Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2024

Geldend van 22-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2024

De raad van de gemeente Waddinxveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2023;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2024;

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

1

gemeentelijke begraafplaatsen

de begraafplaatsen gelegen aan de Alberdingk. Thijmlaan en aan de Kerkweg-West in Waddinxveen;

2

beheersverordening:

de "Verordening op het gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Waddinxveen";

3

 • -

  algemeen zandgraf

 • -

  particulier zandgraf

 • -

  particulier keldergraf

 • -

  asbus

 • -

  urn

 • -

  algemene urn

 • -

  urnentuin

 • -

  urnenmuur

 • -

  urnenplaats

 • -

  asverstrooiingsveld

 • -

  rechthebbende

 • -

  grafbedekking

hetgeen daaronder wordt verstaan in de "Verordening op het gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Waddinxveen”.

 • -

  kinder zandgraf:

een graf in beheer bij de gemeente Waddinxveen, waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van het lijk van een kind, jonger dan 12 jaar. (Voor een periode van 50 jaar.)

4

Maand

kalendermaand

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag danwel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • 1.

  het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

 • 2.

  het begraven van doodgeboren kinderen of van zuigelingen, die met de overleden moeder in één kist worden begraven.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3. Belastingaanslagen van € 5,00 of minder worden niet opgelegd. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt totaal van de op één biljet verschuldigde bedragen voor belastingen of andere heffingen aangemerkt als één belastingaanslag.

Artikel 6 Belastingtijdvak

Met betrekking tot de rechten, genoemd in hoofdstuk 4.2 van de tarieventabel, is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 4.2 van de tarieventabel, zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht

Artikel 9 Betalingstermijn

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen één maand na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het vorige lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De "Verordening lijkbezorgingsrechten Waddinxveen 2023" van 14 december 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening lijkbezorgingsrechten 2024".

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Waddinxveen in zijn vergadering van 13 december 2023

De griffier,

De heer F.W. van der Dussen,

de voorzitter,

de heer E.J. Nieuwenhuis

Bijlage TARIEVENTABEL 2024 BEHORENDE BIJ DE "VERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2024"

Hoofdstuk 1 VERLENING VAN RECHTEN

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier zandgraf, bestemd voor het begraven van lijken van personen van 12 jaar en ouder, wordt geheven:

 

1.1.1

Voor een periode van 20 jaar, bij eerste uitgifte

€ 2.212,00

1.1.2

Voor een verlenging van het uitsluitend recht als bedoeld in onderdeel 1.1 met een periode van 10 jaar

€ 806,00

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier kindergraf, bestemd voor het begraven van lijken van personen van 0 tot 12 jaar, wordt geheven:

Vervallen

1.2.1

voor een periode van 20 jaar, bij eerste uitgifte

Vervallen

1.2.2

Voor een verlenging van het uitsluitend recht als bedoeld in onderdeel 1.2 met een periode van 10 jaar

Vervallen

1.2.3

Voor een periode van 50 jaar, bij uitgifte Vervallen

Vervallen 

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier keldergraf wordt geheven:

 

1.3.1

voor een periode van 20 jaar, bij eerste uitgifte

€ 3.224,00

1.3.2

Voor een verlenging van het uitsluitend recht als bedoeld in onderdeel 1.3 met een periode van 10 jaar

€ 1.612,00

1.4

Voor verlenging van het recht tot het begraven houden in een huurgraf

 
 

voor een periode van 5 jaar

€. 403,00

1.5

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particuliere urnenplaats wordt geheven:

 

1.5.1

voor een periode van 20 jaar, bij eerste uitgifte

€ 894,00

1.5.2

Voor een verlenging van het uitsluitend recht als bedoeld in onderdeel 1.5 met een periode van 10 jaar

€ 447,00

1.6

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particuliere urnenplaats in de urnenmuur wordt geheven:

 

1.6.1

voor een periode van 20 jaar, bij eerste uitgifte

€ 894,00

1.6.2

Voor een verlenging van het uitsluitend recht als bedoeld in onderdeel 1.6 met een periode van 10 jaar

€ 447,00

Hoofdstuk 2 BEGRAVEN

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven

€ 1.062,00

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind jonger dan 12 jaar wordt geheven

€ 531,00

2.3

Voor het begraven van lijken van doodgeboren of binnen twee maanden na de geboorte overleden twee- of meerlingen, mits deze tegelijkertijd worden begraven, wordt geheven

€ 531,00

2.4

Voor het begraven buiten de tijden van begraven op werkdagen genoemd in artikel 10 lid 1 van de “Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Waddinxveen 2007”, alsmede voor het begraven op zaterdag binnen de tijden als genoemd in artikel 10, lid 1 van deze verordening, wordt het recht als bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met

25%

2.5

Voor het begraven op zaterdag buiten de tijden als genoemd in artikel 10 lid 1 van de verordening die is vermeld in 2.4 en voor het begraven op zon- en feestdagen (zoals vastgesteld in de Algemene Termijnenwet), tenzij het begraven op één van die zon- of feestdagen in het geval er drie zon- of feestdagen onmiddellijk op elkaar volgen, niet anders mogelijk is, wordt het recht als bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met

100%

2.6

Het bepaalde in 2.4 en 2.5 is niet van toepassing wanneer door het college van burgemeester en wethouders, in het belang van de openbare orde of gezondheid, de gewone tijd van begraving tijdelijk is gewijzigd of wanneer het begraven geschiedt op last van het bevoegde gezag.

 

2.7

Het college van burgemeester en wethouders kan van de in 2.5. bedoelde verhoging ontheffing verlenen wanneer het begraven geschiedt op een zondag doordat om redenen van godsdienstige aard dit niet op zaterdag kan geschieden

 

2.8

Het recht als bedoeld in 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 en 2.5 geldt voor het begraven binnen een tijdbestek van één uur of gedeelte daarvan. Verlenging van dit tijdbestek is mogelijk met tijdseenheden van een half uur. Voor elk half uur verlenging van het tijdsbestek of 50%gedeelte daarvan, wordt het recht als bedoeld in 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 en 2.5 verhoogd met

50%

Hoofdstuk 3 BEZORGEN EN BIJZETTEN VAN ASBUSSEN EN URNEN

3.1

Voor het bezorgen en bijzetten van een urn of asbus wordt geheven:

 

3.1.1

in een algemene urnen plaats

€ 486,00

3.1.2

In een particuliere urnen plaats

€ 486,00

3.1.3

in een algemeen zandgraf

€ 486,00

3.1.4

in een particulier zandgraf

€ 486,00

3.2

Voor het bezorgen en bijzetten van asbussen en urnen buiten de tijden van begraven op werkdagen genoemd in artikel 10 lid 1 van de “Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Waddinxveen 2007”, alsmede voor het bezorgen en bijzetten van asbussen en urnen op zaterdag binnen de tijden als genoemd in artikel 10 lid 1 van deze verordening, wordt het recht als bedoeld in 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 en 3.1.4 verhoogd

25%

3.3

Voor het bezorgen en bijzetten van asbussen en urnen op zaterdag buiten de tijden als genoemd in artikel 10 lid 1 van de verordening die is vermeld in 3.2 en voor het bezorgen en bijzetten van asbussen en urnen op zon- en feestdagen (zoals vastgesteld in de Algemene Termijnenwet), wordt het recht als bedoeld in 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 en 3.1.4 verhoogd met

100%

3.4

Het recht als bedoeld in 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.3 en 3.4 geldt voor het bezorgen en bijzetten van asbussen en urnen binnen een tijdbestek van één uur of gedeelte daarvan. Verlenging van dit tijdbestek is mogelijk met tijdseenheden van een half uur. Voor elk halfuur verlenging van het tijdsbestek of gedeelte daarvan, wordt het recht als bedoeld in 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 en 3.3 verhoogd met

50 %

Hoofdstuk 4 GRAFBEDEKKING EN ONDERHOUD

4.1

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het aanbrengen van grafteken wordt geheven

Vervallen

4.2

Voor de afkoop van het door of vanwege de gemeente onderhouden van het graf wordt geheven:

 

4.2.1

voor een algemeen zandgraf (voor 15 jaar)

€ 864,00

4.2.2

voor een (algemeen) kinder zandgraf (voor 50 jaar)

€ 304,00

4.2.3

voor een particulier zandgraf (voor 20 jaar)

€ 1.620,00

4.2.4

voor een eigen kindergraf (voor 20 jaar) (Voor oude kinderen zandgraven)

Vervallen

4.2.5

voor een particulier keldergraf (voor 20 jaar)

€ 1.620,00

4.2.6

voor een particuliere urnen plaats (voor 20 jaar)

€ 506,00

4.2.7

voor een algemene urnen plaats (voor 20 jaar)

€ 506,00

4.2.8

vervallen

 

4.2.9

vervallen

 

4.2.10

vervallen

 

4.2.11

Vervallen

 

4.2.12

voor verlenging van de afkoopperiode als bedoeld onder 4.2.3 (met 10 jaar)

€ 810,00

4.2.13

voor verlenging van de afkoopperiode als bedoeld onder 4.2.4 (met 10 jaar)

Vervallen

4.2.14

voor verlenging van de afkoopperiode als bedoeld onder 4.2.5 (met 10 jaar)

€ 810,00

4.2.15

voor verlenging van de afkoopperiode als bedoeld onder 4.2.6 (met 10 jaar)

€ 405,00

4.2.16

vervallen

 

4.2.17

vervallen

 

4.2.18

voor verlenging van de afkoopperiode als bedoeld onder 4.2.6 (met 10 jaar)

€ 622,00

4.2.19

voor verlenging van de afkoopperiode voor bestaande huurgraven (met 5 jaar)

€ 201,00

Hoofdstuk 5 LIJKSCHOUWING

5.1

Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer op uitdrukkelijk verzoek van een nabestaande worden de tarieven in rekening gebracht zoals deze jaarlijks door het AB van de GGD Hollands Midden zijn vastgesteld en bekend gemaakt. Het betreft hier tarieven aangaande het schouwen:

 

5.1.1

op werkdagen tussen 06.00 en 22.00 uur

*

5.1.2

op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur, in het weekend en op feestdagen

*

5.2

Indien de gemeentelijke lijkschouwer gebruik maakt van de faciliteiten van het mortuarium van het Groene Hart ziekenhuis worden de overeenkomstig 5.1 genoemde bedragen verhoogd met

*

 

* tarieven worden van de G.G.D. Midden-Holland overgenomen en zijn exclusief BTW De desbetreffende tarieven zijn opgenomen in bijlage 1 van deze tarieventabel

Zie bijlage 1

* Tarief wordt overgenomen van de G.G.D. Midden-Holland (wordt via Politie Hollands Midden voor 100% doorberekend).

Hoofdstuk 6 INSCHRIJVEN EN OVERBOEKEN VAN EIGEN GRAVEN

6.1

De inschrijving van de eerste uitgifte van een eigen graf of keldergraf in een daartoe bestemd register geschiedt kosteloos

 

6.2

Voor het overboeken van een graf op naam van een andere rechthebbende wordt geheven

€ 35,00

Hoofdstuk 7 OPGRAVEN EN RUIMEN

7.1

Voor het lichten van een lijk wordt geheven

€ 1.062,00

7.2

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven wordt geheven:

 

7.2.1

voor het lijk van een persoon van 12 jaar of ouder

€ 1.062,00

7.2.2

voor het lijk van een kind van jonger dan 12 jaar

€ 531,00

7.2.3

voor de lijken van doodgeboren of binnen twee maanden na de geboorte overleden twee- of meerlingen, mits deze opnieuw tegelijkertijd worden begraven

€ 531,00

7.3

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven

€ 1.062,00

7.4

Voor het leveren van een grafkist/grafkistje tijdens een opgraving

€ 250,00

Bovenbedoelde tarieven zijn exclusief grafkisten en/of vervoer.

Hoofdstuk 8 INSCHRIJVEN EN OVERBOEKEN VAN EIGEN GRAVEN

8.1

Voor het verstrooien van as op een asverstrooiingsveld wordt per asbus geheven

€ 162,00

8.2

Voor het verstrooien van as buiten de tijden van begraven op werkdagen genoemd in artikel 10 lid 1 van de “Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Waddinxveen 2007” wordt het recht als bedoeld in 8.1 verhoogd met

25%

8.3

Voor het verstrooien van as op zaterdag buiten de tijden genoemd in artikel 10 lid 1 van de verordening die is vermeld in 8.2 en voor verstrooien van as op zon- en feestdagen (zoals vastgesteld in de Algemene Termijnenwet), wordt het recht als bedoeld in 8.1 verhoogd met

100%

8.4

Het recht als bedoeld in 8.1 geldt voor het verstrooien van as binnen een tijdbestek van één uur of gedeelte daarvan. Verlenging van dit tijdbestek is mogelijk met tijdseenheden van een half uur. Voor elk halfuur verlenging van het tijdsbestek of gedeelte daarvan, wordt het recht als bedoeld in 8.1 verhoogd met

50%

8.5

Voor het vervangen van de oude naamdrager naar de nieuwe naamdrager

€ 95,00

Behorende bij raadsbesluit van 13 december 2023

de griffier van de gemeente Waddinxveen,

de heer F.W. van der Dussen

Bijlage 1 “Tarieventabel, behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2024”

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg,

GGD TARIEVEN SOCIAAL MEDISCHE ADVISERING 2024

FUNCTIONELE UURTARIEVEN

De uurtarieven voor aanvullende diensten worden berekend op basis van de salariskosten verhoogd

Met een risico-opslag en een vergoeding voor overhead. De risico-opslag is afhankelijk van de duur van de afname van de aanvullende dienst. De hoogte van de vergoeding voor de overhead wordt voor iedere aanvullende dienst afzonderlijk bepaald.

Bij sommige medische beoordelingen kunnen meerdere personen deel uitmaken van het onderzoek en het daaruit voortvloeiende advies. In dit geval wordt per persoon/ voorziening een gereduceerd tarief berekend.

Vanaf de 5e persoon worden geen extra kosten in rekening gebracht

€ 158,00

 

TARIEVEN FORENSISCHE GENEESKUNDE 2024

 

 

Over deze tarieven wordt 21% Omzetbelasting (BTW) berekend

 

 

Afgifte lijkenpas

€ 89,00

Uitstel begraven of crematie (dossieronderzoek)

€ 58,00