Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2024

Geldend van 20-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2024

De raad van de gemeente Apeldoorn;

Gelezen het voorstel van het college.

gelet op de artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2024.

Artikel 1 Aard van de heffing

Onder de naam ‘marktgelden’ worden rechten geheven voor het gebruik van een standplaats voor de uitoefening van de markthandel, daaronder begrepen de diensten die in verband hiermee door of vanwege de gemeente worden verleend.

Artikel 2 Belastingplicht

De marktgelden worden geheven van degene die een standplaats heeft ingenomen.

Artikel 3 Tarieven

Het marktgeld bedraagt per marktdag of gedeelte daarvan:

Voor de markten met uitzondering van die op zaterdag

Voor de markt op zaterdag

1.

voor het innemen van een standplaats, per strekkende meter in beslag genomen ruimte

€ 3,68

€ 5,00

tenzij deze ruimte een diepte heeft van meer dan 3,00 m, in welk geval voor de grotere diepte per m² wordt berekend een bedrag van

€ 2,42

€ 2,99

2.

voor het innemen van een standplaats door een houder van een vaste standplaats, per kwartaal, per strekkende meter in beslag genomen ruimte

€ 36,80

€ 50,00

tenzij deze ruimte een diepte heeft van meer dan 3,00 m, in welk geval voor de grotere diepte per m² wordt berekend een bedrag van

€ 24,20

€ 29,90

 • 3.

  De in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde rechten zijn eveneens van toepassing op de ten behoeve van een voertuig ingenomen ruimte, indien dit voertuig uitsluitend dient tot opslag van goederen tijdens de markturen.

 • 4.

  Voor het berekenen van de rechten wordt van de in dit artikel bedoelde ingenomen ruimte een gedeelte van een strekkende meter of van een vierkante meter voor een gehele strekkende of vierkante meter gerekend.

Artikel 4 Wijze van heffing

 • 1. De rechten als bedoeld in artikel 3, lid 1, worden geheven door middel van een gedagtekende nota of aanslag, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 2. De rechten als bedoeld in artikel 3, lid 2, worden geheven bij wege van aanslag.

Artikel 5 Tijdstip van betaling

 • 1. Het marktgeld, als bedoeld in artikel 3, lid 1, moet worden voldaan op het tijdstip waarop een standplaats wordt ingenomen.

 • 2. Het marktgeld, als bedoeld in artikel 3, lid 2, is invorderbaar in één termijn, die vervalt veertien dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet.

Artikel 6 Ontheffing en teruggave of vermindering

 • 1. Ingeval het marktgeld voor een kwartaal is voldaan en door bijzondere omstandigheden, behoudens vakantie, van de standplaats voor tenminste 3 opeenvolgende weken geen gebruik kan worden gemaakt, wordt ontheffing verleend over zoveel tiende gedeelten van het overeenkomstige artikel 3, lid 2, berekende bedrag als er dagen zijn waarop van de standplaats, geen gebruik is gemaakt.

 • 2. Bij vervanging wordt aan de houder van een vaste standplaats geen vermindering of teruggave verleend van per kwartaal geheven marktgeld.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De Verordening marktgelden 2023, vastgesteld op 10 november 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening marktgelden 2024’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 9 november 2023.

De raad voornoemd,

S.M. Stam

waarnemend raadsgriffier

A.J.M. Heerts

voorzitter

Toelichting op de Verordening marktgelden 2024

De gemeente Apeldoorn hanteert als uitgangspunt de modelverordening van de VNG. Er is echter geen modelverordening marktgeld beschikbaar. Daarom volgt hieronder voor zover nodig een toelichting per artikel.

Artikel 2 Aard van de heffing en belastbaar feit

Het innemen van een standplaats vormt het belastbare feit.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarieven

De Apeldoornse markten kennen vaste standplaatsen en dagstandplaatsen en is afhankelijk van de ingenomen ruimte (strekkende meter). Ook wordt er onderscheid gemaakt tussen de zaterdagmarkt en de overige markten. De zaterdagmarkt is immers veruit de grootste warenmarkt met de meeste bezoekers in Apeldoorn en kent daarnaast een centrale ligging met een breed en gevarieerd productaanbod.

Artikel 10 Teruggaaf

In geval van overmacht, bijvoorbeeld door langdurige ziekte, kan zich een situatie voordoen dat het niet rechtvaardig wordt geacht om te heffen. Daarvoor is de mogelijkheid geopend om teruggaaf te vragen. Voor de duidelijkheid wordt opgemerkt dat indien de vergunninghouder zijn plaats door een ander laat innemen, er geen vermindering of teruggave wordt verleend. De plaats is dan immers ingenomen.