Verordening gemeentelijke rekenkamer gemeente Borger-Odoorn 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening gemeentelijke rekenkamer gemeente Borger-Odoorn 2024

De raad van de gemeente Borger-Odoorn;

gelezen het voorstel aan de gemeenteraad met nr. 83617-2023:899436;

gelet op de artikelen 81a, 81b, 81c, 81k en 149 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende verordening:

Artikel 1 . Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • wet: Gemeentewet;

 • rekenkamer: gemeentelijke rekenkamer als bedoeld in artikel 81a Gemeentewet;

 • voorzitter: voorzitter van de rekenkamer;

 • raad: de gemeenteraad van Borger-Odoorn;

 • college: college van burgemeester en wethouders;

 • lid: lid van de rekenkamer.

Artikel 2. Rekenkamer

 • 1. Er is een rekenkamer.

 • 2. De rekenkamer bestaat uit vier leden, waaronder een voorzitter.

 • 3. De leden van de rekenkamer kiezen uit hun midden een plaatsvervangend voorzitter die het voorzitterschap kan overnemen bij afwezigheid van de voorzitter.

Artikel 3. Taken Rekenkamer

 • 1. De rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur.

Artikel 4. Benoeming en benoemingstermijn

 • 1. De leden van de rekenkamer, inclusief de voorzitter, worden op voordracht van een selectiecommissie uit de rekenkamer, door de raad benoemd voor een periode van zes jaar; deze leden kunnen door de raad op voordracht van de rekenkamer eenmalig worden herbenoemd voor eenzelfde periode.

 • 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op de lopende termijn van benoeming of herbenoeming van leden die op het moment van inwerkingtreding van deze verordening reeds lid van de rekenkamer zijn.

 • 3. In de selectiecommissie zoals bedoeld in lid 1 is de raad vertegenwoordigd door twee raadsleden: één raadslid vanuit de fractie van de oppositie en één raadslid vanuit de fractie van de coalitie.

 • 4. Voordrachten tot herbenoeming als bedoeld in het eerste lid, worden door de rekenkamer uiterlijk drie maanden voorafgaand aan het aflopen van de benoemingstermijn van het lid aan de gemeenteraad gedaan.

 • 5. De rekenkamer voorziet waar nodig onderling in een zodanig tussentijds aftreden van de leden dat de continuïteit in de werkzaamheden van de rekenkamer wordt geborgd.

Artikel 5. Ontslag

 • 1. De raad ontslaat de leden van de rekenkamer.

 • 2. Het lidmaatschap van een lid eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   bij aanvaarding van een functie die naar het oordeel van de raad, voor wat betreft de gevergde onafhankelijke oordeelsvorming van de rekenkamer, onverenigbaar is met het lidmaatschap van de rekenkamer;

  • c.

   wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel zulk een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • d.

   indien het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld;

  • e.

   indien het lid door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt is zijn functie als lid van de rekenkamer te vervullen

Artikel 6. Ambtelijke ondersteuning

 • 1. De rekenkamer heeft een ambtelijk secretaris.

 • 2. De secretaris is ondergebracht bij de griffie.

 • 3. De taken van de secretaris worden afgestemd met de griffier en kunnen alleen gewijzigd worden in overleg met de griffier.

Artikel 7. Budget

 • 1. De voorzitter van de rekenkamer is bevoegd binnen zijn budget uitgaven te doen voor de uitvoering van de werkzaamheden van de rekenkamer.

 • 2. Ten laste van het in eerste lid bedoelde budget worden de kosten gebracht betreffende:

  • a.

   de vergoedingen aan de leden als bedoeld in artikel 8;

  • b.

   de externe deskundigen die eventueel door de commissie zijn ingeschakeld;

  • c.

   overige uitgaven die de rekenkamer nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

Artikel 8. Vergoeding

 • 1. De leden van de rekenkamer ontvangen voor hun reguliere werkzaamheden een vaste vergoeding per vergadering. De reguliere werkzaamheden betreffen in ieder geval:

  • het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen van de rekenkamer;

  • het verzorgen van het jaarverslag, het opstellen van het jaarplan, het reglement van orde en het onderzoeksprotocol.

 • 2. De vergoeding bedraagt voor de voorzitter 275% en voor gewone leden 230% van de vergoeding voor commissieleden van de raad, conform artikel 3.4.1. van het Rechtspositiebesluit decentrale politiek ambtsdragers.

 • 3. De leden van de rekenkamer ontvangen daarnaast een vergoeding voor hun reiskosten. Dit is maximaal de belastingvrije kilometervergoeding. De afstand wordt berekend op basis van de snelste route volgens de ANWB-routeplanner. Kosten van openbaar vervoer worden geheel vergoed.

 • 4. Voor werkzaamheden anders dan genoemd in lid 1, ontvangen de leden van de rekenkamer een uurtarief. Het uurtarief bedraagt 60% van de vergoeding voor commissieleden, conform artikel 3.4.1. van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 5. Werkzaamheden op grond van lid 4 worden op basis van een expliciet besluit van de rekenkamer ingezet waarbij vooraf het aantal in te zetten uren wordt begroot.

 • 6. De vergoedingen komen ten laste van het budget van de rekenkamer.

Artikel 9. Reglement van orde

 • 1. De rekenkamer stelt een reglement van orde voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast.

 • 2. De rekenkamer zendt het in het eerste lid bedoelde reglement na vaststelling ter kennisneming naar de raad.

Artikel 10. Onderzoeksprotocol

 • 1. De rekenkamer stelt een onderzoeksprotocol op waarin is opgenomen wat de werkwijze is bij de voorbereiding, uitvoering en publicatie van haar onderzoeken.

 • 2. De rekenkamer zendt het in het eerste lid bedoelde onderzoeksplan ter kennisneming naar de raad.

Artikel 11. Terugkoppeling aan de gemeenteraad

 • 1. lndien de raad een verzoek tot het instellen van een onderzoek heeft gedaan, bericht de rekenkamer in hoeverre aan dat verzoek zal worden voldaan.

 • 1. 2.De rekenkamer stuurt jaarlijks een verslag aan de raad met daarin in ieder geval een overzicht van de werkzaamheden en onderzoeken inclusief een toelichting.

Artikel 12. Slotbepaling

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de gemeenteraad.

Artikel 13. lntrekking

De Verordening op de rekenkamercommissie Borger-Odoorn 2020, zoals door de raad vastgesteld op 16 januari 2020, wordt per datum inwerkingtreding van de nieuwe verordening ingetrokken.

Artikel 14. lnwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke rekenkamer Borger-Odoorn 2024.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 30 november 2023

De raad voornoemd,

de griffier,

I. Oosting MSc LLM

de voorzitter,

mr. J. Seton