Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over marktgelden 2024 (Verordening marktgelden gemeente Zutphen 2024)

Geldend van 21-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over marktgelden 2024 (Verordening marktgelden gemeente Zutphen 2024)

De raad van de gemeente Zutphen,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2023 met nummer 611917;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening van de raad van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over marktgelden 2024 (Verordening marktgelden gemeente Zutphen 2024).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘marktgeld’ wordt een recht geheven voor het innemen van standplaatsen op de markten, als bedoeld in de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Zutphen 2021 en het Marktreglement gemeente Zutphen.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene aan wie een standplaats op het marktterrein is toegewezen.

Artikel 4 Tarief

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt met uitzondering van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel voor een standplaats op de markt in Zutphen € 12,35 per vierkante meter per kwartaal.

 • 2.

  Als het overeenkomstig het eerste lid berekende tarief minder bedraagt dan € 227,70 per standplaats, wordt het marktgeld op € 227,70 per standplaats, per kwartaal bepaald.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid bedraagt het marktgeld voor zogenaamde standwerkers en dagplaatshouders:

  • a.

   voor de markt in Zutphen: € 1,15 per dag per vierkante meter van de ingenomen standplaats met een minimum van € 22,-;

  • b.

   voor de markt in Warnsveld: € 0,65 per dag per vierkante meter van de ingenomen standplaats met een minimum van € 12,-.

 • 4.

  In afwijking van de voorgaande leden bedraagt het tarief voor het innemen van een standplaats op de wekelijkse warenmarkt in Warnsveld € 5,40 per vierkante meter per kwartaal.

 • 5.

  Als het overeenkomstig het vierde lid berekende tarief minder bedraagt dan € 97,45 per standplaats/ per kwartaal wordt het marktgeld op € 97,45 per standplaats per kwartaal bepaald.

 • 6.

  Voor de berekening van het in het eerste tot en met het vijfde lid vermelde tarief worden gedeelten van meters en dagen voor hele gerekend.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

 • 2.

  Het college stelt de modellen van de in het vorige lid bedoelde bescheiden vast.

 • 3.

  Het marktgeld, op grond van artikel 3, derde lid wordt door houders van dagplaatsen betaald zonder voorafgaande vaststellingsbeschikking, à contant direct na overhandiging van de nota, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

Artikel 6 Tijdstip van betaling

 • 1.

  Het in artikel 3, derde lid bedoelde marktgeld moet worden voldaan op het moment van aanbieding van de nota of andere schriftuur.

 • 2.

  Het in artikel 4, eerste lid bedoelde marktgeld moet worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid geldt dat, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven en wanneer het totaalbedrag van de op het aanslagbiljet vermelde aanslag(en), meer is dan € 50,-, doch minder dan € 10.000,- , het belastingbedrag automatisch wordt afgeschreven in drie termijnen. De eerste termijn vervalt een maand na dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen een maand later.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 7 Teruggaaf

Als een standplaatshouder geen gebruik kan maken van zijn standplaats wordt restitutie van het betaalde marktgeld verleend over het aantal volle kalendermaanden, waarin van de standplaats geen gebruik is gemaakt.

Artikel 8 Datum van ingang heffing

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 9 Overgangsrecht

De Verordening marktgelden gemeente Zutphen 2023, zoals vastgesteld bij besluit van 13 december 2022, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2024, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening marktgelden gemeente Zutphen 2024.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Zutphen,

gehouden op: 11 december 2023

De voorzitter, de griffier,