Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2024

Geldend van 27-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2024

De raad van de gemeente Kampen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2023 inzake de wijziging van de verordening met ingang van 1 januari 2024, zaaknummer 68278-2023;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2024

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • -

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken voor bepaalde of onbepaalde tijd;

 • -

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • -

  beheersverordening: de toepasselijke Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Kampen;

 • -

  begraafplaats: de zeven (7) begraafplaatsen binnen de gemeente Kampen, te weten:

 • -

  één (1) begraafplaats te respectievelijk Kampen, Grafhorst, Kamperveen, Zalk en Wilsum; en

 • -

  twee (2) begraafplaatsen te IJsselmuiden;

 • -

  graf: een zandgraf of een keldergraf;

 • -

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

 • -

  grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooingsplaats;

 • -

  particulier foetussengraf: een graf, een grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend voor bepaalde of onbepaalde tijd tot:

  • a.

   het doen begraven en begraven houden kinderen overleden voor de 24e week van de zwangerschap;

  • b.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • c.

   het doen verstrooien van as;

 • -

  particulier graf: een graf, een grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend voor bepaalde of onbepaalde tijd tot:

  • a.

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • b.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • c.

   het doen verstrooien van as;

 • -

  particulier kindergraf: een graf, een grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend voor bepaalde of onbepaalde tijd tot:

  • a.

   het doen begraven en begraven houden van lijken van kinderen tot twaalf jaar;

  • b.

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • c.

   het doen verstrooien van as;

 • -

  particulier urnengraf: een graf, een grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend voor bepaalde of onbepaalde tijd tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  particuliere urnennis: een open of afgesloten nis, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend voor bepaalde of onbepaalde tijd tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • -

  particuliere gedenkplaats: een plaats op een speciaal daarvoor monument, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend voor bepaalde of onbepaalde tijd tot het aanbrengen van een herdenkingsplaatje na een asverstrooiïng of levenloos geboren kind voor de 24e week van de zwangerschap;

 • -

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • -

  verstrooiingsplaats: een daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van een lijk op rechterlijk gezag;

 • b.

  het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 6.2, 6.3 en 6.4 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten in de tarieventabel worden geheven bij wege van aanslag.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de verschuldigde rechten

 • 1.

  De rechten, als bedoeld in hoofdstuk 6 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in hoofdstuk 6 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, naar aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in hoofdstuk 6 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 50,00.

 • 4.

  Indien de belastingplicht voor de rechten zoals opgenomen in de tarieventabel niet wordt voldaan kan het college besluiten de rechten van het particuliere graf, urnengraf, urnennis of gedenkplaats te laten vervallen aan de gemeente zonder dat aanspraak gemaakt kan worden op schadevergoeding.

 • 5.

  Het vervallen van de rechten als bedoeld in het vierde lid vindt niet plaats dan nadat het college de rechthebbende door middel van een verklaring schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van het in gebreke blijven. Wanneer het adres van de rechthebbende niet bekend is maakt het college de verklaring bij de ingang van de begraafplaats op het mededelingenbord bekend. Bij het graf wordt een verwijzing naar de mededeling aangebracht.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

 • 1.

  Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 6 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de uitgifte of verlenging van grafrechten, aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichting.

 • 2.

  Indien de belastingplicht voor de rechten zoals bedoeld in eerste lid, niet wordt voldaan kan het college besluiten de rechten van het particuliere graf, urnengraf, urnennis of gedenkplaats te laten vervallen aan de gemeente zonder dat aanspraak gemaakt kan worden op schadevergoeding.

 • 3.

  Het vervallen van de rechten als bedoeld in het derde lid, vindt niet plaats dan nadat het college de rechthebbende door middel van een verklaring schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van het in gebreke blijven. Wanneer het adres van de rechthebbende niet bekend is, maakt het college de verklaring bij de ingang van de begraafplaats op het mededelingenbord bekend. Bij het graf wordt een verwijzing naar de mededeling aangebracht.

Artikel 10 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 zijn de aanslagen als bedoeld in artikel 7, invorderbaar in één termijn, die vervalt op de laatste dag van de maand volgende op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet staat vermeld.

 • 2.

  Voor de aanslagen als bedoeld in artikel 7, waarvan de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, bedraagt de incassotermijn één maand. De termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 3.

  Ten aanzien van het derde lid is het “Incassoreglement 2023” van toepassing, zoals door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld of zoals deze laatstelijk is gewijzigd.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de genoemde termijnen.

Artikel 11 Kwijtschelding

 • 1.

  Bij de invordering van lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 • 2.

  Het verrichten van zelfwerkzaamheid onder toezicht van de gemeente of het niet gebruik maken van diensten welke als dienstverlening in tarieven zijn opgenomen geven geen recht tot korting.

Artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de lijkbezorgingsrechten.

Artikel 13 Overgangsrecht

De 'Verordening lijkbezorgingsrechten 2023', vastgesteld op 10 november 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 14, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 14 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2024’.

Ondertekening

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad in zijn vergadering van 14 december 2023,

De raad van de gemeente Kampen,

drs. H.A. van der Meulen,

griffier

S. de Rouwe,

voorzitter

Tarieventabel behorende bij de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2024’.

Hoofdstuk 1

Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf voor directe begraving inclusief

 • -

  het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen bedoeld in de beheersverordening

 • -

  het inschrijven van het bedoelde recht in het daartoe bestemde register;

wordt geheven:

1.1.1

voor een periode van 10 jaar:

- voor een 2 diep foetussengraf (0,50 x 0,50 m)

€ 40,00

- voor een 2 diep kindergraf (1.00 x 1.50 m)

€ 150,00

- voor een 1 diep graf (1,00 x 2,50 m)

€ 150,00

- voor een 2 diep graf (1,00 x 2,50 m)

€ 265,00

- voor een 3 diep graf (1,00 x 2,50 m)

€ 375,00

- voor een 3 diep graf (1,50 x 2,50 m)

€ 565,00

1.1.2

voor een periode van 20 jaar:

- voor een 2 diep foetussengraf (0,50 x 0,50)

€ 75,00

- voor een 2 diep kindergraf (1.00 x 1.50 m)

€ 300,00

- voor een 1 diep graf (1,00 x 2,50 m)

€ 300,00

- voor een 2 diep graf (1,00 x 2,50 m)

€ 520,00

- voor een 3 diep graf (1,00 x 2,50 m)

€ 745,00

- voor een 3 diep graf (1,50 x 2,50 m)

€ 1.120,00

1.1.3

voor een periode van 30 jaar:

- voor een 2 diep foetussengraf (0,50 x 0,50)

€ 110,00

- voor een 2 diep kindergraf (1.00 x 1.50 m)

€ 450,00

- voor een 1 diep graf (1,00 x 2,50 m)

€ 450,00

- voor een 2 diep graf (1,00 x 2,50 m)

€ 785,00

- voor een 3 diep graf (1,00 x 2,50 m)

€ 1.120,00

- voor een 3 diep graf (1,50 x 2,50 m)

€ 1.680,00

1.1.4

voor onbepaalde tijd:

- voor een 2 diep foetussengraf (0,50 x 0,50)

€ 375,00

- voor een 2 diep kindergraf (1.00 x 1.50 m)

€ 1.495,00

- voor een 1 diep graf (1,00 x 2,50 m)

€ 1.495,00

- voor een 2 diep graf (1,00 x 2,50 m)

€ 2.615,00

- voor een 3 diep graf (1,00 x 2,50 m)

€ 3.735,00

- voor een 3 diep graf (1,50 x 2,50 m)

€ 5.605,00

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf voor directe plaatsing van een asbus inclusief

 • -

  het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen bedoeld in de beheersverordening;

 • -

  het inschrijven van het bedoelde recht in het daartoe bestemde register;

wordt geheven:

1.2.1

voor een periode van 10 jaar

€ 330,00

1.2.2

voor een periode van 20 jaar

€ 655,00

1.2.3

voor een periode van 30 jaar

€ 985,00

1.2.4

voor onbepaalde tijd

€ 3.285,00

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis, nis in columbarium of urnenvaas op begraafplaats voor directe plaatsing van een asbus inclusief

 • -

  het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen bedoeld in de beheersverordening;

 • -

  het inschrijven van het bedoelde recht in het daartoe bestemde register;

wordt geheven:

1.3.1

voor een periode van 10 jaar

€ 330,00

1.3.2

voor een periode van 20 jaar

€ 655,00

1.3.3

voor een periode van 30 jaar

€ 985,00

1.3.4

voor onbepaalde tijd

€ 3.285,00

1.4

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een herdenkingsplaats ten behoeve van as-verstrooiing of kinderen overleden voor de 24e week van de zwangerschap inclusief

 • -

  het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen bedoeld in de beheersverordening;

 • -

  het inschrijven van het bedoelde recht in het daartoe bestemde register;

wordt geheven:

1.4.1.

voor een periode van 10 jaar

€ 110,00

1.4.2.

voor een periode van 20 jaar

€ 225,00

1.4.3.

voor een periode van 30 jaar

€ 335,00

1.4.4.

voor onbepaalde tijd

€ 1.115,00

1.5.

Voor het verlengen van een uitsluitend recht als bedoeld in 1.1. wordt een recht geheven:

1.5.1

voor een periode van 5 jaar:

 • -

  voor een 2 diep foetussengraf (0,50 x 0,50)

€ 20,00

 • -

  voor een 2 diep kindergraf (1.00 x 1.50 m)

€ 75,00

 • -

  voor een 1 diep graf (1,00 x 2,50 m)

€ 75,00

 • -

  voor een 2 diep graf (1,00 x 2,50 m)

€ 130,00

 • -

  voor een 3 diep graf (1,00 x 2,50 m)

€ 185,00

 • -

  voor een 3 diep graf (1,50 x 2,50 m)

€ 280,00

1.5.2

voor een periode van 10 jaar:

 • -

  voor een 2 diep foetussengraf (0,50 x 0,50)

€ 40,00

 • -

  voor een 2 diep kindergraf (1.00 x 1.50 m)

€ 150,00

 • -

  voor een 1 diep graf (1,00 x 2,50 m)

€ 150,00

 • -

  voor een 2 diep graf (1,00 x 2,50 m)

€ 265,00

 • -

  voor een 3 diep graf (1,00 x 2,50 m)

€ 375,00

 • -

  voor een 3 diep graf (1,50 x 2,50 m)

€ 565,00

1.5.3

voor een periode van 20 jaar:

 • -

  voor een 2 diep foetussengraf (0,50 x 0,50)

€ 75,00

 • -

  voor een 2 diep kindergraf (1.00 x 1.50 m)

€ 300,00

 • -

  voor een 1 diep graf (1,00 x 2,50 m)

€ 300,00

 • -

  voor een 2 diep graf (1,00 x 2,50 m)

€ 520,00

 • -

  voor een 3 diep graf (1,00 x 2,50 m)

€ 745,00

 • -

  voor een 3 diep graf (1,50 x 2,50 m)

€ 1.120,00

1.6.

Voor het verlengen van de rechten als bedoeld in 1.2. wordt een recht geheven:

1.6.1.

voor een periode van 5 jaar, (1/6 x tarief 1.2.3.)

€ 165,00

1.6.2.

voor een periode van 10 jaar, (1/3 x tarief 1.2.3.)

€ 330,00

1.6.3.

voor een periode van 20 jaar, (2/3 x tarief 1.2.3.)

€ 655,00

1.7.

Voor het verlengen van de rechten als bedoeld in 1.3. wordt een recht geheven:

1.7.1.

voor een periode van 5 jaar (1/6 x tarief 1.2.3.)

€ 165,00

1.7.2.

voor een periode van 10 jaar (1/3 x tarief 1.2.3.)

€ 330,00

1.7.3.

voor een periode van 20 jaar (2/3 x tarief 1.2.3.)

€ 655,00

1.8.

Voor het verlengen van de rechten als bedoeld in 1.4. wordt een recht geheven:

1.8.1.

voor een periode van 5 jaar (1/6 van tarief 1.4.3.)

€ 55,00

1.8.2.

voor een periode van 10 jaar (1/3 van tarief 1.4.3.)

€ 110,00

1.8.3.

voor een periode van 20 jaar (2/3 van tarief 1.4.3.)

€ 225,00

1.9.

De rechten voor bepaalde tijd als bedoeld in 1.1. , 1.2, 1.3. en 1.4. kunnen worden omgezet naar rechten voor onbepaalde tijd. Het tarief voor omzetten van bepaalde tijd naar onbepaalde tijd is gelijk aan het bedrag voor rechten voor onbepaalde tijd zoals aangegeven bij 1.1.4., 1.2.4., 1.3.4 en 1.4.4..

Hoofdstuk 2 Uitgifte graven niet voor directe begraving (zgn. reserveren).

2.1.

Voor de uitgifte van een graf niet voor directe begraving zoals vermeld onder 1.1. en 1.2. wordt geheven het tarief zoals vermeld onder 1.1. en 1.2.

2.2.

Voor de uitgifte van een nis niet voor directe bijzetting zoals vermeld onder 1.3. wordt geheven het tarief zoals vermeld onder 1.3.

2.3.

Voor de uitgifte van een herdenkingsplaats niet voor directe plaatsing zoals vermeld onder 1.4. wordt geheven het tarief zoals vermeld onder 1.4.

Hoofdstuk 3

Begraven

3.1.

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt een bedrag geheven inclusief:

 • -

  het overboeken van het in artikel 1.1., 1.2 en 1.3 bedoelde recht in het daartoe bestemde register een en ander voor zover de overledene rechthebbende van het graf was;

 • -

  het gebruik van een geluidsinstallatie bij het graf;

 • -

  het luiden van klokken;

 • -

  een en ander voor zover aanwezig en gebruikt

3.1.1.

in een graf

€ 1.095,00

3.2.

Voor het begraven van een lijk van een kind jonger dan één jaar wordt een bedrag geheven inclusief:

 • -

  het gebruik van een geluidsinstallatie bij het graf;

 • -

  het luiden van klokken;

 • -

  een en ander voor zover aanwezig en gebruikt

3.2.1.

in een graf (1/3 van tarief 3.1.1.)

€ 365,00

3.3.

Voor het begraven van een lijk van een kind ouder dan één jaar maar jonger dan 12 jaar wordt een bedrag geheven inclusief:

 • -

  het gebruik van een geluidsinstallatie bij het graf;

 • -

  het luiden van klokken;

 • -

  een en ander voor zover aanwezig en gebruikt

3.3.1.

in een graf (2/3 van tarief 3.1.1.)

€ 730,00

3.4.

Voor het begraven van een lijk van een kind overleden voor de 24e week van de zwangerschap wordt een bedrag geheven inclusief:

 • -

  het gebruik van een geluidsinstallatie bij het graf;

 • -

  het luiden van klokken;

een en ander voor zover aanwezig en gebruikt

3.4.1.

in een graf

€ 180,00

3.5.

Voor het begraven op zaterdag en op weekdagen na 17.00 uur wordt het recht bedoeld in 3.1, 3.2., 3.3 en 3.4 verhoogd met 40 %.

3.6.

Voor het begraven op zon- en feestdagen wordt het recht bedoeld in 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 verhoogd met 75 %.

3.7.

Voor het begraven van 2 lijken op dezelfde dag in hetzelfde graf wordt geheven het tarief als vermeld in 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 en 3.6 verhoogd met 15%.

3.8.

Voor het gebruik van de aula wordt geheven

3.8.1.

ten behoeve van een uitvaart plechtigheid per uur of gedeelte ervan

€ 110,00

3.8.2.

ten behoeve van een andere activiteit dan een uitvaartplechtigheid maar welke wel relatie heeft met de dood, per dagdeel

€ 220,00

3.9.

Voor het ruimen van een vervallen graf ten behoeve van een nieuwe uitgifte van hetzelfde graf, ten dienste van de R.K. Begraafplaatsen te IJsselmuiden:

€ 61,00

Hoofdstuk 4

Bijzetten van asbussen en urnen

4.1.

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

4.1.1.

in een urnennis

€ 295,00

4.1.2.

in een particulier graf

€ 295,00

4.1.3.

in een urnengraf

€ 295,00

Hoofdstuk 5

Grafbedekking

5.1.

Voor het wegnemen en/of (her-)plaatsen van de voorwerpen bedoeld in de beheersverordening wordt geheven:

5.1.1.

voor de aanleg van een grafkelder per persoon

€ 825,00

5.1.2.

voor de aanleg van een urnenkelder voor 2 asbussen

€ 295,00

5.1.3.

voor het wegnemen en/of (her-)plaatsen van een staand grafmonument

€ 245,00

5.1.4.

voor het wegnemen en/of (her-)plaatsen van een volledige grafbedekking

€ 335,00.

5.1.5.

voor het wegnemen en/of voor het aanleggen van een graftuin of andere beplanting

€ 295,00

5.1.6

bij 5.1.3, 5.1.4 en 5.1.5, ingeval het een dubbelgraf betreft twee maal het tarief als daar vermeld.

Hoofdstuk 6

Algemeen onderhoud

6.1.

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaatsen wordt per rechthebbende van een particulier graf, particulier urnengraf, particuliere urnennis of particuliere herdenkingsplaats geheven per jaar:

€ 88,00

6.2.

De rechten als bedoeld in 6.1 kunnen voor graven uitgegeven voor bepaalde tijd worden afgekocht tot het einde van de lopende grafrechttermijn van het betreffende graf. De afkoopsom bedraagt het bedrag van het jaarlijkse belastingbedrag vermenigvuldigd met het aantal jaren tot het einde van de grafrechttermijn.

6.3.

De rechten als bedoeld in 6.1 kunnen voor graven voor onbepaalde tijd worden afgekocht voor onbepaalde tijd. De afkoopsom bedraagt het bedrag van het jaarlijkse belastingbedrag vermenigvuldigd met een factor 100.

6.4.

De rechten als bedoeld in 6.1 kunnen voor graven welke zijn omgezet van bepaalde tijd naar onbepaalde tijd worden afgekocht voor onbepaalde tijd. De afkoopsom bedraagt het bedrag van het jaarlijkse belastingbedrag vermenigvuldigd met een factor 100, ongeacht het aantal jaren waarvoor reeds rechten zijn betaald.

Hoofdstuk 7

Overboeken van particuliere graven en urnennissen

7.1.

Voor het overboeken van een uitsluitend recht als bedoeld in 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 in een daartoe bestemd register wordt geheven:

€ 35,00

Hoofdstuk 8

Opruimen, ruimen en verstrooien

8.1

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot wordt geheven:

 • -

  het tarief als bedoeld in 3.1, 3.2 en 3.3 vermeerderd met 20%.

8.2

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot en het weer (dieper) opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven:

 • -

  het tarief als bedoeld in 8.1 vermeerderd met 10%.

8.3

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot en het weer begraven in een ander graf op dezelfde begraafplaats wordt geheven:

 • -

  het tarief als bedoeld in 8.1. vermeerderd met het tarief als bedoeld in 3.1, 3.2 of 3.3.

8.4.

Voor het opgraven van een stoffelijk overschot en het weer begraven in een ander graf op één van de andere gemeentelijke begraafplaatsen wordt geheven:

 • -

  het tarief als bedoeld in 8.1 vermeerderd met het dubbele tarief als bedoeld in 3.1, 3.2. of 3.3.

8.5.

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus of urn wordt geheven

 • -

  het tarief als bedoeld in 4.1. vermeerderd met 20 %.

8.6.

Voor het opgraven van een asbus en het weer terugplaatsen in een ander graf op dezelfde begraafplaats wordt geheven:

 • -

  het tarief als bedoeld in 8.5. vermeerderd met het tarief als bedoeld in 4.1.

8.7.

Voor het schudden dan wel ruimen van een graf op verzoek van rechthebbende een en ander in samenhang met het openen van het graf, wordt geheven per stoffelijk overschot:

€ 565,00

8.8.

Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven:

8.8.1.

op een verstrooiingsplaats

€ 295,00

8.8.2.

op een particulier graf als bedoeld in 1.1.1, 1.1.2 en 1.2

€ 295,00

Hoofdstuk 9

Dienstverlening op niet-gemeentelijke begraafplaatsen

9.1.

Indien de gemeente werkzaamheden als bedoeld in de hoofdstukken 3, 4, 5 en 8 uitvoert op niet bij de gemeente in beheer zijnde begraafplaatsen worden de tarieven vermeerderd met het BTW tarief van 21%

NB Waar wordt gesproken over de beheersverordening wordt bedoeld de “ Beheersverordening begraafplaatsen gemeente Kampen 2020”.

Deze tarieventabel behoort bij de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2024’,

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 december 2023

De raad van de gemeente Kampen,

drs. H.A. van der Meulen, griffier S. de Rouwe, voorzitter