Verordening op de heffing en de invordering van leges Helmond 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m 08-01-2024

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges Helmond 2024

De raad van de gemeente Helmond;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 september 2023,

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid , en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges Helmond 2024 in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (Legesverordening Helmond 2024);

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • c.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 • d.

  maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • e.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • f.

  gemeentelijke bestuursorganen: de gemeenteraad, het college (van burgemeester en wethouders) en de burgemeester zoals omschreven in de Gemeentewet.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a)

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b)

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c)

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioen, lijfrenten, wachtgelden of andere (periodieke) uitkeringen;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  beschikkingen of afschriften daarvan, betrekking hebbende op de uitvoering van rechtspositieregelingen voor het gemeentepersoneel;

 • d.

  beschikkingen of afschriften daarvan, houdende de beslissing op een verzoek om gemeentelijke subsidie;

 • e.

  de diensten, andere dan die genoemd onder Hoofdstuk 2 en artikel 1.35 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, in het openbaar belang aangevraagd door openbare besturen, ambtenaren of instellingen;

 • f.

  het verstrekken van een door het college te bepalen aantal exemplaren van het verslag van de handelingen van de gemeenteraad met inbegrip van de bijlagen, voor zover verstrekt aan in de raad van deze gemeente vertegenwoordigde groeperingen;

 • g.

  het ten behoeve van een civiele procedure verstrekken van een afschrift uit de Basisregistratie Personen voor één persoon met extra vermeldingen zoals burgerlijke staat, nationaliteit, datum aanvang adreshouding e.d. onder voorwaarde dat belanghebbende in het bezit is van een zogenaamde toevoegingsbewijs, waarop de eigen bijdrage overeenkomt met het ten hoogste het minimumbedrag om in aanmerking te komen voor het recht op rechtsbijstand;

 • h.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdelingen 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • i.

  huisartsen en verloskundigen, gevestigd of werkzaam in Helmond, uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van hun beroep in noodgevallen, voor een parkeerontheffing als bedoeld in artikel 1.33, onder 1.1 van de tarieventabel.

 • j.

  hulpdiensten en storingsdiensten (van algemeen belang), uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van hun beroep, voor een parkeerontheffing als bedoeld in artikel 1.33, onder 1.1 van de tarieventabel voor zover deze bedoeld is om toegang te krijgen tot het voetgangersgebied.

 • k.

  diensten, genoemd onder Hoofdstuk 1, artikel 1.1, onder c van de tarieventabel.

  Dit uitsluitend onder de volgende voorwaarden:

  • -

   op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00-18.00 uur in het kasteel, museum Boscotondo of in de Stadswinkel;

  • -

   beiden dienen woonachtig zijn in Helmond; én

  • -

   beiden dienen een inkomensverklaring te kunnen overleggen, dat zij een inkomen hebben tot maximaal 120% van het bestaansminimum. Deze kan (al dan niet op eigen verzoek) worden opgevraagd bij Senzer of bij het sociaal domein.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in het geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen dertig dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen dertig dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, als de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of artikelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • 3.

   artikel 1.17, onder a en b (verstrekkingen uit Basisregistratie Personen met behulp van alternatieve media of schriftelijk);

  • 4.

   artikel 1.25, onder a (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   artikel 1.25, onder e tot en met k (akten burgerlijke stand);

  • 6.

   artikel 1.31 (Wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

De Legesverordening Helmond 2023, vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2022, laatstelijk gewijzigd bij collegebesluit van 27 juni 2023, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 2. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening Helmond 2024

Ondertekening

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 7 november 2023.

De raad voornoemd,

de voorzitter

de griffier

Tarieventabel bij Legesverordening Helmond 2024

Hoofdstuk 1 Algemene Dienstverlening

Paragraaf 1.1 Burgerlijke Stand

 

Artikel 1.1 Huwelijksvoltrekking, registratie partnerschap of omzetting

 
 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

 

a.

op maandagochtend in een door de gemeente Helmond aangewezen vergaderzaal in Boscotondo, Fans Joseph van Thielpark 1 zonder voorzieningen

€ 187,00

b.

in het Elkerliek Ziekenhuis Wesselmanlaan 25, Helmond als medische omstandigheden een huwelijk daar noodzakelijk maken

€ 163,00

c.

in een door de Gemeente Helmond als Huis der gemeente aangewezen trouwlocatie, exclusief de kosten van de locatie

€ 430,00

d.

Het onder c. genoemd tarief wordt, indien de huwelijksvoltrekking, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk plaats heeft buiten de normale werkdagen en tijden, zijnde maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur , verhoogd met:

€ 187,00

e.

Indien het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk plaats heeft aan de balie van de Stadswinkel tijdens de normale openingstijden van de Stadswinkel bedraagt het tarief

€ 81,10

 

Artikel 1.2 (gereserveerd)

 
 

Artikel 1.3 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in bijzonder huis

 
 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 163,00

 

Artikel 1.4 Diensten in relatie tot huwelijken e.d.

 
 

Artikel 1.4 Diensten in relatie tot huwelijken e.d.

 
 

Het tarief bedraagt voor het doen van een melding van een voorgenomen huwelijk of registratie van het partnerschap, indien dit fysiek aan de balie van de Stadswinkel plaatsvindt

€ 39,00

 

Artikel 1.5 Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag

€ 430,00

 

Artikel 1.6 Beschikbaar stellen getuige door gemeente

 
 

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige

€ 55,70

 

Artikel 1.7 Annuleren of wijzigen datum

 

a.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot annulering van een gepland huwelijk of registratie van een partnerschap bedraagt het tarief:

 

1

tot 1 maand voor de huwelijksdatum of registratiedatum

€ 92,70

2

binnen 1 maand voor de huwelijksdatum of registratiedatum

€ 185,00

3

indien het huisbezoek van de Babs heeft plaatsgevonden

€ 247,00

b.

Indien de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap dan wel de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, ongeacht de oorzaak, wordt verzet, of indien er een mutatie van getuige(n) plaatsvindt: bedraagt het tarief voor het aanbrengen van deze wijziging:

€ 24,70

c.

Indien een huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap dan wel de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, als bedoeld in artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand, ongeacht de oorzaak wordt geannuleerd, bedraagt het tarief voor de werkzaamheden die daarmee gepaard gaan:

€ 46,40

 

Artikel 1.8 Trouwboekje of partnerschapsboekje

 
 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje, partnerschapsboekje of duplicaat daarvan

€ 39,00

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

Artikel 1.9 Paspoorten of andere reisdocumenten

 
 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 

a.

een nationaal paspoort:

 

1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

b.

een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel a.1 (zakenpaspoort):

 

1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

c.

een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

d.

een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

€ 58,85

 

Artikel 1.10 Nederlandse Identiteitskaart

 
 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 

a.

een Nederlandse identiteitskaart:

 

1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 70,35

2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 37,95

b.

een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 34,25

Artikel 1.11 Modaliteiten

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

a.

voor de versnelde uitreiking van een in de artikelen 1.9 en 1.10 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die artikelen genoemde bedragen:

€ 53,00

b.

voor het bezorgen van een in de artikelen 1.9 en 1.10 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de artikelen 1.9 en 1.10 en onder a genoemde bedragen:

gratis

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

 

Artikel 1.12 Rijbewijzen

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

€ 48,15

 

Artikel 1.13 Modaliteiten

 

1.13

De tarief genoemd in onderdeel 1.12 wordt bij spoedlevering verhoogd met:

€ 34,10

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de Basisregistratie Personen

 

Artikel 1.14 Definities

 

1.14.1

Voor de toepassing van artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor de Basisregistratie Personen moet worden geraadpleegd.

 

1.14.2

Voor de toepassing van artikel 1.16 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen

 
 

Artikel 1.15 Verstrekkingen van gegevens uit de basisregistratie personen

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 12,20

b.

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1

voor 25 verstrekkingen

€ 281,00

2

voor 50 verstrekkingen

€ 530,00

3

voor 100 verstrekkingen

€ 942,00

4

voor 500 verstrekkingen

€ 4.151,00

5

voor 1.000 verstrekkingen

€ 7.149,00

6

voor 5.000 verstrekkingen

€ 29.670,00

7

voor 10.000 verstrekkingen

€ 41.527,00

c.

tot het afsluiten van een abonnement op het wekelijks verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente, per verstrekking

€ 2,80

d.

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200):

€ 12,20

 

Artikel 1.16 Verstrekken van aangehaakte gegevens

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 12,20

b.

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1

voor 25 verstrekkingen

€ 281,00

2

voor 50 verstrekkingen

€ 530,00

3

voor 100 verstrekkingen

€ 942,00

4

voor 500 verstrekkingen

€ 4.151,00

5

voor 1.000 verstrekkingen

€ 7.149,00

6

voor 5.000 verstrekkingen

€ 29.670,00

7

voor 10.000 verstrekkingen

€ 41.527,00

 

 

Artikel 1.17 Verstrekking gegevens op basis van het Besluit BRP

 

a.

In afwijking van de artikelen 1.15 en 1.16 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

€ 2,80

b.

In afwijking van de artikelen 1.15 en 1.16 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 27,20

 

Artikel 1.18 Verstrekken lijsten BRP

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verstrekken van lijsten met gegevens, welke verkregen zijn op basis van de door de aanvrager opgegeven selectiecriteria, waarvoor de Basisregistratie Personen dient te worden doorlopen:

€ 191,00

Voor elke persoon ter zake waarvan de gegevens worden verstrekt te verhogen met:

€ 0,85

b.

tot het verstrekken van lijsten met gegevens, zover de verstrekking niet meer inhoudt dan hetgeen is vermeld in artikel 3.9, lid 4, van de Wet Basisregistratie Personen welke verkregen zijn op basis van de door de aanvrager opgegeven selectiecriteria, waarvoor de Basisregistratie Personen dient te worden doorlopen:

€ 191,00

Voor elke persoon ter zake waarvan gegevens worden verstrekt te verhogen met:

€ 0,15

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken 

 

Artikel 1.19 Exemplaar bestuursstukken en gemeentelijke regelingen

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.19.1

een exemplaar van de programmabegroting, of daarbij behorende bijlagen en toelichtingen

gratis

1.19.2

een exemplaar van de gemeenterekening met bijbehorende toelichting en de daarbij behorende bijlagen, het investeringsprogramma, de bestuursrapportage en voorjaarsnota

gratis

1.19.3

een exemplaar van een gemeentelijke regeling (inclusief toelichting)

gratis

 

Artikel 1.20 Abonnementen op bestuursstukken

 

1.20

Het tarief voor een jaarabonnement op de openbare besluitenlijsten van vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders bedraagt

€ 48,40

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

 

Artikel 1.21 Raadplegen kadastrale gegevens

 

a.

Het tarief bedraagt voor het verlenen van bijstand bij het raadplegen van kadastrale gegevens voor elk kwartier of gedeelte daarvan

€ 26,50

b.

Vermeerderd met het tarief voor het raadplegen van online informatie via de kadastrale balie van de actuele gegevens dat het Kadaster in rekening brengt

 

c.

Indien het gaat om administratieve kadastrale informatie vanuit het gemeentelijke kadastrale bestand vermeerderd met 75% van het tarief vastgesteld door het Kadaster

 
 

Artikel 1.22 Objectgegevens belastingen

 
 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van gegevens uit de gemeentelijke belastingadministratie, per belastingobject

€ 6,80

 

Artikel 1.23 Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)

 

a.

Het tarief bedraagt voor het verlenen van bijstand bij het vervaardigen van kopieën uit het gemeentelijk register Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)

gratis

b.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gewaarmerkte verklaring van gegevens uit het gemeentelijk register Wkpb

gratis

  Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

 

Artikel 1.24 Gemeentegarantie

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde geldlening (borgstelling gemeentegarantie)

€ 71,80

 

Artikel 1.25 Overige publiekszaken

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag natuurlijke personen

€ 41,35

b.

tot het verstrekken van een legalisatie van een handtekening of het waarmerken van een foto

€ 11,60

c.

tot het verstrekken van een legalisatie van twee of meer handtekeningen of waarmerken van twee of meer foto’s van dezelfde persoon en voor het hetzelfde geval

€ 23,20

d.

tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap, dat niet is bestemd om te dienen als reisdocument

€ 16,60

e.

een afschrift van een akte van de burgerlijke stand

€ 16,60

f.

een uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap of van overlijden

€ 16,60

g.

een verklaring van huwelijksbevoegdheid

€ 29,00

h.

een bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

€ 16,60

i.

voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

€ 16,60

j.

voor een meertalig modelformulier van een onder e, f, h en i genoemd stuk

€ 16,60

k.

voor een meertalig modelformulier van een onder g genoemd stuk

€ 22,30

l.

tot het waarmerken van een afschrift of een kopie van een stuk, voor zover daarvoor niet elders in deze verordening met bijbehorende tarieventabel of in een andere wettelijke regeling een ander tarief geldt

€ 11,60

 
 
 
 

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

 

Artikel 1.26 Raadplegen archieven gemeente

 
 

Voor het verlenen van ambtelijke bijstand bij het raadplegen van gemeentelijke archieven (m.u.v. bouwvergunningdossiers, zie 1.38) voor elk kwartier of gedeelte daarvan bedraagt het tarief

(n.b. dit geldt niet voor toezending van bescheiden welke in de Stadswinkel worden aangevraagd, doch niet ter plaatse leverbaar zijn, zoals groot formaat tekeningen)

€ 26,50

 

Artikel 1.27 (gereserveerd)

 
 

Artikel 1.28 (gereserveerd)

 

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

 

Artikel 1.29 Huisvestingswet 2014

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

1.

indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014 en artikel 6 van de vigerende Huisvestingsverordening Helmond: Het bepaalde in dit artikellid is niet van toepassing op statushouders.

€ 45,00

2.

Voor degene aan wie het recht als bedoeld onder 1. in rekening is gebracht bestaat aanspraak op teruggaaf van de leges, indien het verzoek van de woningzoekende leidt tot het verkrijgen van een urgentiebeschikking.

 
 

Artikel 1.30 Leegstandwet

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

€ 55,80

b.

verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet:

€ 55,80

2.

Als aanvragen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die onderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

 
 

Artikel 1.31 Wet op de kansspelen

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen: (jo. artikel 2.3.3.3 APV Helmond 2020):

 

a.

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

€ 226,50

b.

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

€ 90,50

c.

vermeerderd met het product van het aantal kansspelautomaten, waarvoor een vergunning geldt en een bedrag van

€ 136,00

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 79,00

 
 
 

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren of doen exploiteren van een kansspelautomatenhal als bedoeld in artikel 2.3.3.6, eerste lid APV Helmond 2020

€ 294,00

4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding tot het bijschrijven van leidinggevende(n) op het aanhangsel bij een vergunning als bedoeld in artikel 1.31.3

€ 147,00

 

Artikel 1.32 Telecommunicatiewet

 

1.

Voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet en hoofdstuk 3 van de Verordening ondergrondse infrastructuur Helmond 2014, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a. bij een sleuflengte < 100 m1 en een lasgat/montagegat > 2 m2

€ 213,97

b. bij een sleuflengte ≥ 100 m1

€ 427,95

- binnen de bebouwde kom te verhogen met een bedrag per m1 sleuflengte

€ 2,06

- buiten de bebouwde kom te verhogen met een bedrag per m1 sleuflengte:

tot 2000 m1

€ 1,46

van 2000 tot 10.000 m1

€ 0,86

c. vanaf 10.000 m1 wordt een begroting opgesteld van de kosten voor de te voeren procedure (zijnde vergunningverlening, voorbereiding en toezicht). Deze kosten inclusief onderbouwing worden, voorafgaand aan de aanvraagbehandeling schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager. Indien een begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

Artikel 1.33 Wegenverkeerswetgeving

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.1

tot een verlenging van of een vernieuwing van een ontheffing of vergunning op grond van de Wegenverkeerswet, het Wegenverkeersreglement, Regeling voertuigen (artikel 9.1), APV Helmond 2020 (parkeren grote voertuigen: artikel 5.1.7, derde lid) of het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

€ 34,60

1.1.a

Bij het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor wat betreft bord G07zb (zonebord) van bijlage I, jo. artikel 66 van dat reglement, anders dan voor het bereiken van een eigen, binnen dat gebied gelegen parkeergelegenheid, dit bedrag te verhogen per maand looptijd, afgerond naar boven op hele maanden, met:

€ 28,60

1.1.b

Bij het verkrijgen van een ontheffing voor aangewezen parkeerplaatsen in het gebied als bedoeld in het vigerende Uitvoeringsbesluit betaald- en vergunninghoudersparkeren Helmond, dit bedrag te verhogen per aanvraag, niet zijnde een verlenging of vernieuwing, met:

€ 364,00

1.1.c

Bij het verkrijgen van een ontheffing voor aangewezen parkeerplaatsen in het gebied als bedoeld in het vigerende Uitvoeringsbesluit betaald- en vergunninghoudersparkeren Helmond, dit bedrag te verhogen per maand looptijd, afgerond naar boven op hele maanden, met:

€ 82,60

1.2.a

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor wat betreft bord G07zb (zonebord) en C01 (gesloten verklaring) van bijlage I, jo. artikel 66 van dat reglement voor taxi’s en waardetransporten

gratis

1.2.b

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor wat betreft bord G07zb (zonebord) en C01 (gesloten verklaring) van bijlage I, jo. artikel 66 van dat reglement voor marktkooplieden en kermisexploitanten

gratis

 
 
 

2.1

Gehandicaptenparkeren

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):

 

2.1.a

bij een geldigheidsduur van één jaar of korter

€ 31,60

2.1.b

bij een geldigheidsduur van langer dan één jaar

€ 47,50

2.2

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart, als bedoeld onder 1.33.2.1 na vermissing van een eerder afgegeven document, voor het verstrekken van een duplicaat

€ 11,20

Gehandicaptenparkeerplaats:

Het tarief bedraagt:

3.1

Voor het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, inclusief de kosten die voortvloeien uit de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

€ 235,00

3.2

voor het vervangen van het kentekenonderbord bij een gehandicaptenparkeerplaats

€ 55,60

3.3

voor het verplaatsen van een bestaande gehandicaptenparkeerplaats op kenteken naar een nieuwe locatie.

€ 235,00

3.4

De aanvrager heeft recht op restitutie van de door de gemeente in rekening gebrachte kosten, als bedoeld in de artikelen 1.33.3.1 en 1.33.3.3, voor zover het benodigde verkeersbesluit dat noodzakelijk is om de gehandicaptenparkeerplaats rechtsgeldig te kunnen effectueren niet wordt genomen of na te zijn genomen in rechte met succes door een derde partij wordt aangevochten.

 

  Paragraaf 1.10 Diversen

 

Artikel 1.34 Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1

andere dan met name in deze tabel of in een andere wettelijke regeling genoemde afdrukken uit analoge bestanden (kopieën), digitale tekst-bestanden (prints) alsmede bouwvergunningtekeningen uit digitale of analoge bestanden, formaat A4 of A3, eerste 10 stuks gratis, bij meerdere exemplaren:

 

a

per stuk zwart-wit, enkelzijdig

€ 0,05

b

per stuk zwart-wit, dubbelzijdig

€ 0,10

c

per stuk kleur, enkelzijdig

€ 0,20

d

per stuk kleur, dubbelzijdig

€ 0,40

e

A0, A1, A2, per stuk

€ 3,70

2

afdrukken uit digitale tekeningenbestanden, formaat:

 

a

A2, per stuk

€ 10,00

b

A1, per stuk

€ 14,40

c

A0, A0+, per stuk

€ 19,30

3

afdrukken uit de Gemeentelijke Basiskaart benodigd t.b.v. een aanvraag om een bouwvergunning, uitsluitend formaat A4 en A3

Gratis

4

ieder schriftelijk stuk, waaruit blijkt van een gunstige of althans niet geheel afwijzende beschikking op een aanvraag, voor ieder schriftelijke verklaring of inlichting na daartoe gedane aanvraag, een en ander voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per bladzijde of gedeelte daarvan

€ 11,10

5

andere dan met name in deze tabel of in een andere wettelijke regeling genoemde digitale bestanden op gegevensdrager zoals CD-ROM en DVD, of via e-mail (m.u.v. bouwvergunningdossiers, zie 1.38.3)

€ 14,30

 

Verzend- en administratiekosten

 

6

Bij verzoek (schriftelijk, telefonisch, e-mail, e.d.) om toezending van stukken, zijn naast de hiervoor genoemde leges ook verzend- en administratiekosten verschuldigd. Het tarief daarvan bedraagt

€ 7,60

 
 
 
 
 

Artikel 1.36 Inzamelen geld (collecten) en goederen

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 

Van een vergunning ingevolge artikel 5.2.1, eerste lid APV Helmond 2020 (incidenteel of doorlopend)

gratis

 
 

Artikel 1.37 Begraven, cremeren, opgraven en herbegraven

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.

het verlenen van uitstel van het begraven /cremeren

€ 27,30

2.

het opgraven of herbegraven

€ 96,70

 

Artikel 1.38 Overigen

 
 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.

van een afschrift van een bestemmingsplan of totaal uitwerkingsplan met bijbehorende kaart(en), voorschriften en toelichting

€ 30,50

 

2.

een afschrift van een ten behoeve van één bouwplan opgesteld (postzegel)bestemmingsplan of uitwerkingsplan

€ 15,20

 

3

Inzage in digitale of analoge Bouw-/omgevingsvergunningenarchief per geraadpleegd adres:

 
 

3.a

behorende bij een onherroepelijke bouw-/omgevingsvergunning,

€ 27,30

 

3.b

Het tarief uit art. 1.38.3.a wordt verhoogd bij digitale toezending van bescheiden, per adres, met:

€ 16,10

 

3.c

De tarieven onder 1.38.3.a- en 1,38,3,b worden niet in rekening gebracht, als sprake is van een nog niet onherroepelijke bouw-/omgevingsvergunning

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 1.39 Exploitatievergunning Kinderopvang

 
 
 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1

tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau overeenkomstig artikel 1.45, eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 809,00

2

tot het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal overeenkomstig artikel 2.2, eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 809,00

3

tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau naar aanleiding van een voorgenomen wijziging van het adres van vestiging van dat kindercentrum overeenkomstig artikel 7, vierde lid, Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

€ 809,00

4

tot het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal naar aanleiding van een voorgenomen wijziging van het adres van de peuterspeelzaal overeenkomstig artikel 13, vierde lid, Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

€ 809,00

5

tot het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang overeenkomstig artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 508,00

6

tot het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang op een gewijzigd adres (verhuizing) overeenkomstig artikel 7, vierde lid, Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

gratis

7

tot het in exploitatie nemen van een extra voorziening voor gastouderopvang (extra opvanglocatie) overeenkomstig artikel 7, vierde lid, Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

gratis

8

tot het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang door een gastouder die niet langer dan 3 maanden (peildatum datum van aanvraag) uitgeschreven is geweest uit het LRKP, overeenkomstig artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang

gratis

 
 
 
 
 
 

Artikel 1.40 Vangnetbepaling

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

1.

een beschikking op aanvraag voor zover daarover niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 29,50

2.

stukken of uittreksels, welke op aanvraag moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 15,20

 Hoofdstuk 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de omgevingswet

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

 

Artikel 2.1 Definities

 
 

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

-

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

-

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

-

buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

a. een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het verboden is deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, of

b. een andere activiteit die in strijd is met het omgevingsplan;

4.

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ betreffen de in die omschrijving:

- onder a genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567;

- onder b bedoelde bouwkosten de kosten voor de fysieke realisatie (het bouwen) van het bouwwerk;

- onder c bedoelde prijs de prijs exclusief omzetbelasting.

5.

Omgevingsoverleg: beoordeling van een initiatief, op verzoek van de initiatiefnemer, voorafgaand aan een vergunningaanvraag. Het omgevingsoverleg kan op verschillende manieren worden ingevuld, afhankelijk van de vraag van de initiatiefnemer en de impact van het initiatief.

 
 
 
 
 

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 
 
 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a.

omgevingsoverleg;

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 

Artikel 2.3 Bepalen tarief

 
 

1.

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 

Paragraaf 2.2 Voorfase

 

Artikel 2.4 Omgevingsoverleg

 
 
 

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

 

a.

voor een eerste overleg op de omgevingstafel:

€ 900,00

b.

voor elk volgend overleg op de omgevingstafel:

€ 150,00

c.

voor een overleg zonder omgevingstafel

€ 300,00

d.

Voor een vooroverleg met de Odzob over een enkelvoudige vergunningaanvraag voor een of meerdere milieubelastende activiteiten

€ 1.650,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnisch deel)

 
 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, wordt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten, bepaald op basis van de gebruiksfunctie(s) en de gebruiksoppervlakte daarvan zoals opgenomen in Bijlage 1 van deze Legesverordening, waarbij voor het bouwtechnische deel het volgende percentage in rekening wordt gebracht voor de kosten zoals bepaald op basis van Bijlage 1

25%

2.

Wanneer een bouwactiviteit meer dan één gebruiksfunctie kent, wordt het tarief bepaald op basis van de som van de tarieven per gebruiksfunctie en daaraan gekoppelde gebruiksoppervlakte.

 
 

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a. 1.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een percentage van de kosten zoals bepaald op basis van Bijlage 1

75%

 

2.

als de bouwactiviteit plaatsvindt op een bodemgevoelige locatie en de toelaatbare kwaliteit van de bodem moet worden beoordeeld, verhoogd met:

€ 400,00

 

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 795,00

 

c. 1.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit met kleine wijziging

€ 372,00

 

2.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 6.815,00

 
 
 
 
 
 

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 309,00

 

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 500,00

 

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 500,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

 

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 
 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, voorbeschermd gemeentelijk monument of voorbeschermd provinciaal monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel [14] van de Erfgoedverordening Helmond 2011 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

 
 

1. voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

gratis

 

2. voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

gratis

2.

Als de in het eerste lid bedoelde aanvraag een archeologisch monument betreft, worden de in het eerste lid genoemde tarieven verhoogd met:

gratis

3.

Het eerste lid, aanhef en onder a, en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking tot een monument of archeologisch monument dat op grond van de Erfgoedverordening Helmond 2011 is aangewezen respectievelijk waarop, voordat het is aangewezen, die verordening van overeenkomstige toepassing is. De vorige volzin is van toepassing:

 • a.

  als het gaat om een aangewezen monument of archeologisch monument: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven; en

 • b.

  als het gaat om een monument of archeologisch monument waarop voordat het is aangewezen de verordening van overeenkomstige toepassing is: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven of het omgevingsplan nog geen voorbeschermingsregel bevat vanwege het voornemen om die functie-aanduiding te geven.

 
 
 
 
 

Artikel 2.9 Rijksmonumentenactiviteit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

gratis

b.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

gratis

 
 
 
 

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 
 

(gereserveerd)

 
 
 
 
 

Artikel 2.11 Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

 
 
 

(gereserveerd)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

 

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

3.700,00

 

Artikel 2.13 Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15, 3.2.17 tot en met 3.2.19 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

per milieubelastende activiteit:

€ 3.700,00

 
 
 
 

Artikel 2.14 Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de paragrafen 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

per milieubelastende activiteit:

€ 3.700,00

 
 
 
 

Artikel 2.15 Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector afvalbeheer als bedoeld in de paragrafen 3.5.1, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8 en 3.5.11 van afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

per milieubelastende activiteit:

€ 3.700,00

 
 
 
 

Artikel 2.16 Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de agrarische sector als bedoeld in de paragrafen 3.6.1, 3.6.7 en 3.6.8 van afdeling 3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

per milieubelastende activiteit:

€ 3.700,00

 
 
 
 

Artikel 2.17 Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector dienstverlening, onderwijs en zorg als bedoeld in de paragrafen 3.7.6 en 3.7.10 van afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 3.700,00

 
 
 
 

Artikel 2.18 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector transport, logistiek en ondersteuning daarvan als bedoeld in de paragrafen 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 tot en met 3.8.11 van afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

per milieubelastende activiteit:

€ 3.700,00

 
 
 
 

Artikel 2.19 Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector sport en recreatie als bedoeld in paragraaf 3.9.1 van afdeling 3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 3.700,00

 
 
 
 

Artikel 2.20 Samenloop van milieubelastende activiteiten

 
 

1.

Als bij de toepassing van de artikelen 2.13 tot en met 2.19 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een artikel valt, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing zijnde tarief wordt toegepast.

2.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking van het bepaalde in deze paragraaf, op al deze activiteiten het artikel van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de kernactiviteit valt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

 
 

Artikel 2.21 Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

 
 

(gereserveerd)

 
 
 

Artikel 2.22 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

 
 

(gereserveerd)

 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

 

Artikel 2.23 Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

 
 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding in openbaar gebied, als bedoeld in hoofdstuk 2 van de Verordening Kabels en Leidingen Helmond 2014 bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a. bij een sleuflengte < 100 m1 en een lasgat/montagegat > 2 m2

€ 213,97

.

b. bij een sleuflengte ≥ 100 m1

€ 427,95

- binnen de bebouwde kom te verhogen met een bedrag per m1 sleuflengte

€ 2,06

- buiten de bebouwde kom te verhogen met een bedrag per m1 sleuflengte:

tot 2000m1

€ 1,46

van 2000 tot10.000 m1

€ 0,86

 

c. vanaf 10.000 m1 wordt een begroting opgesteld van de kosten voor de te voeren procedure (zijnde vergunningverlening, voorbereiding en toezicht). Deze kosten inclusief onderbouwing worden, voorafgaand aan de aanvraagbehandeling schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager. Indien een begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.24 Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

 
 

Gereserveerd

 
 

Artikel 2.25 Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 309,00

 

Artikel 2.26 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.1.5.2] van de APV Helmond 2020 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 309,00

 

Artikel 2.27 Uitweg/uitrit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel [2.1.5.3] van de APV Helmond 2020 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

1.

Per uitweg voor woningen

€ 400,00

2.

Per uitweg voor niet-woningen

€ 800,00

 
 
 
 

Artikel 2.28 Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 847,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

 
 

Artikel 2.29 Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie

 
 

(gereserveerd)

 
 
 
 
 
 

Artikel 2.30 Kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 4:3.3 van de Algemene plaatselijke verordening Helmond 2020 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 285,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.31 Omgevingsplanactiviteit: reclame

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in artikel 4.4.2a van de APV Helmond 2020 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, en als niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

als de activiteit bestaat uit het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van die handelsreclame:

€ 250,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.32 Voorwerpen op of aan de weg

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit de opslag van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de gemeente, bedoeld in artikel 2.1.5.1 van de APV Helmond 2020 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

Voor het in, op of boven gemeentegrond, plaatsen, aanbrengen of hebben van afrasteringen, steigers en andere voorwerpen die verband houden met een bouwplaats of –projecten (werkterreinontheffing)

€ 175,00

b.

Voor het in, op of boven gemeentegrond plaatsen, aanbrengen of hebben van overige voorwerpen en stoffen:

€ 175,00

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.34 Andere activiteiten

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

 

a.

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 100,00

b.

betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 100,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

 

Artikel 2.35 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

 
 

a.

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

 • 1.

  het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 • 2.

  bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 • 3.

  het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

 • 4.

  het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 

per maatwerkvoorschrift:

€ 795,00

b.

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

€ 795,00

 
 
 
 
 
 

Artikel 2.36 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 
 
 

1.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit:

€ 1.500,00

 

2.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 1.500,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.37 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 500,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

 

Artikel 2.38 Gelijkwaardige maatregel

 
 

1.

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

 

a.

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief, per uur:

€ 100,00

b.

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief, per uur:

€ 100,00

c.

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief, per uur

€ 100,00

d.

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c, bedraagt het tarief, per uur:

€ 100,00

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

 
 

Artikel 2.39 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 200,00

 
 
 
 

Artikel 2.40 Wijzigen omgevingsvergunning

 
 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning:

€ 224,00

 
 
 
 

Artikel 2.41 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit:

€ 3.700,00

 
 
 
 

Artikel 2.42 Intrekken omgevingsvergunning

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, :

gratis

 
 
 
 

Artikel 2.43 Beoordeling aanvullende gegevens

 
 

(gereserveerd)

 
 
 
 
 

Artikel 2.44 Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 

(gereserveerd)

 
 
 

Artikel 2.45 Wijzigen van het omgevingsplan

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan :

 • a.

  in het geval dat de gemeente het omgevingsplan opstelt

€ 11.556,00

 • b.

  het onder 2.45 lid a genoemde bedrag wordt verhoogd met het bedrag van de (externe) advieskosten, onderzoeken en benodigde ontheffingen, blijkend uit een begroting die door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. Als een begroting als bedoeld in dit artikel is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

€ 6.500,00

 • c.

  In het geval de initiatiefnemer het omgevingsplan opstelt, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  1. Het plan moet voldoen aan de wettelijke eisen en te worden aangeleverd conform de door de gemeente te verstrekken “Handreiking omgevingsplan Helmond 2023”;

  2. Het plan moet volledig worden aangeleverd, inclusief benodigde onderzoeken en ontheffingen.

 • d.

  artikel 2.45 lid b blijft onverminderd van kracht voor de (externe) advieskosten, onderzoeken en ontheffingen indien deze uitsluitend door de gemeente kunnen worden geleverd of door de gemeente zelf dienen te worden aangevraagd.

 
 

Artikel 2.46 Niet genoemd besluit op aanvraag

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 100,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

 
 

Artikel 2.47 Achteraf ingediende aanvraag

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

(10)%

met een maximum van:

€ 10.000,00

 
 
 
 

Artikel 2.48 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 

(Gereserveerd)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.49 Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een milieueffectrapportage (MER) moet worden beoordeeld

€ 2.000,00

 
 
 
 
 

Artikel 2.50 Advies

 
 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 

a.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening op de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Helmond dat uitsluitend betrekking heeft op de redelijke eisen van welstand bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet:

€ 100,00

b.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening op de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Helmond in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a:

€ 100,00

c.

Voor een advies van de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen

€ 860,00

d.

voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de onderdelen a tot en met c:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 

Artikel 2.51 Instemming

 
 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 
 
 
 
 

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 

2.

Het bedrag bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.13 Vermindering

 

Artikel 2.52 Vermindering na omgevingsoverleg

 
 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een aanvraag om omgevingsoverleg als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

(100)%

 

van de voor het omgevingsoverleg geheven leges.

 

2.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

a. voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het omgevingsoverleg betrekking had;

b. in overeenstemming met de uitkomsten van het omgevingsoverleg; en

c. binnen 12 maanden na het laatste omgevingsoverleg of, als het omgevingsoverleg volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving.

 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.53 Vermindering bij meervoudige aanvraag

 
 

(gereserveerd)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

 

Artikel 2.54 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 
 

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

(85)%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 
 
 
 

Artikel 2.55 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 
 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 
 
 
 

Artikel 2.56 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

Artikel 2.57 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure of wijziging omgevingsplan

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Dit geldt ook voor een aanvraag tot wijziging van het omgevingsplan. De teruggaaf bedraagt:

50%

 
 
 
 

Artikel 2.58 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 
 

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 3 jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

Artikel 2.59 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 
 

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

(50)%

 

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 

b.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

Artikel 2.60 Teruggaaf in verband met het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen.

(Gereserveerd)

 
 

Artikel 2.61 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 
 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 
 
 
 

Artikel 2.62 Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

Een bedrag minder dan € 100,00 wordt niet teruggegeven.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder hoofdstuk 2

Paragraaf 3.1 Horeca

 

Artikel 3.1. Exploitatie openbare inrichting

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in art. 2.3.1.2 APV Helmond 2020.

Indien tevens een aanvraag wordt ingediend op grond van artikel 3.2, onder 1.a van deze tarieventabel wordt het legesbedrag op grond van artikel 3.1 onder 1 niet in rekening gebracht.

€ 294,00

2

een aanvraag om een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2.3.1.9, vijfde lid APV Helmond 2020, per dag

€ 25,10

 

Vermeerderd met een bedrag per 30 minuten of gedeelte daarvan ambtelijke ondersteuning in dit kader (reageren op reacties n.a.v. controles), uitsluitend voor het gedeelte boven de 30 minuten, van:

€ 53,00

3

een melding tot het bijschrijven van leidinggevende(n) op het aanhangsel van de vergunning als bedoeld onder artikel 3.1 onder 1.

€ 147,00

 

Artikel 3.2 Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

 

1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

a.

een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet:

€ 368,00

 
 
 
 
 
 

b.

een melding tot het bijschrijven van leidinggevende(n) op het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet:

€ 183,00

c.

een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet:

€ 183,00

  Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

 

Artikel 3.3 Vergunning seksbedrijf

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.a

om vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting (niet zijnde een seksbioscoop) ingevolge artikel 3.2.1 APV Helmond 2020.

€ 3.512,00

1.b

tot wijziging van een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting als bedoeld in het vorige lid

€ 1.756,00

1.c

tot wijziging als bedoeld bij 3.3.1.b indien het uitsluitend een wijziging in het beheerderschap betreft

€ 700,00

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.a

om vergunning voor het exploiteren van een seksbioscoop.

€ 1.756,00

2.b

tot wijziging van een vergunning voor het exploiteren van een seksbioscoop

€ 1.054,00

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3

om vergunning voor het exploiteren van een escortbedrijf ingevolge artikel 3.2.1 APV Helmond 2020

€ 1.756,00

 

Artikel 3.4 Wijzigen vergunning seksbedrijf

 

1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een verleende vergunning voor het exploiteren van een escortbedrijf

€ 1.054,00

2

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag als bedoeld in artikel 3.3, onder 1.a tot en met 3

 

a

Als een aanvrager zijn aanvraag als bedoeld in artikel 3.3, onder 1.a tot en met 3 intrekt voordat deze in behandeling is genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 50%.

 

b

Als op een aanvraag als bedoeld in artikel 3.3, onder 1.a tot en met 3 afwijzend wordt beschikt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt 50%.

 

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

 

Artikel 3.5 Ontheffing winkeltijden

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

Tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet en de Verordening winkeltijden Helmond 2013

€ 46,90

b.

tot het verlenen van toestemming ingevolge artikel 5 Verordening winkeltijden Helmond 2013 om een in het vorige onderdeel bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 46,90

c.

Het tarief bedraagt in verband met het wijzigen van één in de onderdelen 3.5.a of 3.5.b bedoelde aanvraag

€ 46,90

Paragraaf 3.4 Organiseren van evenementen

 

Artikel 3.6 Organiseren evenement

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1

om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.2.1.2a APV Helmond 2020 en de nota evenementenbeleid als het betreft:

a

evenementen met de hoogste complexiteit m.b.t. openbare orde en veiligheid (C-categorie evenementen)

€ 650,00

b

evenementen met een gemiddelde complexiteit m.b.t. openbare orde en veiligheid (B-categorie evenementen)

€ 340,00

c

evenementen met de laagste complexiteit m.b.t. openbare orde en veiligheid (A-categorie evenementen)

€ 41,00

Voornoemd legesbedrag laat onverlet de bevoegdheid om daarnaast van gemeentewege precariobelasting te heffen (zie geldende Verordening Precariobelasting Helmond).

 

Wedstrijden betaald voetbal

 

2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een voetbalvergunning ex artikel 2.2.2.5, eerste lid APV Helmond 2020:

a

voor zover de aanvraag betrekking heeft op één wedstrijd

€ 146,00

b

voor zover de aanvraag betrekking heeft op meerdere wedstrijden

€ 293,00

 

Artikel 3.7 Organiseren markt

 
 

(gereserveerd)

 
 
 
 
 
 

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

 

Artikel 3.8 Marktstandplaatsvergunningen en andere vergunningen op markt

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om: van een vergunning ingevolge artikel 15 “Nadere regels, beleidsregels en uitvoeringsbesluit warenmarkten Helmond 2011” voor het plaatsen van kramen op marktterreinen door kraamverhuurders, per jaar, voor elk per week te plaatsen aantal kramen van 50 stuks of gedeelte daarvan

€ 68,90

 

Artikel 3.9 Overige administratieve dienstverlening markt

 
 

(gereserveerd)

 
 
 
 
 
 

Artikel 3.10 Losse standplaatsen

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

1.

een ontheffing ingevolge van artikel 5.2.2, negende lid, APV Helmond 2020 (venten):

€ 150

2.

een standplaatsvergunning ingevolge artikel 5.2.3 APV Helmond 2020:

a

een vaste standplaats

€ 250

b

een incidentele standplaats

€ 250

Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014

 

Artikel 3.11 tot en met 3.17

 
 

(gereserveerd)

 
 
 
 
 
 

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

 

Artikel 3.18 Niet benoemd besluit op aanvraag

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

€ 100,00

Besloten in de openbare vergadering van 7 november 2023.

Mij bekend,

de raadsgriffier

 

Bijlage 1: Tariefberekening Omgevingsvergunning bouwactiviteiten (behorend bij artikelen 2.5 en 2.6)

 

Gebruiksfunctie

Bedrag 2024

Vermeerderd met/m2

Opper-vlakte

Totaal

artikel 2.5 bouwbe-sluit 35%

art.2.6 ruimtelijk (65%)

 

winkelfunctie/sportfunctie/bouwwerken geen gebouw zijnde/bijeenkomstfunctie/overige gebruiksfunctie

 
 
 
 
 
 

opp.<20m2

 

€ 245,00

 
 

€ 245,00

€ 85,75

€ 159,25

opp.>20m2 t/m 200m2

 

€ 245,00

€ 27,45

 

€ 245,00

€ 85,75

€ 159,25

opp.>200m2 t/m 500m2

 

€ 5.186,00

€ 23,65

 

€ 5.186,00

€ 1.815,10

€ 3.370,90

opp.>500m2 t/m 2.000m2

 

€ 12.281,00

€ 18,60

 

€ 12.281,00

€ 4.298,35

€ 7.982,65

opp.>2.000m2

 

€ 40.181,00

€ 17,30

 

€ 40.181,00

€ 14.063,35

€ 26.117,65

 
 
 
 
 
 
 
 

artikel

Gebruiksfunctie

bedrag 2024

Vermeerderd met/m2

Opper-vlakte

Totaal

artikel 2.5 bouwbe-sluit 35%

art.2.6 ruimtelijk (65%)

 

kantoorfunctie/industriefunctie

 
 
 
 
 
 

opp.<20m2

 

€ 245,00

 
 

€ 245,00

€ 85,75

€ 159,25

opp.>20m2 t/m 200m2

 

€ 245,00

€ 25,80

 

€ 245,00

€ 85,75

€ 159,25

opp.>200m2 t/m 500m2

 

€ 4.889,00

€ 22,25

 

€ 4.889,00

€ 1.711,15

€ 3.177,85

opp.>500m2 t/m 2.000m2

 

€ 11.564,00

€ 17,50

 

€ 11.564,00

€ 4.047,40

€ 7.516,60

opp.>2.000m2

 

€ 37.814,00

€ 16,40

 

€ 37.814,00

€ 13.234,90

€ 24.579,10

 
 
 
 
 
 
 
 

artikel

Gebruiksfunctie

bedrag 2024

Vereerderd met/m2

oppervlakte

Totaal

artikel 2.5 bouwbesluit 35%

art.2.6 ruimtelijk (65%)

 

woonfunctie

 
 
 
 
 
 

opp.<20m2

 

€ 290,00

 
 

€ 290,00

€ 101,50

€ 188,50

opp.>20m2 t/m 200m2

 

€ 290,00

€ 27,00

 

€ 5.420,00

€ 1.897,00

€ 3.523,00

opp.>200m2 t/m 500m2

 

€ 5.690,00

€ 23,22

 

€ 5.690,00

€ 1.991,50

€ 3.698,50

opp.>500m2 t/m 2.000m2

 

€ 10.091,00

€ 18,18

 

€ 10.091,00

€ 3.531,85

€ 6.559,15

opp.>2.000m2

 

€ 32.816,00

€ 17,02

 

€ 32.816,00

€ 11.485,60

€ 21.330,40

 
 
 
 
 
 
 
 

artikel

Gebruiksfunctie

bedrag 2024

Vermeerderd met/m2

oppervlakte

Totaal

artikel 2.5 bouwbesluit 35%

art.2.6 ruimtelijk (65%)

 

onderwijsfunctie/logiesfunctie/gezondheidsfunctie

 
 
 
 
 
 

opp.<20m2

 

€ 290,00

 
 

€ 290,00

€ 101,50

€ 188,50

opp.>20m2 t/m 200m2

 

€ 290,00

€ 27,00

 

€ 290,00

€ 101,50

€ 188,50

opp.>200m2 t/m 500m2

 

€ 4.142,00

€ 11,00

 

€ 4.142,00

€ 1.449,70

€ 2.692,30

opp.>500m2 t/m 2.000m2

 

€ 6.887,00

€ 5,58

 

€ 6.887,00

€ 2.410,45

€ 4.476,55

opp.>2.000m2

 

€ 13.862,00

€ 3,72

 

€ 13.862,00

€ 4.851,70

€ 9.010,30

 
 
 
 
 
 
 
 

artikel

Gebruiksfunctie

bedrag 2024

Vermeerderd met/m2

oppervlakte

Totaal

artikel 2.5 bouwbesluit 35%

art.2.6 ruimtelijk (65%)

 

Overige bouwwerken geen gebouw zijnde

 
 
 
 
 
 

Gevel-wijzigingen

 

€ 290,00

 
 

€ 290,00

€ 101,50

€ 188,50

wanden/ en andere (erf) afscheidingen

 

€ 290,00

 
 

€ 290,00

€ 101,50

€ 188,50

 
 
 
 
 
 
 
 

opp. > 2m2 en hoogte tot 5m1

 

€ 290,00

€ 5,55

 

€ 290,00

€ 101,50

€ 188,50

opp. > 2m2 en hoogte > 5m1

 

€ 650,00

€ 11,50

 

€ 650,00

€ 227,50

€ 422,50

Idem, niet genoemd per bouwwerk ongeacht hoogte en grondopp. <2m2

 

€ 230,00

 
 

€ 230,00

€ 80,50

€ 149,50

Bovenstaand overzicht zal worden gehanteerd vanaf 1 januari 2024.