ 411,50

2.2.5

de verlenging van een particuliere urnennis met 5 jaar een tarief van

€ 103,-

2.2.6

de verlenging van een particuliere urnennis met 10 jaar een tarief van

€ 205,75

2.2.7

de verlenging van een particulier urnengraf met 5 jaar een tarief van

€ 103,-

2.2.8

de verlenging van een particulier urnengraf met 10 jaar een tarief van

€ 205,75

2.2.9

de verlenging van een particulier kindergraf met 5 jaar een tarief van

€ 103,-

2.2.10

de verlenging van een particulier kindergraf met 10 een tarief van

€ 205,75

Hoofdstuk 3 Gebruik Algemeen Gra

3.1

Voor het gebruik van een algemeen graf wordt geheven voor:

 

3.1.1

een algemeen graf voor een periode van 15 jaar een tarief van

€ 120,-

3.1.2.

een algemeen urnengraf voor een periode van 15 jaar een tarief van

€ 60,-

Hoofdstuk 4 Begraafplaatsonderhoud

4.1

Voor het algemene onderhoud van de begraafplaats wordt geheven voor:

 

4.1.1

een dubbel particulier graf voor een periode van 10 jaar een tarief van

€ 1.234,-

4.1.2

een dubbel particulier graf voor een periode van 25 jaar een tarief van

€ 3.085,-

4.1.3

een dubbel particulier graf voor een periode van 35 jaar een tarief van

€ 4.319,-

4.1.4

een enkel particulier graf voor een periode van 10 jaar een tarief van

€ 617,-

4.1.5

een enkel particulier graf voor een periode van 25 jaar een tarief van

€ 1.542,50

4.1.6

een enkel particulier graf voor een periode van 35 jaar een tarief van

€ 2.159,50

4.1.7

een particuliere urnennis voor een periode van 10 jaar een tarief van

€ 617,-

4.1.8

een particuliere urnennis voor een periode van 25 jaar een tarief van

€ 1.542,50

4.1.9

een particuliere urnennis voor een periode van 35 jaar een tarief van

€ 2.159,50

4.1.10

een particulier urnengraf voor een periode van 10 jaar een tarief van

€ 617,-

4.1.11

een particulier urnengraf voor een periode van 25 jaar een tarief van

€ 1.542,50

4.1.12

een particulier urnengraf voor een periode van 35 jaar) een tarief van

€ 2.159,50

4.1.13

een particulier kindergraf tot 12 jaar voor een periode van 70 jaar een tarief van

€ 1.079,-

4.2

Voor het algemene onderhoud van de begraafplaats wordt geheven bij :

 

4.2.1.

de verlenging van een dubbel particulier graf met 5 jaar een tarief van

€ 617,-

4.2.2

de verlenging van een dubbel particulier graf met 10 jaar een tarief van

€ 1.234,-

4.2.3

de verlenging van een enkel particulier graf met 5 jaar een tarief van

€ 308,50

4.2.4

de verlenging van een enkel particulier graf met 10 jaar een tarief van

€ 617,-

4.2.5

de verlenging van een particuliere urnennis met 5 jaar een tarief van

€ 308,50

4.2.6

de verlenging van een particuliere urnennis met 10 jaar een tarief van

€ 617,-

4.2.7

de verlenging van een particulier urnengraf met 5 jaar een tarief van

€ 308,50

4.2.8

de verlenging van een particulier urnengraf met 10 jaar een tarief van

€ 617,-

4.2.9

de verlenging van een particulier kindergraf met 5 jaar een tarief van

€ 154,25

4.2.10

de verlenging van een particulier kindergraf met 10 jaar een tarief van

€ 308,50

4.3

Voor het algemene onderhoud van de begraafplaats wordt geheven voor:

 

4.3.1.

een algemeen graf voor een periode van 15 jaar een tarief van

€ 925,-

4.3.2.

een algemeen urnengraf voor een periode van 15 jaar een tarief van

€ 925,-

4.4

Voor per 31 december 2020 bestaande, doorlopende afspraken wordt voor onderhoud per jaar, per begraaf laag een tarief geheven van

€ 62,-

4.4.1

In afwijking van artikel 4.4 wordt voor per 31 december 2020 bestaande lopende afspraken voor onderhoud van kindergraven voor een periode van maximaal 35 jaar per jaar een tarief per jaar geheven van

€ 31,-

Hoofdstuk 5 Specifieke diensten

5.1

Voor het opgraven van een overledene wordt een tarief geheven van

€ 1.133,-

5.1.1

Voor het opgraven van een overledene van 0 - 12 jaar, een tarief van

€ 566,50

5.2

Voor het schudden van een grafruimte wordt geheven voor:

 

5.2.1.

het schudden van de grafruimte zonder direct (her)begraven een tarief van

€ 1.133,-

5.2.2.

het schudden van een grafruimte in combinatie met het begraven van een recent overledene of her-begraving een tarief van

€ 566,50

5.3

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt een tarief geheven van

€ 114,-

5.4

Voor het klokluiden wordt een tarief geheven van

€ 71,-

5.5

Het verstrekken van een naamplaatje ten behoeve van een verzamelgraf

Gratis

Behorende bij raadsbesluit van gemeente Hoeksche Waard van 12 december 2023.

De griffier van gemeente Hoeksche Waard,

G. de Schipper-Tinga