Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van leges Eemsdelta 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges Eemsdelta 2024

De raad van de gemeente Eemsdelta,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

d.d. 14 november 2023,

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

BESLUIT

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges Eemsdelta 2024

Artikel 1. Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  Dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • 2.

  Jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • 3.

  Kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • 4.

  Maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • 5.

  Week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen omtrent inkomen of vermogen.

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 30 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 30 dagen na dagtekening van kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Vermindering of teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Een teruggaaf is een voorzienbare hardheid die zich bij toepassing van de verordening kan voordoen. Bij onvoorziene gevallen, kan de hardheidsclausule worden toegepast (artikel 63 AWR).

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, als de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of artikelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

 • 1.

  paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

 • 2.

  paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

 • 3.

  artikel 1.19 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

 • 4.

  artikel 1.27, onder a (verklaring omtrent het gedrag);

 • 5.

  artikel 1.33 (Wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11. Overgangsrecht

 • 1.

  De Legesverordening Eemsdelta 2023 van 21 december 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening Eemsdelta 2024.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 december 2023.

De raad van de gemeente Eemsdelta

B. Visser, T.G.C. Kramer-Klein,

Voorzitter Griffier

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Eemsdelta 2024

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Artikel 1.1 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap

1.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap als daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

 

 

a.

Maandag (09.00 – 16.30 uur)

504,40

 

b.

Dinsdag (09.00 en 09.30 uur) ingevolge art.4, 1e lid van de Wet van 23 april 1879, Stb. 72

0,00

 

c.

Dinsdag (10.00-16.30 uur)

504,40

 

d.

Woensdag tot en met vrijdag (09.00-16.30 uur)

504,40

 

e.

Zaterdag (09.00 – 16.00 uur)

769,65

2.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap als daarbij geen gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

 

 

a.

Maandag tot en met vrijdag (09.00 – 16.30 uur)

95,95

3.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op andere uren dan genoemd in artikel 1.1. onder 1a t/m 1d tot 20.30 uur op een andere eenmalig aangewezen locatie.

550,00

Artikel 1.2 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

1.

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk als daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

 

 

a.

Maandag tot en met vrijdag (09.00 – 16.30 uur)

504,40

 

b.

Zaterdag (09.00 – 16.00 uur)

769,65

2.

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk als daarbij geen gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

 

 

a.

Maandag tot en met vrijdag (09.00 – 16.30 uur)

56,10

Artikel 1.3 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in bijzonder huis

Het tarief genoemd in artikel 1.1 wordt, voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek, verhoogd met:

95,95

Artikel 1.4 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in bijzonder huis

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

183,20

Artikel 1.5 Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag:

 

 

a.

als beëdiging bij de rechtbank al heeft plaatsgevonden:

191,75

b.

als beëdiging bij de rechtbank nog niet heeft plaatsgevonden:

287,80

Artikel 1.6 Gereserveerd

Artikel 1.7 Annuleren of wijzigen datum

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk te annuleren of te wijzigen binnen een periode van veertien dagen voorafgaand aan die gereserveerde datum:

282,40

Artikel 1.8 Trouwboekje of partnerschapsboekje

Het tarief bedraagt voor:

 

 

a.

het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje in een normale uitvoering

15,05

b.

het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering

27,50

c.

het verstrekken van een duplicaat trouwboekje of partnerschapsboekje

31,25

d.

het bijschrijven van een kind in een trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering

3,75

e.

een kerkelijke bijschrijving in een trouwboekje of partnerschapsboekje in een luxe uitvoering

5,40

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Artikel 1.9 Paspoorten of andere reisdocumenten

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 

 

a.

een nationaal paspoort:

 

 

 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,85

*

 

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,85

*

b.

een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel a (zakenpaspoort):

 

 

 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,85

*

 

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,85

*

c.

een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

 

 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,85

*

 

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,85

*

d.

een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

58,85

*

Artikel 1.10 Nederlandse identiteitskaart

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 

 

a.

een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

 

1.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

70,35

*

 

2.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

37,95

*

b.

een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

34,25

*

Artikel 1.11 Modaliteiten

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

a.

voor de versnelde uitreiking van een in de artikelen 1.9 en 1.10 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die artikelen genoemde bedragen:

53,00

*

b.

voor het bezorgen van een in de artikelen 1.9 en 1.10 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de artikelen 1.9 en 1.10 en onder a genoemde bedragen:

16,70

*

* Dit is het maximumtarief vanaf 1 januari 2023.

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Artikel 1.12 Rijbewijzen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

48,15

*

Artikel 1.13 Modaliteiten

1.

Het tarief genoemd in artikel 1.12 wordt:

 

 

 

a.

bij een spoedlevering vermeerderd met

34,10

**

* Dit is vanaf 1 juli 2023 het maximumtarief van € 34,95, vermeerderd met het rijkskostendeel van € 13,20.

** Let op: het rijkskostendeel van de verhoging bedraagt sinds 1 januari 2013 € 34,10.

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Artikel 1.14 Definities

1.

Voor de toepassing van artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

2.

Voor de toepassing van artikel 1.16 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 

 

Artikel 1.15 Gereserveerd

Artikel 1.16 Gereserveerd

Artikel 1.17 Schriftelijke verstrekking

In afwijking van de artikelen 1.15 en 1.16 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

7,50

*

Artikel 1.18 Op verzoek doornemen basisregistratie personen

1.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek aanvraag doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

32,90

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

* Dit is het maximumtarief.

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

Artikel 1.19 Afschriften van bestuursstukken

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een afschrift van de gemeentebegroting, gemeenterekening met toelichting, de kadernota, stukken behorende bij een raadsvergadering, Algemene Plaatselijke Verordening, overige verordeningen, bestemmingsplannen of Welstandsnota, per pagina:

 

 

a.

Zwart-wit, enkelzijdig A4 formaat

0,05

*

b.

Zwart-wit, dubbelzijdig A4 formaat

0,10

*

c.

Kleur, enkelzijdig A4-formaat

0,20

*

d.

Kleur, dubbelzijdig A4-formaat

0,40

*

e.

Zwart-wit, enkelzijdig A3-formaat

0,10

*

f.

Zwart-wit, dubbelzijdig A3-formaat

0,20

*

g.

Kleur, enkelzijdig A3-formaat

0,40

*

h.

Kleur, dubbelzijdig A3-formaat

0,80

*

Artikel 1.20 Abonnement op bestuursstukken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op:

 

 

a.

de verslagen van de raadsvergaderingen

127,90

b.

de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

127,90

* Dit is het maximumtarief.

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

Artikel 1.21 Plan- of kaartinformatie

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kopie van een ruimtelijk plan of deel daarvan, zoals omgevingsvisie, omgevingsplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in artikel 1.22, onderdeel b, per pagina:

 

 

a.

Zwart-wit, enkelzijdig A4 formaat

0,05

*

b.

Zwart-wit, dubbelzijdig A4 formaat

0,10

*

c.

Kleur, enkelzijdig A4-formaat

0,20

*

d.

Kleur, dubbelzijdig A4-formaat

0,40

*

e.

Zwart-wit, enkelzijdig A3-formaat

0,10

*

f.

Zwart-wit, dubbelzijdig A3-formaat

0,20

*

g.

Kleur, enkelzijdig A3-formaat

0,40

*

h.

Kleur, dubbelzijdig A3-formaat

0,80

*

i.

in formaat A2

8,15

j.

in formaat A1

11,85

k.

in formaat A0

15,45

l.

in digitale vorm

2,65

Artikel 1.22 Informatie uit registers

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of een uittreksel uit:

 

 

a.

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

15,15

b.

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

15,15

c.

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

15,15

d.

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

15,15

Artikel 1.23 Overige Informatie

a.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van informatie ten behoeve van taxatieopdrachten, per aanvraag

117,30

b.

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

15,15

c.

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van een afschrift uit de kadastrale massale output

15,15

d.

het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in het gemeentelijke kadaster voor iedere daaraan bestede periode van vijf minuten

15,15

e.

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

15,15

* Dit is het maximumtarief.

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

Artikel 1.24 Gemeentegarantie

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

a.

tot het verstrekken van een gemeentegarantie:

0,00

b.

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening:

329,00

*

Artikel 1.25 Overige publiekszaken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

a.

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

42,55

b.

tot het legaliseren van een handtekening

15,30

c.

Tot het waarmerken van een fotokopie

15,30

d.

Tot het verkrijgen van een verklaring van Nederlanderschap

15,30

e.

Voor het ter legalisatie opzenden van een stuk

15,30

* Dit is het maximumtarief vanaf 1 maart 2016.

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

Artikel 1.26 Naspeuringen in gemeentearchief

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

 

33,00

Artikel 1.27 Afschrift of uittreksel uit gemeentearchief

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk:

 

6,00

Artikel 1.28 Gereserveerd

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

Artikel 1.29 Huisvestingswet 2014

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

1.

het verstrekken van opgaven van verleende vergunningen tot het in gebruik nemen van woongelegenheid, wanneer deze wordt verstrekt:

 

 

 

-

eenmaal per week, per jaar

74,25

 

-

eenmaal per maand, per jaar

45,30

 

-

eenmaal per kwartaal, per jaar

26,85

2.

een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

222,00

3.

indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014

222,00

Artikel 1.30 Leegstandwet

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

 

a.

een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

89,15

 

b.

om verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

20,70

2.

Als aanvragen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die onderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven. Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.

 

 

Artikel 1.31 Wet op de kansspelen

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

 

a.

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

58,15

 

b.

voor een periode van twaalf maanden of meer voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

58,15

 

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

34,00

*

 

c.

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

226,50

*

 

d.

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

226,50

*

 

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

136,00

*

2.

Het eerste lid, onderdelen a en b, is van overeenkomstige toepassing als de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd respectievelijk verhoogd worden.

 

 

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

7,40

*

4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene plaatselijke verordening

18,75

* Dit is het maximumtarief.

 

 

Artikel 1.32 Telecommunicatiewet

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

 

 

 

a.

voor tracés tot en met een lengte van 10 meter

172,75

 

b.

voor tracés met een lengte van 10 tot en met 50 meter

411,80

 

c.

voor tracés met een lengte van meer dan 50 meter wordt het tarief onder b per 100 meter of een gedeelte daarvan verhoogd met

99,00

 

d.

voor een montagegat c.q. lasgat met een oppervlakte van minder dan 2 m2

172,75

 

e.

voor een montagegat c.q. lasgat met een oppervlakte van 2 m2 of meer

411,80

 

f.

als met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

99,00

 

g.

als de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met

99,00

2.

Het tarief genoemd onder a t/m e wordt verminderd met 50% indien:

 

 

 

-

op een aanvraag afwijzend wordt beschikt,

 

 

 

-

een aanvraag wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing is genomen,

 

 

 

-

een aanvraag buiten behandeling wordt gesteld.

 

 

3.

In afwijking van de onder 1 genoemde tarieven bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een, na aanvang of gereedkomen van de werkzaamheden, ingediende melding 200% van de leges zoals deze op grond van de melding geheven zouden zijn bij een vooraf ingediende aanvraag.

 

 

 

Artikel 1.33 Wegenverkeerswetgeving

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

a.

een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

49,15

b.

een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

48,85

c.

Medische beoordeling voor aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart of herkeuring als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

124,00

d.

verstrekking van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

21,95

e.

verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het BABW zonder medische herkeuring of een aanvraag tot het verstrekken van een duplicaat van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het BABW

21,95

f.

tot het verkrijgen en het voor de eerste keer laten aanbrengen van een gehandicaptenparkeerplaats voor particulieren per particulier

250,00

g.

Tot het wijzigen van het kenteken bij een bestaande gehandicaptenparkeerplaats voor particulieren per particulier

50,00

h.

Tot het wijzigen van de ontheffing als genoemd onder a en b wegens het wijzigen van het kenteken van het motorvoertuig van de houder van de ontheffing

15,45

i.

Tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, inzake:

 

 

 

-

Inrijverbod bord C1

12,70

 

-

Parkeerverbod bord E1

12,70

Artikel 1.33a Verkeerstellingen etc.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

 

a.

Het beschikbaar stellen van gegevens van beschikbaar zijnde verkeerstellingen

 

 

 

1.

op verzoek van politie

0,00

 

2.

op verzoek van burgers i.v.m. overlastklachten

0,00

 

3.

op verzoek van (semi)overheid

0,00

 

4.

op verzoek van commerciële bedrijven

233,30

b.

het doen van verkeerstellingen bedraagt:

 

 

 

1.

op verzoek van politie

0,00

 

2.

op verzoek van burgers i.v.m. overlastklachten

0,00

 

3.

op verzoek van (semi)overheid binnen de gemeente

466,75

 

4.

op verzoek van (semi)overheid buiten de gemeente

933,55

 

5.

op verzoek van commerciële bedrijven

933,55

c.

voor het verstrekken van inlichtingen betreffende plaats gehad hebbende aanrijdingen en andere ongevallen per inlichting

14,50

Paragraaf 1.10 Diversen

Artikel 1.34 Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

a.

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

7,95

b.

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

18,75

c.

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

14,70

d.

kopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

 

1.

Zwart-wit, enkelzijdig A4 formaat

0,05

*

 

2.

Zwart-wit, dubbelzijdig A4 formaat

0,10

*

 

3.

Kleur, enkelzijdig A4-formaat

0,20

*

 

4.

Kleur, dubbelzijdig A4-formaat

0,40

*

 

5.

Zwart-wit, enkelzijdig A3-formaat

0,10

*

 

6.

Zwart-wit, dubbelzijdig A3-formaat

0,20

*

 

7.

Kleur, enkelzijdig A3-formaat

0,40

*

 

8.

Kleur, dubbelzijdig A3-formaat

0,80

*

 

9.

in formaat A2

8,15

 

10.

in formaat A1

11,85

 

11.

in formaat A0

15,45

 

12.

in digitale vorm

2,65

e.

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een foto van de Beeldbank per foto in oorspronkelijk formaat

7,80

f.

Tot het verstrekken van een digitaal bestand van uitsnede van een digitale kaart, per bestand via e-mail, op eigen usb-stick, op CD Rom of DVD

8,15

g.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kadastraal gegeven

10,45

Artikel 1.35 Diverse vergunningen of beschikkingen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

a.

tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

18,55

b.

Tot het verkrijgen van een vaststelling van hogere grenswaarde(n) op grond van de hoofstukken V (zones rond industrieterreinen), VI (zones langs wegen) en VII (zones langs spoor-, tram- en metrowegen) van de Wet geluidhinder

862,30

* Dit is het maximumtarief.

HOOFDSTUK 2 DIENSTVERLENING EN BESLUITEN IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Artikel 2.1 Definities

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 

-

Binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 

-

Binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet.

 

-

Informatieverzoek: het gaat hierbij om feitelijke informatie, bijvoorbeeld documenten voor een bezwaarschrift-dossier of informatie naar aanleiding van een klacht. Een informatieverzoek is informatie bij de gemeente opvragen. Er volgt geen formele procedure, maar alleen een direct antwoord aan de vrager.

 

-

Principeplan toetsen: bij een niet complexe afwijking van het bestemmingsplan wordt het plan direct getoetst aan regels en beleid. De initiatiefnemer krijgt daarna ofwel het advies om een vergunning aan te vragen of de mededeling dat het plan in deze vorm niet uitgevoerd kan worden en eventueel aangepast moet worden.

 

-

Intaketafel: snelle beoordeling op wenselijkheid op hoofdlijnen van een initiatief. De belangrijkste vraag hierbij is: Past het plan binnen de visie van de gemeente Eemsdelta en draagt het plan bij aan de gemeente Eemsdelta.

 

-

Overlegtafel: verkrijgen van een indicatie of het initiatief past in de regelgeving en het overheidsbeleid over de fysieke leefomgeving, waaronder de visie van de gemeente en andere overheidsinstanties, en kansrijk is om verder te ontwikkelen.

 

-

Omgevingstafel: richt zich op afstemming met en begeleiding van de initiatiefnemer bij het opstellen van een ontwerp voor het initiatief op basis van de uitkomsten van de verkenningsfase. In deze fase worden belangrijke keuzes gemaakt ten aanzien van ontwerp en inpassing van het initiatief, daartoe worden ketenpartners en (andere) belanghebbenden nauw betrokken in het proces (intern en extern).

4.

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ betreffen de in die omschrijving:

 

-

onder a genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567;

 

-

onder b bedoelde bouwkosten de kosten voor de fysieke realisatie (het bouwen) van het bouwwerk;

 

 

-

onder c bedoelde prijs de prijs exclusief omzetbelasting.

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a.

omgevingsoverleg;

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

Artikel 2.3 Bepalen tarief

1.

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Paragraaf 2.2 Voorfase

Artikel 2.4 Omgevingsoverleg/beoordeling conceptaanvraag

1.

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

 

 

 

a.

voor een eerste overleg (Intaketafel)

0,00

 

b.

voor elk volgend overleg (Overlegtafel en/of Omgevingstafel)

219,35

2.

De op grond van het eerste lid verschuldigde leges worden verhoogd met de werkelijke kosten van de in te schakelen externe adviseur(s)

Op basis van begroting

3.

Indien direct een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend waarbij bij toetsing het omgevingsoverleg noodzakelijk wordt geacht, zullen deze kosten conform lid 1 en 2 in rekening worden gebracht en kan er geen aanspraak gemaakt worden op de vermindering van artikel 2.52.

 

4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag

219,35

 

Om beoordeling van een conceptaanvraag in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Omgevingswet vergunbaar is, dan wel de bereidheid om aan een initiatief in beginsel planologische medewerking te verlenen.

Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een op basis van een eerder ingediend conceptaanvraag in behandeling wordt genomen, en deze conceptaanvraag niet is verworpen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.

 

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel) 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

 

 

a.

indien de bouwkosten minder dan € 50.000 bedragen:

 

2,00%

 

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

109,67

 

b.

indien de bouwkosten € 50.000 tot € 500.000 bedragen:

 

1,87%

 

 

van de bouwkosten;

 

 

 

c.

indien de bouwkosten € 50o.000 tot € 2.500.000 bedragen:

 

1,63%

 

 

van de bouwkosten;

 

 

 

d.

Indien de bouwkosten € 2.500.000 tot € 4.000.000 bedragen:

 

1,52%

 

 

van de bouwkosten;

 

 

 

e.

indien de bouwkosten € 4.000.000 of meer bedragen:

 

1,46%

 

 

van de bouwkosten

 

 

2.

Het tarief, genoemd in lid 1 wordt verhoogd met (gevolgklasse 2+3)

 

20,00%

3.

Het tarief, genoemd in lid 1 wordt verhoogd met een bedrag van (zie 2.62)

75,00

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel) 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

 

 

 

1.

als de bouwactiviteit plaatsvindt op een bodemgevoelige locatie en de toelaatbare kwaliteit van de bodem moet worden beoordeeld, verhoogd met de werkelijke kosten van de in te schakelen externe adviseur(s)

Op basis van begroting

 

2.

als moet worden beoordeeld of de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- en dorpsgezicht, verhoogd met:

1.508,01

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

959,64

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een buitenplanse omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1 lid 1 sub a Omgevingswet juncto 7.207b lid 2 Omgevingsregeling

603,20

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag waar de uniforme uitgebreide voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) op van toepassing is tot een buitenplanse omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1 lid 1 sub a Omgevingswet juncto 7.207b lid 2 Omgevingsregeling.

Het tarief heeft betrekking op de te voeren procedure, de vereiste motivering voor een goede fysieke leefomgeving ten behoeve van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit conform digitale vereisten.

4.864,45

Indien er nadere onderzoeken dienen te worden uitgevoerd welke redelijkerwijs niet als standaard binnen een buitenplanse omgevingsplanactiviteit gebracht kunnen worden, zoals veldonderzoeken, wordt het tarief verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Op basis van begroting

Als de aanvrager, in overleg met de gemeente, zelf zorgdraagt voor een motivering voor een goede fysieke leefomgeving behorende bij een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (opgesteld door een deskundig bureau), bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een meervoudige aanvraag tot een buitenplanse omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1 lid 1 sub a Omgevingswet juncto 7.207b lid 2 Omgevingsregeling.

1.864,45

d.

Indien een begroting, als bedoeld in subonderdeel c onder 3 van artikel 2.6, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit

301,60

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht

767,71

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit

1.864,45