Controle- en rechtmatigheidsprotocol 2023-2024

Geldend van 28-12-2023 t/m heden

Intitulé

Controle- en rechtmatigheidsprotocol 2023-2024

De gemeenteraad van Bergeijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2023,

gezien het advies van de commissie ABZ d.d. 07 december 2023,

besluit:

 • 1.

  Het controle- en rechtmatigheidsprotocol 2023-2024 vast te stellen;

 • 2.

  Het normenkader 2023 en het toetsingskader 2023 (bijlagen bij het controle- en rechtmatigheidsprotocol 2023-2024) vast te stellen;

Dit beleid treedt in op de dag na bekendmaking.

Controle- en rechtmatigheidsprotocol 2023-2024

1 Inleiding

Vanwege nieuwe wet en regelgeving dienen een aantal aanpassingen doorgevoerd te worden in het controleprotocol. Naast een actualisering van diverse onderdelen, dient in het controleprotocol aandacht besteed te worden aan de rechtmatigheidsverantwoording. Conform artikel 213 van de Gemeentewet wordt dit door de raad vastgesteld.

Het vernieuwde controle- en rechtmatigheidsprotocol 2023-2024 regelt een aantal zaken ten aanzien van de jaarrekeningcontrole en gaat in op het opstellen van de rechtmatigheidsverantwoording. Daarmee regelt het tevens een aantal zaken ten aanzien van het financieel beheer (zie ook de verordening ex. art. 212 GW) zoals uitgeoefend door of namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk. Deze protocollen worden geactualiseerd als de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Met ingang van boekjaar 2023 wordt de verantwoordelijkheid van het college van Burgemeester & Wethouders (hierna: college) voor de rechtmatigheid benadrukt doordat het college een rechtmatigheidsverantwoording moet opnemen in de jaarrekening.

Dit protocol geldt voor de verantwoordingsjaren 2023 en 2024. Daarmee sluit het aan bij de opdracht voor accountantsdiensten. Bij raadsbesluit van 30 september 2021 is aan Crowe Foederer B.V. opdracht verstrekt voor het uitvoeren van de accountantscontrole voor de boekjaren 2021 en 2022 (met optie tot verlenging van 2 maal 1 jaar (boekjaar 2023 en 2024)). Bij raadsbesluit van 21 september 2023 is de 1e optie gelicht tot verlenging met 1 jaar (boekjaar 2023).

Landelijke wetswijzigingen, een verzoek van de gemeenteraad of wijziging van accountant kunnen aanleiding geven tot tussentijdse aanpassing van de protocollen en kunnen tevens aanleiding vormen om de controleverordening te actualiseren. Het normen- en toetsingskader wordt één keer per raadsperiode geactualiseerd aan de raad ter vaststelling voorgelegd. Daarna wordt het jaarlijks geactualiseerd ter vaststelling voorgelegd aan het college.

Object van controle is jaarlijks de jaarrekening van het voorgaande jaar en daarmede tevens het financieel beheer over datzelfde jaar, zoals uitgeoefend door of namens het college van de gemeente Bergeijk.

1.1 Doelstelling

Dit controle- en rechtmatigheidsprotocol heeft als doel, voor de jaarrekeningen 2023 en 2024, nadere aanwijzingen te geven aan:

 • de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening van de gemeente Bergeijk;

 • het college van de gemeente Bergeijk over de reikwijdte van de rechtmatigheidsverantwoording en de daarbij te hanteren verantwoordingsgrens en rapporteringsgrens.

Actualisatie van dit protocol zal plaats vinden indien nodig. Jaarlijkse vaststelling door de gemeenteraad is niet nodig.

De gemeenteraad (her)bevestigt met het vaststellen van dit protocol:

 • de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties ten behoeve van de accountantscontrole;

 • de te hanteren verantwoordingsgrens ten behoeve van de rechtmatigheidsverantwoording door het college;

 • de rapporteringsgrens ten behoeve het opnemen en toelichten van geconstateerde onrechtmatigheden door het college in de paragraaf Bedrijfsvoering.

1.2 Wettelijk kader

De Gemeentewet, art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst als bedoeld in art. 393 eerste lid Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor de controle van de in art. 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een accountantsverslag.

In het kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant kan de gemeenteraad nadere aanwijzingen geven voor te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties. De accountant mag verwachten dat de gemeente inzichtelijk maakt welke wet- en regelgeving van toepassing is (normenkader).

2 Algemene uitgangspunten voor de controle accountant (getrouwheid)

De accountant stelt de getrouwheid van de jaarrekening vast, inclusief de rechtmatigheidsverantwoording – als een onderdeel van de jaarrekening. In de controleverklaring wordt geen afzonderlijk oordeel meer gegeven over het aspect van de rechtmatigheid. Het college neemt de rechtmatigheidsverantwoording op in de jaarrekening. De accountant zal toetsen of de jaarrekening getrouw is, en toetst daarbij dus ook of de rechtmatigheidsverantwoording een getrouwe weergave geeft. De controle van de jaarrekening door de accountant is gericht op het afgeven van een oordeel over :

 • de getrouwe weergave van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de activa en passiva;

 • de getrouwheid van de door het college afgegeven rechtmatigheidsverantwoording;

 • het in overeenstemming zijn van de door het college opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186 van de Gemeentewet (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten);

 • de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een getrouwe (en rechtmatige) verantwoording mogelijk maken;

 • de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening;

 • verantwoordingsmodel Wet Normering Topinkomens;

 • de bijlage bij de jaarrekening met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa), bedoeld in artikel 58a van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

Bij de controle zijn de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur zijn gesteld op grond van artikel 213, lid 6 Gemeentewet, het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (hierna: BADO), de aanwijzingen en beroepsvoorschriften van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) alsmede de uitgangspunten en standpunten van de commissie BBV, bepalend voor de uit te voeren werkzaamheden.

3 Te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties accountant

De accountant accepteert in de controle bepaalde toleranties en richt de controle daarop in. De accountant controleert niet ieder document of iedere financiële handeling, maar richt de controle zodanig in dat voldoende zekerheid wordt verkregen over het getrouwe beeld van de jaarrekening. De accountant richt de controle in op het ontdekken van belangrijke fouten en baseert zich daarbij op risicoanalyse, vastgestelde toleranties en statische deelwaarnemingen en extrapolaties.

Het uitvoeren van werkzaamheden met inachtneming van toleranties impliceert dat de controle zodanig wordt uitgevoerd, dat voldoende zekerheid wordt verkregen over het getrouwe beeld van de jaarrekening inclusief de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording.

Naast deze kwantitatieve benadering zal de accountant ook een kwalitatieve beoordeling hanteren. De weging van fouten en onzekerheden vindt ook plaats op basis van deze kwalitatieve beoordeling.

3.1 Goedkeuringstolerantie

De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onzekerheden in de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder dat de bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers kan worden beïnvloed.

De goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming en bepaald de strekking van de af te geven accountantsverklaring.

In het BADO zijn minimumeisen voor de in de controle te hanteren goedkeuringstoleranties voorgeschreven. Gemeenteraden mogen de goedkeuringstoleranties scherper vaststellen dan deze minimumeisen. Dit moet dan wel worden toegelicht in de controleverklaring. In praktijk wordt nauwelijks afgeweken van deze toleranties.

In onderstaand schema zijn de goedkeuringstoleranties opgenomen zoals door de gemeenteraad vastgesteld. Deze komen overeen met het wettelijk minimum en zijn overeenkomstig voorgaande jaren en advies accountant.

Soort controleverklaring

Goedkeurend

Met beperking

Oordeelonthoudend

Afkeurend

Fouten in de jaarrekening (% lasten)

≤ 1%

Tussen 1% en 3%

N.v.t.

≥ 3%

Onzekerheden in de controle (% lasten)

≤ 3%

Tussen 3% en 10%

≥ 10%

N.v.t.

Als basis voor het berekenen van de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van het totaal aan lasten inclusief dotaties reserves.

3.2 Rapporteringstolerantie

De rapporteringtolerantie is uitgangspunt voor het verslag van bevindingen van de accountant. Op basis van het BADO zijn de bedragen voor de rapporteringstolerantie gelijk aan of lager dan de bedragen voortvloeiend uit de goedkeuringstolerantie. De raad kan de rapporteringstolerantie lager vaststellen (lager dan 1% van de omvangsbasis). Dit betekent echter niet dat de accountant meer controlewerkzaamheden gaat verrichten. Fouten of onzekerheden die de accountant constateert en die boven het bedrag van de rapporteringtolerantie liggen komen dan in het verslag van bevindingen. Het verslag van bevindingen bevat dan naast bevindingen die van invloed zijn op het oordeel, ook bevindingen die het oordeel niet hebben beïnvloed.

Bij de vorige jaarrekeningcontroles is een rapporterings-tolerantie opgenomen van 10% van de goedkeuringstolerantie voor fouten (1% van de begrote lasten inclusief dotaties reserves).

Naast deze kwantitatieve benadering zal de accountant ook een kwalitatieve beoordeling hanteren. De weging van fouten en onzekerheden vindt ook plaats op basis van ‘professional judgement’.

3.3 Single Information Single Audit (SiSa)

Gemeenten kunnen extra geld krijgen om specifiek beleid van de Rijksoverheid uit te voeren. Dit zijn specifieke uitkeringen waarvan de verantwoording verloopt via de SISA-systematiek. SISA oftewel Single information, single audit betekent ‘eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole’. Deze verantwoording hoort als bijlage bij de jaarstukken van de gemeente.

Voor fouten en onzekerheden van specifieke uitkeringen geldt een andere rapporterings-tolerantie dan voor de jaarrekening. De accountants van gemeenten en provincies moeten specifieke controlewerkzaamheden verrichten voor de oordeelsvorming. Deze eisen zijn opgenomen in artikel 3a en artikel 5 lid 4 van het BADO.

Artikel 3a Bado luidt:

‘De accountant beoordeelt voor elke specifieke uitkering of er sprake is van risico’s die richtinggevend zijn voor de inrichting van de accountantscontrole. Indien de provincie of gemeente een of meer specifieke uitkeringen ontvangt met een omvang van tenminste € 125.000,- in het verantwoordingsjaar voert de accountant in ieder geval voor elk van die specifieke uitkeringen een deelwaarneming uit.’

Er kan op grond van art. 3a Bado worden volstaan met één deelwaarneming per specifieke uitkering (dus niet per indicator per specifieke uitkering), bestaande uit één post. Een deelwaarneming houdt in dat de accountant beoordeelt of een post conform de voorschriften in wet- en regelgeving is uitgevoerd en verantwoord door de gemeente.

Voor de bevindingen over specifieke uitkeringen gelden op grond van art. 5 lid 4 Bado zwaardere rapporteringtoleranties dan voor andere onderdelen van de reguliere jaarrekening, zodat de vakdepartementen voldoende informatie hebben om de specifieke uitkeringen vast te stellen en de Algemene Rekenkamer van informatie te voorzien.

Artikel 5 lid 4 Bado luidt:

‘In het verslag van bevindingen van de accountant wordt per specifieke uitkering gerapporteerd met een rapporteringstolerantie gebaseerd op de lasten van de specifieke uitkering in het verantwoordingsjaar of, bij meerjarige financiële afrekening op basis van prestatieafspraken, gebaseerd op het totale voorschot per specifieke uitkering, in alle gevallen met een ondergrens van te melden bevindingen van:

a. € 12.500 indien de lasten kleiner dan of gelijk aan € 125.000 zijn;

b. 10% indien de lasten groter dan € 125.000 en kleiner dan of gelijk aan € 1.000.000 zijn;

c. € 125.000 indien de lasten groter dan € 1.000.000 zijn.’

4 Rechtmatigheidsverantwoording door het college

4.1 Rechtmatigheidsverantwoording

Met ingang van het verslagleggingsjaar 2023 is het College van B&W verantwoordelijk om een rechtmatigheidsverantwoording af te geven bij de jaarrekening. Op grond van artikel 212 Gemeentewet stelt de raad bij verordening (financiële verordening) regels vast voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. Om dus tot deze verantwoording te komen richt het College hiervoor de administratie en interne beheersing zodanig in, dat het een betrouwbare verantwoording kan afgeven. Het gehele College is hierbij verantwoordelijk voor het vermijden van rechtmatigheidsfouten en het optimaliseren van de bedrijfsprocessen om dit te voorkomen. De staatsrechtelijke verantwoordelijkheid bestond al. Het verantwoordelijkheid afleggen door College ondersteunt de verantwoordelijkheidsverdeling tussen gemeenteraad en het College.

Concreet betekent het invoeren van de rechtmatigheidsverantwoording in dat het College een rechtmatigheidsverantwoording opneemt in de jaarrekening en in de paragraaf Bedrijfsvoering een nadere toelichting hierop geeft. Voorheen gaf de accountant een oordeel over de getrouwheid en rechtmatigheid. Vanaf verslagleggingsjaar 2023 zal de accountant enkel nog een oordeel geven over de getrouwheid, al neemt hij de rechtmatigheids-verantwoording wel mee in het oordeel, omdat dit een onderdeel van de jaarrekening is.

Een belangrijke doelstelling van deze wijziging is dat de gemeente zelf de verantwoording moet kunnen onderbouwen. Daarbij gaat het met name om het interne control-framework en het voeren van het goede gesprek tussen de gemeenteraad en het College, over de rechtmatigheid.

Onder rechtmatigheid wordt begrepen de definitie volgens het Besluit Accountantscontrole

Decentrale Overheden (Bado) dat ‘de in de rekening verantwoorde lasten, baten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen’, dat wil zeggen ‘in overeenstemming zijn met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, waaronder de gemeentelijke verordeningen’.

De controle op rechtmatigheid is gericht op de naleving van externe en interne regelgeving, zoals die opgenomen zijn in het normenkader. Het normenkader wordt jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld door de gemeenteraad. Ook afwijkingen die voortvloeien uit de verantwoording van specifieke uitkeringen (SISA) dienen te worden opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording.

In het kader van de rechtmatigheidscontrole worden negen rechtmatigheidscriteria onderkend:

Rechtmatigheidscriteria

 • calculatiecriterium

Onderdeel controle op getrouwheid

 • Valuteringscriterium

 • Adresseringscriterium

 • Volledigheidscriterium

 • Aanvaardbaarheidscriterium

 • Leveringscriterium

 • Begrotingscriterium

Onderdeel rechtmatigheidsverantwoording

 • Voorwaardencriterium

 • Misbruik en oneigenlijk gebruik criterium

In het kader van het getrouwheidsonderzoek wordt aandacht besteed aan de meeste van deze criteria.

Voor de oordeelsvorming over de rechtmatigheid van het financieel beheer wordt aandacht besteed aan onderstaande rechtmatigheidscriteria:

 • Begrotingscriterium;

 • Voorwaarden criterium;

 • Misbruik en oneigenlijk gebruik criterium (M&O-criterium).

Rechtmatigheidscriteria die ook de getrouwheid raken zijn geen onderdeel van de rechtmatigheids-verantwoording.

4.2 Begrotingscriterium

Bij het begrotingscriterium gaat het om controle op overschrijdingen van de geautoriseerde begroting (inclusief investeringen) na begrotingswijzigingen in het boekjaar. Onderdeel van de rechtmatigheidsonderbouwing is vaststellen of er sprake is van dit soort overschrijdingen en of ze passen binnen het gemeentelijk beleid en met reden zijn toegelicht in de jaarrekening.

Als de overschrijdingen zijn toegelicht en de jaarrekening wordt vastgesteld door de raad, dan zijn deze overschrijdingen alsnog rechtmatig. Alleen een begrotingsoverschrijding die onrechtmatig (niet passend binnen het beleid en niet toegelicht) is, wordt vermeld in de rechtmatigheidsverantwoording. Dit omdat de overschrijding een inbreuk vormt op het budgetrecht van de gemeenteraad.

4.3 Voorwaardencriterium

Bij het voorwaardencriterium wordt vooral gekeken of de financiële beheershandelingen binnen de gemeente voldoen aan de voorwaarden zoals die gesteld zijn in de wet- en regelgeving (normenkader). Het betreft o.a. de aspecten hoogte, recht en duur. Het normenkader wordt actueel gehouden en jaarlijks aangepast op basis van nieuwe interne en externe wet- en regelgeving.

4.4 Het misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) criterium

Dit criterium spitst zich toe op de toetsing van de juistheid en volledigheid van de gegevens die door belanghebbenden, waaronder de gemeente zelf, verstrekt moeten worden om het voldoen aan voorwaarden aan te tonen ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik.

Misbruik:

“Door het bewust niet juist of niet volledig verstrekken van gegevens of informatie, worden ten onrechte (te hoge) subsidies/uitkeringen of diensten van de gemeente verkregen, en/of wordt de hoogte van de te betalen belasting/heffing te laag vastgesteld.”

Oneigenlijk gebruik:

“Subsidies/uitkeringen of diensten die in beginsel terecht van de gemeente zijn ontvangen respectievelijk door de gemeente zijn verleend, worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor ze ontvangen respectievelijk verleend zijn.”

In verschillende wetten en regels zijn bepalingen opgenomen die misbruik en oneigenlijk gebruik tegengaan, zoals een legitimatieplicht of de verplichting tot het overleggen van bepaalde gegevens bij een aanvraag. Daarnaast zijn ook in verschillende door de gemeenteraad vastgestelde verordeningen en besluiten criteria opgenomen ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik. Als er naar aanleiding van de verbijzonderde interne controle bevindingen zijn die duiden op misbruik of oneigenlijk gebruik, zal dit in de jaarrekening nader worden toegelicht.

De gemeente dient effectieve maatregelen te nemen om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen.

De controle richt zich op:

 • Toetsing in hoeverre in bestaande procedures deugdelijke maatregelen ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik zijn genomen, alsmede de werking van de getroffen maatregelen vaststellen.

 • Actualiteit van het M&O-beleid.

4.5 Accountant toets rechtmatigheidsverantwoording

De rechtmatigheidsverantwoording bevat beweringen dat transacties en (financiële) beheershandelingen zijn uitgevoerd in overeenstemming met de interne en externe wet- en regelgeving, welke is opgenomen in het normenkader. De rechtmatigheidsverantwoording moet betrouwbare informatie bevatten.

De accountant toetst daarom dat de informatie van het college in de rechtmatigheids-verantwoording:

 • Juist, toereikend en volledig is;

 • Geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt verstrekt;

 • Bij de volksvertegenwoordigers geen ander beeld oproept, dan overeenkomt met de feiten.

Doordat de accountant de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording controleert kan de gemeenteraad haar controlerende rol goed invullen.

5 Te hanteren verantwoordingsgrens en rapportagegrens door het college (rechtmatigheid)

5.1 Verantwoordingsgrens

Naast de goedkeuringstolerantie wordt de verantwoordingsgrens onderkend. Deze kan als volgt worden gedefinieerd:

‘De verantwoordingsgrens is een door de gemeenteraad vastgesteld bedrag, waarboven het College van Burgemeester & Wethouders de afwijkingen (fouten en onduidelijkheden) moet opnemen in de rechtmatigheidsverantwoording. De verantwoordingsgrens valt binnen de bandbreedte van 0% tot 3% van de totale lasten van de gemeente, inclusief de dotaties aan de reserves’.

De gemeenteraad is vrij om binnen deze bandbreedte de grens te bepalen. Ligt het bedrag van de afwijkingen onder de grens dan is er sprake van goedkeuring en kan het college aangeven rechtmatig te hebben gehandeld. Boven het vastgestelde percentage moet het college de afwijkingen (fouten en onduidelijkheden) opnemen in de rechtmatigheids-verantwoording. De te kiezen grenzen moeten een juiste balans bewaken tussen het niveau van informatievoorziening aan de raad en de hoogte van uitvoeringskosten van de verantwoording die de organisatie gemaakt moet worden daartoe.

Soort controleverklaring

Goedkeurend

Met beperking

Oordeelonthoudend

Afkeurend

Fouten in de jaarrekening (% lasten)

≤ 1%

Tussen 1% en 3%

N.v.t.

≥ 3%

Onzekerheden in de controle (% lasten)

≤ 3%

Tussen 3% en 10%

≥ 10%

N.v.t.

De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de financiële verordening 2023 (26 januari 2023) besloten om deze verantwoordingsgrens vast te stellen op 1%. Dit komt overeen met de grens van 1% voor een goedkeurende verklaring van de accountant.

5.2 Rapportagegrens

Het college is verplicht om onrechtmatigheden toe te lichten in de paragraaf bedrijfsvoering als de geconstateerde onrechtmatigheid de verantwoordingsgrens overschrijdt.

Het college hecht waarde aan het gesprek over de bevindingen uit de rechtmatigheids-controles. Daarom beperkt het college zich niet alleen tot het geven van een toelichting alleen bij het overschrijden van de verantwoordingsgrens. Het college rapporteert derhalve alle bevindingen omtrent de financiële rechtmatigheid boven de rapportagegrens in de paragraaf Bedrijfsvoering met een toelichting vanuit haar actieve informatieverstrekking richting raad.

Soort controleverklaring

Goedkeurend

Met beperking

Oordeelonthoudend

Afkeurend

Fouten in de jaarrekening (% lasten)

≤ € 522.000

Tussen € 522.000 en € 1.566.000

N.v.t.

≥ € 1.566.000

Onzekerheden in de controle (% lasten)

≤ € 1.566.000

Tussen € 1.566.000 en € 5.221.000

≥€ 5.221.000

N.v.t.

Rapporteringstolerantie

≥ € 50.000

 
 
 

We stellen voor deze rapportagegrens vast te stellen op € 50.000 (in overeenstemming met de rapporteringstolerantie van de accountant, onder 3.2). Het bedrag ligt hiermee in lijn met de drempel die voor de accountant gold tot en met 2022 om geconstateerde onrechtmatigheden te benoemen in haar rapport van bevindingen.

5.3 Opbouw rechtmatigheidsverantwoording

Het college legt in de jaarstukken verantwoording af over de rechtmatigheidscontrole in de paragraaf bedrijfsvoering waarbij wordt ingegaan op de wijze van controle, bevindingen en maatregelen tot verbetering. Daarnaast neemt zij expliciet in de financiële jaarrekening (niet het jaarverslag) de rechtmatigheidsverantwoording op (format opgesteld door commissie BBV, zie bijlage 2).

6 Rapportering door de accountant

6.1 Accountant: Interim-controle

In de tweede helft van het jaar wordt door de accountant de interim-controle uitgevoerd. Over de uitkomsten van deze controle wordt na afronden van de interim-controle een managementletter (verslag) uitgebracht aan het college. Bestuurlijk relevante uitkomsten van de interim-controle worden aan de raad gerapporteerd via het accountantsverslag.

6.2 Accountant: Accountantsverslag

Overeenkomstig de Gemeentewet wordt over de controle een verslag van bevindingen uitgebracht aan de raad en in afschrift aan het college. In het verslag van bevindingen wordt gerapporteerd over de opzet en uitvoering van het financiële beheer en of de beheersorganisatie een getrouw en rechtmatig financieel beheer en een rechtmatige verantwoording daarover waarborgen.

6.3 Controleverklaring

In de controleverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk voorge-schreven, de uitkomst van de accountantscontrole weergegeven. De controleverklaring ziet toe op de getrouwheid van de jaarstukken inclusief de rechtmatigheidsverantwoording van het college. Deze controleverklaring is bestemd voor de raad, zodat deze de door college opgestelde jaarrekening kan vaststellen.

Ondertekening

Zoals besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bergeijk van 21 december 2023.

De gemeenteraad,

Y.Y.E. van Bakel

Raadsgriffier

A. Callewaert-de Groot

Voorzitter

Bijlage 1 Normenkader (inventarisatie wet- en regelgeving) 2023

In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten relevante algemene wet- en regelgeving. Dit overzicht moet als volgt worden gelezen: In de eerste kolom staan de taakvelden en de paragrafen. In kolom 2 staan de bij de taakvelden behorende beleidstaken c.q. specifieke activiteiten (paragrafen). In kolom 3 staat een opsomming van de externe wetgeving horende bij de beleidstaken dan wel paragrafen. In kolom 4 staat de interne wetgeving (verordeningen) horende bij de beleidstaken dan wel specifieke activiteiten.

Taakveld/paragraaf

Beleidstaak/specifieke activiteit

Wetgeving extern

Regelgeving intern

Alle taakvelden en

paragrafen

(Algemeen)

Alle taken en activiteiten

Grondwet

Burgerlijk wetboek

Gemeentewet

Wet gemeenschappelijke regelingen

Algemene wet bestuursrecht

Aanbestedingswet & aanbestedingsbesluit

EU aanbestedingsregels 2015

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

EU verdrag artikel 107, 108 en 109 inzake staatsteun

Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

Wet op de loonbelasting 1964

Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen

Wet op de omzetbelasting 1968

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties

Inkoopbeleid en -voorwaarden

Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Bergeijk 2020

Algemene voorwaarden voor verkoop van onroerende zaken door de gemeente Bergeijk 2020

Verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht gemeente Bergeijk

Taakveld “Bestuur &

ondersteuning”

Bestuur

Mutaties reserves

Burgerzaken

Beheer overige gebouwen en gronden

Overhead

Overige baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen

Wet basisregistratie personen

Wet basisadministratie adressen en gebouwen

Wet rechten burgerlijke stand

Besluit burgerlijke stand 1994

Paspoortwet

Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland 2001

Kieswet

Archiefwet 1995

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Rechtspositiebesluit decentrale politieke

ambtsdragers

Financiële verhoudingswet

Fiscale wetgeving

Wijzigingswet belastingwetten (fiscale

structuurversterking)

Wet financiering decentrale overheden

Pachtprijzenbesluit 2007

Pachtnormenbesluit 2020

Pensioenwetgeving

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019

Verordening rechtspositie Burgemeester en wethouders 2019

Verordening op de rekenkamercommissie 2014

Verordening, regelende de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de raadscommissies

Verordening alleenrecht 2014

Verordening basisregistratie personen 2014

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

Verordening commissie bezwaarschriften 2012

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon

ambtenaar burgerlijke stand gemeente Bergeijk 2018

Financiële verordening gemeente Bergeijk 2023

Nota pachtbeleid 2018

Verordening klachtenbehandeling gemeente Bergeijk 2023

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en raadscommissies van Bergeijk 2019

Verordening werkgeverscommissie griffie Bergeijk 2019

Beleidsregel Bibob gemeente Bergeijk 2018

Archiefverordening van de gemeente Bergeijk 2016

Verordening regelende de instelling en toekenning van onderscheidingen van de gemeente Bergeijk

Verordening Verwerking Persoonsgegevens

Taakveld “Veiligheid”

Crisisbeheersing en

brandweer

Openbare orde en

veiligheid

Winkeltijdenwet

Wet tegemoetkoming schade bij rampen

Politiewet 2012

Wet politiegegevens

Wet veiligheidsregio’s

Wet op de kansspelen

Alcoholwet

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Warenwet

Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO)

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Algemene Plaatselijke Verordening 2021

Winkeltijdenverordening gemeente Bergeijk 2015

Speelautomatenverordening 2010

Verordening burgerinitiatief gemeente Bergeijk

Taakveld “Verkeer en

vervoer”

Verkeer en vervoer

Besluit administratieve bepalingen wegverkeer

(BABW)

Wegenverkeerswet 1994

Wegenwet

Waterwet

Belemmeringenwet

Gemeentelijke Visie Mobiliteit 2023-2026

Beleidsregels Nadeelcompensatie kabels en leidingen Bergeijk 2015

Handboek Kabels en Leidingen 2015 gemeente Bergeijk

Taakveld “Economie”

Economische

ontwikkeling

Fysieke

bedrijfsinfrastructuur

Economische promotie

Wet Markt en Overheid t/m 2023

Wet op de bedrijveninvesteringszones

Winkeltijdenwet

Regeling reductie energiegebruik woningen

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2014

Verordening Transformatiefonds 2023-2026

Taakveld "Onderwijs"

Onderwijshuisvesting

Onderwijsbeleid en

leerlingenzaken

Wet educatie- en beroepsonderwijs

Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid

Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Wet op het voortgezet onderwijs

Wet primair onderwijs (BES)

Wet kinderopvang

Wet op de expertisecentra

Leerplichtwet 1969

Leerplichtregeling 1995

Regeling wet kinderopvang

Subsidiejaarprogramma 2023

Verordening bekostiging leerlingenvervoer Bergeijk 2021

Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer gemeente Bergeijk 2021

Verordening jeugdhulp 2022

Verordening kinderopvang

TUOB

Verordening voorzieningen huisvesting basisonderwijs Bergeijk 2022

Taakveld “Sport,

cultuur en recreatie”

Sportbeleid en activering

Sportaccommodaties

Cultuurpresentatie, -

productie en –participatie

Cultureel erfgoed

Media

Openbaar groen en

recreatie

Mediawet

Telecommunicatiewet

Wet op het specifieke cultuurbeleid

Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen

Wet dwangsom en beroep

Regeling specifieke uitkering stimulering sport

Regeling sportakkoord

Wet Natuurbescherming

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2011

Algemene subsidieverordening 2018

Welzijnssubsidiebeleid 2021 – 2022

Nadere regel inzake subsidieverantwoording over 2021 in verband met COVID-19

Beleidskader bewegen, ontmoeten en spelen 2020-2030

Beleidsregel voor compensatie energiekosten Bergeijkse verenigingen en stichtingen (vervallen 20-11-2023)

Taakveld “Sociaal

domein”

Samenkracht en

burgerparticipatie

Wijkteams

Inkomensregelingen

Begeleide participatie

Arbeidsparticipatie

Maatwerkvoorzieningen

(WMO)

Maatwerkdienstverlening

Geëscaleerde zorg

Sociale verzekeringswetgeving

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)

Wet & uitvoeringsbesluit maatschappelijke

ondersteuning (WMO)

Wet personenvervoer 2000

Participatiewet

Wet & besluit structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Wet sociale werkvoorziening

Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SWZ-wetgeving

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Jeugdwet

Besluit jeugdwet

Regeling opvang asielzoekers

Vreemdelingenwet 2000

Wet inburgering 2021

SPUK’s Sociaal domein

Bijstandsbesluit zelfstandigen

Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang

Mandaatbesluit Uitvoering Wvggz Bergeijk 2022

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Kempengemeenten 2023

Nadere regels en beleidsregels Re-integratie

Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Verordening participatiewet 2015 (incl. 1e en 2e wijziging)

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en Bijstand 2012

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019

Minimabeleid Kempengemeenten 2018-2022

Beleidsregels bijzondere bijstand Kempengemeenten 2022

Verordening inburgering

Beleidsregels WMO 2021

Beleidsregels inzake actieve openbaarmaking van rapporten van bevindingen Wmo-toezicht

Verordening WMO 2021

Beleidsregels inzake actieve openbaarmaking van rapporten van bevindingen Wmo-toezicht

Nadere regels persoonsgebonden budget jeugdhulp 2022

Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015

Algemene subsidieverordening 2018

Welzijnssubsidiebeleid 2019 – 2022

Nadere regel inzake subsidieverantwoording over 2021 in verband met COVID-19

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2021

Gemeente Bergeijk - Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Kempengemeenten 2021

Beleidsregel terugvordering, verhaal en invordering Kempengemeenten 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergeijk 2020

Verordening Adviesraad sociaal domein Bergeijk 2022

Beleidsregels Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) Kempengemeenten

Beleidsregels terugvordering, verhaal en invordering Kempengemeenten 2016

Taakveld

“Volksgezondheid en

milieu”

Volksgezondheid

Riolering

Afval

Milieubeheer

Begraafplaatsen en

crematoria

Wet milieubeheer

Wet bodemsanering

Wet geluidhinder

Wet op de lijkbezorging

Besluit publieke gezondheid

Algemene subsidieverordening 2018

Welzijnssubsidiebeleid 2019 – 2022

Nadere regel inzake subsidieverantwoording over 2021 in verband met COVID-19

Verordening naamgeving en nummering (adressen) Bergeijk 2021

Afvalstoffenverordening gemeente Bergeijk 2021

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Bergeijk 2021

Taakveld

“Volkshuisvesting,

ruimtelijke ordening en

stedelijke vernieuwing”

Ruimtelijke ordening

Grondexploitatie

Wonen en bouwen

Huisvestingswet 2014

Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

Besluit huurprijzen woonruimte

Huursubsidiewet, in het bijzonder de prestatienormen

Leegstandwet

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Besluit op de ruimtelijke ordening

Bouwbesluit 2012

Wet belastingen op milieugrondslag

Wet geurhinder en veehouderij

Woningwet

Kadasterwet

Erfgoedwet

Crisis- en herstelwet

Wet bevordering eigenwoningbezit

Legesverordening 2023

Verordening heffing en invordering afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2023

Afvalstoffenverordening gemeente Bergeijk 2021

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Bergeijk 2021

Verordening rioolheffing 2023

Aansluitverordening riolering

Exploitatieverordening gemeente Bergeijk 1997

Verordening op de heffing en invordering van aansluitrechten riolering 2023

Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2015

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren 2022-2025

Subsidieverordening Gemeentelijke Monumenten Gemeente Bergeijk 2011

Erfgoedverordening 2016

Beleidsregels nadeelcompensatie kabels en leidingen 2015

Nota Maatschappelijk Vastgoed 2020

Wijziging nota maatschappelijk vastgoed; verhuur terreinen

Beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten Bergeijk 2023

Beleidsregel industriële geur Bergeijk 2021

Verordening geurhinder en veehouderij Bergeijk 2017

Bouwverordening Bergeijk 2009

Paragraaf Lokale

heffingen

OZB

Toeristenbelasting

Forensenbelasting

Baatbelasting

Reinigingsrechten

Rioolrechten

Rioolaansluitrechten

Reclamebelasting

Lijkbezorgingsrechten

Marktgelden

Financiële verhoudingswet

Fiscale wetgeving

Wet waardering onroerende zaken

Wet milieubeheer

Invorderingswet 1990

Uitvoeringsregeling invorderingswet

Wet op de lijkbezorging

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

Verordening op de heffing en invordering van aansluitrechten riolering 2023

Verordening toeristenbelasting 2023

Verordening forensenbelasting 2023

Verordening lijkbezorgingsrechten 2023

Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2023

Beleid riolering en water VGRP (Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan) 2020-2024 gemeente Bergeijk

Verordening op de heffing en invordering afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2023

Verordening op de heffing en invordering vanreclamebelasting 2014

Verordening rioolheffing 2023

Verordening op de heffing en invordering van Riool- en Waterzorgheffing 2023

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023

Beleidsregel terugvordering, verhaal en invordering Kempengemeenten 2016

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Bergeijk 2023

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

 
 
 

Paragraaf Onderhoud

kapitaalgoederen

Wegbeheer

Rioolbeheer

Groenbeheer

Beheer speelvoorzieningen

Beheer openbare

verlichting

Beheer gemeentelijke

accommodaties

 

Financiële verordening gemeente Bergeijk 2023

Paragraaf Financiering

Treasury

Wet financiering decentrale overheden

Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden

Wet op het BTW Compensatiefonds

Regeling uitzetting derivaten decentrale overheden

Financiële verordening 2023

Paragraaf

Bedrijfsvoering

Personeel

Automatisering Planning

en Control

Facilitaire diensten

Bestuursondersteuning

Inkoop- en

contractbeheer

Ambtenarenwet 2017

Fiscale wetgeving

Sociale verzekeringswetten

CAO Gemeenten

Besluit accountantscontrole decentrale overheden

Wet op het financieel toezicht

Mededingingswet

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Wet Normering Topinkomens

Werkkostenregeling

Fiscale regels reiskosten-en

thuiswerkvergoedingen 2022

Financiële verordening gemeente Bergeijk 2023

Controleverordening 2003

Verordening onderzoeken doelmatigheid en

doeltreffendheid 2003

Personeelshandboek gemeente Bergeijk

Kempengemeenten 2018

Organisatiebesluit 2022

Paragraaf Verbonden

partijen

Gemeenschappelijke

regelingen

 
 

Paragraaf Grondbeleid

Grondexploitatie

Wet & besluit ruimtelijke ordening

Nota Grondbeleid 2018

Paragraaf Klimaat en

duurzaamheid

Duurzaamheid

Klimaat

 

Subsidieverordening duurzame energie voor

particulieren 2022-2025

Subsidieregeling reductie energieverbruik

particuliere woningen

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid gemeente Bergeijk

Gemeente Bergeijk - Subsidieverordening reductie energieverbruik particuliere woningen

Bijlage 2 Toetsingskader 2023

Ter verdere implementatie van de uitvoering van de algemene wet- en regelgeving zoals geschetst in het normenkader in bijlage 1 heeft de gemeenteraad verordeningen en/of beleidsregels vastgesteld waarmee een nadere invulling wordt gegeven voor de lokale uitvoering. In deze bijlage “toetsingskader” zijn die verordeningen, (raads)besluiten en beleidsregels opgenomen die direct of indirect een financieel belang of financieel risico omvatten. Daarbij zijn verordeningen en besluiten die slechts tot een zeer beperkte financiële geldstroom leiden achterwege gelaten. Voor de grensbepaling is aansluiting gezocht bij de rapporteringtolerantie van de accountant. Deze grens ligt bij een bedrag van € 50.000.

Om het normenkader te kunnen gebruiken voor de accountantscontrole en de rechtmatigheidsverantwoording moet het worden geoperationaliseerd. Dit gebeurt via het toetsingskader. De gemeenteraad geeft in het toetsingskader aan op welke terreinen de raad wil dat de accountant controle uitvoert met betrekking tot de rechtmatigheid.

Taakveld / paragraaf

Verordening/besluit/beleidsregel

Uit te zonderen artikelen

voor de

rechtmatigheidscontrole

2023

Toelichting

uitzonderingen

Specifieke activiteit

Taakveld “Bestuur &

Ondersteuning”

Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019

Verordening uitsluiten

Ivm gering belang

materialiteit

Vergoeding aan raadsfracties

 

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019

Geen uitsluitingen

 

Vergoeding aan bestuurders

 

Verordening rechtspositie Burgemeester en wethouders 2019

Geen uitsluitingen

 

Vergoeding aan bestuurders

 

Verordening rekenkamercommissie Bergeijk 2014

Verordening uitsluiten

Ivm gering belang

materialiteit

Vergoeding aan leden van

rekenkamercommissie

 

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

Geen uitsluitingen

 

Baten secretarieleges

 

Verordening commissie

bezwaarschriften 2012

Verordening uitsluiten

Ivm gering belang

materialiteit

Vergoeding aan commissieleden

 

Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke

stand gemeente Bergeijk 2018

Rechtspositieregeling

uitsluiten

Ivm gering belang

materialiteit

Vergoeding aan Buitengewoon Ambtenaren Burgerlijke Stand (BABS)

Taakveld “Veiligheid”

 
 
 
 

Taakveld “Verkeer en

Vervoer”

Beleidsregels Nadeelcompensatie kabels en leidingen Bergeijk 2015

Beleidsregels uitsluiten

Ivm gering belang

materialiteit

Vergoeding vanwege aanleg

kabels en leidingen in openbare ruimte

Taakveld “Economie”

Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting

2014

Verordening uitsluiten

Ivm gering belang

materialiteit

Inkomsten centrummanagement

 

Verordening transformatiefonds 2023-2026

Verordening uitsluiten

Ivm gering belang

materialiteit

Verlenen subsidie

Taakveld “Onderwijs”

Verordening bekostiging leerlingenvervoer 2021

Artikel 5

Aanvraag voor een

vervoersvoorziening

Vergoeding ivm leerlingenvervoer

 

Verordening jeugdhulp 2022

Geen uitsluitingen

 

Jeugdhulp

 

Verordening kinderopvang

Verordening uitsluiten

Ivm gering belang

materialiteit

Vergoeding kinderopvang

 

TUOB

Geen uitsluitingen

 

Dagelijks en klein onderhoud

accommodaties

 

Verordening voorzieningen huisvesting basisonderwijs Bergeijk 2022

Geen uitsluitingen

 

Huisvesting basisonderwijs

Taakveld “Sport, cultuur

en recreatie”

Algemene subsidieverordening Bergeijk 2018

Geen uitsluitingen

 

Verlenen subsidies

 

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2011

Geen uitsluitingen

 

Verlenen subsidies monumenten

 

Nadere regel inzake subsidieverantwoording over 2021 in verband met COVID-19

Geen uitsluitingen

 

Verlenen subsidies

 

Beleidsregel voor compensatie energiekosten Bergeijkse verenigingen en stichtingen (vervallen 20-11-2023)

Geen uitsluitingen

 

Verlenen subsidies

Taakveld “Sociaal

Domein”

Verordening toeslagen en verlagingen Wet Werk en Bijstand 2012

Uitsluiten

Uitvoering door GRSK

Bijdragen bijzondere bijstand

Bijdragen in vervoers- en woonvoorzieningen en

huishoudelijke verzorging

(PGB) eigen bijdrage huishoudelijke hulp

 

Verordening WMO 2021

Uitsluiten

Uitvoering door GRSK

Bijdragen bijzondere bijstand

Bijdragen in vervoers- en woonvoorzieningen en

huishoudelijke verzorging

(PGB) eigen bijdrage huishoudelijke hulp

 

Beleidsregels WMO 2021

Uitsluiten

Uitvoering door GRSK

Bijdragen bijzondere bijstand

Bijdragen in vervoers- en woonvoorzieningen en

huishoudelijke verzorging

(PGB) eigen bijdrage huishoudelijke hulp

 

Besluit maatschappelijke

ondersteuning gemeente Bergeijk

2020

Uitsluiten

Uitvoering door GRSK

Bijdragen bijzondere bijstand

Bijdragen in vervoers- en woonvoorzieningen en

huishoudelijke verzorging

(PGB) eigen bijdrage huishoudelijke hulp

 

Beleidsregels bijzondere bijstand Kempengemeenten 2022

Uitsluiten

Uitvoering door GRSK

Bijdragen bijzondere bijstand

Bijdragen in vervoers- en woonvoorzieningen en

huishoudelijke verzorging

(PGB) eigen bijdrage huishoudelijke hulp

 

Minimabeleid Kempengemeenten 2018-2022

Uitsluiten

Uitvoering door GRSK

Bijdragen bijzondere bijstand

Bijdragen in vervoers- en woonvoorzieningen en

huishoudelijke verzorging

(PGB) eigen bijdrage huishoudelijke hulp

 

Verordening participatiewet 2015 (incl. 1e en 2e wijziging)

Uitsluiten

Uitvoering door

Kempenplus

Uitvoering participatiewet

 

Re-integratieverordening

participatiewet, IOAW en IOAZ Kempengemeenten 2023

Uitsluiten

Uitvoering door

Kempenplus

Uitvoering participatiewet

 

Verordening inburgering

Uitsluiten

Uitvoering door

GRSK

Inburgering

 

Beleidsregel terugvordering, verhaal en invordering Kempengemeenten

2016

Onderdeel kwijtschelding

uitsluiten

Ivm gering belang

materialiteit

Invordering

 

Algemene subsidieverordening Bergeijk 2018

Geen uitsluitingen

 

Verlenen subsidies

 

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019

Uitsluiten

Uitvoering door GRSK

Vergoeding(en) maatwerkvoorziening(en)

 

Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015

Uitsluiten

Uitvoering door GRSK

Vergoeding leden ISD

 

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2021

Uitsluiten

Uitvoering door GRSK

Saneringskrediet

 

Beleidsregels Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) Kempengemeenten

Uitsluiten

Uitvoering door GRSK

Terugvordering, invordering, kwijtschelding

Taakveld

“Volksgezondheid en

milieu”

Algemene subsidieverordening Bergeijk 2018

Geen uitsluitingen

 

Verlenen subsidies

Taakveld

“Volkshuisvesting,

ruimtelijke ordening en

stedelijke vernieuwing”

Legesverordening 2023

Geen uitsluitingen

 

Baten leges algemene dienstverlening (o.a. paspoorten, rijbewijzen, etc.) en baten bouwleges

 

Verordening heffing en invordering

afvalstoffenheffing en

reinigingsrechten 2023

Geen uitsluitingen

 

Baten reinigingsrechten

 

Verordening rioolheffing 2023

Geen uitsluitingen

 

Baten rioolrechten

 

Verordening op de heffing en invordering van aansluitrechten 2023

Verordening uitsluiten

Ivm gering belang

materialiteit

Baten aansluitrechten riolering

 

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren 2022-2025

Verordening uitsluiten

Ivm gering belang

materialiteit

Verlenen subsidies (duurzame energie)

 

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten gemeente Bergeijk

2011

Verordening uitsluiten

Ivm gering belang

materialiteit

Verlenen subsidies (gemeentelijke monumenten)

Paragraaf Lokale

heffingen

Wijziging artikel 10 van de Verordening reclamebelasting 2014

Verordening uitsluiten

Ivm gering belang

materialiteit

Baten reclame

 

Verordening toeristenbelasting 2023

Geen uitsluitingen

 

Baten toeristenbelasting

 

Verordening forensenbelasting 2023

Verordening uitsluiten

Ivm gering belang

materialiteit

Baten forensenbelasting

 

Verordening op de heffing en invordering van aansluitrechten 2023

Verordening uitsluiten

Ivm gering belang

materialiteit

Baten aansluitrechten riolering

 

Verordening lijkbezorgingsrechten 2023

Verordening uitsluiten

Ivm gering belang

materialiteit

Baten begraafrechten

 

Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelasting 2023

Geen uitsluitingen

 

Baten OZB

 

Verordening heffing en invordering

afvalstoffenheffing en

reinigingsrechten 2023

Geen uitsluitingen

 

Baten reinigingsrechten

 

Verordening rioolheffing 2023

Geen uitsluitingen

 

Baten rioolrechten

 

Beleidsregel terugvordering, verhaal en invordering Kempengemeenten

2016

Onderdeel kwijtschelding

uitsluiten

Ivm gering belang

materialiteit

Invordering

 

Kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen en heffingen 2023

Geen uitsluitingen

 

Kwijtschelding gemeentelijke

belastingen en heffingen

 

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023 (Legesverordening)

Geen uitsluitingen

 

Leges

 

Verordening op de heffing en invordering van Riool- en Waterzorgheffing 2023

Geen uitsluitingen

 

Belasting => rioolheffing

 

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Bergeijk 2023 (vervaldatum 1-6-2023)

Geen uitsluitingen

 

Kwijtschelding voor ondernemers verschillende heffingen

Paragraaf Financiering

Financiële verordening Gemeente Bergeijk 2023

Geen uitsluitingen

 

Kasgeldleningen

Paragraaf

Bedrijfsvoe-ring

Financiële verordening Gemeente Bergeijk 2023

Geen uitsluitingen

 

Financiële kaders

 

Controleverordening 2003 (213 Gemeentewet)

Geen uitsluitingen

 

Kaders accountantscontrole

 

Personeelshandboek gemeente

Bergeijk

Geen uitsluitingen

 

Loonkosten personeel / vergoedingen personeel

Paragraaf Klimaat en

Duurzaam-heid

Subsidieverordening duurzame energie voor particulieren 2022-2025

Geen uitsluitingen

 

Verlenen subsidies (duurzame energie)

 

Subsidieregeling reductie energieverbruik particuliere woningen

Geen uitsluitingen

 

Verlenen subsidies (maatregelen reductie energieverbruik)

 

Verordening Stimuleringslening duurzaamheid gemeente Bergeijk

Geen uitsluitingen

 

Bijdrage kosten stimuleringsmaatregelen

Bijlage 3 Model rechtmatigheidsverantwoording (verplichting om op te nemen in jaarrekening)

Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op <datum> vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt <x>% (maximaal 3) van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € <x>.

Bevinding

Het college is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties <niet> rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

De geconstateerde afwijkingen betreffen ( 1 ):

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met de raad aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het college ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

Bijlage 4 Mogelijke doorgroei naar In Control Statement (commissie BADO)

Inleiding

Een veelgehoord misverstand is dat alle gemeenten vanaf 2021 een In Control Statement (of ICS) moeten opnemen in de jaarstukken. Dit is niet correct. Wat gemeenten vanaf 2021 in de jaarrekening moeten opnemen is een rechtmatigheidsverantwoording. Het staat de gemeente echter vrij om de verantwoording uit te breiden.

De rechtmatigheidsverantwoording zoals de wet voorschrijft betreft alleen de financiële rechtmatigheid binnen de decentrale overheid. Dit is qua inhoud hetzelfde als waarover de accountant in de huidige situatie een oordeel geeft.

Hieronder wordt beschreven op welke wijze de decentrale overheid de implementatie van de rechtmatigheidsverantwoording kan vormgeven en het proces doorlopen.

Varianten

Voor de invulling van de rechtmatigheidsverantwoording binnen gemeenten zijn diverse varianten mogelijk. In deze notitie worden drie varianten onderscheiden, te weten:

afbeelding binnen de regeling

Figuur B.1: Drie varianten: van rechtmatigheidsverantwoording tot ICS

Hieronder zullen wij per variant een nadere toelichting opnemen.

Variant 1: Verantwoording gericht op financiële rechtmatigheid en hantering wettelijke normen

In deze variant wordt een rechtmatigheidsverantwoording opgesteld door het College die alleen iets zegt over het naleven van wet- en regelgeving, die betrekking heeft op financiële beheershandelingen. Dit is gelijk aan de reikwijdte in de huidige situatie, waar thans de accountant een oordeel over geeft. Dit past bij de toekomstige wettelijke norm.

Variant 2: Verantwoording gericht op financiële rechtmatigheid + aantal relevante processen/thema’s benoemen die aandacht krijgen

De gemeenteraad kan ook vragen andere elementen toe te voegen aan de rechtmatigheidsverantwoording. In het gesprek tussen raad en College van B&W zal vooraf stil gestaan moeten worden, waarover het College van B&W zich wil verantwoorden richting de gemeenteraad. De gemeenteraad kan ook zelf het initiatief nemen en vragen om verantwoording over specifieke rechtmatigheidsonderwerpen, die van belang zijn binnen de gemeente. Denk hierbij aan de naleving Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), fiscale regelgeving of Sociaal Domein (zoals de levering van zorg). Voordeel hiervan is de raad aanvullend geïnformeerd kan worden over belangrijke aandachtspunten binnen de bedrijfsvoering van de gemeente, die een plek krijgen in de bedrijfsvoeringsparagraaf. Uiteraard zal dit wel tot extra controle-inspanningen (middelen en formatie) leiden binnen de gemeente. Daarnaast is belangrijk dat de ‘extra elementen’ die de gemeenteraad toevoegt aan de rechtmatigheidsverantwoording in de jaarstukken, op een andere plek door het College van B&W zullen worden verantwoord, namelijk in de bedrijfsvoeringsparagraaf.

Variant 3: Verantwoording gericht op de bredere bedrijfsvoering, zogenaamde In Control Statement

In de gedachte van een verdere optimalisatie van de bedrijfsvoering en interne beheersing kan het een logisch stap zijn om over het gehele functioneren van de organisatie een “In Control Statement” af te geven. Dit gaat verder dan de rechtmatigheidsverantwoording en zegt ook iets over het functioneren van de interne bedrijfsvoering en betrouwbaarheid van (risicomanagement)processen en ICT-systemen. Elke gemeente kan zelf besluiten om een In Control Statement in te voeren.


Noot
1

De afwijkingen (fouten en/of onduidelijkheden als gedefinieerd in de notitie rechtmatigheidsverantwoording) worden alleen in de rechtmatigheidsverantwoording vermeld indien de door de raad gestelde verantwoordingsgrens voor rechtmatigheid is overschreden. Op basis van afspraken tussen de raad en het college kunnen afwijkingen die lager zijn dan de verantwoordingsgrens in de paragraaf Bedrijfsvoering worden vermeld.