Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden in het archief van de gemeente Oudewater, (1979) 1989-1999 (2005) (RHC Beheersnummer O100)

Geldend van 15-12-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden in het archief van de gemeente Oudewater, (1979) 1989-1999 (2005) (RHC Beheersnummer O100)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater

Gelet op artikel 15 lid 1 van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995

Besluiten:

Artikel 1

De nader gespecificeerde archiefbescheiden, welke zijn opgenomen in onderstaande inventaris, over te brengen naar de archiefbewaarplaats:

 • -

  Inventaris van het archief van de gemeente Oudewater, (1979) 1989-1999 (2005) (RHC Beheersnummer O100)

Artikel 2

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, de openbaarheid van de inventarisnummers genoemd in de eerste kolom, te beperken tot het jaar, genoemd in de derde kolom van bijlage 2 bij dit besluit.

Artikel 3

Raadpleging, gebruik of vervaardiging van reproducties van de archiefbescheiden opgenomen in bijlage 2 van dit besluit is tot het moment van openbaarmaking uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van de archiefbewaarplaats. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking in het gemeenteblad.

Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de verklaring van overbrenging van het in artikel 1 van dit besluit genoemd archiefblok.

Ondertekening

Oudewater, 17 oktober 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Oudewater,

De secretaris,

De burgemeester,

Bijlage 1. Inventaris archief Oudewater 1989/1999 (D/23/117621)

KORTE SCHETS VAN OUDEWATER IN DE PERIODE 1989-1999

Grondgebied

Per 1 januari 1989 werd in het kader van de gemeentelijke herindeling in oostelijk Zuid-Holland en westelijk Utrecht een nieuwe gemeente Oudewater gevormd. Die nieuwe gemeente bestond uit het grondgebied van de ‘oude’ gemeente Oudewater, het oude stadje waaraan in 1970 al de voormalige gemeente Hoenkoop was toegevoegd, aangevuld met het grootste deel van de, per 1989 opgeheven, gemeente Snelrewaard en met de kernen Hekendorp, Papekop en Ruige Weide, voorheen onderdeel van de eveneens per 1989 opgeheven gemeente Driebruggen. De gemeente werd ten noorden begrensd door de gemeente Reeuwijk, ten oosten door de gemeente Montfoort, ten zuiden door de gemeente Lopik en ten westen door de gemeentes Vlist en Reeuwijk.

Bevolking

Het inwonertal van Oudewater steeg tussen 1989 en 1999 van circa 9400 naar circa 9800, een bescheiden groei. Het aantal woningen groeide in de beschreven periode van circa 3200 in 1989 tot circa 3700 in 1999. Het merendeel van de nieuwe woningen kwam in de kern Oudewater, waar ook het merendeel van de inwoners van de gemeente, circa 70%, woonde. In Goejanverwelle, het centrum van de kern Hekendorp, woonde ongeveer 10% van de bevolking van de gemeente. De resterende 20% woonde in het buitengebied van Papekop, Snelrewaard en Hoenkoop.

Inwonertallen van Oudewater per 1 januari

1989

9410

1992

9445

1995

9669

1998

9852

1990

9462

1993

9525

1996

9752

1999

9839

1991

9462

1994

9667

1997

9772

Het aantal inwoners op 31 december 1999 bedroeg 9788.

Ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur

De gemeente Oudewater kent in de beschreven periode twee kernen: de stad Oudewater en het dorp Goejanverwelle in de kern Hekendorp. Daar waren vanaf de jaren ’50 door nieuwbouw meer woningen voor ‘burgers’, veel forensen, tot stand waren gekomen. De kernen Snelrewaard, Hoenkoop en Papekop hadden een landelijke achtergrond; daar waren veel bewoners betrokken bij agrarische economische activiteiten. De landelijke kernen, vaak linten langs de dijken en kades, leenden zich door hun structuur en ligging minder goed voor grootschalige uitbreiding; op grond van het provinciale Streekplan mocht hier ook niet veel gebouwd worden.

De ontwikkeling van het plan De Noortsyde in de vroegere polder Noord-Linschoten ten noordoosten van de stad Oudewater tussen 1989 en 1994 zorgde voor de belangrijkste groei van de gemeente. In dit plan, waarin de straatnamen verwijzen naar de historische touwindustrie in Oudewater, werden ongeveer vierhonderd woningen gebouwd. Daarnaast werd er door inbreiding in het centrum van Oudewater en door de bouw van een klein aantal huizen in Hekendorp en in de voormalige gemeente Snelrewaard, direct grenzend aan Oudewater, nog circa vijftig woningen tot stand.

In het belang van de plaatselijke industrie werd in de beschreven periode het industrieterrein Tappersheul aan de noordgrens van de kern Oudewater aanzienlijk uitgebreid.

Een belangrijke invloed op de veranderingen in het buitengebied van de gemeente had de Landinrichting Driebruggen, die in 1994 officieel van start ging en in 2007 voltooid werd. Vooral in het buitengebied ten zuiden van de Hollandsche IJssel, zoals de kernen Papekop, Diemerbroek en Ruige Weide, werden boerderijen herverkaveld en werd de infrastructuur belangrijk verbeterd met de aanleg van boerderijwegen en fietspaden.

Een belangrijk project op het gebied van wegenaanleg was het verlengen van de J.J. Vierbergenweg (T38) vanaf de kern Papekop langs de Papekopperdijk tot aan de grens met de gemeente Bodegraven- Reeuwijk. Deze weg, ook bekend als de Tuurluur, zorgde ervoor dat er, via de Verlengde Tuurluur onder Bodegraven-Reeuwijk, een snellere aansluiting ontstond op de Rijksweg A12. Minder ingrijpend, maar

voor de kern Hekendorp van belang, was de bouw van de Prinses Wilhelmina van Pruisenbrug over de Hollandsche IJssel in 1992. Deze houten ophaalbrug voor fietsers en voetgangers verbond de kern Goejanverwelle met de Provinciale Weg aan de overkant van het water.

In de beschreven periode ondernam het gemeentebestuur verschillende pogingen om de binnenstad autoluw te maken. De uitvoering ervan leidde tot bezwaarprocedures, waardoor veel aanpassingen vertraagd en sommige niet door konden gaan.

Door de gemeentelijke herindeling kreeg Oudewater in 1989 een spoorlijn met spoorwegovergangen binnen zijn grondgebied. De bewaakte spoorwegovergang nabij de Hogebrug werd in 1996-1997 vervangen door een onderdoorgang.

Economie

Het zwaartepunt van de economische bedrijvigheid in de gemeente Oudewater was in de beschreven periode niet meer de agrarische sector ondanks het feit dat er door de uitbreiding met de landelijke kernen Papekop en Hekendorp een aantal veehouderijen en pluimveehouderijen bij kwamen. Het accent kwam meer te liggen op handel en nijverheid. Het winkelaanbod in de kern Oudewater was vrijwel volledig gericht op de inwoners van het stadje zelf en was niet groot, maar wel gevarieerd. Ook de dienstensector (banken, notaris, administratiekantoren) had een bij de geringe omvang van het stadje passende schaal. De bedrijvigheid was vooral samengebracht op het bedrijventerrein Tappersheul ten noorden van de kern Oudewater. Hier vestigden zich kleine en middelgrote bedrijven. Van de grote bedrijven uit het Oudewaters verleden waren alleen de touwfabriek Van der Lee in Hekendorp en de Machinefabriek De Hollandsche IJssel aan de Westerwal.

Een belangrijke economische sector voor Oudewater was het toerisme. In de beschreven periode werd er sterk ingezet op het verder ontwikkelen en uitbreiden van de exploitatie van de cultuurhistorie en de waterrecreatie op de Hollandsche IJssel.

Onderwijs

In de beschreven periode waren er in de gemeente Oudewater zeven basisscholen, waarvan vier op confessionele grondslag. Vijf van de scholen stonden in de stad Oudewater, te weten de Rooms- Katholieke Mariaschool en Jozefschool, de protestants-christelijke Immanuelschool, de Jenaplanschool Klavertje Vier en de openbare basisschool De Schakels. In de kern Papekop stond de protestants- christelijke Eliëzerschool, die in 1995 de deuren sloot in verband met het sterk gedaalde aantal leerlingen. Tenslotte was er in Hekendorp de openbare basisschool Goejanverwelle. De twee openbare basisscholen werden in 1995 organisatorisch samengevoegd tot één openbare school met twee locaties. Met betrekking tot de huisvesting van de scholen veranderde er niet veel tussen 1989 en 1999. De belangrijkste gebeurtenissen op dat gebied waren de uitbreiding en verbouwing van de Immanuelschool in 1991-1992 en de ruil van de schoolgebouwen van de openbare basisschool De Schakels en de Jenaplanschool Klavertje Vier in 1996.

Tot 1993 bestond er in de gemeente ook nog een Rooms-Katholieke school voor voortgezet onderwijs, de Regina Pacis-MAVO. Deze school werd in 1993 opgeheven en kort daarna afgebroken; op het terrein verrezen woningen.

Welzijn, cultuur en sport

De eerstelijnszorg voor de gezondheid in de gemeente Oudewater werd gewaarborgd door drie huisartsenpraktijken in de kern Oudewater. Ook was er een wijkgebouw voor kruisverenigingswerk in Oudewater, tevens consultatiebureau voor zuigelingen. Voor verdere medische zorg maakten de inwoners van de gemeente gebruik van de ziekenhuizen in Utrecht, Gouda, Nieuwegein of Woerden.

Naast de zorg voor zieken werd ook aandacht besteed aan de zorg voor jongeren en ouderen. Voor kinderen werden in de nieuwe wijken speelvelden en speeltuintjes ingericht. Er waren verschillende jeugd- en sportverenigingen, sommige nog gerelateerd aan de verschillende zuilen. De overkoepelende stichting voor jongeren was TJOU met daarnaast verschillende groepen voor de verschillende leeftijdsgroepen onder de jeugd. Het jongerenwerk had zijn thuisbasis in het voormalig patronaatsgebouw aan de Kapellestraat, later bekend als De Klepper. Voor de oudere inwoners waren er twee verzorgingshuizen in Oudewater: de Wulverhorst en de Schuylenburcht.

In de beschreven periode was er in de gemeente Oudewater veel belangstelling en vanuit de gemeente veel materiële en financiële steun voor kunst en cultuurhistorie. Vooral in het stadje Oudewater staat een groot aantal gebouwen, die onder monumentenzorg door Rijk of gemeente vallen. Naast het toekennen van subsidie werden de monumenten onder de aandacht gebracht door publicaties, informatieborden en verwijzingen in bestratingen. De Heksenwaag bleef jaarlijks een groot aantal, ook buitenlandse toeristen trekken. In de tweede helft van de jaren ’90 werd begonnen met de voorbereiding voor de oprichting van een ‘touwmuseum’, verwijzend naar de belangrijke positie van Oudewater in de touwproductie in het verleden. Het museum werd in 2000 in gebruik genomen in een voormalige hennepschuur aan de Reijersteeg.

Ook kunst in de openbare ruimte kreeg ruimschoots de aandacht. Met steun van de gemeente kwamen er op vijf verschillende plaatsen in de gemeente beelden en herdenkingsmonumenten tot stand.

Zoals veel gemeentes in Nederland onderhield ook Oudewater een stedenband met een gemeente in het buitenland. Vanaf 1992 werd een jumelage onderhouden met de Tsjechische gemeente Rychnov nad Kneznow. Dat resulteerde in verschillende wederzijdse bezoeken van het gemeentebestuur en verenigingen en een project voor inrichting van een wijkpark in Rychnov als stageproject voor studenten uit Oudewater.

Voor veel van de in de gemeente Oudewater bestaande sportverenigingen stelde de gemeente voorzieningen en accommodaties beschikbaar. De terreinen voor buitensporten lagen aan het Markveld, aan het begin van de Waardsedijk. In 1992 werd er aan de Touwslag in de wijk De Noort Syde een nieuwe sporthal gebouwd; daarnaast was er al de sportzaal De Eiber aan de Papenhoeflaan. Een andere belangrijke sportaccommodatie was het Statenbad, het (niet overdekte) zwembad aan de Molenwal. In 1996-1997 werd onderzocht of het mogelijk was dit bad te vervangen door een overdekt zwembad, maar dit leidde niet tot resultaat.

BESTUUR EN ORGANISATIE VAN DE GEMEENTE IN DE PERIODE 1989-1999

Gemeentebestuur

De gemeente Oudewater werd tussen 1989 en 1999 op hoofdlijnen bestuurd door een gemeenteraad van dertien personen onder voorzitterschap van de burgemeester. Het dagelijks bestuur van de gemeente bestond uit de burgemeester met twee uit de gemeenteraad gekozen wethouders. In de beschreven periode waren 28 personen, deels al met de nodige ervaring in de oude gemeenteraden, lid van de raad van Oudewater.

De politieke verhoudingen in de raad waren in deze periode stabiel. Het CDA en De Onafhankelijken bezetten in die periode negen en tussen 1994 en 1998 tien van de dertien raadszetels en leverden elk een wethouder. De oppositie in de raad bestond uit raadsleden van de PvdA, de VVD en de SGP, later de RPF.

Bij de vorming van de nieuwe gemeente Oudewater werd mr J.A. Oosterhoff, die al sedert 1987 waarnemend burgemeester was van de ‘oude’ gemeente Oudewater, tot burgemeester benoemd. Burgemeester Oosterhoff, lid van het CDA en voorheen o.a. burgemeester van Lopik en Hoogeveen, bleef tot 1995 in functie. Hij werd opgevolgd door mw M.C.A.A. Ruigrok-Verreijt, voorheen lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, die tot 2012 burgemeester van Oudewater zou blijven.

Voor het CDA was mw M. Rutten-Visser vanaf 1989 wethouder; ze werd in 1991 opgevolgd door haar partijgenoot H. Treur, die op 31 december 1999 nog in functie was. Drs K. Knol was gedurende de gehele in deze inventaris beschreven periode wethouder voor De Onafhankelijken; ook hij bleef na 1999 nog als wethouder actief.

Zetelverdeling in de Oudewaterse gemeenteraad 1989-2002

1989-1990: 5 CDA, 4 De Onafhankelijken, 2 PvdA, 1 VVD, 1 SGP

1990-1994: 6 CDA, 4 De Onafhankelijken, 1 PvdA, 1 VVD, 1 SGP

1994-1998: 5 CDA, 4 De Onafhankelijken, 2 VVD, 1 PvdA, 1 SGP

1998-2002: 5 De Onafhankelijken, 4 CDA, 2 VVD, 1 PvdA, 1 RPF

Raadsleden van Oudewater 1989-1999

Een aantal raadsleden was al vóór 1989 lid van de gemeenteraad van de voormalige gemeenten Oudewater, Snelrewaard en Driebruggen. De meeste raadsleden, die in 1998 aantraden, waren ook na 1999 als zodanig werkzaam.

1989-1990,

1992-[1999]

P.W.A.M. Boere

PvdA

1989-1990,

1994-[1999]

A.J. Mulder

CDA

1989-1990

A.L. Reparon

VVD

1989-1990

M.G. Sangers

CDA

1989-1990

G.A. van Vliet

SGP

1989-1991

M. Rutten-Visser

CDA

1989-1992

drs B.R. Feis

PvdA

1989-1992

A.T. le Feber

Onafh.

1989-[1999]

drs K. Knol

Onafh.

1989-[1999]

mw A. Lemmers

Onafh.

1989-1995

W.J.M. Raaijmakers-

Bouwmans

Onafh.

1989-1994

J. van ’tRiet

CDA

1989-[1999]

H. Treur

CDA

1990

H.P.J. Wesseling

CDA

1990-1993

P.C. Huiskens

VVD

1990-1994

J. den Butter

CDA

1990-1994

H.M. Wiltenburg

CDA

1990-1993

G. Versteeg

SGP

1991-1998

N.J. Luuring

CDA

1991-[1999]

A. van derEijk-de With

CDA

1992-[1999]

T. van Druten

Onafh.

1993-[1999]

J.J. van der Wind

VVD

1993-1998

A.C. Huisman

SGP

1994-1998

mr V.P. vanDeventer

VVD

1994-[1999]

L. Sieders

CDA

1995-[1999]

F. Faber

Onafh.

1998-[1999]

J. den Butter

RPF

1998-[1999]

mw G. Scherpenzeel

Onafh.

1998-[1999]

J. Verseveld

VVD

De gemeenteraad vergaderde gemiddeld tien keer per jaar. Besluiten werden voorbereid in commissievergaderingen, waarin een deel van de raad rondom specifieke beleidsterreinen, meestal binnen de portefeuille van dezelfde wethouder, bijeen kwam.

De gemeente Oudewater was aangesloten bij verschillende gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden. Omdat de gemeente door haar ligging meer op Zuid-Holland georiënteerd was sloot Oudewater zich al voor 1989 aan bij het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden- Holland, een gemeenschappelijke regeling met verschillende Zuid-Hollandse gemeentes rondom de centrumgemeente Gouda. Na de gemeentelijke herindeling werd vanuit de provincie Utrecht sterke druk uitgeoefend om deze regeling in te ruilen voor aansluiting bij het Samenwerkingsverband Midden- en West-Utrecht, later de Bestuursregio Utrecht. De gemeente voelde daar niet voor en heeft de nodige bezwaarprocedures gevoerd om de Zuid-Hollandse samenwerking te kunnen voortzetten; tenslotte werd er zelfs onderzocht of de gemeente kon terugkeren naar de provincie Zuid-Holland, waaronder ze tot 1970 had behoord. Dit leidde niet tot het gewenste resultaat; in 1995 moest Oudewater zich gedwongen aansluiten bij de Utrechtse samenwerkingsverbanden.

Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie aan het begin van de in deze inventaris beschreven periode bestond voor het merendeel uit ambtenaren, die al bij de voorlopers van de nieuwe gemeente Oudewater werkzaam waren. Gedurende de periode 1989-1999 waren er, buiten het onderwijzend personeel van de openbare scholen, 55 tot 60 mensen bij de gemeente werkzaam, waarvan ongeveer een derde buiten het stadskantoor, in de buitendienst, werkte. De leiding van de gemeentelijke organisatie lag bij de gemeentesecretaris. In 1989 werd drs H.C. Jongmans in die functie benoemd, nadat W. van Offeren aanvankelijk enige maanden waarnemend secretaris was geweest. Jongmans werd in 1992 opgevolgd door J.A.G. van Ophem, die in 1997 afscheid nam; mw drs L.A.M. Bakker werd in 1998 de nieuwe gemeentesecretaris.

Onder de gemeentesecretaris was de gemeentesecretarie in 1989 onderverdeeld in vier afdelingen, Financiën, Algemene Zaken, Welzijnszaken en Gemeentewerken, en een staffunctionaris Kabinetszaken. In 1991 werd de organisatie heringericht. Er kwamen drie afdelingen: Financiën & Organisatie (later Middelen genoemd), Welzijn & Burgerzaken en Ruimtelijke Ontwikkeling & Openbare Werken. Onder elk van deze afdelingen behoorden drie bureaus, die onderdelen van het beleid voorbereidden en uitvoerden, zoals Comptabiliteit, Personeelszaken, Sociale Zaken, Weg- en Waterbouw (met de buitendienst) en Ruimtelijke Ontwikkeling. De technische buitendiensten (wegenbeheer, plantsoenen etc) werkten vanaf het stadserf aan de Populierenweg op het bedrijventerrein Tappersheul, dus buiten het gemeentehuis.

Het oude Stadhuis aan de Visbrug te Oudewater was de officiële zetel van het gemeentebestuur, maar het secretariepersoneel werkte sinds 1978 in het Stadskantoor aan de Kapellestraat, een voormalig Rooms-Katholiek patronaatsgebouw. In 1997 verhuisde de ambtelijke organisatie vanuit dit pand, dat te klein en niet efficiënt meer was, naar een geheel nieuw gebouwd Stadskantoor aan de Waardsedijk, nabij de sportvelden en iets buiten de oude stadskern.

HET ARCHIEF EN DE INVENTARISATIE

Het beheer van de semi-statische en dynamische archieven van de gemeente Oudewater was tussen 1989 en 1991 bij de afdeling Algemene Zaken en daarna bij het bureau Beleid en Interne Zaken van de afdeling Middelen ondergebracht. Het archief was ingedeeld volgens de Basis Archiefcode van het Registratuurbureau van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten. Behalve twee registratuur- en archiefambtenaren beschikte de gemeente Oudewater ook nog over een zogenaamde ‘nazorgfunctionaris’ van het samenwerkingsverband Samenwerking Archiefzorg Lopikerwaard, die zich, naast het beheer van de statische archieven van de gemeente, bezig hield met het schonen, beschrijven en verzorgen van de semi-statische archieven.

De semi-statische archieven waren ondergebracht in de op grond van de Archiefwet goedgekeurde archiefbewaarplaats in de twee opeenvolgende Stadskantoren. De dossiers, behorend tot het lopend of dynamisch archief van de gemeente, bevonden zich in een paternosterkast op het bureau Interne Zaken. In 2008 trad de gemeente Oudewater toe tot de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum (RHC) Rijnstreek en Lopikerwaard te Woerden. In 2021 werden de eerste voorbereidingen getroffen voor de bewerking en overbrenging van het archief van de gemeente Oudewater over de periode 1989-1999, die formeel in 2020 had moeten plaatsvinden. De eerste beschrijvings- en schoningswerkzaamheden werden uitgevoerd door de in Oudewater gestationeerde medewerkers van het onderdeel Documentaire Informatievoorziening van de gemeente Woerden, waarmee de gemeente Oudewater een dienstverleningsovereenkomst is aangegaan. Vervolgens werden door een medewerker van het RHC de beschrijvingen geordend en tot een beschrijvende inventaris met inleiding gevormd, waarbij ook nog een aantal dossiers werd geschoond en andere dossiers werden samengevoegd. De definitieve voltooiing en overbrenging van het archief werd in 2023 gerealiseerd.

Bij aanvang van de bewerking van het archief beliep de omvang ervan 35 meter; na de bewerking was dit door vernietiging op grond van de geldende vernietigings- en selectielijsten teruggebracht tot 14 meter. De indeling van de inventaris is grotendeels gebaseerd op de hoofdindeling van de Basis Archiefcode. De bouwvergunningdossiers en de milieudossiers zijn buiten deze inventaris gehouden omdat ze als aparte series zijn gevormd en ook afzonderlijk zijn ontsloten op adres. Ook deze dossiers werden in 2022 naar het RHC overgebracht.

Het archief maakt een complete indruk en geeft een goed beeld van de gemeentelijke organisatie en haar handelen in de beschreven periode. De stukken zijn allen verpakt in zuurvrije dossieromslagen en dozen. Het archief verkeert in goede materiële staat. Het archief is binnen het RHC geregistreerd onder archiefnummer O100.

Voor een aantal stukken gelden beperkingen ten aanzien van de openbaarheid. Deze zijn in de inventaris met een asterisk (*) aangegeven. Overheidsarchieven in een archiefbewaarplaats zijn meestal geheel openbaar. De Archiefwet 1995 biedt in artikel 15 de mogelijkheid om de openbaarheid te beperken tot maximaal 75 jaar. Als aan een inventarisnummer in de toegang een beperking op de openbaarheid op grond van de Archiefwet 1995 is toegekend, dan staat bij de beschrijving het jaartal vermeld waarin de beperking wordt opgeheven.

Naast een beperking op grond van de Archiefwet 1995 kan ook een beperking op de openbaarheid van toepassing zijn op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Deze privacywetgeving is van toepassing op nog in leven zijnde natuurlijke personen. In de praktijk wordt een openbaarheidstermijn van 110 jaar gehanteerd.

Het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard streeft ernaar om ook bij inventarisnummers die onder de AVG vallen te vermelden in welk jaar de beperking wordt opgeheven. Dit is een tijdrovende klus die wij zo spoedig mogelijk zullen afronden. Tot dat moment bestaat de kans dat u in de studiezaal geconfronteerd wordt met een openbaarheidsbeperking (op grond van de AVG) die nog niet in de toegang is vermeld.

INVENTARIS

STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

NOTULEN EN BESLUITENLIJSTEN

Vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies

Gemeenteraad

1-11.

Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1989-1999.

 • 1.

  1989;

 • 2.

  1990;

 • 3.

  1991;

 • 4.

  1992;

 • 5.

  1993;

 • 6.

  1994;

 • 7.

  1995;

 • 8.

  1996;

 • 9.

  1997; 1 omslag

 • 10.

  1998; 1 omslag

 • 11.

  1999. 1 omslag

8 delen en 3 omslagen

12-134.

Agenda’s van de gemeenteraadsvergaderingen, met bijlagen, 1989-1999.

143 omslagen

 

12. 02-01-1989;

60. 27-05-1992;

108. 29-02-1996;

 
 

13. 26-01-1989;

61. 25-06-1992;

109. 28-03-1996;

 
 

14. 23-02-1989;

62. 27-08-1992;

110. 23-04-1996;

 
 

15. 27-02-1989;

63. 07-09-1992;

111. 30-05-1996;

 
 

16. 30-03-1989;

64. 24-09-1992;

112. 27-06-1996;

 
 

17. 27-04-1989;

65. 29-10-1992;

113. 25-07-1996;

 
 

18. 08-05-1989;

66. 12-11-1992;

114. 26-09-1996;

 
 

19. 17-05-1989;

67. 26-11-1992;

115. 31-10-1996;

 
 

20. 25-05-1989;

68. 17-12-1992;

116. 07-11-1996;

 
 

21. 29-06-1989;

69. 28-01-1993;

117. 28-11-1996;

 
 

22. 27.07-1989;

70. 25-02-1993;

118. 19-12-1996;

 
 

23. 31-08-1989;

71. 25-03-1993;

119. 30-01-1997;

 
 

24. 28-09-1989;

72. 29-04-1993;

120. 27-02-1997;

 
 

25. 26-10-1989;

73. 27-05-1993;

121. 26-03-1997;

 
 

26. 09-11-1989;

74. 24-06-1993;

122. 24-04-1997;

 
 

27. 30-11-1989;

75. 26-08-1993;

123. 29-05-1997;

 
 

28. 21-12-1989;

76. 30-09-1993;

124. 26-06-1997;

 
 

29. 25-01-1990;

77. 28-10-1993;

125. 04-09-1997;

 
 

30. 22-02-1990;

78. 11-11-1993;

126. 25-09-1997;

 
 

31. 29-03-1990;

79. 25-11-1993;

127. 30-10-1997;

 
 

32. 26-04-1990;

80. 23-12-1993;

128. 06-11-1997;

 
 

33. 01-05-1990;

81. 27-01-1994;

129. 27-11-1997;

 
 

34. 31-05-1990;

82. 24-02-1994;

130. 18-12-1997;

 
 

35. 28-06-1990;

83. 24-03-1994;

131. 29-01-1998

 
 

36. 26-07-1990;

84. 12-04-1994;

132. 26-02-1998;

 
 

37. 30-08-1990;

85. 28-04-1994;

133. 26-03-1998;

 
 

38. 27-09-1990;

86. 26-05-1994;

134. 14-04-1998;

 
 

39. 25-10-1990;

87. 30-06-1994;

135. 28-05-1998;

 
 

40. 08-11-1990;

88. 25-08-1994;

136. 25-06-1998;

 
 

41. 29-11-1990;

89. 29-09-1994;

137. 03-09-1998;

 
 

42. 20-12-1990;

90. 27-10-1994;

138. 24-09-1998;

 
 

43. 31-01-1991;

91. 10-11-1994;

139. 29-10-1998;

 

44. 28-02-1991;

92. 24-11-1994;

140. 12-11-1998;

45. 28-03-1991;

93. 22-12-1994;

141. 26-11-1998;

46. 25-04-1991;

94. 26-01-1995;

142. 17-12-1998;

47. 30-05-1991;

95. 23-02-1995;

143. 28-01-1999;

48. 27-06-1991;

96. 09-03-1995;

144. 25-02-1999;

49. 17-07-1991;

97. 30-03-1995;

145. 25-03-1999;

50. 29-08-1991;

98. 27-04-1995;

146. 29-04-1999;

51. 26-09-1991;

99. 01-06-1995;

147. 27-05-1999;

52. 31-10-1991;

100. 29-06-1995;

148. 24-06-1999;

53. 14-11-1991;

101. 20-07-1995;

149. 02-09-1999;

54. 28-11-1991;

102. 03-10-1995;

150. 30-09-1999;

55. 19-12-1991;

103. 26-10-1995;

151. 28-10-1999;

56. 30-01-1992;

104. 08-11-1995;

152. 04-11-1999;

57. 27-02-1992;

105. 30-11-1995;

153. 25-11-1999;

58. 26-03-1992;

106. 21-12-1995;

154. 16-12-1999.

59. 29-04-1992;

107. 23-01-1996;

Raadscommissies

155-165.

Verslagen van de vergaderingen van de raadscommissie voor Algemene Bestuurlijke Zaken, vanaf 1998 Algemene Bestuurlijke Zaken en Toerisme, 1989-1999

11 omslage

 

155.

1989;

159.

1993;

163.

1997;

 
 

156.

1990;

160.

1994;

164.

1998;

 
 

157.

1991;

161.

1995;

165.

1999.

 
 

158.

1992;

162.

1996;

 
 
 

166-176.

Verslagen van de vergaderingen van de raadscommissie voor Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening, vanaf 1990 Openbare Weken, 1989-1999

11 omslagen

 

166.

1989;

170.

1993;

174.

1997;

 
 

167.

1990;

171.

1994;

175.

1998;

 
 

168.

1991;

172.

1995;

176.

1999.

 
 

169.

1992;

175.

1996;

 
 
 

177-187.

Verslagen van de vergaderingen van de raadscommissie voor Milieu en Groenbeheer, vanaf 1998 Ruimte en Groen, 1989-1999.

11 omslagen

 

177.

1989;

181.

1993;

185.

1997;

 
 

178.

1990;

182.

1994;

186.

1998;

 
 

179.

1991;

183.

1995;

187.

1999.

 
 

180.

1992;

184.

1996;

 
 
 

188-198.

Verslagen van de vergaderingen van de raadscommissie voor Welzijn en Onderwijs, 1989-1999.

11 omslagen

 

188.

1989;

192.

1993;

196.

1997;

 
 

189.

1990;

193.

1994;

197.

1998;

 
 

190.

1991;

194.

1995;

198.

1999;

 
 

191.

1992;

195.

1996;

 
 
 

199-209.

Verslagen van de vergaderingen van de raadscommissie voor Financiën, vanaf 1998 Financiën en Sociale Zaken, 1989-1999.

11 omslagen

 

199.

1989;

203.

1993;

207.

1997;

 
 

200.

1990;

204.

1994;

208.

1998;

 
 

201.

1991;

205.

1995;

209.

1999.

 
 

202.

1992;

206.

1996;

 
 
 

Vergaderingen van het College van Burgemeester en Wethouders

210-231.

Besluitenlijsten van de vergaderingen van het Collegevan Burgemeester en

Wethouders, 1989-1999.

 • 210.

  1989, jan.-juni; 221. 1994, juli-dec.;

 • 211.

  1989, juli-dec.; 222. 1995, jan.-juni;

 • 212.

  1990, jan.-juni; 223. 1995, juli-dec.;

 • 213.

  1990, juli-dec.; 224. 1996, jan.-juni;

 • 214.

  1991, jan.-juni; 225. 1996, juli-dec.;

 • 215.

  1991, juli-dec.; 226. 1997, jan.-juni;

 • 216.

  1992, jan.-juni; 227. 1997, juli-dec.;

 • 217.

  1992, juli-dec.; 228. 1998, jan.-juni;

 • 218.

  1993, jan.-juni; 229. 1998, juli-dec.;

 • 219.

  1993, juli-dec.; 230. 1999, jan.-juni;

 • 220.

  1994, jan.-juni; 231. 1999, juli-dec.

22 omslagen

STUKKEN BETREFFENDE AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN

DE GEMEENTE: BESTUUR, ORGANISATIE EN MIDDELEN

GEMEENTELIJKE HERINDELING EN GRENSWIJZIGINGEN

232.

Raadsbesluit tot hetvan toepassing verklaren van verordeningen van de oude

gemeenteOudewater voor de per 1989gevormde nieuwe gemeente, met stukken betreffende de totstandkoming,

1989.

1 omslag

233.

Stukken betreffende de integratie van de kernen Papekop en Hekendorp en de kostenverrekening met de gemeente Reeuwijk ten gevolge van de gemeentelijke en provinciale herindeling,

(1988) 1989-1993.

1 omslag

234.

Stukken betreffende de kostenverrekening met de gemeente Montfoort ten gevolge van de gemeentelijke herindeling en de overgang vaneen deel vande voormalige gemeente Willeskop naar Oudewater,

1989-1998.

1 omslag

235.

Stukken betreffende de door de gemeente gewenste, maar door het Rijk niet- doorgevoerde overgang van de provincie Utrecht naar de provincie Zuid-Holland, 1996-1999.

1 omslag

STRAATNAAMGEVING EN HUISNUMMERING

236

Stukken betreffende de toekenning en wijziging van huisnummers,

1989-1999.

1 omslag

237.

Stukken betreffende de vaststelling van straatnamen, (1987) 1990-1999.

1 omslag

238.

Stukken betreffende de wijziging vande huisnummering in straten in de voormalige gemeente Snelrewaard na de herindeling,

1988-1989.

1 omslag

239.

Verordening op de straatnaamgeving en huisnummering, 1995.

1 stuk

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

240.

Stukken betreffende de deelname aande gemeenschappelijke regeling

Samenwerkingsverband Midden-en West-Utrecht 1989-1994.

1 omslag

241.

Stukken betreffende de wijziging van de indeling van de samenwerkingsverbanden binnen de provincie Utrecht, 1992-1999.

1 omslag

242-244.

Stukken betreffende een gevoerde bezwaarprocedure tegen de indeling van de gemeente op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen binnen de regio West-Utrecht, 1994-1999.

 • 242.

  1994-1995;

 • 243.

  1995;

 • 244.

  1995-1999.

3 omslagen

245-246.

Stukken betreffende de oprichting van en de deelname aan de gemeenschappelijke regeling Bestuursregio Utrecht, 1994-1999.

 • 245.

  1994-1995;

 • 246.

  1995-1999.

2 omslagen

247.

Stukken betreffende de vertegenwoordiging vande gemeente in de besturen van gemeenschappelijke regelingen, 1995-1999.

1 omslag

248.

Stukken betreffende de toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland, 1996-1998.

1 omslag

249.

Ambtelijke notabetreffende de positie van de gemeente binnen de regionale en provinciale bestuurlijke organisatie, met stukken betreffende de vaststelling, 1996.

1 omslag

250.

Stukken betreffende de totstandkoming van een Strategisch Gebiedsperspectief in samenwerking met de gemeentes Lopik en Montfoort, 1998-1999.

1 omslag

VERHOUDING TEN OPZICHTE VAN HOGERE BESTUURSINSTELLINGEN

251.

Stukken betreffende bezoeken van de Commissaris van de Koningin aan de gemeente,

1989-1999.

1 omslag

252.

Stukken betreffende de aanpassing van het gemeentelijk beleid aan de nieuwe Gemeentewet en de Algemene Wet Bestuursrecht,

1993-1994.

1 omslag

253.

Stukken betreffende de vaststelling vande resultaten van de verkiezingen voor de Tweede Kamer,

1989, 1994 en 1998.

1 omslag

254.

Stukken betreffende de vaststelling van de resultaten van de verkiezingen voor Provinciale Staten, 1991, 1995 en 1999.

1 omslag

EIGENDOMMEN

Verkrijging door aankoop, erfpacht, onteigening of schenking

255-257*.

Stukken betreffende de verwerving vanonroerend goed, (1986) 1989-1999.

 • 255.

  Nr 1-6;

 • 256.

  Nr 7-9;

 • 257.

  Nr 10-13.

NB: Deze dossiers zijnnader ontsloten op locatie in Bijlage 1. Openbaarheid beperkt tot het per dossier in Bijlage 1 vermelde jaar.

3 omslagen

258.

Stukken betreffende de aanvaarding vanschenkingen, 1989-1998.

1 omslag

259.

Stukken betreffende de aankoop en restauratie van boeken, prenten en kunstwerken, 1989-1999.

1 omslag

Vervreemding door verkoop of schenking

260-282*.

Stukken betreffende de vervreemding vanonroerend goed,

(1988) 1989-1999.

 • 260.

  Nr 1- 3; 272. Nr 88- 95;

 • 261.

  Nr 4-13; 273. Nr 96-104;

 • 262.

  Nr 14-23; 274. Nr 105-110;

 • 263.

  Nr 24-33; 275. Nr 111-130;

 • 264.

  Nr 34-43; 276. Nr 131-150;

 • 265.

  Nr 44-53; 277. Nr 151-163;

 • 266.

  Nr 54-58; 278. Nr 164-174;

 • 267.

  Nr 59-60; 279. Nr 175-181;

 • 268.

  Nr 61-65; 280. Nr 182-198;

 • 269.

  Nr 66-69; 281. Nr 199-206;

 • 270.

  Nr 70-76; 282. Nr 207-219.

 • 271.

  Nr 77-87;

NB: Deze dossiers zijnnader ontsloten op locatie in Bijlage 2. Openbaarheid beperkt tot het per dossier in Bijlage 2 vermelde jaar

23

omslagen

283*.

Stukken betreffende de verkoop vanstrookjes snippergroen aan diverse personen, 1994-1998.

NB: Openbaarheid beperkttot 2074.

1 omslag

284.

Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de algemene voorwaarden voor de verkoop van gemeentegrond, 1987-1994.

1 omslag

285.

Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de algemene voorwaarden voor de verkoop van grond op het bedrijventerrein Tappersheul, 1987-1999.

1 omslag

286.

Stukken betreffende de verkoop van inschrijvingen op het Grootboek Nationale Schuld, 1992.

1 omslag

Verwerving en vervreemding door ruiling

287*.

Stukken betreffende de ruiling van onroerend goed, 1990-1996.

NB: Dit dossier is nader ontsloten op locatie in deBijlages 1 en 2. Openbaarheid beperkt tot het per dossier in die bijlagen vermelde jaar.

1 omslag

Zakelijke rechten en erfdienstbaarheden

288.

Stukken betreffende de vestiging van een zakelijk recht ten behoeve van de Provinciale

Utrechtse Electriciteits Maatschappij voor het hebben van een hoogspanningskabel langs de Hoenkoopse Buurtweg,

1990-1991.

1 omslag

289.

Akten van overeenkomst met diverse eigenaars van onroerend goed langs de Goudse straatweg betreffende een zakelijk rechtten behoeve van de gemeente voorde aanleg van riolering aldaar,

1992.

1 omslag

290.

Stukken betreffende de vestiging vanzakelijke rechten ten behoeve vande aanleg van riolering op het bedrijventerrein Tappersheul,

1992-1994.

1 omslag

291.

Stukken betreffende de vestiging vanzakelijke rechten ten behoeve vande aanleg van riolering aan Willeskop, de Hekendorpse Buurt en de Hoenkoopse Buurtweg,

1995-1997.

1 omslag

292.

Akte vanovereenkomst met de busonderneming VAGUvoor de vesting vaneen recht van opstal ten behoeve van de plaatsing van een fietsenstalling aan de Molenwal, 1995.

1 omslag

293.

Stukken betreffende het vestigen van een zakelijk recht ten behoevevan het Gasbedrijf Centraal Nederland NV voor de aanleg van een gasleiding aan de Waardsedijk,

1998.

1 omslag

294.

Akte vanovereenkomst met de gemeente Reeuwijk inzake de vestiging van een recht van opstal ten behoeve van die gemeente voor de aanleg van riolering aan het Oosteinde onder Reeuwijk,

1999.

1 omslag

FINANCIËN

Gemeentebegroting

295-344.

Begrotingen, 1989-1999, met bijlagen, stukken betreffende de voorbereiding en vaststelling en besluiten tot wijziging, 1988-1999.

50 omslagen

295-298.

Begroting 1989, 1988-1990;

295.

Begroting, 1989;

296.

Memorie van toelichting, 1989;

297.

Voorbereiding en vaststelling, 1988-1989;

298.

Besluiten tot wijziging van de begroting, 1989-1990;

299-302.

Begroting 1990, 1989-1990;

299.

Begroting, 1990;

300.

Memorie van toelichting, 1980;

301.

Voorbereiding en vaststelling, 1989-1990;

302.

Besluiten tot wijziging van de begroting, 1989-1990;

303-306.

Begroting 1991, 1990-1992;

303.

Begroting, 1991;

304.

Memorie van toelichting, 1991;

305.

Voorbereiding en vaststelling, 1990-1991;

306.

Besluiten tot wijziging van de begroting, 1990-1992;

307-310.

Begroting 1992, 1991-1992;

307.

Begroting, 1992;

308.

Memorie van toelichting, 1992;

309.

Voorbereiding en vaststelling, 1991-1992;

310.

Besluiten tot wijziging van de begroting, 1991-1992;

311-314.

Begroting 1993, 1992-1993;

311.

Begroting, 1992;

312.

Memorie van toelichting, 1993;

313.

Voorbereiding en vaststelling, 1992-1993;

314.

Besluiten tot wijziging van de begroting, 1992-1993;

315-319.

Begroting 1994, 1993-1994;

315.

Begroting, 1994;

316.

Memorie van toelichting, 1994;

317.

Herziening exploitatieopzetten, 1994;

318.

Voorbereiding en vaststelling, 1993-1994;

319.

Besluiten tot wijziging van de begroting, 1994;

320-323.

Begroting 1995, 1994-1995;

320.

Begroting, 1995;

321.

Memorie van toelichting, 1995;

322.

Voorbereiding en vaststelling, 1994-1995;

323.

Besluiten tot wijziging van de begroting, 1994-1995;

324-328.

Begroting 1996, 1995-1996;

324.

Begroting, 1996;

325.

Bijlagen, 1996;

326.

Herziene exploitatieopzetten, 1996

327.

Voorbereiding en vaststelling, 1995-1996;

328.

Besluiten tot wijziging van de begroting, 1995-1996;

329-333.

Begroting 1997, 1996-1997;

329.

Begroting, 1997;

330.

Bijlagen, 1997;

331.

Herziene exploitatieopzetten, 1997

332.

Voorbereiding en vaststelling, 1996-1997;

333.

Besluiten tot wijziging van de begroting, 1997;

334-339.

Begroting 1998, 1997-1998;

334.

Begroting, 1998;

335.

Bijlagen, 1998;

336.

Herziene exploitatieopzetten, 1998;

337.

Samenvatting exploitatieopzetten, 1998;

338.

Voorbereiding en vaststelling, 1997-1998;

339.

Besluiten tot wijziging van de begroting, 1997-1998;

340-344.

Begroting 1999, 1998-1999;

340.

Begroting, 1999;

341.

Bijlagen, 1999;

342.

Herziene exploitatieopzetten, 1999

343.

Voorbereiding en vaststelling, 1998-1999;

344.

Besluiten tot wijziging van de begroting, 1999-1999.

Gemeenterekening

345-378.

Rekeningen met bijlagen, 1989-1999 en stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring, 1989-1999 (2000).

34 omslagen

345-347.

Rekening 1989, 1989-1990;

345.

Rekening 1989;

346.

Bijlagen, 1989;

374.

Vaststelling en goedkeuring, 1989-1990;

348-350.

Rekening 1990, 1990-1991;

348.

Rekening 1990;

349.

Bijlagen, 1990;

350.

Vaststelling en goedkeuring, 1990-1991;

351-353.

Rekening 1991, 1991-1992;

351.

Rekening 1991;

352.

Bijlagen, 1991;

353.

Vaststelling en goedkeuring, 1991-1992;

354-356.

Rekening 1992, 1992-1993;

354.

Rekening 1992;

355.

Bijlagen, 1992;

356.

Vaststelling en goedkeuring, 1992-1993;

357-359.

Rekening 1993, 1993-1994;

357.

Rekening 1993;

358.

Bijlagen, 1993;

359.

Vaststelling en goedkeuring, 1993-1994;

360-362.

Rekening 1994, 1994-1995;

360.

Rekening 1994;

361.

Bijlagen, 1994;

362.

Vaststelling en goedkeuring, 1994-1995;

363-365.

Rekening 1995, 1995-1996;

363.

Rekening 1995;

364.

Bijlagen, 1995;

365.

Vaststelling en goedkeuring, 1995-1996;

366-368.

Rekening 1996, 1996-1997;

366.

Rekening 1996;

367.

Bijlagen, 1996;

368.

Vaststelling en goedkeuring, 1996-1997;

369-371.

Rekening 1997, 1997-1998;

369.

Rekening 1997;

370.

Bijlagen, 1997;

371.

Vaststelling en goedkeuring, 1997-1998;

372-374.

Rekening 1998, 1998-1999;

372.

Rekening 1998;

373.

Bijlagen, 1998;

374.

Vaststelling en goedkeuring, 1998-1999;

375-378.

Rekening 1999, 1999-2000;

375.

Begroting, 1999;

376.

Bijlagen, 1999;

377.

Herziene exploitatieopzetten, 1999

378.

Voorbereiding en vaststelling, 1998-1999;

Overige financiële zaken

379.

Verordening op de financiële administratie,1989, Beheersverordeningen, en Controleverordeningen voorde financiële administratie, 1997 en 1999,met stukken betreffende de totstandkoming, (1988) 1989-1999.

1 omslag

380.

“Voor- en najaarsnota’s”, verslagen van de tussentijdse financiële situatie van de gemeente, 1992-1999.

1 omslag

381.

Periodieke rapporten betreffende de vermogenspositie van de gemeente, 1993-1996.

1 omslag

INFORMATIEVOORZIENING EN -BEHEER

382.

Besluiten van de gemeentesecretaris tot goedkeuring van de vernietiging van

archiefbescheiden met lijsten van de betreffende stukken, 1989-1999.

1 omslag

383.

Archiefverordeningen, 1992, 1994 en 1997, met besluit tot aanwijzing van de gemeentelijke archiefbewaarplaats, 1992,en stukken betreffende de vaststelling, 1992.

1 omslag

384.

Stukken betreffende de aanschaf en invoering van het registratiesysteem WalvisPost, 1999-2000.

1 omslag

VOORLICHTING EN REPRESENTATIE

385.

Stukken betreffende de invoering van een nieuwegemeentelijke huisstijl, 1991-1993.

1 omslag

386.

Gemeentelijk voorlichtingsplan met stukken betreffende de totstandkoming, 1996.

1 omslag

DIENSTGEBOUWEN EN -TERREINEN

387.

Stukken betreffende het beheer en onderhoud van het stadserf,

(1987) 1989-1997.

1 omslag

388.

Stukken betreffende de ambtswoning van de burgemeester aan de NieuweSingel, 1989-1996.

1 omslag

389.

Stukken betreffende de beveiliging, de toegankelijkheid en de schilderijen in het oude Stadhuis, 1989-1998.

1 omslag

--

Stukken betreffende een langlopend juridisch conflict met een inwoner van de gemeente inzake het onvoldoende handhaven van een rookverbod in het oude Stadhuis, 1989-1999.

NB: Zie invnr 262.

390-395.

Stukken betreffende de bouw en inrichting van het Stadskantoor aan de Waardsedijk, 1992-1998.

 • 390.

  Voorbereiding, 1992-1995;

 • 391.

  Uitvoering, 1996-1997;

 • 392.

  Opleveringsrapport, bijlagen en revisietekeningen, 1997;

 • 393.

  Archiefbewaarplaats, 1998;

 • 394.

  Inrichting buitenterrein, 1997.

 • 395.

  Opening en financiële eindrapportage, 1997-1998.

6 omslagen

BESTUURSORGANEN EN -FUNCTIONARISSEN

Gemeenteraad

396.

Processen-verbaal van de uitslagen van de verkiezingen voor de gemeenteraad, 1989, 1990, 1994en 1998.

1 omslag

397-399*.

Geloofsbrieven van gekozengemeenteraadsleden, 1989-1994.

 • 397.

  1989;

 • 398.

  1990;

 • 399.

  1994.

NB: Openbaarheid van invnr397 beperkt tot 2065, van invnr 398tot 2066 en van invnr399 tot 2070.

3 omslagen

400.

Verordening op de geldelijke voorzieningen van raads-en commissieleden, met stukken betreffende de vaststelling, 1989.

1 omslag

401.

Verordeningen op de geldelijke tegemoetkoming aan de fracties in de gemeenteraad, met stukken betreffende de vaststelling, 1989 en 1994.

1 omslag

402.

Verordeningen op de instelling, taak, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de vaste commissies van advies en bijstand, 1989 en 1990, met verordeningen tot wijziging en stukken betreffende de totstandkoming, 1989-1990.

1 omslag

403.

Stukken betreffende de benoeming van leden en steunleden in de raadscommissies, 1989-1998.

1 omslag

404.

Stukken betreffende een onderzoek naar het functioneren van het gemeentebestuur, 1990-1991.

1 omslag

405.

Reglementen van orde voorde vergaderingen van de gemeenteraad, 1990 en 1998, met stukken betreffende de voorbereiding en vaststelling,

1990-1998.

1 omslag

College van Burgemeester en Wethouders

406-408.

Collegebeleidsprogramma’s,

1989-1990, 1990-1994, 1994-1998 en 1998-2002.

 • 406.

  1989-1990 en 1990-1994;

 • 407.

  1994-1998;

 • 408.

  1998-2002.

3 omslagen

409.

Stukken betreffende de mandatering van bevoegdheden aan het College van Burgemeester en Wethouders en aan afzonderlijke ambtenaren, 1989-1998.

1 omslag

410.

Uitkerings- en pensioenverordening voor wethouders, 1990, 1994 en 1999, met verordeningen totwijziging, 1995 en 1996, en stukken betreffende de totstandkoming, 1990-1999.

1 omslag

--.

Stukken betreffende de delegatie van het nemenvan verkeersbesluiten aan het College van Burgemeester en Wethouders, 1998.

NB: Zie invnr629.

Burgemeester

411.

Stukken betreffende de benoeming en het ontslag van (waarnemend) burgemeester mr J.A. Oosterhoff, (1987) 1989-1995.

1 omslag

412.

Verordening op de vertrouwenscommissie in verband met de burgemeestersvacature, 1995.

1 stuk

413.

Raadsbesluit totvaststelling van de profielschets voorde nieuwe burgemeester, 1995.

1 stuk

414.

Stukken betreffende de aanschaf vaneen nieuwe ambtsketen, 1997-1998.

1 omslag

ORGANISATIE EN PERSONEEL

Organisatie van de administratie en personeelsformatie

415-418.

Verslagen van de vergaderingen van de ambtelijke staf, vanaf 1995het management team, 1989-1999.

 • 415.

  1989-1991;

 • 416.

  1992-1994;

 • 417.

  1995-1997;

 • 418.

  1998-1999.

4 omslagen

419.

Stukken betreffende de personeelsformatie, 1988-1995.

1 omslag

420.

Collegebesluit totvaststelling van het Reglement Ideeënbus, 1989.

1 stuk

421.

Stukken betreffende een organisatieonderzoek en de daaropgevolgde reorganisatie van de gemeentelijke organisatie, 1989-1990, en de ontwikkeling vande organisatie,

1991-1996.

1 omslag

422.

Organisatieverordening, 1992 en 1999, met stukken betreffende de vaststelling, 1999.

1 omslag

423.

Stukken betreffende de invoering van het productgericht werken, 1992-1994.

1 omslag

424.

Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van het Handboek Administratieve Organisatie Beschrijving, 1995-1999.

1 omslag

425

Ambtelijke nota ‘Klant- en publiekgerichtheid’ met stukken betreffende de vaststelling, 1996.

1 omslag

426.

Rapport Kwaliteitszorg Gemeente Oudewater, 1999, met stukken betreffende de voorbereiding en vaststelling, 1997-1999.

1 omslag

Functiewaardering   en   -beoordeling

427*.

Stukken betreffende functiewaardering, 1991-1999.

NB: Openbaarheid beperkttot 2076.

1 omslag

Rechtspositie

428.

Algemeen Ambtenarenreglement, 1989,met verordeningen totwijziging, 1989-1993, en stukken betreffende de totstandkoming, 1989-1993.

1 omslag

429.

Verordeningen op de rechtspositionele erkenning van alternatieve samenlevingsvormen, 1989 en 1994,met stukken betreffende de totstandkoming, 1989-1994.

1 omslag

430.

Stukken betreffende de invoering van het betaald ouderschapsverlof binnen de gemeentelijke organisatie, 1990-1994.

1 omslag

431.

Arbeidsovereenkomstenverordening en arbeidsovereenkomstenbesluit, 1989,met verordeningen tot wijziging, 1991-1993

1 omslag

432.

Studiefaciliteitenverordening, 1989,met verordeningen tot wijziging, 1991-1993.

1 omslag

433.

Stukken betreffende de invoering vande 36-urige werkweek, 1996-1997, en de evaluatie ervan, 2000-2001

1 omslag

Salarissen en toelagen

434.

Salarisverordening, 1989, met verordeningen tot wijziging, 1989-1991, en stukken betreffende de voorbereiding en vaststelling, 1989-1991.

1 omslag

435.

Spaarverordening, 1989,met raadsbesluit totintrekking, 1993.

2 stukken

436.

Verplaatsingskostenverordening, 1989, met stukken betreffende de aanpassing ervan, 1991-1992.

1 omslag

437.

Verordening op de tegemoetkoming in bovenmatige ziektekosten, met collegebesluit betreffende de uitvoering, 1989.

2 stukken

438.

Raadsbesluit tot vaststelling van de gemeentelijke Regeling beloningsdifferentiatie, met stukken betreffende de voorbereiding en vaststelling, 1993.

1 omslag

439.

Bezoldigingsverordening, 1994 en 1999,met verordening tot wijziging, 1999,en stukken betreffende de voorbereiding en vaststelling, 1994-1999.

1 omslag

440.

Collegebesluiten totvaststelling van de Spaarloonregeling, 1994 en 1997.

2 stukken

Medezeggenschap en georganiseerd overleg

441.

Verslagen van de vergaderingen van het Georganiseerd Overleg,

1989-1998.

1 omslag

442.

Stukken betreffende de Medezeggenschapscommissie, 1993-1995.

1 omslag

443.

Stukken betreffende de verkiezing van de ondernemingsraad, 1996.

1 omslag

444.

Verslagen van de vergaderingen van de ondernemingsraad, 1996-1999.

1 omslag

Overige personeelsaangelegenheden

445.

Stukken betreffende de opheffing vande gemeenschappelijke regeling Centraal Instituut Vormingen Opleiding Bestuursdienst, 1989.

1 omslag

446.

Nota Arbeidsomstandigheden Gemeente Oudewater, met stukkenbetreffende de vaststelling, 1998.

1 omslag

447.

Stukken betreffende de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Instituut Ziektekostenverzekering Ambtenaren Utrecht, 1990-1992.

1 omslag

448.

Ambtelijke nota betreffende de werving van personeel met stukken betreffende de vaststelling, 1998-1999.

1 omslag

INSPRAAK, KLACHTEN, BEZWAAR EN BEROEP

449-456*.

Notulen van de vergaderingen van de Commissie voor de Beroeps- en Bezwaarschriften, 1989-1999.

 • 449.

  1989;

 • 450.

  1990-1993;

 • 451.

  1994;

 • 452.

  1995.

 • 453.

  1996;

 • 454.

  1997;

 • 455.

  1998;

 • 456.

  1999.

NB: Openbaarheid van invnr 449beperkt tot 2065,van invnr 450tot 2069, van invnr 451 tot 2070, van invnr 452 tot 2071, van invnr 453 tot 2072, van invnr 454 tot 2073, van invnr 455 tot 2074 en van invnr456 tot 2075.

8 omslagen

457.

Verordeningen op de behandeling van bezwaar- en beroepsschriften, metstukken betreffende de vaststelling, 1991 en 1994.

1 omslag

458.

Inspraakverordening, 1991.

1 stuk

459.

Stukken betreffende de totstandkoming en uitwerking vaneen klachtenregeling voor burgers, 1996-1999.

1 omslag

460.

Jaarverslag van de Commissie voor de Bezwaar- en Beroepsschriften, 1998/1999, met stukken betreffende de vaststelling, 1999.

1 omslag

DE GEMEENTE: TAAKUITVOERING

BELASTINGEN

461.

Verordeningen op de heffing van de onroerend goedbelasting, 1989, 1990,1993, 1995 en 1996,met verordeningen totwijziging en stukken betreffende de voorbereiding en vaststelling, 1989-2001.

1 omslag

462.

Stukken betreffende het aangaan van een overeenkomst inzake het verstrekken taxatiegegevens van onroerend goed aan het Zuidelijk Utrechts Waterschap in oprichting (later Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) en aan het Groot- Waterschap van Woerden, 1991-1994.

1 omslag

463.

Verordeningen op de heffingen invordering van hondenbelasting, 1989,1995 en 1996, met verordeningen tot wijziging en stukken betreffende de vaststelling, 1989-1999.

1 omslag

464-466.

Legesverordeningen, 1990,1993, 1995, 1996en 1998 met verordeningen tot wijziging en stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring, 1990-2001.

 • 464.

  1990-1992;

 • 465.

  1993-1995;

 • 466.

  1996-2001.

3 omslagen

467.

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting, 1996, met verordening tot wijziging, 1998.

2 stukken

RUIMTELIJKE ORDENING EN ONTWIKKELING

Ruimtelijke ordening

Bestemmingsplannen

468.

Stukken betreffende wijzigingen van het bestemmingsplan Buitengebied in verbandmet bouwplannen voor percelen aan de Waardsedijk, 1989-1996, en de Hoenkoopse Buurtweg, 1996.

1 omslag

469.

Stukken betreffende de wijziging van het bestemmingsplan Landelijk Gebied1991 in verband met een bouwplan voor het perceel Hoenkoopse Buurtweg 7, 1994.

1 omslag

470.

Stukken betreffende de wijziging van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Driebruggen in verband met de verplaatsing van boerderijen aan Ruige Weideen Hogebrug, 1992-1993.

1 omslag

471.

Stukken betreffende de wijziging van het bestemmingsplan Landelijk Gebied Driebruggen in verband met de verplaatsing van boerderijen aan Diemerbroek, 1995.

1 omslag

472-474.

Bestemmingsplan Landelijk Gebied Oudewater, met stukken betreffende de aanpassing van grenswaarden voor geluidshinder, 1998.

 • 472.

  Bestemmingsplan met voorschriften;

 • 473.

  Plankaarten.

 • 474.

  Aanpassing grenswaarden geluidshinder.

3 omslagen

475.

Bestemmingsplan Landelijk Gebied Willeskop, 1996, met stukkenbetreffende de voorbereiding, vaststelling en gedeeltelijke goedkeuring, 1996-1997.

1 omslag

476.

Bestemmingsplan Nieuwe Singel, DerdeHerziening, met stukkenbetreffende de vaststelling en goedkeuring, 1989.

1 omslag

477.

Uitwerkingsplannen 1 t/m 4 van het bestemmingsplan De Noort Syde-1986, 1989-1994.

1 omslag

478.

Bestemmingsplan Sport- en Recreatiegebied Lijnbaan, 1994, met stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring, 1994-1995.

1 omslag

479.

Stukken betreffende de voorbereiding, vaststelling en goedkeuring vande 1e partiële herziening van de voorschriften van het bestemmingsplan Stadskern 1980, 1990-1992.

1 omslag

480.

Bestemmingsplan Stadskern, Herziening 1989 met stukken betreffende de vaststelling n gedeeltelijke goedkeuring, 1989-1991.

1 omslag

481.

Bestemmingsplan Waardsedijk, 1998, met stukken betreffende de voorbereiding, vaststelling en goedkeuring, 1996-1998.

1 omslag

482.

Bestemmingsplan Westerwal, 1997, metstukken betreffende de voorbereiding, vaststelling en goedkeuring, 1996-1997.

1 omslag

Overige planologische aangelegenheden

483.

Stukken betreffende de verlening vanvrijstelling van planologische regelingen in verband metde bouw of aanleg van werken doorderden, 1989-1999.

1 omslag

484.

Stukken betreffende de verplaatsing vanhet veevoederbedrijf Sixvan de Westerwal naar elders in de gemeente, 1992-2000.

1 omslag

485.

Notities betreffende de handhaving vanplanologische regelingen, 1996en 1999, met stukken betreffende de totstandkoming en vaststelling, 1996-1999.

1 omslag

486.

Stukken betreffende de vaststelling van toetsingscriteria voor woninguitbreiding in het buitengebied, 1997.

1 omslag

487.

Stukken betreffende de legalisering van illegale bebouwing langs de Westkade te Hekendorp, 1998-1999.

1 omslag

488.

Notitie ‘Bijgebouwenregeling’ metstukken betreffende de vaststelling, 1999.

1 omslag

Ruimtelijke ontwikkeling

Gemeentelijk Grondbedrijf

489.

Verordening op het beheer van het gemeentelijk Grondbedrijf, 1989, met stukken

betreffende de opheffing ervan, 1994.

1 omslag

490.

Begrotingen van het Grondbedrijf, met bijlagen en stukken betreffende de vaststelling, 1989-1994.

1 omslag

491.

Rekeningen van het Grondbedrijf met bijlagen en stukken betreffende de vaststelling, 1989-1994.

1 omslag

Exploitatie van gronden

492.

Exploitatieverordening met stukken betreffende de vaststelling, 1994.

1 omslag

493.

Stukken betreffende het maken en herzien vanexploitatieopzetten voor het bedrijventerrein Tappersheul, fase2 en 3, 1989-1992.

,

1 omslag

494.

Stukken betreffende de exploitatieopzet van fase 5 en 6 van hetplan De NoortSyde, 1989-1991.

1 omslag

495.

Raadbesluit betreffende de bekostiging van de exploitatie van bouwterreinen via een baatbelasting, 1996, met stukken betreffende de voorbereiding en vaststelling, 1994-1996.

1 omslag

496.

Stukken betreffende het aangaan van een exploitatie-overeenkomst met Heijligers Projekten BV voor de ontwikkeling van de locatie Six aan de Westerwal, 1996-1997.

1 omslag

Bouw- en woonrijpmaken

497.

Stukken betreffende het woonrijp makenvan het planPastoorsakker,

1989-1990.

1 omslag

498.

Stukken betreffende het bouwrijp makenvan verschillende delenvan het plan De Noort Syde,

1989-1993.

1 omslag

499.

Stukken betreffende het woonrijp makenvan het planDe Noort Syde, 1989-1993.

1 omslag

500.

Stukken betreffende het bouw- en woonrijp makenvan fase 3 van het bedrijventerrein Tappersheul,

1990-1994.

1 omslag

501.

Stukken betreffende de (her)inrichting vanhet terrein rondomde sporthal en het recreatiegebied nabij de Lijnbaan,

1992-1993.

1 omslag

BOUWEN EN WONEN

Bouwverordening en andere regelingen met betrekking tot bouw en sloop van gebouwen

NB: Bouwvergunningen bevinden zich in een aparte serie, gevormd buiten het secretariearchief en toegankelijk op adres.

502-503.

Bouwverordeningen, 1992 en 1998, met verordeningen tot wijziging,

1993-1999.

 • 502.

  1993-1995;

 • 503.

  1997-1999.

2 omslagen

504.

Besluit tot het van toepassing verklaren van de Subsidieverordening Stads- en Dorpsvernieuwing van de oude gemeente Oudewater voor de nieuwegemeente, 1989, met verordening tot wijziging van de verordening,

1993.

2 stukken

505.

Subsidieverordeningen Stads- en Dorpsvernieuwing, 1994 en 1995,met stukken betreffende de vaststelling,

1994-1995.

1 omslag

Woningbouw en –exploitatie

506-260.

Stukken betreffende de planning van de woningbouw en de verkrijging van

woningbouwcontingenten, 1989-1999.

 • 506.

  1989-1992;

 • 507.

  1993-1999.

2 omslagen

508.

Rapport Woningmarktonderzoek Oudewater, 1989.

1 stuk

509.

Stukken betreffende de overdracht van woningen van het Woningbedrijf van de voormalige gemeente Driebruggen aan de woningbouwverenigingen te Reeuwijk en Oudewater,

1989-1991.

1 omslag

510.

Raadsbesluit tot vaststelling van de plaatselijke uitvoeringsregeling voor het verstrekken van gemeentegarantie vooreigen woningen, metstukken betreffende de vaststelling,

1992.

1 omslag

511.

Huisvestingsverordening, 1994, met verordening tot wijziging, 1995,en stukken betreffende de totstandkoming,

1993-1995.

1 omslag

OPENBARE ORDE

512.

Algemene Plaatselijke Verordening, 1994, met verordeningen tot wijziging en stukken

betreffende de totstandkoming, 1994-1998.

1 omslag

513

Stukken betreffende het gemeentelijk beleidinzake verslavende middelen, 1995-1998.

1 omslag

BEVOLKINGSREGISTRATIE EN BURGERLIJKE STAND

NB: Het bevolkingsregister over de periode 1989-1994 behoort tot de brondocumenten van de GBA en wordt als afzonderlijk bestand buiten het secretariearchief beheerd.

514*.

Stukken betreffende de benoeming en het ontslagvan ambtenaren van de Burgerlijke

Stand,

(1988) 1989-1999.

NB: Openbaarheid beperkttot 2076.

1 omslag

515.

Stukken betreffende de invoering van de Wet Persoonsregistraties in de gemeentelijke organisatie,

1990.

1 omslag

516.

Stukken betreffende de aansluiting bij de Gemeentelijke Basis Administratie Persoonsgegevens,

1993-1994.

1 omslag

517.

Verordeningen op de Burgerlijke Stand,1994, en Reglementen op de Burgerlijke Stand, 1995 en 1998, met stukken betreffende de totstandkoming,

1993-1998.

1 omslag

518.

Reglement voor de gemeentelijke bevolkingsadministratie,

1995.

1 stuk

VOLKSGEZONDHEID

Toezicht op voedingsmiddelen en gezondheid

519*.

Stukken betreffende een langlopend juridisch conflict met een inwoner vande

gemeenteinzake het onvoldoende handhaven van een rookverbod in het oude Stadhuis,

1989-1999.

NB: Openbaarheid beperkt tot 2035.

1 omslag

520

Destructieverordening, met stukken betreffende de vaststelling, 1994.

1 omslag

Begraven en begraafplaatsen

521.

Raadsbesluit tot het van toepassing verklaren van de Verordening op de heffing en

invordering van begraafrechten van de voormalige gemeente Driebruggen voorde gehele gemeente Oudewater,

1989.

1 stuk

522.

Stukken betreffende de bouw van een urnenmuur en het gebruikervan op de algemene

begraafplaats te Hekendorp, 1989-1999.

1 omslag

523.

Stukken betreffende de verlening van medewerking aan uitbreiding van de Rooms- Katholieke en Hervormde begraafplaatsen aan de Waardsedijk,

1990-1999.

1 omslag

524.

Verordening op de lijkbezorgingsrechten, 1996,met verordening tot wijziging, 1998.

2 stukken

MILIEUHYGIENE

Algemeen

NB: Milieu- en Hinderwetvergunningen bevinden zich in een aparte serie, gevormd buiten het secretariearchief en toegankelijk op adres.

525.

Gemeentelijke milieunota met raadsbesluit tot vaststelling,

1990.

2 stukken

526.

Stukken betreffende de uitvoering van het gemeentelijk milieuactieplan, 1991-1992.

1 omslag

527.

Stukken betreffende het sluiten van een intentieovereenkomst inzakehet metalektroproject voor de industrie,

1996.

1 omslag

528.

Gemeentelijk milieuvoorlichtingsplan, 1997,met stukken betreffende de totstandkoming en vaststelling,

1997-1998.

1 omslag

Bodem- en waterverontreiniging

529.

Inventaris van bodemsaneringslocaties in Papekop, Hekendorp en Ruige Weide,

1989.

1 omslag

530.

Stukken betreffende de bodemsanering van een voormalig bedrijfsterrein aan de Rootstraat 29 en omgeving,

1989-1995.

1 omslag

531.

Stukken betreffende de bodemsanering van een voormalig bedrijfsterrein aan de Lange

Burchwal(‘terrein Dolleman’),

1990.

1 omslag

532.

Stukken betreffende de verwijdering van ondergrondse opslagtanks voor olie en andere

verontreinigende stoffen(‘actie Tankslag’),

1993-1995.

1 omslag

533.

Rapport betreffende een bodemonderzoek op een voormalig bedrijfsterrein aan de Utrechtsestraatweg 41,

1994.

1 stuk

534.

Rapport betreffende een bodemonderzoek naar de kwaliteit van het slib in de watergangen langs de Heemraadsingel,

1995.

1 stuk

535.

Stukken betreffende een onderzoek naar verontreiniging op voormalige vuilstortplaatsen aan de Hoenkoopse Buurtweg,

1998.

1 omslag

Geluidshinder

536.

Stukken betreffende het verrichten van akoestische onderzoeken naar aanleiding van

klachten overgeluidshinder, 1989-1993.

1 omslag

Verwijdering en verwerking van afval

537.

Stukken betreffende het afnemen van diensten van het Gemeenschappelijk

Vuilverwerkingsbedrijf MiddenHolland en Rijnstreek, 1989-1992.

1 omslag

538.

Verordeningen op de heffing van afvalstoffen- en reinigingsrechten, 1989, 1990, 1993, 1995 en 1996, met verordeningen tot wijziging en stukken betreffende de voorbereiding en vaststelling,

1989-2000.

1 omslag

539.

Subsidieverordening oud papier, 1989en 1994, met stukken betreffende de vaststelling, 1994.

1 omslag

RIOLERING

Algemeen

540.

Verordeningen op de heffing en invordering van rioolrechten, 1990,1995 en 1996, met

verordeningen tot wijziging en stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring,

1990-2001.

1 omslag

541.

Stukken betreffende het opstellen van een rioleringsplan voor de kernHekendorp en de

gedeeltelijke vernieuwing van de riolering aldaar, 1989-1992.

1 omslag

542.

Rioleringsplan voorhet bedrijventerrein Tappersheul, 1989.

1 stuk

543.

Rioleringsplan voor het buitengebied, 1991, met stukken betreffende de totstandkoming en uitwerking,

1991-1994.

1 omslag

544.

Gemeentelijk Basisrioleringsplan, 1995,met stukken betreffende de totstandkoming en uitwerking,

1992-1998.

1 omslag

Aanleg

545.

Stukken betreffende de aanleg van riolering aan Twijnen en Hekelen,

1989-1991.

1 omslag

546.

Stukken betreffende de aanleg van riolering aan Strengen,

1990-1993.

1 omslag

---

Stukken betreffende de vestiging vanzakelijke rechten ten behoeve vande aanleg van riolering op het bedrijventerrein Tappersheul,

1992-1994.

NB: Zie invnr290.

--.

Akten van overeenkomst met diverse eigenaars van onroerend goed langs de Goudse straatweg betreffende een zakelijk rechtten behoeve vande gemeente voorde aanleg van riolering aldaar,

1992.

NB: Zie invnr289..

547-549.

Stukken betreffende de aanleg van riolering aan de Hekendorpse Buurt, 1994-1995.

 • 547.

  Voorbereiding en gunning, 1990-1994;

 • 548.

  Bestek en tekeningen, 1994;

 • 549.

  Uitvoering en revisietekeningen, 1994-1995.

3 omslagen

550.

Stukken betreffende de aanleg vanriolering langs de Hoenkoopse Buurtweg en de Meent,

1994-1995.

1 omslag

551.

Stukken betreffende de aanleg van riolering langsWilleskop en de Damweg, 1994-1995.

1 omslag

---

Stukken betreffende de vestiging vanzakelijke rechten ten behoeve vande aanleg van riolering aan Willeskop, de Hekendorpse Buurt en de Hoenkoopse Buurtweg,

1995-1997.

NB: Zie invnr 291.

552.

Stukken betreffende de aanleg vanriolering aan de Noord-Linschoterzandweg,

1996-1999.

1 omslag

553-554.

Stukken betreffende de bouw vaneen bergbezinkbassin aan Spinnen ten behoeve van de riolering in het plan De Noort Syde,

1997-1998.

 • 553.

  Bestek, tekeningen en gunning, 1997;

 • 554.

  Uitvoering, 1997-1998.

2 omslagen

Renovatie en vernieuwing

555-562.

Stukken betreffende de renovatie of gedeeltelijke vernieuwing van rioleringen,

(1988) 1989-1995.

 • 555.

  Achterom, 1989;

 • 556.

  Brede Dijk, 1995;

 • 557.

  Goudse Straatweg, 1988-1992;

 • 558.

  G.R. van Kinschotstraat, 1989-1990;

 • 559.

  Koningin Julianastraat en Prins Bernhardstraat, 1991;

 • 560.

  Herman de Manstraat en omgeving,

 • 561.

  Molenwal en omgeving, 1989;

 • 562.

  Jhr A. van Swietenstraat, 1993-1994.

8 omslagen

563.

Stukken betreffende de (gedeeltelijke) vervanging van de rioolgemalen aan de Waardsedijk, het Gasplein, de Ravelijnstraat en de Utrechtsestraatweg en van de spoelleiding in Hekendorp,

1997-1998.

1 omslag

OPENBARE VEILIGHEID

Rampenbestrijding

564.

Gemeentelijke calamiteitenplannen, 1989en 1995, met stukken betreffende de uitwerking en actualisering ervan, 1993-1999.

1 omslag

565.

Raadsbesluit tothet van toepassing verklaren van de Verordening Gevaarlijke Stoffen van de voormalige gemeente Oudewater voor de gehele gemeente Oudewater, 1989.

1 stuk

Brandweer

566-268.

Verslagen van de vergaderingen van de ‘Brandraad’, de vrijwillige brandweerlieden, met het gemeentebestuur, 1989-1999.

 • 566.

  1989-1994;

 • 268.

  1995-1999.

2 omslagen

568.

Stukken betreffende het aanleggen en onderhouden van bluswatervoorzieningen voor de brandweer, 1989-1999.

1 omslag

569.

Stukken betreffende het aangaan van overeenkomsten metbuurgemeenten betreffende het werkgebied van de gemeentelijke brandweerkorpsen, 1989-1990.

1 omslag

570.*

Stukken betreffende de jeugdbrandweer,

1989-1999.

NB: Openbaarheid beperkt tot 2075.

1 omslag

571.

Organisatieverordening voor de brandweer, 1992 en 1994,met stukken betreffende de voorbereiding en wijziging ervan, 1992-1998.

1 omslag

572.

Brandbeveiligingsverordening met stukken betreffende de vaststelling, 1992.

1 omslag

573.

Stukken betreffende de opheffing vande brandweerpost in Hekendorp, 1995-1997.

1 omslag

574.

Stukken betreffende de betrokkenheid bijhet Project Versterking Brandweer Regio Utrecht, 1998-1999.

1 omslag

WATERSTAAT

575.

Stukken betreffende de verkrijging vanvergunning van het Rijk voor het makenvan

afmeerpalen en aanlegvoorzieningen langsde Hollandsche IJssel, (1987) 1989-1999.

1 omslag

--

Vergunningen voorhet hebben van in- en opritten vanen naar de openbare weg en voor het dempen van sloten,

1989-1999.

NB: Zie invnrs612-613.

576.

Stukken betreffende de aanleg en vernieuwing van beschoeiingen op verschillende plaatsen in de gemeente,

1989-1999.

1 omslag

577.

Stukken betreffende de verlening vanvergunningen door de provincie Utrechtvoor het dempen van sloten in het buitengebied, 1992.

1 omslag

578.

Stukken betreffende de vernieuwing van een duikerin de Grote Gracht, 1994.

1 omslag

579.

Stukken betreffende de vernieuwing vaneen duiker in de Waardsedijk nabij huisnummer 209,

1998-1999.

1 omslag

WEGEN, VERKEER EN VERVOER

Wegen

Algemeen

580.

Stukken betreffende de overname van de ondergrond van de Opweg en het

Zwartedijkje van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in het kader van de Wet Herverdeling Wegen,

1995.

1 omslag

581.

Stukken betreffende een conflict met de eigenaar van een bouwmarkt aan de Lijnbaan

over de ontsluiting van die straaten aldaar geldende verkeersbesluiten, 1995-1999 (2002).

1 omslag

582.

Besluit tot wijziging van de wegenlegger met betrekking totwegen in de voormalige gemeente Driebruggen,

1997.

1 omslag

583.

Stukken betreffende een conflict metaanwonenden over hetdoortrekken van een voetpad van het Joostenplein naar Papenhoef, 1998-2000.

1 omslag

Aanleg van wegen

584-585.

Bestekken met tekeningen voor de aanlegvan de boerderijweg op het oostelijk deel en de reconstructie van westelijk deelvan Diemerbroek door de Landinrichtingscommissie Driebrugggen,

1996.

 • 584.

  Aanleg boerderijweg (fase1), 1996;

 • 585.

  Reconstructie en verbetering waterbeheersing (fase 2), 1996.

2 omslagen

586.

Bestekken met tekeningen voor de aanlegvan de boerderijweg tussen Papekop en Hogebrug door de Landinrichtingscommissie Driebrugggen,

1992-1993.

1 omslag

587.

Bestek en tekeningen voor de aanlegdoor de provincie Zuid-Holland van een fietspad tussen Papekop en Hogebrug,

1998.

1 omslag

588.

Stukken betreffende de aanleg vande Lijnbaan tussenVlechten en de Noord- Linschoterkade,

1998-1999.

1 omslag

589.

Stukken betreffende de aanleg vaneen tunnel onderde spoorweg aande Opweg nabij Hogebrug,

1991-1996.

1 omslag

590.

Stukken betreffende de aanleg van de parallelweg nabij de voormalige spoorweg- overgang bij Ruige Weide en de overdracht ervan door de Nederlandsche Spoorwegen aan de gemeentes Oudewater en Reeuwijk,

1993-1996.

1 omslag

591.

Stukken betreffende de voorbereiding van het doortrekken van de J.J.Vierbergenweg (Tuurluur) naar de Rijksweg A12,

1999.

1 omslag

592.

Stukken betreffende het realiseren van een aansluiting op de Rijksweg A12 (VerlengdeTuurluur) in samenwerking met de gemeentes Woerden, Bodegraven en Reeuwijk, 1992-1995.

1 omslag

593.

Stukken betreffende de aanleg vande J.J. Vierbergenweg (T38) langs de Papekopperdijk tussen Papekop en de Tuurluur,

1989-1993.

1 omslag

594.

Stukken betreffende de aanleg van een rotonde in de J.J. Vierbergenweg ter hoogte van

de Oude Singel, 1997.

1 omslag

595.

Stukken betreffende de aanleg van een fiets- en wandelpad op de Zuringkade, 1989-1996.

1 omslag

Beheer en onderhoud van wegen

596-603.

Stukken betreffende het herstraten van straten en wegen,

1993-1998.

 • 596.

  Hennepakker, 1993;

 • 597.

  Twijnen, 1994;

 • 598.

  IJsselvere, 1997;

 • 599.

  Strengen, 1998;

 • 600.

  Vlasakker en Lijnbaan (deels), 1998;

 • 601.

  Helletje, 1997;

 • 602.

  Vlechten, Splitsen en Strengen (ged.), 1999; 603 Lijnbaan, 1999.

8 omslagen

604.

Stukken betreffende de reconstructie van de Molenwal, 1994.

1 omslag

605.

Stukken betreffende de reconstructie vande Hendrik van Viandenstraat en de Cornelis Valeriusstraat,

1995.

1 omslag

606.

Stukken betreffende de reconstructie vanen de aanleg van parkeerplaatsen aan de Prins Bernhardstraat,

1995.

1 omslag

607.

Stukken betreffende de reconstructie vande Oude Singel, 1996.

1 omslag

608.

Stukken betreffende de voorbereiding van de reconstructie van de J.J.Vierbergenweg, 1996-1999.

1 omslag

609.

Bestek met tekeningen voor de reconstructie van de Papekopperdijk nabij de kern Papekop door de Landinrichtingscommissie Driebruggen.

1997.

1 omslag

610.

Stukken betreffende de reconstructie vande J.J. Vierbergenweg ter hoogte vande Zwier Regelinkstraat,

1998.

1 omslag

Voorzieningen aan en langs wegen

611.

Stukken betreffende de aanleg van straatverlichting op verschillende locaties in de

gemeente, 1989-1999.

1 omslag

612-613*.

Vergunningen voor hethebben van in- en opritten van en naarde openbare weg en

voor het dempen van sloten, 1989-1999.

 • 612.

  1989-1996;

 • 613.

  1997-1999.

NB: Openbaarheid van invnr 612 beperkt tot 2072 en van invnr613 tot 2075.

2 omslagen

614.

Stukken betreffende de aanleg en het onderhoud van parkeerterreinen in de gemeente,

1989-1999.

1 omslag

615

Stukken betreffende een juridische procedure, aangespannen door de Nieuwe Ondernemers Vereniging Oudewater, inzake de handhaving van een invalidenparkeerplaats aan de Korte Havenstraat,

1995-1999.

1 omslag

Bruggen

616.

Stukken betreffende de aanleg en ingebruikneming van de Prinses Wilhelminabrug te

Hekendorp, 1989-1993.

1 omslag

617.

Stukken betreffende de bediening vande bruggen over de Hollandsche IJssel, 1989-1997.

1 omslag

618.

Stukken betreffende de eigendom en het onderhoud van de monumentale Sluisbrug, 1989-1996.

1 omslag

619.

Vergunning vanhet Rijk voor het hebbenen onderhouden van de Hoenkoopsebrug over de Hollandse IJssel,

1990.

1 stuk

620.

Verordening op de heffing en invordering van bruggeld, 1995,met verordening tot wijziging, 2001, en stukken betreffende de vaststelling,

1995-2001.

1 omslag

Verkeersveiligheid en verkeersregulering

621.

Raads- en collegebesluiten betreffende verkeersmaatregelen, met stukken

betreffende de totstandkoming, 1989-1999.

1 omslag

622.

Stukken betreffende het plaatsen vanbewegwijzerings- en komborden in de gemeente,

1989-1999.

1 omslag

623-626.

Stukken betreffende het verkeersluw makenvan de binnenstad, met stukken betreffende de daartegen gevoerde bezwaarprocedures,

1990-1997.

 • 623.

  Voorbereiding, 1990;

 • 624.

  Voorbereiding en uitvoering, 1991-1996;

 • 625.

  Bezwaarprocedures, 1995;

 • 626.

  Bezwaarprocedures, 1996-1997.

4 omslagen

627.*

Stukken betreffende een door een inwoonster aangespannen en gewonnen rechtszaaktegen de afsluiting van gemeentewege van haar achterpad van de Utrechtse straatweg,

1994-1999.

NB: Openbaarheid beperkt tot 2035.

1 omslag

--.

Stukken betreffende een conflict met de eigenaar van een bouwmarkt aan de Lijnbaan overde ontsluiting van die straaten aldaar geldende verkeersbesluiten, 1995-1999.

NB: Zie invnr 581.

628.

Stukken betreffende de instelling van een parkeerschijfzone in de binnenstad, 1996-1997.

1 omslag

629.

Stukken betreffende de delegatie van het nemenvan verkeersbesluiten aanhet College van Burgemeester en Wethouders,

1998.

1 omslag

Openbaar vervoer

630.

Stukken betreffende de toetreding toten de opheffing van de gemeenschappelijke regeling Taxivervoer Midden- en West-Utrecht, (1985) 1989-1997.

1 omslag

631.

Stukken betreffende de afsluiting van de spoorwegovergang aan de RuigeWeide, 1991-1992.

1 omslag

632.

Stukken betreffende de betrokkenheid bij de onteigening van gronden voor de verbetering van de spoorwegovergang aan de Opweg,

1993-1994.

1 omslag

633.

Verordening Vergoeding Regiotaxi Utrecht metstukken betreffende de vaststelling, 1999.

1 omslag

ECONOMISCHE ZAKEN

Algemeen

634.

Ruimtelijk-economische structuurvisie Oudewater, met stukken betreffende de vaststelling, 1993.

1 omslag

Ruilverkaveling

635.

Stukken betreffende de gemeentelijke betrokkenheid bij de Landinrichting Driebruggen,

1989-1999.

1 omslag

636.

Stukken betreffende de gemeentelijke betrokkenheid bij de Ruilverkaveling Lopikerwaard,

1992-1997.

1 omslag

Handel en industrie

637.

Verordening op de heffing en invordering van marktgeld, 1990,met verordeningen tot wijziging, 1991 en 1992, en stukken betreffende de vaststelling en goedkeuring, 1990-1992.

1 omslag

638.

Marktverordeningen, 1993 en 1995,met stukken betreffende de voorbereiding en vaststelling,

1993-1995.

1 omslag

639.

Stukken betreffende de verplaatsing van een supermarkt van de Leeuweringerstraat naar de Westsingel,

1993-1996.

1 omslag

640.

Verordening op de afwijking van sluitingstijden van winkels, met stukken betreffende de vaststelling,

1994.

1 omslag

641.

Verordening tot aanwijzing van de koopavond, met stukken betreffende de vaststelling, 1994.

1 omslag

642.

Stukken betreffende de vaststelling vancriteria voor de vestiging vanbedrijven op het bedrijventerrein Tappersheul,

1995-1999.

1 omslag

643.

Marktgeldverordening, 1996,met verordeningen tot wijziging en stukken betreffende de totstandkoming,

1996-2001.

1 omslag

644.

Verordening op de winkeltijden, 1997,met stukken betreffende de vaststelling en uitwerking,

1997-1998.

1 omslag

645.

Rapport van de Nieuwe Ondernemers Vereniging Oudewater betreffende de koopcentrumfunctie van de gemeente,

1998.

1 stuk

Nutsbedrijven

646.

Stukken betreffende hetaangaan van overeenkomsten met het Energiebedrijf Midden Holland voor de afnamevan elektriciteit en gas, 1989-1992.

1 omslag

647

Stukken betreffende de opheffing vande gemeenschappelijke regeling Stichting Drinkwaterleiding De Elf Gemeenten,

1989-1990.

1 omslag

648.

Stukken betreffende de Stichting LokaleOmroep Oudewater, 1993.

1 omslag

WELZIJN EN SOCIALE ZORG

Algemeen

649-651.

Welzijnsprogramma’s (besluiten tot vaststelling vansubsidies voor specifiek welzijn) met stukken betreffende de vaststelling, 1989-1999.

 • 649.

  1989-1992;

 • 650.

  1993-1995;

 • 651.

  1996-1999.

3 omslagen

652

Subsidieverordening Specifiek Welzijn met stukken betreffende de vaststelling, 1989.

1 omslag

653.

Verordening op de samenstelling, taak, bevoegdheden en de werkwijze van het Platform Sociale Zaken,

1999.

1 omslag

Verenigingsgebouwen, dorps- en buurthuizen

654.

Stukken betreffende een geschil met het bestuur van Stichting Verenigingsgebouw De Boezem te Hekendorp inzake de eigendomsgrenzen van het terreinvan het verenigingsgebouw, 1990-1991.

1 omslag

Zorg voor jeugd en jongeren

655.

Verordeningen Kinderopvang, 1990,1994 en 1996,met verordening tot wijziging, 1991, en stukken betreffende de voorbereiding en vaststelling, 1990-1996.

1 omslag

656.

Speelruimtenota, 1996, met stukken betreffende de voorbereiding, vaststelling en

uitwerking, 1995-1998.

1 omslag

657.

Stukken betreffende de bouw en het beheervan het kinderactiviteitencentrum Tjonkie aan de Touwslag,

1995-1999.

1 omslag

658.

Stukken betreffende de oprichting van de speel-o-theek ‘Het Speelkwartier’,

1996-1997.

1 omslag

Zorg voor ouderen

659.

Stukken betreffende de gemeentelijke betrokkenheid bij het doorde provincie Utrecht

opgedragenverlaging van het aantal verzorgingsplaatsen in de bejaardenhuizen Schuylenburcht en Wulverhorst,

1989-1990.

1 omslag

660.

Verordeningen op de gemeenschappelijke indicatiecommissie voorbejaarden- en

verpleegtehuizen van de gemeentes Woerden en Oudewater, 1990 en 1996,met stukken betreffende de vaststelling,

1990-1996.

1 omslag

661.

Stukken betreffende de aansluiting bij het regionaal indicatieorgaan voorverpleging en zorg in noord-west Utrecht,

1996-1997.

1 omslag

662

Verordening op de Seniorenraad, 1991, met verordening tot wijziging,

1998.

2 stukken

Zorg voor inkomenszekerheid en werkgelegenheid

663.

Verordening op de behandeling van bezwaarschriften op grond vande Algemene

Bijstandswet en daaraan gerelateerde wetten, 1989.

1 stuk

664.

Stukken betreffende de gezamenlijke benoeming met een aantal gemeentes van een sociaal rechercheur,

(1988) 1989-1998.

1 omslag

665*.

Stukken betreffende het aangaan van een overeenkomst inzake een banenpool met het Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening West Utrecht,

1991.

NB: Openbaarheid beperkttot 2067 .

1 omslag

666.

Verordening op de toeslagen en verlagingen op grond vande Algemene Bijstandswet, met stukken betreffende de totstandkoming,

1995.

1 omslag

667.

Verordeningen op de bijzondere bijstand, 1995 en 1996,met stukken betreffende de totstandkoming,

1995-1996.

1 omslag

668.

Verordening ter bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening, 1996, met verordeningen tot wijziging en stukken betreffende de vaststelling,

1996-1997.

1 omslag

669.

Beleidsplannen, 1996 en 1998-1999, en beleidsverslagen, 1996-1998, op grond van de Algemene Bijstandswet, met stukken betreffende de vaststelling, 1996-1999.

1 omslag

670.

Raadsbesluiten tot vaststelling van de Regeling deelname aan het sociaal-cultureel leven voor sociale minima, 1998 en 1999,met besluiten tot wijziging en stukken betreffende de totstandkoming,

1998-2000.

1 omslag

671.

Verordening op de re-integratie van arbeidsgehandicapten, 1998,met verordening tot wijziging,

2001.

2 stukken

Zorg voor vluchtelingen

672.

Akten van overeenkomst met het Rijkinzake de opvangvan asielzoekers in de gemeente,

1990.

1 omslag

ONDERWIJS

673.

Stukken betreffende de verlening van medewerking aan de verbouwing en uitbreiding van de Christelijke Immanuelschool aan de Oude Singel,

(1988) 1989-1992.

1 omslag

674.

Verordening op de subsidiëring van godsdienstonderwijs op de openbare scholen, 1989

en 1994, met stukken betreffende de vaststelling, 1994.

1 omslag

675.

Raadsbesluit tot vaststelling van de regeling voor medegebruik van basisscholen, met stukken betreffende de voorbereiding,

1989.

1 omslag

676.

Stukken betreffende de voorbereiding en vaststelling van de driejaarlijkse Overzichten Vermeerdering Huisvestingsvoorzieningen Onderwijs,

1989-1999.

1 omslag

677.

Verordeningen op hetleerlingenvervoer, 1989, 1994en 1999, metverordeningen tot wijziging, 1993-1998, en stukken betreffende de totstandkoming,

1989-1999.

1 omslag

678.

Verordening op de subsidiëring van muziekonderwijs, 1990,met verordening tot wijziging, 1993, en stukken betreffende de totstandkoming,

1989-1993.

1 omslag

679.

Stukken betreffende de ruil vande schoolgebouwen van de Jenaplanschool Klavertje Vier aan de A. van Ouwaterstraat en de openbare school De Schakels aan de Papenhoeflaan, 1991-1996.

1 omslag

680.

Stukken betreffende de medezeggenschapsraden van de openbare lagere scholen in de gemeente,

1993-1999.

1 omslag

681.

Stukken betreffende de organisatorische fusievan de tweeopenbare basisscholen in de gemeente,

1994-1995.

1 omslag

682.

Stukken betreffende de voorbereiding van een bestuurlijke samenwerking op hetgebied van openbaar onderwijs met de Stuurgroep Onderwijs Krimpenerwaard,

1997-1999.

1 omslag

CULTUUR EN NATUURSCHOON

Kunst, cultuurhistorie en musea

683-687.

Stukken betreffende de aankoop en plaatsing van kunstwerken in de openbare ruimte,

1989-1999.

 • 683.

  ‘De Klos’, Lijnbaan, 1996-1997

 • 684.

  Heksenkunstwerk, rotonde OudeSingel, 1997-1998;

 • 685.

  Monument trekschuit, Amsterdamse Veer, 1990-1991;

 • 686.

  ‘Naiaden’, gracht Waardsedijk, 1997-1999;

 • 687.

  Herdenkingsmonument Snelrewaard, Laanvan Snelrewaard, 1989-1990.

5 omslagen

688.

Stukken betreffende het beheer en onderhoud van het pand van de Heksenwaag aan de Leeuweringerstraat,

1990 en 1997-1999.

1 omslag

689.

Stukken betreffende de oprichting vanhet Touwmuseum en de vestiging ervan in de voormalige baanschuur aan de Reijersteeg,

1998-1999.

1 omslag

Openbare bibliotheek

690.

Gemeentelijk Bibliotheekplan, met stukken betreffende de totstandkoming en

vaststelling, 1989.

1 omslag

691.

Stukken betreffende het beheer en onderhoud van het gebouwvan de openbare bibliotheek aan de Lange Burchwal,

1989-1995.

1 omslag

Monumentenzorg

692-695.

Stukken betreffende de subsidiëring van de restauratie van Rijksmonumenten.

1989-1993.

 • 692.

  Hervormde kerk Hekendorp, Goejanverwelle 48, 1989;

 • 693.

  Goejanverwellesluis, Hekendorp, 1991-1992;

 • 694.

  Tuinmuur Rooms-Katholieke kerk,Heiligleven, 1988-1993;

 • 695.

  Boerderij IJsselboomgaard, Zuid-Linschoterzandweg 41, 1989-1991.

4 omslagen

696.

Verordening op de subsidiëring van herstel of vernieuwing vanrieten daken, met stukken betreffende de vaststelling,

1994.

1 omslag

697.

Stukken betreffende de gedeeltelijke vernieuwing van het carillon in de torenvan de Grote of Sint-Michaëlskerk,

1995-1998.

1 omslag

698.

Monumentenverordening en Subsidieverordening restauratie monumentale panden, 1996, metverordening tot wijziging, 1999, en stukken betreffende de totstandkoming, 1996-1999.

1 omslag

699.

Stukken betreffende een plan tot het aanbrengen van de contouren van de voormalige Waardsepoort door sierbestrating in het wegdek,

1997-1999.

1 omslag

700.

Stukken betreffende het plaatsen van informatiebordjes op monumenten door de ANWB,

1998-1999.

1 omslag

701.

Stukken betreffende de plaatsing vaneen duivenwering nabij het carillon in de toren van de Sint-Michaëlskerk,

1999.

1 omslag

702.

Stukken betreffende de totstandkoming vanhet boek ‘Overmonumenten gesproken….monumenten en hun verhalen in Oudewater’,

1999-2000.

1 omslag

Natuurschoon

703.

Kapverordening met stukken betreffende de vaststelling,

1990.

1 omslag

704-705.

Landschapsbeleidsplan, 1993, met stukken betreffende de voorbereiding, 1991-1993,

en de uitvoering ervan, 1993-1999.

 • 704.

  Plan en voorbereiding, 1991-1993;

 • 705.

  Uitvoering, 1993-1999.

1 omslag

Onderscheidingen en medailles

706.

Stukken betreffende het instellen van een ereburgerschap van de gemeente,

1989.

1 omslag

707.*

Stukken betreffende de toekenning van koninklijke onderscheidingen, 1989-1999.

NB: Openbaarheid beperkt tot 2042.

1 omslag

SPORT

708.

Stukken betreffende de bouw van een sporthal aan de Touwslag,

(1988) 1989-1992.

1 omslag

709.

Stukken betreffende het beheer en onderhoud van de sportterreinen aan het Marktveld,

(1988) 1989-1999.

1 omslag

710-

711.*

Stukken betreffende een juridisch conflict met een inwoner inzake de verpachting van de kantine in de nieuwe sporthal,

1989-1995.

 • 710.

  1989-1992;

 • 711.

  1993-1995.

NB: Openbaarheid beperkt tot 2046.

2 omslagen

712.

Stukken betreffende de gemeentelijke bemoeienis met de ruitersportvereniging De Hollandsche IJssel Ruiters,

1989-1997.

1 omslag

713.

Stukken betreffende de renovatie van het openluchtzwembad aan de Molenwal, 1989-1992.

1 omslag

714.

Rapport betreffende een onderzoek naarsportaccommodaties in de gemeente, met stukken betreffende de totstandkoming,

1989.

1 omslag

715.

Stukken betreffende de verplaatsing vanhet tenniscomplex van de tennisvereniging De Heksenmeppers van de Waardsedijk naar de Touwslag,

1989-2000.

1 omslag

716.

Stukken betreffende de aanleg vaneen ijsbaan aan de Damwegdoor de Schaatsvereniging Oudewater,

1989-1994.

1 omslag

717.

Stukken betreffende de aanleg van een skateboardterrein aan het Markveld, 1990-1992.

1 omslag

718.

Stukken betreffende de uitbreiding van de berging bij sportzaal De Eiber,

1994-1997.

1 omslag

719.

Stukken betreffende de verrichting van haalbaarheidsonderzoeken met betrekking tot een overdekt zwembad,

1996-1997.

1 omslag

RECREATIE EN TOERISME

720.

Stukken betreffende de betrokkenheid bijde totstandkoming van het Toeristisch

Recreatief Ontwikkelingsplan Hollandsche IJsselzone, 1989-1994.

1 omslag

721.

Stukken betreffende de aanleg van voorzieningen tenbehoeve van toerisme en watersport langs de Hollandsche IJssel in de gemeente,

1989-1997.

1 omslag

722.

Stukken betreffende de verbouw vanhet gemeentelijk pand Kapellestraat 2 tot kantoor voor de VVV,

1991-1995.

1 omslag

723.

Stukken betreffende de plaatsing van een rivierbankje en de organisatie van schilderdagen, beidein het kadervan het toeristisch project Holland Rivierenland, 1997-1998.

1 omslag

724.

Stukken betreffende de aanleg van een minicamping bij het zwembad aan de Molenwal,

1998-1999.

1 omslag

725.

Stukken betreffende het toeristisch project Natuurlijk Historisch Oudewater, 1997-1999.

1 omslag

726.

Toeristisch Recreatief Beleidsplan, met stukkenbetreffende de vaststelling, 1998.

1 omslag

727.

Verslagen vande vergaderingen vande Stuurgroep Natuurlijk Historisch Oudewater, 1998-1999.

1 omslag

728.

Stukken betreffende de plaatsing vaninformatiepanelen in het kader van het project Natuurlijk Historisch Oudewater,

1998-2000.

1 omslag

INTERNATIONALE ZAKEN

729.

Stukken betreffende de vaststelling van de uitslagen van de verkiezingen voor het

Europees Parlement, 1989, 1994 en 1999.

1 omslag

730-732.

Stukken betreffende het onderhouden vaneen stedenband metde Tsjechische gemeente Rychnov nad Kneznow,

1992-1999.

 • 730.

  Onderlinge uitwisselingen, 1992-1999;

 • 731.

  Verslagen vande vergaderingen van de werkgroep Stedenband, 1996-1999;

 • 732.

  Project herinrichting van het wijkpark in Rychnov als studieobject door hogeschoolleerlingen en voorrekening van de gemeente, 1998-1999.

3 omslagen

BIJLAGE I Verwerving door aankoop of ruiling

Invnr.

Adres

Object

Raadsbesluit

Looptijd

Openbaar

255-2

Elzenweg

750 m2 grond

29-09-1989

1989-1993

2069

287-5

Elzenweg 23, nabij

270 m2 grond

27-05-1999

1999

2075

255-4

Hekendorperweg 43

85 m2 grond

31-01-1991

1988-1991

2067

287-7

Lange Burchwal 1f-h,achter

achterpaden

26-08-1993

1993

2069

287-1

Noord-Linschoterkade

1850 m2 grond

29-03-1993

1990-1993

2060

257-12

Noord-Linschoterzandweg 61

boerderij en 107265m2 grond

28-02-1991

1990-1998

2074

257-11

Noord-Linschoterzandweg 61, nabij

47070m2 grond

03-10-1995

1994-1995

2071

257-10

Noord-Linschoterzandweg 61, nabij

26600 m2 grond

03-10-1995

1995

2071

287-7

Oude Singel 42-58 (even)

140 m2 grond(brandgang)

26-08-1993

1993

2069

255-5

Papekopperdijk3, nabij

27445 m2 grond

29-04-1992

1991-1992

2068

255-6

Papekopperdijk 8

huis en 2210 m2grond

24-09-1992

1991-1992

2068

255-3

Provinciale weg Oost 42a

575 m2 grond

31-01-1991

1990-1991

2068

287-2

Ravelijnstraat25, nabij

7 m2 grond

25-09-1995

1993-1996

2072

256-9

Reijersteeg 4a-b

schuur en 94 m2grond

24-04-1997

1996-1997

2073

256-7

Rootstraat 29

bedrijfspanden erf

12-12-1991

1991-1992

2072

257-13

Waardsedijk 215

6685 m2 grond(voormalig tenniscomplex)

24-04-1997

1997-1998

2074

255-1

West-IJsselkade (bij Cosijnsbrug)

15 m2 grond

02-01-1989

1986-1989

2065

287-6

Zuiderwal 1

4 m2 grond

25-08-1994

1995-1996

2072

287-3

Zuiderwal 13, achter

42 m2 grond

28-03-1996

1996

2072

287-4

Zuiderwal 13, achter

4 m2 grond

28-03-1996

1996

2072

256-8

Zuringkade

10647 m2 kade

25-08-1994

1989-1998

2074

BIJLAGE 2 Verwerving door verkoop of ruiling

Invnr.

Adres

Object

Raadsbesluit

Looptijd

Openbaar

275-111

Ambachtsdreef69

108 m2 grond

25-09-1995

1995-1996

2072

274-109

Biezenwal 8

12 m2 grond

28-02-1995

1995-1996

2072

282-217

Bolwerk 1-7 (oneven)

2605 m2 grond

24-06-1999

1996-1999

2075

282-217

Bolwerk 2-24 (even)

2605 m2 grond

24-06-1999

1996-1999

2075

275-113

Brandsmastraat18, Titus

85 m2 grond

25-09-1995

1995-1996

2072

275-114

Brede Dijk 26

118 m2 grond

25-09-1995

1995-1996

2072

275-115

Brede Dijk 43

128 m2 grond

25-09-1995

1995-1996

2072

265-51

Brede Dijk 46a

96 m2 grond

19-12-1991

1991

2067

280-182

Davidstraat 17, Gerard

45 m2 grond

25-08-1994

1998

2074

281-199

De Cope 1

22 m2 grond

25-08-1994

1995-1996

2072

265-48

De Cope 2

40 m2 grond

25-05-1989

1989

2065

275-119

Dijkgraaflaan108

80 m2 grond

25-09-1995

1995-1996

2072

280-186

Dijkgraaflaan114

53 m2 grond

25-08-1994

1995-1997

2073

275-116

Dijkgraaflaan28

82 m2 grond

25-09-1995

1995-1996

2072

280-183

Dijkgraaflaan 37

7 m2 grond

25-08-1994

1998-1999

2075

275-117

Dijkgraaflaan44

72 m2 grond

25-09-1995

1995-1996

2072

275-118

Dijkgraaflaan63

18 m2 grond

25-09-1995

1995-1996

2072

280-184

Dijkgraaflaan77

10 m2 grond

25-08-1994

1997

2073

280-185

Dijkgraaflaan91

18 m2 grond

25-08-1994

1996-1997

2073

275-120

Dijkveld 6

40 m2 grond

25-09-1995

1995-1996

2072

275-121

Dijkveld 8

50 m2 grond

25-09-1995

1995-1996

2072

269-69

Elzenweg 2

1620 m2 grond

25-03-1993

1993

2069

277-161

Elzenweg 9

50 m2 grond

25-01-1996

1995-1996

2072

260-2

Elzenweg 13-13a

3091 m2 grond

28-09-1989

1989-1993

2069

282-212

Elzenweg 17

150 m2 grond

26-03-1997

1999-2000

2076

270-72

Elzenweg 22

1505 m2 grond

23-12-1993

1993-1994

2070

277-160

Elzenweg 23

5260 m2 grond

03-10-1995

1994-1996

2072

282-216

Elzenweg 23

2250 m2 grond

27-05-1999

1998-1999

2075

287-5

Elzenweg 23, nabij

720 m2 grond

27-05-1999

1999

2075

270-70

Elzenweg 26-26a

2675 m2 grond

25-03-1993

1992-1993

2069

272-88

Elzenweg 29

1175 m2 grond

26-05-1994

1994

2070

261-4

Essenweg 1

1300 m2 grond

21-12-1989

1989-1993

2069

261-6

Essenweg 3-5

1160 m2 grond

30-05-1991

1991-2000

2076

261-5

Essenweg 7

1160 m2 grond

30-05-1991

1991

2067

281-206

Goejanverwelle40-44 (even)

vml brandweergarage met bovenwoningen

29-04-1999

1998-1999

2075

268-65

Hekelen 1-15 (oneven)

720 m2 grond

26-09-1991

1991-1992

2068

267-60

Hekelen 2-34 (even)

2016 m2 grond

31-05-1990

1990

2066

265-50

Hekelen 2a

18 m2 grond

27-09-1990

1990

2066

268-63

Hekelen 17-27 (oneven)

700 m2 grond

25-04-1991

1991-1992

2068

268-62

Hekelen 29-37 (oneven)

600 m2 grond

25-04-1991

1991-1992

2068

265-53

Hennepakker 13

11 m2 grond

24-06-1993

1993

2069

279-181

Kapellestraat26

voormalig stadskantoor

06-11-1997

1997

2073

277-158

Kastanjeweg2

1520 m2 grond

01-06-1995

1995

2071

272-91

Kastanjeweg 4

2610 m2 grond

30-06-1994

1994-1996

2072

271-86

Kastanjeweg9

920 m2 grond

24-02-1994

1994

2070

271-85

Kastanjeweg 11

752 m2 grond

24-02-1994

1994

2070

271-87

Kastanjeweg 12

605 m2 grond

24-02-1994

1994

2070

270-70

Kastanjeweg 14-16

2675 m2 grond

25-03-1993

1992-1993

2069

275-123

Kinschotstraat3, G.R. van

14 m2 grond

25-09-1995

1996-1997

2073

275-124

Kinschotstraat5, G.R. van

14 m2 grond

25-09-1995

1995-1996

2072

275-125

Kinschotstraat 7, G.R. van

14 m2 grond

25-09-1995

1995-1996

2072

281-200

Kinschotstraat11. G.R. van

32 m2 grond

25-08-1994

1995-1996

2072

281-201

Kinschotstraat13, G.R. van

134 m2 grond

25-08-1994

1995-1996

2072

275-126

Kinschotstraat14, G.R. van

20 m2 grond

25-09-1995

1995-1996

2072

275-127

Kinschotstraat15, G.R. van

14 m2 grond

25-09-1995

1995-1996

2072

275-128

Kinschotstraat 17, G.R.van

14 m2 grond

25-09-1995

1995-1996

2072

275-129

Kinschotstraat21, G.R. van

14 m2 grond

25-09-1995

1995-1996

2072

275-130

Kinschotstraat23, G.R. van

14 m2 grond

25-09-1995

1995-1996

2072

265-52

Kinschotstraat27, G.R. van

132 m2 grond

30-01-1992

1991-1992

2068

276-131

Kinschotstraat27, G.R. van

14 m2 grond

25-09-1995

1995-1996

2072

276-132

Kinschotstraat31, G.R. van

16 m2 grond

25-09-1995

1995-1996

2072

276-133

Kinschotstraat33, G.R. van

16 m2 grond

25-09-1995

1995-1996

2072

276-134

Kinschotstraat35, G.R. van

16 m2 grond

25-09-1995

1995-1996

2072

276-135

Kinschotstraat37, G.R. van

16 m2 grond

25-09-1995

1995-1996

2072

276-136

Kinschotstraat 39, G.R.van

16 m2 grond

25-09-1995

1995-1996

2072

265-49

Kinschotstraat41, G.R. van

186 m2 grond

30-11-1989

1988-1992

2068

276-137

Kinschotstraat41, G.R. van

16 m2 grond

25-09-1995

1995-1996

2072

276-138

Kinschotstraat43, G.R. van

16 m2 grond

25-09-1995

1995-1996

2072

276-139

Kinschotstraat45, G.R. van

16 m2 grond

25-09-1995

1995-1996

2072

276-140

Kinschotstraat47, G.R. van

16 m2 grond

25-09-1995

1995-1996

2072

276-141

Kinschotstraat51, G.R. van

16 m2 grond

25-09-1995

1995-1996

2072

276-142

Kinschotstraat 53, G.R.van

16 m2 grond

25-09-1995

1995-1996

2072

261-7

Laan van Snelrewaard 53

perceel grond en water

20-12-1990

1988-1991

2067

261-8

Lange Burchwal 92

garage en 318 m2 grond

28-03-1991

1990-1992

2068

266-55

Leeuwenhoekstraat 2-12 (even), A.

657 m2 grond

28-09-1989

1989-1990

2066

272-94

Lijnbaan 1

465 m2 grond

26-05-1994

1994

2070

272-95

Lijnbaan 3

415 m2 grond

30-06-1994

1994

2070

273-96

Lijnbaan 5

415 m2 grond

30-06-1994

1994

2070

273-97

Lijnbaan 7

575 m2 grond

28-04-1994

1994

2070

273-98

Lijnbaan 9

520 m2 grond

25-08-1994

1994

2070

273-99

Lijnbaan 11

530 m2 grond

26-05-1994

1994

2070

273-100

Lijnbaan 13

540 m2 grond

26-05-1994

1994

2070

273-101

Lijnbaan 15

415 m2 grond

30-06-1994

1994

2070

273-102

Lijnbaan 17

465 m2 grond

27-10-1994

1994

2070

271-78

Lijnbaan 19

435 m2 grond

25-02-1993

1992-1993

2069

271-79

Lijnbaan 21

545 m2 grond

25-02-1993

1992-1993

2069

271-80

Lijnbaan 23

450 m2 grond

25-02-1993

1992-1993

2069

271-81

Lijnbaan 25

475 m2 grond

17-12-1992

1992-1993

2069

271-82

Lijnbaan 27

550 m2 grond

25-02-1993

1992-1993

2069

271-83

Lijnbaan 29

450 m2 grond

25-02-1993

1992-1993

2069

279-180

Lijnbaan 33

6250 m2 grond

25-03-1993

1993

2069

268-61

Lijnbaan 40-66 (even)

2886 m2 grond

25-04-1991

1991

2067

278-174

Lijnbaan 68-86 (even)

525 en 1480 m2grond

25-04-1996

1996

2072

274-108

Lijnbaan 88-116 (even)

1905 m2 grond

25-08-1994

1994-1995

2071

276-143

Lijnbaan 116

40 m2 grond

25-09-1995

1995-1996

2072

282-219

Lijnbaan 120-122, nabij

11160 m2 grond

24-06-1999

1999

2075

276-144

Manstraat 14, Herman de

110 m2 grond

25-08-1994

1992-1995

2071

260-1

Marktstraat24, 28 en 30

strookjes grond

19-12-1991

1991-1995

2071

282-209

Marktstraat 29

50 m2 grond

25-08-1994

1997-1998

2074

281-202

Marktstraat 30

11 m2 grond

30-11-1995

1993-1999

2075

282-210

Marktstraat 31

40 m2 grond

25-08-1994

1997-1998

2074

270-73

Meent 5 en 7

twee huizen op erfpachtgrond

27-08-1992

1992

2068

282-218

Molenwal 29-33e (oneven), achter

50 m2 grond

25-11-1999

1999

2075

287-1

Noord-Linschoterkade

7230 m2 grond

29-03-1993

1990-1993

2069

281-204

Noord-Linschoterkade 18

650 m2 grond

27-05-1999

1998-1999

2075

281-205

Noord-Linschoterkade 21

830 m2 grond

27-05-1999

1998-2001

2077

279-176

Noord-Linschoterzandweg 62

580 m2 grond

29-02-1996

1995-1996

2072

278-173

Noord-Linschoterzandweg 63a

huis en 500 m2grond

26-09-1996

1996

2072

271-77

Opweg 34-40 (even)

882 m2 grond

25-11-1993

1993-1994

2070

271-84

Oude Hekendorperweg 1a

126 m2 grond

22-12-1994

1994-1995

2071

273-103

Oude Huijgensteeg 9

garage en erf

29-09-1994

1992-1994

2070

280-198

Oude Singel 2

50 m2 grond

25-08-1994

1998

2074

277-153

Oude Singel 13

9 m2 grond

25-09-1995

1995-1996

2072

287-7

Oude Singel 42-56(even), achter

brandgangen

26-08-1993

1993

2069

270-74

Oude Singel 43

108 m2 grond

24-02-1994

1992-1994

2070

273-104

Oude Singel 51

110 m2 grond

22-06-1994

1994-1995

2071

274-110

Papekopperstraatweg 52, tegenover

13 m2 grond

30-11-1995

1995

2071

282-207

Papenhoeflaan1-3

140 m2 grond

24-09-1998

1998-1999

2075

276-145

Papenhoeflaan2

109 m2 grond

25-08-1994

1995-1996

2072

280-187

Papenhoeflaan 30

87 m2 grond

25-08-1994

1998-1999

2075

266-58

Pastoorsakker27-33 (oneven)

678 m2 grond

25-05-1989

1989-1990

2066

276-146

Pastoorsakker35

8 m2 grond

25-08-1994

1995-1996

2072

277-158

Populierenweg18-18a

1520 m2 grond

01-06-1995

1995

2071

272-92

Populierenweg20

1160 m2 grond

25-08-1994

1994

2070

260-3

Populierenweg29

700 m2 grond

30-11-1989

1989-1990

2066

279-179

Populierenweg 33

3115 m2 grond

31-01-1991

1991

2067

272-93

Populierenweg35

170 m2 grond

21-12-1994

1994-1995

2071

277-159

Populierenweg35

203 m2 grond

30-11-1995

1995-1996

2072

282-214

Populierenweg41-41a

3375 m2 grond

18-12-1997

1996-1999

2075

282-213

Populierenweg45

1350 m2 grond

27-02-1997

1996-1997

2073

282-215

Populierenweg47

2025 m2 grond

26-11-1998

1998-1999

2075

266-54

Prins Bernhardstraat 16

5,25 m2 grond

24-06-1993

1993

2069

275-112

Prins Bernhardstraat 26

120 m2 grond

25-09-1995

1995-1996

2072

280-196

Raveliijnstraat 40

95 m2 grond

29-05-1997

1996-1997

2073

280-188

Ravelijnstraat1

4 m2 grond

25-08-1994

1998

2074

280-189

Ravelijnstraat3

11 m2 grond

25-08-1994

1998

2074

276-147

Ravelijnstraat16

2 m2 grond

25-08-1994

1995-1996

2072

276-148

Ravelijnstraat 18

3 m2 grond

25-08-1994

1995-1996

2072

276-149

Ravelijnstraat20

8 m2 grond

25-08-1994

1995-1996

2072

276-150

Ravelijnstraat22

30 m2 grond

25-08-1994

1995-1996

2072

287-2

Ravelijnstraat24

53 m2 grond

25-09-1995

1993-1996

2072

277-151

Ravelijnstraat24

53 m2 grond

25-08-1994

1995-1996

2072

280-194

Ravelijnstraat 36

110 m2 grond

29-05-1997

1996-1997

2073

280-195

Ravelijnstraat38

90 m2 grond

29-05-1997

1996-1997

2073

280-197

Ravelijnstraat51

53 m2 grond

25-08-1994

1997-1998

2074

277-152

Regelinkstraat21, Zwier

90 m2 grond

25-08-1994

1995-1996

2072

260-1

Rootstraat 23-27 (oneven)

strookjes grond

19-12-1991

1991-1995

2069

275-122

Rootstraat 29

garage en 90 m2 grond

16-08-1994

1994

2070

277-162

Rootstraat 29, achter

7 m2 grond

30-11-1995

1995-1996

2072

278-164

Rootstraat 29, achter

21 m2 grond

30-11-1995

1995-1996

2072

278-165

Rootstraat 29, achter

47 m2 grond

30-11-1995

1995-1996

2072

278-166

Rootstraat 29, achter

55 m2 grond

30-11-1995

1995-1996

2072

278-167

Rootstraat 29, achter

54 m2 grond

30-11-1995

1995-1996

2072

278-168

Rootstraat 29, achter

garage en grond

30-11-1995

1995-1996

2072

277-163

Rootstraat 29, achter

18 m2 grond

30-11-1995

1995-1997

2073

270-76

Spinnen 3-8

780 m2 grond

30-09-1993

1993-1994

2070

268-64

Spinnen 9-14

780 m2 grond

29-08-1991

1991-1992

2068

279-175

Splitsen 10-16 (even)

1600 m2 grond

26-10-1995

1995-1996

2072

280-190

Splitsen 16

185 m2 grond

25-08-1994

1997-1998

2074

269-68

Splitsen 1-7 (oneven)

3780 m2 grond

29-10-1992

1992-1993

2069

274-107

Splitsen 2-8 (even)

1160 m2 grond

25-08-1994

1994-1995

2071

274-105

Splitsen 7a-g

1355 m2 grond

25-08-1994

1994-1995

2071

269-66

Splitsen 9-35 (oneven)

1149 m2 grond

26-03-1992

1992-1994

2070

279-177

Stamfordstraat 1-13 (oneven), Kol.

825 m2 grond

26-10-1995

1995-1996

2072

281-203

Statenland 3

500 m2 grond

26-08-1997

1997-2000

2076

261-9

Strengen 1

250 m2 grond

29-11-1990

1990-1991

2067

261-10

Strengen 2

435 m2 grond

26-04-1990

1990

2066

261-11

Strengen 3

250 m2 grond

29-11-1990

1990-1991

2067

261-12

Strengen 4

455 m2 grond

26-04-1990

1990-1991

2067

261-13

Strengen 5

245 m2 grond

28-06-1990

1990

2066

262-14

Strengen 6

760 m2 grond

26-04-1990

1990

2066

280-191

Strengen 6

32 m2 grond

25-08-1994

1995-1996

2072

262-15

Strengen 7

230 m2 grond

28-06-1990

1990

2066

262-16

Strengen 8

490 m2 grond

30-11-1989

1989-1990

2066

262-17

Strengen 9

285 m2 grond

28-06-1990

1990-1991

2067

262-18

Strengen 10

470 m2 grond

30-11-1989

1989-1990

2066

262-19

Strengen 11

255 m2 grond

28-06-1990

1990

2066

262-20

Strengen 12

450 m2 grond

30-11-1989

1989-1990

2066

262-21

Strengen 13

240 m2 grond

28-06-1990

1990

2066

262-22

Strengen 14

440 m2 grond

30-11-1989

1989-1990

2066

262-23

Strengen 15

227 m2 grond

28-06-1990

1990

2066

263-24

Strengen 16

435 m2 grond

30-11-1989

1989-1990

2066

263-25

Strengen 17

215 m2 grond

28-06-1990

1990

2066

263-26

Strengen 18

440 m2 grond

30-11-1990

1989-1990

2066

263-27

Strengen 19

200 m2 grond

31-01-1991

1990-1991

2067

263-28

Strengen 21

205 m2 grond

31-01-1991

1990-1991

2067

267-59

Strengen 22-80 (even)

1835 m2 grond

31-05-1990

1990-1991

2067

263-29

Strengen 23

243 m2 grond

29-11-1990

1990

2066

263-30

Strengen 25

237 m2 grond

29-11-1990

1990

2066

263-31

Strengen 27

230 m2 grond

27-06-1991

1991

2067

263-32

Strengen 29

223 m2 grond

27-06-1991

1991

2067

263-33

Strengen 31

223 m2 grond

28-02-1991

1990-1991

2067

264-34

Strengen 33

230 m2 grond

28-02-1991

1990-1991

2067

264-35

Strengen 35

237 m2 grond

25-04-1991

1991

2067

264-36

Strengen 37

243 m2 grond

25-04-1991

1991

2067

264-37

Strengen 39

251 m2 grond

27-09-1990

1990

2066

264-38

Strengen 41

262 m2 grond

27-09-1990

1990

2066

269-67

Strengen 43-69 (oneven)

1990 m2 grond

07-05-1992

1992-1993

2069

270-75

Strengen 82-140 (even)

1825 m2 grond

25-03-1993

1993-1994

2070

269-68

Strengen 142-160 (even)

3780 m2 grond

29-10-1992

1992-1993

2069

266-57

Twijnen 35-49 (oneven)

614 m2 grond

29-06-1989

1989

2065

266-56

Twijnen 51-63 (oneven)

percelen bouwgrond

29-06-1989

1989-1990

2066

266-57

Twijnen 60-68 (even)

1019 m2 grond

26-06-1989

1989

2065

266-56

Twijnen 70-76 (even)

perceel bouwgrond

31-08-1989

1989-1990

2066

277-154

Valeriusstraat14, Cornelis

40 m2 grond

25-08-1994

1995-1996

2072

264-39

Vlasakker 1

405 m2 grond

30-11-1989

1989-1990

2066

277-155

Vlasakker 1

70 m2 grond

25-09-1995

1995-1996

2072

264-40

Vlasakker 2

375 m2 grond

30-11-1989

1989-1990

2066

277-156

Vlasakker 2

92 m2 grond

25-09-1995

1995-1996

2072

264-41

Vlasakker 3

595 m2 grond

26-10-1989

1989-1990

2066

264-42

Vlasakker 4

670 m2 grond

30-11-1989

1989-1990

2066

277-157

Vlasakker 4

120 m2 grond

25-09-1995

1995-1996

2072

264-43

Vlasakker 5

520 m2 grond

29-06-1989

1989

2065

265-44

Vlasakker 6

425 m2 grond

30-11-1989

1989-1992

2068

265-45

Vlasakker 7

575 m2 grond

30-11-1989

1989-1990

2066

265-46

Vlasakker 8

510 m2 grond

26-10-1989

1989-1990

2066

265-47

Vlasakker 9

335 m2 grond

30-11-1989

1989-1990

2066

274-105

Vlechten 2-16 (even)

1355 m2 grond

25-08-1994

1994-1995

2071

274-106

Wassenaerstraat 2-14 (even), Freule van

825 m2 grond

25-08-1994

1994-1995

2071

280-192

Westsingel 16

25 m2 grond

25-08-1994

1996-1997

2073

282-208

Wijdstraat 10

160 m2 grond

27-06-1996

1997-1998

2074

282-211

Wijdstraat 12

70 m2 grond

25-08-1994

1997-1998

2074

272-90

Wilgenweg 11-13

1140 m2 grond

26-05-1994

1994-1997

2073

272-89

Wilgenweg 30

2540 m2 grond

26-05-1994

1994

2070

270-71

Wilgenweg 5

5400 m2 grond

30-09-1993

1993-1995

2071

271-84

Zielhuisstraat 6, Burgemeester, nabij

18 m2 grond

22-12-1994

1994-1995

2071

279-178

Zuiderwal

72 m2 grond

28-03-1996

1995-1996

2072

287-6

Zuiderwal 1

17 m2 grond

25-08-1994

1995-1996

2072

287-3

Zuiderwal 1-11, voor

72 m2 grond

28-03-1996

1996

2072

280-193

Zuiderwal 11

16 m2 grond

25-08-1994

1996

2072

287-4

Zuiderwal 13, naast

17 m2 grond

28-03-1996

1996

2072

278-169

Zuid-Linschoterzandweg 84

470 m2 grond

26-10-1995

1995-1996

2072

278-170

Zuid-Linschoterzandweg 85

460 m2 grond

26-10-1995

1995-1996

2072

278-171

Zuid-Linschoterzandweg 86

440 m2 grond

21-12-1995

1995-1996

2072

278-172

Zuid-Linschoterzandweg 87

415 m2 grond

26-10-1995

1995-1996

2072

Bijlage 2. Lijst met beperkingen op de openbaarheid archief Oudewater 1989/1999 (D/23/117624)

Invnr

Beschrijving

Jaar (+ maximaal 75 jaar na einddatum)

Grond

Motivatie

255-257

Stukken betreffende de verwerving van onroerend goed, (1986) 1989-1999.

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn deze inv. nrs niet openbaar tot 1 januari van het aangegeven jaar.

Zie hieronder:

255-1

West-IJsselkade (bij Cosijnsbrug)

2065

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2065.

255-2

Elzenweg

2069

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2059.

255-3

Provinciale weg Oost 42a

2068

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2068.

255-4

Hekendorperweg 43

2067

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2067.

255-5

Papekopperdijk 3, nabij

2068

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2068.

255-6

Papekopperdijk 8

2068

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2068.

256-7

Rootstraat 29

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2072.

256-8

Zuringkade

2074

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2074.

256-9

Reijersteeg 4a-b

2073

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2073.

257-10

Noord-Linschoterzandweg 61, nabij

2071

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2071.

257-11

Noord-Linschoterzandweg 61, nabij

2071

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2071.

257-12

Noord-Linschoterzandweg 61

2074

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2074.

257-13

Waardsedijk 215

2074

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2074.

260-282

Stukken betreffende de vervreemding vanonroerend goed, (1988) 1989-1999.

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn deze inv. nrs niet openbaar tot 1 januari van het aangegeven jaar.

Zie hieronder:

Invnr

Beschrijving

Jaar (+ maximaal 75 jaar na einddatum)

Grond

Motivatie

260-1

Marktstraat 24, 28 en 30

2071

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2071.

260-1

Rootstraat 23-27 (oneven)

2069

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2069.

260-2

Elzenweg 13-13a

2069

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2069.

260-3

Populierenweg 29

2066

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2066.

261-10

Strengen 2

2066

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2066.

261-11

Strengen 3

2067

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2067.

261-12

Strengen 4

2067

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2067.

261-13

Strengen 5

2066

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2066.

261-4

Essenweg 1

2069

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2069.

261-5

Essenweg 7

2067

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2067.

261-6

Essenweg 3-5

2076

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2076.

261-7

Laan van Snelrewaard 53

2067

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2067.

261-8

Lange Burchwal 92

2068

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2068.

261-9

Strengen 1

2067

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2067.

262-14

Strengen 6

2066

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2066.

262-15

Strengen 7

2066

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2066.

Invnr

Beschrijving

Jaar (+ maximaal 75 jaar na einddatum)

Grond

Motivatie

262-16

Strengen 8

2066

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2066.

262-17

Strengen 9

2067

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2067.

262-18

Strengen 10

2066

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2066.

262-19

Strengen 11

2066

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2066.

262-20

Strengen 12

2066

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2066.

262-21

Strengen 13

2066

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2066.

262-22

Strengen 14

2066

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2066.

262-23

Strengen 15

2066

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2066.

263-24

Strengen 16

2066

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2066.

263-25

Strengen 17

2066

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2066.

263-26

Strengen 18

2066

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2066.

263-27

Strengen 19

2067

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2067.

263-28

Strengen 21

2067

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2067.

263-29

Strengen 23

2066

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2066.

263-30

Strengen 25

2066

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2066.

263-31

Strengen 27

2067

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2067.

Invnr

Beschrijving

Jaar (+ maximaal 75 jaar na einddatum)

Grond

Motivatie

263-32

Strengen 29

2067

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2067.

263-33

Strengen 31

2067

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2067.

264-34

Strengen 33

2067

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2067.

264-35

Strengen 35

2067

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2067.

264-36

Strengen 37

2067

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2067.

264-37

Strengen 39

2066

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2066.

264-38

Strengen 41

2066

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2066.

264-39

Vlasakker 1

2066

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2066.

264-40

Vlasakker 2

2066

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2066.

264-41

Vlasakker 3

2066

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2066.

264-42

Vlasakker 4

2066

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2066.

264-43

Vlasakker 5

2065

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2065.

265-44

Vlasakker 6

2068

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2068.

265-45

Vlasakker 7

2066

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2066.

265-46

Vlasakker 8

2066

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2066.

265-47

Vlasakker 9

2066

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2066.

Invnr

Beschrijving

Jaar (+ maximaal 75 jaar na einddatum)

Grond

Motivatie

265-48

De Cope 2

2065

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2065.

265-49

Kinschotstraat 41,G.R. van

2068

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2068.

265-50

Hekelen 2a

2066

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2066.

265-51

Brede Dijk 46a

2067

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2067.

265-52

Kinschotstraat 27,G.R. van

2068

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2068.

265-53

Hennepakker 13

2069

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2069.

266-54

Prins Bernhardstraat 16

2069

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2069.

266-55

Leeuwenhoekstraat 2-12(even), A.

2066

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2066.

266-56

Twijnen 51-63 (oneven)

2066

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2066.

266-56

Twijnen 70-76 (even)

2066

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2066.

266-57

Twijnen 35-49 (oneven)

2065

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2065.

266-57

Twijnen 60-68 (even)

2065

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2065.

266-58

Pastoorsakker 27-33(oneven)

2066

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2066.

267-59

Strengen 22-80 (even)

2067

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2067.

267-60

Hekelen 2-34 (even)

2066

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2066.

268-61

Lijnbaan 40-66 (even)

2067

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2067.

Invnr

Beschrijving

Jaar (+ maximaal 75 jaar na einddatum)

Grond

Motivatie

268-62

Hekelen 29-37 (oneven)

2068

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2068.

268-63

Hekelen 17-27 (oneven)

2068

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2068.

268-64

Spinnen 9-14

2068

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2068.

268-65

Hekelen 1-15 (oneven)

2068

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2068.

269-66

Splitsen 9-35 (oneven)

2070

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2070.

269-67

Strengen 43-69 (oneven)

2069

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2069.

269-68

Splitsen 1-7 (oneven)

2069

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2069.

269-68

Strengen 142-160 (even)

2069

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2069.

269-69

Elzenweg 2

2069

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2069.

270-70

Elzenweg 26-26a

2069

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2069.

270-70

Kastanjeweg 14-16

2069

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2069.

270-71

Wilgenweg 5

2071

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2071.

270-72

Elzenweg 22

2070

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2070.

270-73

Meent 5 en 7

2068

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2068.

270-74

Oude Singel 43

2070

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2070.

270-75

Strengen 82-140 (even)

2070

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2070.

Invnr

Beschrijving

Jaar (+ maximaal 75 jaar na einddatum)

Grond

Motivatie

270-76

Spinnen 3-8

2070

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2070.

271-77

Opweg 34-40 (even)

2070

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2070.

271-78

Lijnbaan 19

2069

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2069.

271-79

Lijnbaan 21

2069

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2069.

271-80

Lijnbaan 23

2069

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2069.

271-81

Lijnbaan 25

2069

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2069.

271-82

Lijnbaan 27

2069

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2069.

271-83

Lijnbaan 29

2069

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2069.

271-84

Oude Hekendorperweg 1a

2071

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2071.

271-84

Zielhuisstraat 6, Burgemeester, nabij

2071

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2071.

271-85

Kastanjeweg 11

2070

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2070.

271-86

Kastanjeweg 9

2070

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2070.

271-87

Kastanjeweg 12

2070

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2070.

272-88

Elzenweg 29

2070

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2070.

272-89

Wilgenweg 30

2070

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2070.

272-90

Wilgenweg 11-13

2073

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2073.

Invnr

Beschrijving

Jaar (+ maximaal 75 jaar na einddatum)

Grond

Motivatie

272-91

Kastanjeweg 4

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2072.

272-92

Populierenweg 20

2070

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2070.

272-93

Populierenweg 35

2071

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2071.

272-94

Lijnbaan 1

2070

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2070.

272-95

Lijnbaan 3

2070

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2070.

273-100

Lijnbaan 13

2070

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2070.

273-101

Lijnbaan 15

2070

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2070.

273-102

Lijnbaan 17

2070

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2070.

273-103

Oude Huijgensteeg 9

2070

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2070.

273-104

Oude Singel 51

2071

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2071.

273-96

Lijnbaan 5

2070

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2070.

273-97

Lijnbaan 7

2070

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2070.

273-98

Lijnbaan 9

2070

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2070.

273-99

Lijnbaan 11

2070

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2070.

274-105

Splitsen 7a-g

2071

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2071.

274-105

Vlechten 2-16(even)

2071

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2071.

Invnr

Beschrijving

Jaar (+ maximaal 75 jaar na einddatum)

Grond

Motivatie

274-106

Wassenaerstraat 2-14(even), Freule van

2071

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2071.

274-107

Splitsen 2-8(even)

2071

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2071.

274-108

Lijnbaan 88-116 (even)

2071

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2071.

274-109

Biezenwal 8

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2072.

274-110

Papekopperstraatweg 52, tegenover

2071

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2071.

275-111

Ambachtsdreef 69

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2072.

275-112

Prins Bernhardstraat 26

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2072.

275-113

Brandsmastraat 18, Titus

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2072.

275-114

Brede Dijk 26

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2072.

275-115

Brede Dijk 43

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2072.

275-116

Dijkgraaflaan 28

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2072.

275-117

Dijkgraaflaan 44

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2072.

275-118

Dijkgraaflaan 63

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2072.

275-119

Dijkgraaflaan 108

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2072.

275-120

Dijkveld 6

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2072.

275-121

Dijkveld 8

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2072.

Invnr

Beschrijving

Jaar (+ maximaal 75 jaar na einddatum)

Grond

Motivatie

275-122

Rootstraat 29

2070

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2070.

275-123

Kinschotstraat 3, G.R. van

2073

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2073.

275-124

Kinschotstraat 5, G.R. van

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2072.

275-125

Kinschotstraat 7, G.R. van

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2072.

275-126

Kinschotstraat 14,G.R. van

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2072.

275-127

Kinschotstraat 15,G.R. van

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2072.

275-128

Kinschotstraat 17,G.R. van

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2072.

275-129

Kinschotstraat 21,G.R. van

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2072.

275-130

Kinschotstraat 23,G.R. van

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2072.

276-131

Kinschotstraat 27,G.R. van

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2072.

276-132

Kinschotstraat 31,G.R. van

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2072.

276-133

Kinschotstraat 33,G.R. van

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2072.

276-134

Kinschotstraat 35,G.R. van

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2072.

276-135

Kinschotstraat 37,G.R. van

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2072.

276-136

Kinschotstraat 39,G.R. van

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2072.

276-137

Kinschotstraat 41,G.R. van

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2072.

Invnr

Beschrijving

Jaar (+ maximaal 75 jaar na einddatum)

Grond

Motivatie

276-138

Kinschotstraat 43,G.R. van

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2072.

276-139

Kinschotstraat 45,G.R. van

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2072.

276-140

Kinschotstraat 47,G.R. van

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2072.

276-141

Kinschotstraat 51,G.R. van

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2072.

276-142

Kinschotstraat 53,G.R. van

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2072.

276-143

Lijnbaan 116

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2072.

276-144

Manstraat 14, Herman de

2071

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2071.

276-145

Papenhoeflaan 2

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2072.

276-146

Pastoorsakker 35

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2072.

276-147

Ravelijnstraat 16

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2072.

276-148

Ravelijnstraat 18

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2072.

276-149

Ravelijnstraat 20

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2072.

276-150

Ravelijnstraat 22

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2072.

277-151

Ravelijnstraat 24

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2072.

277-152

Regelinkstraat 21, Zwier

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2072.

277-153

Oude Singel 13

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2072.

Invnr

Beschrijving

Jaar (+ maximaal 75 jaar na einddatum)

Grond

Motivatie

277-154

Valeriusstraat 14, Cornelis

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2072.

277-155

Vlasakker 1

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2072.

277-156

Vlasakker 2

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2072.

277-157

Vlasakker 4

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2072.

277-158

Kastanjeweg 2

2071

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2072.

277-158

Populierenweg 18-18a

2071

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2071.

277-159

Populierenweg 35

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2072.

277-160

Elzenweg 23

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2072.

277-161

Elzenweg 9

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet

openbaar tot 1-1-2072.

277-162

Rootstraat 29, achter

2072

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2072.

277-163

Rootstraat 29, achter

2073

AW 1995, art 15, lid 1a

In verband met de eerbiediging van de

persoonlijke levenssfeer is dit inv. nr niet openbaar tot 1-1-2073.

278-164

Rootstraat 29, achter