Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelasting Apeldoorn

Geldend van 20-12-2023 t/m heden

Intitulé

Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelasting Apeldoorn

De raad van de gemeente Apeldoorn;

gelezen het voorstel van het college;

overwegende, dat het maximale tarief van de naheffingsaanslag € 76,70 bedraagt voor 2024 en dit tarief als volgt is onderbouwd;

gelet op artikel 225 en 234 van de Gemeentewet, alsmede artikel 2 van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen en artikel 9, van de Verordening parkeerbelastingen 2024;

besluit:

 • 1. Dat de kosten ter zake van het opleggen van een naheffingsaanslag worden geraamd op:

  Kostencomponent

  Kosten per jaar

  Vaste verwerkingskosten:

  € 179.430,33

  Variabele informatieverwerkingskosten:

  € 2.596,43

  Kosten van afschrijving:

  € 66.885,00

  Kosten van interest:

  € 1.546,00

  Personeelskosten:

  € 813.804,00

  Overhead:

  € 406.902,00

  Totaal:

  € 1.471.163,76

 • 2. De kosten per naheffingsaanslag worden als volgt berekend:

  Verwachte aantal naheffingsaanslagen 1.500.

  Kosten per naheffingsaanslag: € 1.471.163,76 / 1.500 = € 980,78.

 • 3. Dit kostenbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 4. Dit besluit kan worden aangehaald als: Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelasting Apeldoorn.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 november 2023.

De raad voornoemd,

S.M. Stam

waarnemend raadsgriffier

A.J.M. Heerts

Voorzitter