Nadere regels amateurkunst & vrijetijdseducatie Steenwijkerland 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Nadere regels amateurkunst & vrijetijdseducatie Steenwijkerland 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

gelet op:

 • -

  de bepalingen in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018;

 • -

  de door de raad vastgestelde nota “doorontwikkeling vrijetijdsaanbod” waarin wordt gestreefd naar een gezond cultureel klimaat waarin de gemeente een investering in cultuur ziet als een investering in de talenten en vaardigheden van onze inwoners;

 • -

  de overweging dat voor een gezond cultureel klimaat een gezonde culturele basisinfrastructuur nodig is, die naast cultuureducatie ook ruimte biedt voor culturele vorming en ontplooiing van zoveel mogelijk inwoners van de gemeente;

besluit vast te stellen de:

Nadere regels amateurkunst & vrijetijdseducatie Steenwijkerland 2024

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a)

  activiteiten: de artistiek gerichte werkzaamheden van een vereniging of stichting;

 • b)

  amateurkunst: kunstactiviteiten die uit liefhebberij, dus niet beroepsmatig, worden beoefend;

 • c)

  amateurkunsteducatie: educatie van amateurkunstenaars die kunstactiviteiten niet beroepsmatig beoefenen;

 • d)

  artistiek leider: een dirigent, instructeur, regisseur, tentoonstellingsmaker, choreograaf en dergelijke, die een erkende opleiding heeft gevolgd;

 • e)

  ASV; Algemene Subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018;

 • f)

  culturele infrastructuur; amateurkunst gezelschappen, professionele makers, verenigingen rondom (immaterieel) erfgoed, culturele instellingen en voorzieningen zijn allemaal onderdeel van de culturele infrastructuur van Steenwijkerland;

 • g)

  Domi: Door Ontwikkeling Muzikale Interesse;

 • h)

  doorlopende leerlijn: een doorlopende leerlijn is een uitwerking van het beoogde leerproces waarbij wordt aangegeven hoe de beoefenaars van een beginnersniveau tot hogere niveaus komen;

 • i)

  hafabra muziekvereniging: een muziekvereniging die zich uitsluitend dan wel in hoofdzaak ten doel stelt het maken van instrumentale muziek: het betreft harmonieën, fanfares, drumbands, brassbands, lyrakorpsen en orkesten;

 • j)

  het college: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

 • k)

  huisvestingskosten: de huurkosten van een accommodatie;

 • l)

  KNMO: Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie;

 • m)

  leiders- of instructiekosten: kosten die door een instelling worden gemaakt voor een artistiek leider;

 • n)

  openbare presentatie: een door een instelling in Steenwijkerland georganiseerde, voor publiek, toegankelijke, activiteit waaraan door publiciteit bekendheid wordt gegeven; niet zijnde optredens op bedrijfsfeesten, serenades, winkeliersverenigingen, begeleiding van kerkdiensten of vergelijkbaars;

 • o)

  Omi: Ontwikkeling Muzikale Interesse;

 • p)

  projectmatige subsidie: subsidie die wordt verstrekt voor activiteiten die een incidenteel of projectmatig karakter dragen;

 • q)

  structurele subsidie: een (waarderings)subsidie, die gericht is op het ondersteunen van bepaalde activiteiten zonder invloed te willen uitoefenen op het beleid van de instelling. Dit betekent ook dat het voortbestaan van de vereniging of instelling niet afhankelijk mag zijn van de subsidie, maar de subsidie gezien moet worden als een stimulerende tegemoetkoming in de kosten die verband houden met de realisatie van de activiteit;

 • r)

  Vrijetijdseducatie ; doelbewust leren over en met kunst, erfgoed en media via gerichte instructie in de vrije tijd. Bijvoorbeeld bij centra voor de kunsten, culturele instellingen, amateurverenigingen, particuliere docenten. Er is sprake van buitenschoolse cultuureducatie als (amateur)kunstbeoefenaars in hun vrije tijd les nemen of een cursus of workshop volgen bij een docent om hun bekwaamheid te vergroten.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 5 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Algemene verdelingscriteria

 • Subsidies worden alleen toegekend aan instellingen, die statutair gevestigd zijn in de gemeente Steenwijkerland.

 • Het jaarlijks bij de gemeentebegroting beschikbaar gestelde bedrag voor het verstrekken van subsidie voor de amateurkunst, inclusief hafabra, vrijetijdseducatie & stimuleren overige culturele initiatieven (amateurgezelschappen zoals koren en theatergroepen) geldt als subsidieplafond.

Artikel 4 Doelstelling

De nadere regels amateurkunst inclusief vrijetijdsaanbod heeft als specifiek doel het stimuleren van een gezond, gevarieerd cultureel klimaat in Steenwijkerland. De gemeente wil met deze regeling culturele activiteiten en projecten stimuleren die bijzonder, vernieuwend of op een andere manier van waarde is voor de gemeente Steenwijkerland, haar inwoners en/of de Steenwijkerlandse culturele sector. In de gemeente Steenwijkerland wordt een investering in cultuur gezien als een investering in de talenten en vaardigheden van onze inwoners. Dit draagt bij aan de positieve gezondheid van onze inwoners. Om deze doelen te bereiken is een gezonde culturele basisinfrastructuur nodig die naast cultuureducatie ook ruimte biedt voor culturele vorming en ontplooiing.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Burgemeester en wethouders kunnen subsidie toekennen voor het organiseren van activiteiten die van belang zijn voor de instandhouding en vergroting van participatie en talentontwikkeling op het gebied van de amateurkunst, professionele kunsten en participatieve kunsten binnen de gemeente Steenwijkerland.

Daarbij kan aan de volgende activiteiten worden gedacht:

 • a)

  verstrekken van structurele subsidie aan muziekverenigingen op basis van de subsidieaanbeveling van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (hierna: KNMO);

 • b)

  verstrekken van structurele subsidie aan overige amateurkunstverenigingen zoals bijvoorbeeld koren, amateurtheatergroepen zodat actieve cultuurparticipatie hiermee wordt gestimuleerd;

 • c)

  het opstarten, ontwikkelen, realiseren en uitvoeren van aanbod op het gebied van (amateur)kunsteducatie, verzorgd door professionele docenten in één van de kunstdisciplines: muziek, muziektheater, dans, theater, beeldende kunst, audiovisueel en fotografie, nieuwe media, literatuur en mengvormen (interdisciplinaire cross overs) van deze disciplines;

 • d)

  het huren van ruimte voor amateurkunsteducatie-activiteiten in groepsverband, onder leiding van professionele docenten in één van de kunstdisciplines: muziek, muziektheater, dans, theater, beeldende kunst, audiovisueel en fotografie, nieuwe media, literatuur en mengvormen (interdisciplinaire cross overs) van deze disciplines;

 • e)

  activiteiten (of het opstarten van activiteiten) die zich richten op afstemming en samenwerking binnen het werkveld, zoals intervisie, het gezamenlijk ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en/of gezamenlijke publiciteit, gericht op de periode;

 • f)

  verstrekken van projectmatige subsidies aan overige instellingen voor amateurkunst voor de uitvoering van een activiteit binnen gemeente Steenwijkerland;

 • g)

  Activiteiten, projecten of manifestaties in alle kunstdisciplines en mengvormen (cross-overs) daartussen.

Artikel 6 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan instellingen die statutair gevestigd zijn in de gemeente Steenwijkerland of daar hun activiteiten uitvoeren .

Artikel 7 Subsidiabele activiteiten, eisen aan de aanvraag

De activiteiten komen enkel voor subsidie in aanmerking indien wordt voldaan aan de volgende eisen:

 • a)

  de activiteit voldoet aan de eisen en voorwaarden van de geldende Algemene Subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018;

 • b)

  de aanvraag is tijdig ingediend door middel van een volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend digitaal aanvraagformulier via de website van Steenwijkerland, en is gericht op subsidiabele activiteiten (zie artikelen 8, 9 en 10);

 • c)

  de activiteit staat open voor alle groeperingen zonder onderscheid naar afkomst, godsdienst, levensovertuiging, sekse, seksuele geaardheid en politieke gezindheid;

 • d)

  de activiteit is niet in strijd met de wet, algemeen belang of openbare orde;

 • e)

  de behoefte aan subsidiëring en de hoogte van de gevraagde subsidie kan aannemelijk gemaakt worden. Daarbij wordt uitgelegd waarom er sprake is van een onrendabele top (hogere kosten dan opbrengsten). De onrendabele top kan incidenteel (eenmalige opstartkosten/investeringen) en/of structureel zijn;

 • f)

  er wordt met de activiteiten bijgedragen aan een doorlopende leerlijn binnen het aanbod, waardoor amateurkunstbeoefenaars zich kunnen (blijven) ontwikkelen. Een doorlopende leerlijn geeft aan hoe de beoefenaars van het beginnersniveau tot hogere leerdoelen komen. Deze leerlijn komt tot stand binnen het aanbod van de aanvrager zelf en/of door middel van samenwerking met partners in het veld;

 • g)

  de activiteiten beogen creativiteitsontwikkeling van amateurkunstbeoefenaars en stimulering van (jong) talent;

 • h)

  de activiteit heeft geen partijpolitieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke vorming tot doel en/of verspreiding van het gedachtegoed.

Niet subsidiabel zijn in ieder geval:

 • Activiteiten en/ of projecten in het kader van of als onderdeel van een (kunstvak)opleiding.

 • Activiteiten en/ of projecten die al gestart zijn ten tijde van de aanvraag.

 • Activiteiten en/of projecten van professionele instellingen die een meerjarige cultuursubsidie van de gemeente Steenwijkerland ontvangen en die betrekking hebben op de kerntaak waarvoor de meerjarige subsidie beschikbaar is gesteld (zoals productie, programmering, participatie of binnenschoolse cultuureducatie, waaronder de activiteiten van Cultuurklik en Omi en Domi).

 • Investeringen en niet-activiteit en of projectgebonden materiaalkosten.

 • De productie van boeken, geluidsdragers, audio visuele en beeldend kunstwerken.

Artikel 8 Structurele subsidie muziekverenigingen, koren en theatergezelschappen

 • 8.1 Muziekverenigingen komen in aanmerking voor een subsidie op basis van de subsidieaanbeveling van de KNMO. Het gaat dan om de volgende financiële bijdragen:

  • a)

   basisbedrag per vereniging (ter dekking van vaste kosten van de vereniging): 75% van de subsidieaanbeveling van de KNMO voor verenigingen met een zelfstandige eenheid voor het betreffende jaar;

  • b)

   bijdrage per bespeeld instrument (gerelateerd aan het aantal contributiebetalende leden): 100% van de subsidieaanbeveling van de KNMO voor het betreffende jaar;

  • c)

   bijdrage kosten dirigent: 75% van de subsidieaanbeveling KNMO;

  • d)

   bijdrage in de huisvestingskosten: 75% van de subsidieaanbeveling KNMO.

 • 8.2 Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de muziekvereniging verder voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a)

   activiteiten worden verricht op het gebied van de instandhouding en participatie van de amateurmuziek;

  • b)

   jaarlijks dienen er minimaal twee openbare presentaties binnen de gemeente Steenwijkerland uitgevoerd te worden; de deelneming aan een plaatselijk evenement, waaronder een muziekmanifestatie, wordt als een openbare presentatie aangemerkt;

  • c)

   aandacht dient er te worden besteed aan het bereiken van nieuw publiek en/of bijzondere publieksgroepen, zowel lokaal als bovenlokaal;

  • d)

   participerend met andere takken van amateurkunst.

 • 8.3 Overige amateurkunstverenigingen zoals koren, theaterverenigingen en/of dansgroepen komen in aanmerking voor een subsidie mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • -

   de vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in de categorie ‘Podiumkunsten, niet-commercieel’;

  • -

   de leden van de vereniging dragen financieel bij door middel van contributie of anderszins;

  • -

   verenigingen met maximaal 35 leden kunnen in aanmerking komen voor een subsidiebijdrage van maximaal € 1.000;

  • -

   verenigingen met meer dan 35 leden kunnen in aanmerking komen voor een subsidiebijdrage van maximaal € 2.500;

  • -

   deze subsidie is uitsluitend bedoeld voor vaste lasten dus voor zaalhuur, dirigent, aanschaf kleding, materiaal zoals bladmuziek.

  • -

   jaarlijks dienen er minimaal twee openbare presentaties binnen de gemeente Steenwijkerland uitgevoerd te worden; de deelneming aan een plaatselijk evenement, waaronder een muziekmanifestatie, wordt als een openbare presentatie aangemerkt;

  • -

   aandacht dient er te worden besteed aan het bereiken van nieuw publiek en/of bijzondere publieksgroepen, zowel lokaal als bovenlokaal;

  • -

   participerend met andere takken van amateurkunst.

Artikel 9 Structurele subsidie voorwaarden aanvragers vrijetijdseducatie

Aanvragers die subsidie aanvragen in het kader van activiteiten binnen de vrijetijdseducatie dienen aan de volgende eisen te voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie binnen deze regeling:

 • a)

  de aanvrager is actief op het gebied van vrijetijds cq. amateurkunsteducatie in de gemeente Steenwijkerland;

 • b)

  de aanvrager voorziet de aanvrager van een activiteitenplan en een sluitende begroting inclusief toelichting;

 • c)

  dit activiteitenplan en de begroting dienen opgebouwd te zijn volgens de handreiking die als bijlage bij deze nadere regels zijn opgenomen;

 • d)

  de aanvrager is een rechtspersoon (stichting of vereniging) zonder winstoogmerk, die in Steenwijkerland is gevestigd, aantoonbaar bijdraagt aan de Steenwijkerlandse culturele infrastructuur en die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

 • e)

  de aanvrager werkt uitsluitend met professionele en aan een erkende kunstvakopleiding geschoolde docenten (waaronder ook MBO-geschoolde docenten) die in het bezit zijn van een VOG. Bij voorkeur hebben de docenten drie jaar relevante praktijkervaring;

 • f)

  aanvullend kan er gewerkt worden met aan een kunstvakopleiding afgestudeerde docenten met minder dan drie jaar ervaring en/of stagiairs. Met ‘aanvullend’ wordt hier bedoeld maximaal 20% van de fte;

 • g)

  bij de aanvrager zijn meerdere docenten op het gebied van amateurkunsteducatie betrokken, de aanvrager kan zorgdragen voor vervanging bij uitval en tijdelijke afwezigheid;

 • h)

  de aanvrager kan aannemelijk maken dat gezorgd wordt voor: scholing van docenten; intervisie met andere docenten en een veilige omgeving voor docenten en cursisten;

 • i)

  de aanvrager past de Code Culturele Governance en de Code Culturele Diversiteit toe.

Artikel 10 subsidie voor Hafabra lessen

Het betreft een bijdrage in de organisatiekosten inclusief huisvesting en/ of in de kosten voor de uitvoering van muzieklessen voor harmonie- of fanfarekorps , van een brassband (Hafabra) inclusief het afleggen van het examen op A, B, C en/ of D niveau voor leerlingen tot en met 18 jaar en/ of overige projectmatig activiteiten. Voorwaarde is dat de leerling lid is van een Hafabra vereniging in de gemeente Steenwijkerland.

Artikel 11 subsidie voor projectmatige activiteiten amateurkunst

 • 11.1 Alle verenigingen en instellingen voor amateurkunst verenigingen komen in aanmerking voor een projectmatige, incidentele subsidie als bijdrage in de organisatiekosten van een activiteit.

  In aanmerking voor subsidie komen uitsluitend kostenposten, die essentieel zijn voor een goede uitvoering van de activiteit. Dit betekent dat de volgende kostenposten niet voor subsidie in aanmerking komen:

  • a)

   consumpties van de deelnemers;

  • b)

   attenties;

  • c)

   abonnementen en afdrachten aan koepelorganisaties;

  • d)

   reiskosten van deelnemers;

  • e)

   entrees.

 • 11.2 De hoogte van de subsidie is maximaal 50% van het exploitatietekort tot een door burgemeester en wethouders vastgesteld maximaal subsidiebedrag. De aanvrager moet dus minimaal 50% van de kosten dekken door publieksinkomsten, eigen inkomsten, bijdragen uit private middelen of subsidies van derden. Indien bij de verantwoording blijkt dat deze norm niet is gehaald, kan een evenredig bedrag teruggevorderd worden.

 • 11.3 Voor toekenning van een projectmatige subsidie moet een culturele activiteit aan ten minste vier van onderstaande criteria voldoen, de culturele activiteit:

  • a)

   is een vernieuwende aanvulling op het reguliere culturele en/ of toeristische aanbod in Steenwijkerland;

  • b)

   besteedt aandacht aan het bereiken van nieuw publiek en/of bijzondere publieksgroepen, zowel lokaal als bovenlokaal;

  • c)

   speelt zich af op nieuwe/bijzondere locaties;

  • d)

   wordt georganiseerd door/voor/ met jongeren en/of andere doelgroepen;

  • e)

   plaatselijke amateurkunstenaars dienen aantoonbaar een belangrijke rol te hebben bij de uitvoering en de organisatie van de te subsidiëren activiteit;

  • f)

   er is sprake van twee of meer samenwerkende partijen;

  • g)

   laat mengvormen van verschillende kunstdisciplines zien;

  • h)

   versterkt het imago van de gemeente door het verbinden van de kernwaarden cultuurhistorie, recreatie en wonen;

  • i)

   levert een bijdrage aan de lokale economie.

Artikel 12. Subsidieplafond en verdeelcriteria

 • 12.1 Het subsidieplafonds voor deze regeling wordt jaarlijks bekend gemaakt.

 • 12.2 Burgemeester en wethouders kunnen het plafond als genoemd in het vorige lid gedurende de looptijd van de regeling bijstellen.

 • 12.3 De aanvragen worden in volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag in behandeling genomen.

Artikel 13 Evaluatie

De nadere regel amateurkunst en vrijetijdseducatie wordt minimaal een keer per jaar geëvalueerd.

Artikel 14 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 14.1 Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als ‘Nadere regels amateurkunst en vrijetijdseducatie Steenwijkerland 2024’ en treden in werking op 1 januari 2024.

 • 14.2 Per 1 januari 2024 vervallen de Nadere regels amateurkunst Steenwijkerland 2018.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

de secretaris,

Marco de Graaf

de burgemeester,

Rob Bats

Bijlage I bij nadere regels amateurkunst & aanbod vrijetijdseducatie – beoordelingscriteria subsidieaanvraag vrijetijdseducatie

1.Beoordelingscriteria subsidieaanvraag vrijetijdseducatie

De individuele aanvragen wordt door de gemeente Steenwijkerland beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • Kwaliteit

 • Betekenis voor de stad

 • Cultureel ondernemerschap

 • Overige criteria

2.Kwaliteit (activiteitenplan)

Aandachtspunten:

 • Het activiteitenplan bestaat uit een omschrijving van activiteiten, doel van de activiteiten en te verwachten resultaat.

 • Besteed in uw activiteitenplan aandacht aan onderstaande onderwerpen.

 • Neem de kopjes van de vragen over en houd dezelfde nummering aan.

2.1 Kunstdiscipline

Geef aan op welke van deze kunstdisciplines uw aanvraag betrekking heeft:

Onderdeel/thema

Kruis aan

Theater

Dans

Muziek

Film/audiovisueel

Nieuwe media

Beeldende kunst

(Immaterieel) erfgoed

Letteren

Urban Arts

Anders namelijk:…….

2.2 Activiteitenplan

Geef een korte omschrijving van de activiteit en/ of het project (inhoud, vorm concept) en motiveer de noodzaak om dit project te realiseren. Licht daarna de volgende onderwerpen toe.

Ambitie en visie op het gebied van amateurkunsteducatie en samenwerking met partners.

 • Beschrijving van het aanbod:

 • Aantal contacturen tussen docent en cursist(en)/deelnemer(s).

 • Type, vorm van de activiteit(en).

 • Discipline(s), interdisciplinair, cross over.

 • De structuur en opbouw van een cursus of andere amateurkunsteducatie-activiteit, met daarin aandacht voor receptieve, actieve en reflectieve aspecten van amateurkunsteducatie.

 • De toegepaste leerstrategie(ën).

 • Wijze waarop het creatieve vermogen van cursisten/deelnemers gestimuleerd wordt en feedback wordt gegeven op de cursisten/deelnemers.

 • Wijze waarop de activiteiten inhoudelijk aansluiten op de behoefte van de cursisten/deelnemers.

 • Beschrijving van de professionaliteit van de docenten, mede door toevoegen van cv’s.

3.Betekenis activiteiten voor Steenwijkerland

 • Beschrijving van relatie met overig gemeentelijk beleid.

 • Beschrijving van samenwerking met partners (op welk gebied, vorm en intensiviteit).

 • Motivatie keuze voor stad, dorp, wijk en/of centrum.

 • Toelichting op wijze waarop de aanvrager betaalbaarheid van het aanbod voor doelgroepen waarborgt.

 • Motivatie van de keuze voor locatie/accommodatie (in verband met fysieke toegankelijkheid).

4.Cultureel ondernemerschap

Hierbij gaat het om het vermogen om de voorgestelde plannen professioneel uit te voeren. De basis voor de beoordeling op ‘cultureel ondernemerschap’ is de door de aanvrager verstrekte informatie over de aanvrager en de beoogde activiteiten zoals die in het Activiteitenplan zijn beschreven. In dit activiteitenplan zijn op dit punt onder meer de volgende onderdelen uitgewerkt

 • Beschrijving van het cultureel ondernemerschap; organisatie, bedrijfsvoering, marketing (strategisch).

 • Beschrijving van de doelgroep en het gewenste aantal deelnemers.

 • Beschrijving van de wijze waarop de aanvrager zich ervan heeft vergewist dat er voldoende vraag naar de activiteiten is bij de beoogde doelgroep

 • Prijs van het aanbod voor de amateurkunstbeoefenaar.

 • Beschrijving van het cultureel ondernemerschap; organisatie, bedrijfsvoering, marketing (strategisch).

 • Planning van de activiteiten, inclusief startdatum activiteiten.

 • Beschrijving van werving van en communicatie met cursisten/deelnemers.

Binnen het criterium ‘cultureel ondernemerschap’ zullen ook de ingediende begroting, dekkingsplan en toelichting daarop worden beoordeeld:

 • Is begroting realistisch?

 • Is de begroting sluitend (en is de toelichting op de onrendabele top aannemelijk)?

 • Kan de aanvrager aantonen dat er – naast de gevraagde subsidie – voldoende middelen zijn om de aangegeven activiteiten uit te voeren?

Na de individuele beoordeling van de aanvragen zal de gemeente een integrale afweging maken om te komen tot een divers, samenhangend en pluriform aanbod in Steenwijkerland dat een meerwaarde heeft op het gebied van amateurkunsteducatie.

5.Overige criteria

 • Differentiatie en pluriformiteit (verdeling over disciplines en interdisciplinair aanbod, aandacht voor talentontwikkeling).

 • Onderscheidendheid (is het te subsidiëren totaalaanbod onderscheidend ten opzichte van hetgeen reeds binnen de gemeente Steenwijkerland wordt aangeboden op het gebied van amateurkunsteducatie?)

 • Mate waarin er sprake is van samenwerking met andere aanbieders ten behoeve van de doorlopende leerlijn en gezamenlijke promotie.

 • Mate waarin er samenhang is in het aanbod (doorlopende leerlijn met mogelijkheden voor doorontwikkeling).

 • Mate waarin er betaalbaar aanbod beschikbaar is voor doelgroepen in de kernen en wijken van Steenwijkerland?

 • Mate waarin binnen het aanbod ingespeeld wordt op culturele diversiteit.

 • Geografische spreiding van het aanbod over de gemeente. Het gaat om een gevarieerd en over verschillende wijken gespreid amateurkunsteducatie-aanbod

6.Mondelinge toelichting

Indien gewenst kunt u een korte mondelinge toelichting geven in de vorm van een vooroverleg met de beleidsambtenaren kunst & cultuur Steenwijkerland. Wij raden een mondelinge toelichting alleen aan als u het idee heeft dat bepaalde onderdelen van uw aanvraag schriftelijk niet voldoende kunnen worden toegelicht. Een mondelinge toelichting kan dan helpen om uw aanvraag beter te duiden, maar de schriftelijke aanvraag blijft altijd leidend. Aanvullingen op uw schriftelijke aanvraag worden niet meegenomen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, geef dat dan onder een apart kopje aan in uw aanvraag en per mail gericht aan: kunst&cultuur@steenwijkerland.nl. U ontvangt dan een uitnodiging met een datum en tijdstip.

7.Besluitvorming subsidieaanvraag

Bij de besluitvorming wordt de volgende procedure gehanteerd:

U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw subsidieaanvraag.

 • Alle aanvragen worden getoetst aan de formele vereisten en voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de ‘Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2018’ en in de nadere regels ‘subsidie amateurkunst & vrijetijdseducatie Steenwijkerland 2024

 • Wanneer uw aanvraag niet volledig blijkt te zijn, krijgt u het verzoek om de gegevens binnen een week aan te vullen. Doet u dit niet, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • De gemeente zal op basis van consensus en binnen de kaders tot een eindadvies voor de subsidieaanvragen komen en aangeven of zij uw aanvraag ‘subsidiabel’ of ‘niet subsidiabel’ acht. Onderdeel van dit eindadvies is een advies over de hoogte van de subsidie.

 • Op basis van het advies neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over de subsidieverleningen in het kader van de nadere regels ‘subsidie amateurkunst & vrijetijdseducatie Steenwijkerland 2024’.

 • Aanvragers worden hierover geïnformeerd nadat de begroting voor het nieuwe jaar door de gemeenteraad is vastgesteld, normaliter is dat in november van elk kaar. .

Bijlage II bij nadere regels amateurkunst & aanbod vrijetijdseducatie – Leidraad begroting

 • 1.

  Aandachtspunten aangeleverde begroting

  • -

   De begroting met toelichting is maximaal 3 A4 in een pdf-bestand.

  • -

   De begroting moet sluitend zijn.

  • -

   Het subsidiebedrag is afhankelijk van de kwaliteit en conform het plafond in de nadere regels

  • -

   De subsidie is maximaal 50% van de totale kosten.

Kengetallen

Geef een overzicht van het:

  • -

   beoogd aantal activiteiten;

  • -

   beoogd aantal bezoekers.

Begroting en dekkingsplan

Maak een overzicht met de begroting en het dekkingsplan voor het project. Geef in ieder geval inzicht in de volgende inkomsten en uitgaven:

Lasten en uitgaven

Specificatie

Bedrag in €

Baten en inkomsten

Specificatie

Bedrag in €

Voorbereidings kosten

 • -

  organisatie

 • -

  productie,

 • -

  huur lesruimtes,

 • -

  materiële kosten

 

Publieks inkomsten

kaartverkoop, voorspeelmiddagen

Uitvoerings kosten

 • -

  organisatie, productie, uitvoerenden, huur lesruimtes, materiële kosten

 • -

  kosten docenten

 • -

  kosten beheer- en onderhoud instrumenten

 

Eigen inkomsten

horeca, verhuur, sponsoring, etc.

inkomsten uit lessen

Inkomsten uit overige activiteiten

 

Publiciteit en marketing

acties, materialen, onderzoek, website, netwerk

 

Bijdrage uit private middelen

particulieren, bedrijven, private fondsen (Bercoopfonds, Prins Bernard cultuurfonds, Rabobank etc)

 

Overige kosten

Kantoor, administratie, verzekering, vergunningen, etc)

 

Subsidies

andere overheden en publieke fondsen (jeugd cultuurfonds)

 
 

Onvoorziene kosten (max. 5%)

 
 

Gevraagde subsidie (max. 50%)

 

Totaal

 

Totaal

 
 

Toelichting

Geef een toelichting bij de begroting waarin u de inkomsten en/of uitgaven verder specificeert of toelicht. Sta ook stil bij wat verschillende scenario’s in een opstartfase nieuwe activiteiten of nieuw aanbod betekenen voor de financiën van uw project.