Verordening Grondwateronttrekkingsheffing 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening Grondwateronttrekkingsheffing 2024

Provinciale Staten van Noord-Holland

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 31 oktober 2023;

gelet op artikel 13.4 letter b van de Omgevingswet en artikel 220 van de Provinciewet;

overwegende dat de huidige Grondwaterheffingsverordening dient te worden gewijzigd vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet;

Besluiten:

De verordening Grondwateronttrekkingsheffing 2024 vast te stellen

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit

Onder de naam “grondwateronttrekkingsheffing” wordt een directe belasting geheven wegens het onttrekken van grondwater als bedoeld in artikel 13.4,b Omgevingswet.

Artikel 2 Heffingsplicht

Heffingplichtig is de houder van een inrichting of werk, bestemd tot het onttrekken van grondwater, die gedurende het heffingsjaar of een bepaalde periode daarvan grondwater onttrekt.

Artikel 3 Heffingsjaar

Het heffingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 4 Maatstaf van de heffing

  • 1. De heffing wordt opgelegd naar de onttrokken hoeveelheid grondwater, gemeten in kubieke meters, per heffingsjaar.

  • 2. Indien op grond van de vergunningvoorschriften water wordt geïnfiltreerd, wordt voor de vaststelling van de hoogte van de heffing, de helft van het aantal kubieke meters geïnfiltreerd water in mindering gebracht op de onttrokken hoeveelheid grondwater, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 5 Tarief

Het tarief per kubieke meter onttrokken grondwater bedraagt € 0,0085.

Artikel 6 Wijze van heffing

De heffing wordt opgelegd bij wege van aanslag.

Artikel 7 Aangifte

De ambtenaar als bedoeld in artikel 227a, tweede lid, onder b, van de Provinciewet verstrekt op verzoek of uit eigen beweging een aangiftebiljet aan de heffingplichtige.

Artikel 8 Tijdstip van betaling

  • 1. Aanslagen tot € 10.000,- worden binnen 60 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet betaald.

  • 2. Aanslagen van € 10.000,- of meer worden betaald in twee gelijke delen. De eerste helft wordt betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de aanslag De tweede termijn wordt betaald binnen 60 dagen na het verstrijken van de eerste termijn.

  • 3. In afwijking van het eerste en tweede lid wordt een navorderingsaanslag betaald binnen 30 dagen na dagtekening van het aanslagbiljet.

Artikel 9 Vrijstellingen

Naast de vrijstellingen zoals opgenomen in artikel 8.3 van het Omgevingsbesluit, wordt geen heffing opgelegd indien de onttrokken hoeveelheid grondwater minder dan 25.000 kubieke meter per heffingsjaar bedraagt.

Artikel 10 Voorlopige aanslag

  • 1. Na aanvang van het belastingjaar kan de in artikel 7 bedoelde ambtenaar aan de heffingplichtige een voorlopige aanslag opleggen tot ten hoogste het bedrag, waarop de aanslag over dat jaar vermoedelijk zal worden vastgesteld.

  • 2. Een voorlopige aanslag kan met inachtneming van het in het eerste lid bepaalde, door een of meer voorlopige aanslagen worden aangevuld.

  • 3. De betaling van een voorlopige aanslag geschiedt overeenkomstig artikel 8.

  • 4. De voorlopige aanslagen worden met de aanslag verrekend.

Artikel 11 Vermindering

Een onjuiste heffingsaanslag kan door de ambtenaar als bedoeld in artikel 227a, tweede lid, onder b, van de Provinciewet ambtshalve worden verminderd.

Artikel 12 Nadere regels

Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en invordering van de grondwateronttrekkingsheffing.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard, welke zich bij de toepassing van deze verordening mochten voordoen.

Artikel 14 Kwijtschelding

Bij de invordering van de heffing wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 15 Overgangsbepaling

De grondwaterheffingsverordening Noord-Holland 1998, laatstelijk voor wat betreft het tarief gewijzigd bij besluit van Provinciale Staten van 16 december 2019, wordt ingetrokken op 1 januari 2024 met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 16 Inwerkingtreding

De verordening grondwaterontrekkingsheffing 2024 treedt in werking op de 1 januari 2024.

Artikel 17 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als:

“Verordening Grondwateronttrekkingsheffing Noord-Holland 2024”

Ondertekening

Haarlem, 11 december 2023

Provinciale Staten van Noord-Holland,

A.T.H. van Dijk, voorzitter

K. Bolt, statengriffier

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

M.J.H. van Kuijk, provinciesecretaris