Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Westerkwartier 2024

Geldend van 19-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Westerkwartier 2024

De raad van de gemeente Westerkwartier;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 november 2023;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet ;

B E S L U I T:

vast te stellen de “Verordening op de heffing en de invordering van leges gemeente Westerkwartier 2024”.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalendermaand tot en met de eerste dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de eerste dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de 1e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalenderjaar tot en met de eerste dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdelingen 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • e.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening van een vergunning of ontheffing voor het plaatsen van een mobiele onderzoeksunit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek op grond van die wet vergunning is verleend.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of artikelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 3 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   hoofdstuk 4 (rijbewijzen);

  • 3.

   hoofdstuk 5 (schriftelijke verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   artikel 1.6.3 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 11 (Wet op de kansspelen);

 • een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1. De Legesverordening gemeente Westerkwartier 2023 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij bekend is gemaakt.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘’Legesverordening gemeente Westerkwartier 2024’’.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Westerkwartier, d.d. 13 december 2023.

A. van der Tuuk, voorzitter

O. de Vries, griffier

Bijlage 1 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Westerkwartier 2024

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Westerkwartier 2024

Titel 1 Algemene dienstverlening

 
 

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

 

1.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van informatie, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen,

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van informatie door middel van (foto)kopie of scan in een A3 of A4 format en in digitale vorm, nihil. In afwijking hiervan bedraagt het tarief per bladzijde € 0,20 als de te verstrekken informatie meer dan tien bladzijden bedraagt en voor het verstrekken van de informatie handelingen moeten worden verricht zoals het scannen of bewerken van documenten.

 

1.1.2

door middel van (foto)kopie, scan, kaarten of tekeningen, per kaart of tekening in een A0, A1 of A2 format

€ 10,65

1.1.3

Stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,20

1.1.4

Het tarief bedraagt voor een beschikking op aanvraag voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 53,55

 

 

Hoofdstuk 2 Burgerlijke stand

 

1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap tijdens de openingstijden in één van de gemeentehuizen van de gemeente in Grootegast, Marum, Leek en Zuidhorn, telkens tussen 09:00 uur – 17:00 uur.

 

1.2.1

Maandag tot en met vrijdag

€ 365,30

1.2.1.2

Zaterdag

€ 642,90

1.2.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of een registratie van een partnerschap in de Borg Nienoord te Leek, telkens van 09:00 tot 17:00 uur:

 

1.2.1.4

Maandag tot en met vrijdag

€ 707,20

1.2.1.5

Zaterdag

€ 1.017,95

1.2.1.6

In afwijking van het genoemde in 1.2.1, bedraagt het tarief voor voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op dinsdag en woensdag om 09:30 uur, zonder toespraak en met maximaal 6 personen, inclusief getuigen.

€ 0,00

1.2.1.7

In afwijking van het genoemde in 1.2.1, bedraagt het tarief voor voltrekking van een budgethuwelijk of budgetregistratie van een partnerschap op maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 12.00 uur in het gemeentehuis in Leek of Zuidhorn, zonder toespraak en met maximaal 10 personen, inclusief de getuigen

€ 107,10

1.2.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap anders dan in de genoemde locaties in 1.2 en 1.2.1.3, telkens tussen 09:00 uur – 17:00 uur

 

1.2.2.1

Maandag tot en met vrijdag

€ 453,25

1.2.2.2

Zaterdag

€ 710,45

1.2.3

Bij omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk worden de in 1.2.1 tot en met 1.2.2.2 vallende tarieven toegepast als gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een locatie buiten de gemeentehuizen.

 

1.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot benoeming van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor het sluiten van één huwelijk of registratie van één partnerschap

€ 172,55

1.2.5

Voor de voltrekking van een huwelijk of een registratie van een partnerschap op een ander tijdstip dan maandag tot en met zaterdag tussen 09:00 – 17:00 uur, geldt een toeslag van vijftig procent boven op het tarief genoemde tarieven in de voorgaande artikelen.

 

1.2.6

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 77,00

1.2.7

Voor het annuleren van een voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

€ 39,20

1.2.8

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 23,55

1.2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het kalligraferen van een huwelijksboekje voor:

 

1.2.8.2

Een huwelijk of partnerschap

€ 31,05

1.2.8.3

Het bijschrijven van een kind, per kind

€ 11,75

1.2.9

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 
 

 

Hoofdstuk 3 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

1.3

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.3.1

van een nationaal paspoort:

 

1.3.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,85

1.3.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40

1.3.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.3.1 (zakenpaspoort):

 

1.3.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,85

1.3.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40

1.3.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.3.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,85

1.3.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40

1.3.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 63,40

1.3.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.3.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

1.3.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 40,90

1.3.6

Vervangende identiteitskaart voor personen met uitreisverbod

€ 36,90

1.3.7

voor een spoedlevering van een in de onderdelen 1.3.1 tot en met 1.3.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

€ 57,05

 

 

Hoofdstuk 4 Rijbewijzen

 

1.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 51,10

1.4.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.4.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 39,65

 

 
 

 

Hoofdstuk 5 Verstrekking uit de basisregistratie personen

 

1.5.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens over één persoon waarvoor:

 
 

a) de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd en/of

 
 

b) de voor basisregistratie personen geldende bevolkingsadministratie moet worden geraadpleegd

 

1.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.5.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 10,65

1.5.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,50

1.5.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 18,75

1.5.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap

€ 10,65

1.5.6

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een bewijs van opneming in de basisregistratie

€ 10,65

1.5.7

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

€ 10,65

1.5.8

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van gegevens d.m.v. een selectie uit het geautomatiseerde persoonsbestand, per selectie

€ 160,70

 

 

Hoofdstuk 6 Overige publiekzaken

 

1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.6.1

tot het legaliseren van een handtekening

€ 5,35

1.6.2

het waarmerken van enig stuk

€ 5,35

1.6.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om afgifte van een verklaring omtrent het gedrag geldt het maximumtarief zoals dat is vastgesteld bij of krachtens de Wet justitiële gegevens

 

1.6.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van het Nederlanderschap door naturalisatie of via optie als bedoeld in de Rijkswet op het Nederlanderschap geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Besluit Optie- en Naturalisatiegelden 2002

 
 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting

€ 26,75

1.7.1.2

een afschrift van het programmarekening- en verslag

€ 26,75

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.1.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

€ 10,65

1.8.1.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 10,65

1.8.1.3

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

€ 10,65

1.8.1.4

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

€ 10,65

1.8.1.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

€ 10,65

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

1.8.2.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

€ 0,25

1.8.2.2

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

€ 0,10

1.8.2.3

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 0,10

 

 

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief

 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan te besteden kwartier.

€ 18,70

1.9.2

Het op grond van subonderdeel 1.9.1 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

 

Hoofdstuk 10 Leegstandwet

 

1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.10.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 48,20

1.10.1.1

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 32,10

1.10.2

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.10.1. en 1.10.1.1 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

 
 

 

Hoofdstuk 11 Kansspelen

 
 

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.11.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.11.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

1.11.1.2.1

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.11.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.11.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

1.11.1.4.1

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

1.11.2

De subonderdelen 1.11.1.1 en 1.11.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

1.11.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 10,70

 

 

Hoofdstuk 12 Telecommunicatie en overige kabels en leidingen

 

Werkzaamheden in verband met aanleg, instandhouding of opruiming van kabels

 

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

1.12.1.1

een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 321,45

1.12.1.2

een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering werkzaamheden als bedoeld in artikel 4.1 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2022 gemeente Westerkwartier (AVOI 2022)

€ 321,45

1.12.1.3

indien het betreft werkzaamheden, bedoeld in 1.12.1.1 en 1.12.1.2, in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,15

1.12.1.4

indien het betreft werkzaamheden, bedoeld in 1.12.1.1 en 1.12.1.2, in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,15

1.12.1.5

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 160,70

1.12.1.4

indien de aanvraag genoemd in 1.12.1.3 en 12.1.1.4 meer dan 1.000 meter bedraagt, is het tarief per meter boven de 1.000 meter

€ 0,55

1.12.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding waarvoor geen instemmingsbesluit noodzakelijk is als bedoeld in artikel 4.2 van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 2022 gemeente Westerkwartier (AVOI 2022)

€ 48,30

 

 

Hoofdstuk 13 Verkeer en vervoer

 

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 37,45

1.13.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 37,45

1.13.3

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 18,70

1.13.4

Het tarief genoemd in onderdeel 1.13.3 wordt vermeerderd met de kosten voor een medische keuring als er sprake is van een medische keuring door een arts.

€ 54,60

 

 

Hoofdstuk 14 Diversen

 

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het mogen schieten met Carbid

€ 10,65

1.14.2

tot het verkrijgen van een in dit hoofdstuk niet genoemde vergunning of ontheffing, afgegeven ter uitvoering van een algemeen bindende bepaling

€ 37,45

 

 
 

 

Titel 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet

 
 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 

2.1.1

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2.1.2

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2.1.3

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 

2.1.3.1

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 

2.1.3.2

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 

2.1.4

Bouwkosten: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschied wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 

2.1.5

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

2.1.5.1

omgevingsoverleg;

 

2.1.5.2

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 

2.1.5.3

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 

2.1.5.4

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 

2.1.5.5

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 

2.1.5.6

intrekking van een omgevingsvergunning;

 

2.1.5.7

wijziging van een besluit als bedoeld in de artikelen 2.1.5.2 tot en met 2.1.5.4;

 

2.1.5.8

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de artikelen 2.1.5.2 tot en met 2.1.5.7.

 

2.1.6

De in artikel 2.1.5 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 

2.1.7

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 

2.1.8

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in titel 2.12

 

2.1.9

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in titel 2.13.

 

2.1.10

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

2.1.11

In afwijking van artikelen 2.1.7 en 2.1.8 kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 

 

Hoofdstuk 2 Voorfase

 

2.2.1

Voordat een formele aanvraag om een besluit als bedoeld in de overige hoofdstukken van deze titel wordt ingediend en betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben

 

2.2.1.1

voor een informatieoverleg

€ 0,00

2.2.1.2

voor een omgevingstafel

€ 240,00

2.2.2

De op grond van artikel 2.2.1 verschuldigde leges worden verhoogd met de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor die activiteit of activiteiten zouden worden vastgesteld.

 
 

 

Hoofdstuk 3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 

2.3.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.1.1

over het deel van de bouwkosten minder dan € 25.000:

0,54%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 115,00

2.3.1.2

over het deel van de bouwkosten vanaf € 25.000 tot € 50.000:

0,48%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 135,20

2.3.1.3

over het deel van de bouwkosten vanaf € 50.000 tot € 200.000:

0,44%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 240,20

2.3.1.4

over het deel van de bouwkosten vanaf € 200.000 tot € 750.000:

0,40%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 880,20

2.3.1.5

over het deel van de bouwkosten vanaf € 750.000 tot € 2.500.000:

0,36%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 3.000,20

2.3.1.6

over het deel van de bouwkosten vanaf € 2.500.000:

0,29%

 

van de bouwkosten, met een maximum van:

€ 9.000,20

2.3.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit of het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.2.1

over het deel van de bouwkosten minder dan € 25.000:

2,16%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 115,00

2.3.2.2

over het deel van de bouwkosten vanaf € 25.000 tot € 50.000:

1,92%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 540,80

2.3.2.3

over het deel van de bouwkosten vanaf € 50.000 tot € 200.000:

1,76%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 960,80

2.3.2.4

over het deel van de bouwkosten vanaf € 200.000 tot € 750.000:

1,60%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 3.520,80

2.3.2.5

over het deel van de bouwkosten vanaf € 750.000 tot € 2.500.000:

1,44%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 12.000,80

2.3.2.6

over het deel van de bouwkosten vanaf € 2.500.000:

1,16%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 36.000,80

2.3.3.1

Als moet worden beoordeeld of de omgevingsplanactiviteit in overeenstemming is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet:

€ 208,25

2.3.3.2

Voor een omgevingsplanactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan (kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit):

€ 208,25

2.3.3.3

Voor een omgevingsplanactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan (buitenplanse omgevingsplanactiviteit):

€ 3.000,00

2.3.4

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 208,25

 

 

Hoofdstuk 4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

 

2.4.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld de Erfgoedverordening gemeente Westerkwartier 2021 en in samenhang met artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, rijksmonument, voorbeschermd gemeentelijk monument, voorbeschermd provinciaal monument of voorbeschermd rijksmonument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.4.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen:

€ 208,25

2.4.1.2

voor het herstellen of gebruiken op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 208,25

2.4.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld de Erfgoedverordening gemeente Westerkwartier 2021 en in samenhang met artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 208,25

 

 

Hoofdstuk 5 Milieubelastende activiteiten

 

2.5.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.20 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, of als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet.

 

2.5.1.1

voor een aanvraag van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet (milieubelastende activiteit bruidsschat):

€ 3.795,00

2.5.1.2

voor een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.20 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (milieubelastende activiteit BAL-activiteit regulier):

€ 3.795,00

2.5.1.3

voor een milieubelastende activiteit zoals bedoeld in onderdelen a en b, waar tevens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is (milieubelastende activiteit BAL-activiteit uitgebreid):

€ 6.095,00

 

 

Hoofdstuk 6 Lozingsactiviteiten

 

2.6.1.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 0,00

2.6.1.2

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.6.2.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 0,00

2.6.2.2

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

 

Hoofdstuk 7 Aanlegactiviteiten

 

2.7.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 53,65

2.7.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2021 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 53,65

2.7.3

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2021 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 53,65

2.7.4

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 208,25

 

 

Hoofdstuk 8 Overige activiteiten

 

2.8.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2021 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 53,65

2.8.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit de opslag van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de gemeente, bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2021 in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 53,65

2.8.3

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk:

€ 53,65

 

 

Hoofdstuk 9 Maatwerkvoorschriften

 

2.9.1

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouw- of sloopactiviteit, bedraagt het tarief:

 

2.9.1.1

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

 
 

1. het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 
 

2. bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 
 

3. het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

 
 

4. het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 
 

per maatwerkvoorschrift:

€ 0,00

2.9.1.2

in andere gevallen dan bedoeld in artikel 2.9.1.1, per maatwerkvoorschrift:

€ 0,00

2.9.2

Als een begroting als bedoeld in artikel 2.9.1.1, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.9.3.1

Als de aanvraag op een maatwerkvoorschriften als bedoeld in het omgevingsplan of hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief:

€ 0,00

2.9.3.2

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.9.4.1

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.9.1 en 2.9.2, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 0,00

2.9.4.2

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

 

Hoofdstuk 10 Gelijkwaardigheid

 

2.10.1

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

 

2.10.1.1

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

€ 0,00

2.10.1.2

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief:

€ 0,00

2.10.1.3

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief:

€ 0,00

2.10.1.4

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen 2.10.1.1 tot en met 2.10.1.3 bedraagt het tarief:

€ 0,00

2.10.2

Als een begroting als bedoeld in artikelen 2.10.1.1 tot en met 2.10.1.4, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

 

Hoofdstuk 11 Overige tarieven

 

2.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 103,90

2.11.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 103,90

2.11.2.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

 

2.11.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 103,90

2.11.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, tenzij artikel 2.4 van toepassing is:

€ 103,90

2.11.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

€ 3.221,05

2.11.5.2

Als een begroting als bedoeld in 2.11.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken of het kostenverhaal op andere wijze met elkaar is overeengekomen.

 

2.11.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 52,05

 

 

Hoofdstuk 12 Modaliteiten

 

2.12.1.1

Als moet worden beoordeeld of de omgevingsplanactiviteit in overeenstemming is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet:

€ 364,45

2.12.1.2

Voor een omgevingsplanactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan (kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit):

€ 364,45

2.12.1.3

Voor een omgevingsplanactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan (buitenplanse omgevingsplanactiviteit):

€ 3.000,00

2.12.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de hoofdstukken 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

10%

2.12.3.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

 
 

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit niet zijnde een milieubelastende activiteit:

€ 3.000,00

2.12.4

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 

2.12.4.1

voor een advies van de gemeenteraad:

€ 0,00

2.12.4.2

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening op de Gemeentelijke Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit gemeente Westerkwartier 2023 dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet, worden de kosten conform bijlage I: Tarieven 2024 Libau, adviescommissies voor Omgevingskwaliteit Groninger gemeenten, in rekening gebracht.

 

2.12.4.3

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening op de Gemeentelijke Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit gemeente Westerkwartier 2023 in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel b, worden de kosten conform bijlage I: Tarieven 2024 Libau, adviescommissies voor Omgevingskwaliteit Groninger gemeenten, in rekening gebracht.

 

2.12.4.4

voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 2.12.4.1 t/m 2.12.4.3: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.12.4.5

Als een begroting als bedoeld in artikelen 2.12.4.1 tot en met 2.12.4.4, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

 

Hoofdstuk 13 Vermindering

 

2.13.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.1.5.2, en zoals nader omschreven in de hoofdstukken 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een aanvraag om omgevingsoverleg als bedoeld in artikel 2.1.5.1 , en zoals nader omschreven in titel 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

0%

2.13.2

Voor de toepassing van 2.13.1.1 wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

 
 

a. voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het omgevingsoverleg betrekking had;

 
 

b. in overeenstemming met de uitkomsten van het omgevingsoverleg; en

 

2.13.3

Bij de toepassing van 2.13.1.1 blijft voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning in ieder geval verschuldigd:

€ 0,00

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op vijf of meer activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van leges voor de milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 5 en het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in hoofdstuk 12 van deze titel. De vermindering bedraagt:

 

2.13.3.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

 
 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

4%

2.13.3.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

 
 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

6%

2.13.3.3

bij 15 of meer activiteiten:

 
 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

8%

 

 

Hoofdstuk 14 Teruggaaf

 

2.14.1

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

85%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 

2.14.2

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

85%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 

2.14.3

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat

 

2.14.3.1

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag:

75%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

2.14.3.2

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf vier weken tot zes weken na de indiening van de aanvraag:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

2.14.3.3

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken na de indiening van de aanvraag:

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

2.14.4

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat

 

2.14.4.1

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen zes weken na de indiening van de aanvraag:

75%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

2.14.4.2

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken tot achttien weken na de indiening van de aanvraag:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

2.14.4.3

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf achttien weken na de indiening van de aanvraag:

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

2.14.5

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen zes maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

30%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

2.14.6.1

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

30%

 

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 

2.14.6.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.14.7

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in titel 2.12.

 

2.14.8

Een bedrag minder dan € 50,- wordt niet teruggegeven.

 
 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 267,85

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet

€ 21,35

3.1.4

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 54,80

3.1.5

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet

€ 54,80

3.1.6

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 54,80

 

 

Hoofdstuk 2 Geluidshinder

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing, als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2021

€ 21,35

 

 

Hoofdstuk 3 Organiseren evenementen of markten

 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordeninggemeente Westerkwartier 2021 (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.3.1.1

een evenement met een niet- (of nauwelijks) belastend profiel (A-evenement)

€ 21,35

3.3.1.2

een evenement met een belastend profiel (B-evenement)

€ 53,55

3.3.1.3

een evenement met een risicoprofiel (C-evenement)

€ 107,10

 

 

Hoofdstuk 4 Seksbedrijven

 

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.4.1.1

tot het verlenen of verlengen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.3 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westerkwartier 2022

 

3.4.1.1.1

voor een escortbedrijf

€ 910,80

3.4.1.1.2

voor andere prostitutiebedrijven dan bedoeld in subonderdeel 3.4.1.1.1

€ 910,80

3.4.1.1.3

voor andere seksbedrijven dan bedoeld in de subonderdelen 3.4.1.1.1 en 3.4.1.1.2

€ 910,80

3.4.2

tot het wijzigen van een in subonderdeel 3.4.1.1 bedoelde vergunning in verband met een wijziging van:

 

3.4.2.1

een escortbedrijf

€ 642,90

3.4.2.2

andere prostitutiebedrijven dan bedoeld in subonderdeel 3.4.1.1.1

€ 642,90

3.4.2.3

andere seksbedrijven dan bedoeld in de subonderdelen 3.4.1.1.1 en 3.4.1.1.2

€ 642,90

 

 
 

 

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

€ 42,80

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 13 december 2023

 
 

 

De griffier van de gemeente Westerkwartier