Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

Geldend van 22-12-2023 t/m 06-02-2024

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024

De raad van de gemeente Waddinxveen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2023;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit vast te stellen de

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES 2024;

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  "dag": de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • 2.

  “jaar”: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • 3.

  “kalenderjaar”: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • 4.

  "maand": het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • 5.

  “week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • 6.

  “Non-profit instelling”: een instelling (waaronder een Algemeen Nut Beogende Instelling, een stichting of een vereniging) zonder winstoogmerk waarvan de netto-inkomsten of verdiensten niet worden verdeeld of ten goede komen aan een individu, maar worden aangewend voor de gestelde doelstelling van de organisatie, bijvoorbeeld liefdadigheid en/of het organiseren van activiteiten van maatschappelijke, sportieve, sociale, culturele, godsdienstige en/of levensbeschouwelijke aard. Daaronder worden in ieder geval verstaan de in Waddinxveen gevestigde sportverenigingen, welzijnsstichtingen, oranje-verenigingen, stichtingen en andere entiteiten die plaatselijke feesten, tentenkampen, braderieën of rommelmarkten organiseren.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges” worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • 2.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • 3.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

 • 4.

  Diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

 • 5.

  Het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in onderdeel 1.5.1.3 (loterijvergunning) alsmede 3.2.1 tot en met 3.2.5 (vergunning voor organiseren evenementen of markten) van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag wordt ingediend door een plaatselijk actieve non-profit instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sportieve, sociale, culturele, godsdienstige en/of levensbeschouwelijke aard en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

Artikel 5 Tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, waarbij bedragen op € 0,05 naar beneden worden afgerond.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 • 3. Belastingaanslagen van € 5,00 of minder worden niet opgelegd. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt totaal van de op één aanslag verschuldigde bedragen voor belastingen of andere heffingen aangemerkt als één belastingaanslag.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van aanslag, danwel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur, danwel mondeling.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   bij wege van aanslag wordt gedaan:

   • -

    binnen 8 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet voor wat betreft de huwelijksleges als genoemd in Hoofdstuk 1 van Titel 1 van de bij deze verordening behorende legestabel;

   • -

    binnen één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet voor wat betreft de overige leges.

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, danwel in geval van toezending daarvan: binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

 • 1. Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2. Geen aanslag wordt opgelegd, dan wel restitutie kan plaatsvinden, in het geval er sprake is van een geval, of van groepen van gevallen, van onbillijkheden van overwegende aard, een en ander ter beoordeling van de heffingsambtenaar.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerktreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   Paragraaf 1.2 ( artikel 1.9 paspoorten of andere reisdocumenten);

  • 2.

   Paragraaf 1.2 (artikel 1.10 Nederlandse identiteitskaart);

  • 3.

   Paragraaf 1.3 ( rijbewijzen)

  • 4.

   Paragraaf 1.4 (verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens);

  • 5.

   Paragraaf 1.7 (artikel 1.25.3 verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   Paragraaf 1.9 (artikel 1.31 kansspelen)

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De “ Legesverordening 2023" van 14 december 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2024”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Waddinxveen in zijn vergadering van 13 december 2023

en door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen in zijn vergadering van 14 november 2023

De griffier,

De heer F.W. van der Dussen,

de voorzitter,

de heer E.J. Nieuwenhuis

Bijlage TARIEVENTABEL, BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2024

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

Paragraaf 1.1

Burgerlijke stand

Paragraaf 1.2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Paragraaf 1.3

Rijbewijzen

Paragraaf 1.4

Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Paragraaf 1.5

Bestuursstukken

Paragraaf 1.6

Vastgoedinformatie

Paragraaf 1.7

Overige publiekszaken

Paragraaf 1.8

Gemeentearchief

Paragraaf 1.9

Bijzondere wetten

Paragraaf 1.10

Diversen

HOOFDSTUK 2 OMGEVINGSWET

Paragraaf 2.1

Algemene bepalingen

Paragraaf 2.2

Voorfase

Paragraaf 2.3

Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Paragraaf 2.4

Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Paragraaf 2.5

Milieubelastende activiteiten

Paragraaf 2.6

Lozingsactiviteiten

Paragraaf 2.7

Aanlegactiviteiten

Paragraaf 2.8

Overige activiteiten

Paragraaf 2.9

Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

Paragraaf 2.10

Gelijkwaardigheid

Paragraaf 2.11

Overige tarieven

Paragraaf 2.12

Modaliteiten

Paragraaf 2.13

Vermindering

 
 

HOOFDSTUK 3 EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN

Paragraaf 3.1

Horeca

Paragraaf 3.2

Seksbedrijven

Paragraaf 3.3

Winkeltijdenwet

Paragraaf 3.4

Organiseren evenement of markt

Paragraaf 3.5

Standplaatsen

Paragraaf 3.6

Huisvestingsweg 2014

Paragraaf 3.7

In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

Hoofdstuk 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

Artikel

Omschrijving

Verkooptarief

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Artikel 1.1 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap

 

Het tarief bedraagt voor:

 

1.1.1

Wettelijk verplicht kosteloos huwelijk, -geregistreerd partnerschap, dan wel omzetting van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk, op maandag en dinsdag om 8.30 uur. (Op de website van de gemeente leest u over de bijzondere restricties geldend voor een kosteloos huwelijk)

 

1.1.2

Het tarief van de voltrekking van een huwelijk of van een geregistreerd partnerschap, dan wel van een omzetting van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk, bedraagt:

 

a.

In het gemeentehuis: maandag tot en met donderdag: Van 9:00 t/m 12.00 uur

€ 334,00

b.

In het gemeentehuis: van 13.00 t/m 16.00 uur

€ 424,00

c.

In het gemeentehuis: Vrijdag: van 9.00 t/m 16.00 uur

€ 546,00

d.

In het gemeentehuis: Zaterdag: van 9.00 uur t/m 16.00 uur

€ 910,00

e.

Op vrije locaties: maandag tot en met donderdag: van 9.00 t/m 12.00 uur

€ 334,00

f.

Op vrije locaties: maandag tot en met donderdag vanaf 13.00 uur

€ 424,00

g.

Op vrije locaties: vrijdag en zaterdag: vanaf 9:00 uur

€ 546,00

 

De kosten van het gebruik van een andere locatie dan het gemeentehuis is een zaak tussen beheerder/eigenaar en het bruidspaar

 

Artikel 1.2 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

 

Gereserveerd

 

Artikel 1.3 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in bijzonder huis

 

Gereserveerd

 

Artikel 1.4 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in bijzonder huis

 

Gereserveerd

 

Artikel 1.5 Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

 

Het tarief bedraagt voor

 

1.5.1

het in behandeling nemen van een (schriftelijke) aanvraag tot benoeming als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van een ambtenaar, die is beëdigd en door een andere gemeente is benoemd als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

€ 230,00

Artikel 1.6 Beschikbaar stellen getuige door gemeente

 

Het tarief bedraagt voor

 

1.6.1

het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen bij de voltrekking van een huwelijk of van een partnerschapsregistratie dan wel van een omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk per getuige

 

a.

in het gemeentehuis

€ 51,60

b.

op vrije locaties

€ 103,20

Artikel 1.7 Gecombineerde geslachtsnaam

 

Het tarief bedraagt voor

 

1.7.1

Voor de naamskeuze van kinderen die zijn erkend voor 1 januari 2024, maar worden geboren na 1 januari 2024 (artikel IIIA WIGG) is het tarief nihil.

 

1.7.2

Voor de (hernieuwde)naamskeuze van kinderen die zijn geboren voor 1 januari 2024 (artikel IIIB WIGG) is het tarief:

 

a.

voor het oudste kind van twee ouders

€ 75,00

b.

voor elk volgende kind van diezelfde ouders

€ 50,00

Artikel 1.8 Trouwboekje of partnerschapsboekje

 

Het tarief bedraagt voor

 

1.8.1

het verstrekken van een trouw-/partnerschapsboekje

€ 46,70

1.8.2

het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

vervallen

1.8.3

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand: (tarieven wettelijk gelimiteerd)

 

a.

elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 29,00

b.

elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 23b, tweede lid van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 16,60

c.

elk uittreksel als bedoeld in artikel 23b, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

€ 16,60

d.

elke attestatie de vita, als bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en

€ 16,60

e.

elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand.

€ 16,60

f.

een meertalig modelformulier van een van de in artikel 2 eerste lid onder c van de Wet rechten burgerlijke stand genoemde stukken

€ 22,30

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Artikel 1.9 Paspoorten of andere reisdocumenten

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.9.1

Reisdocumenten (tarieven wettelijk gelimiteerd), Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een nationaal paspoort:

 

a.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,87

b.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,42

1.9.2

Reisdocumenten (tarieven wettelijk gelimiteerd), Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaalpaspoort als bedoeld in onderdeel 1.9.1 (zakenpaspoort):

 

a.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,87

b.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,42

1.9.3

Reisdocumenten (tarieven wettelijk gelimiteerd), Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

a.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,87

b.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,42

1.9.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 63,42

Artikel 1.10 Nederlandse identiteitskaart

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.10.1

van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)

 

a.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80

b.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 40,92

c.

Vervangende NIK op grond van artikel 23b Paspoortwet

€ 36,93

Artikel 1.11 Modaliteiten

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.11.1

Voor de versnelde uitreiking van een in onderdeel 1.9 genoemd document, zijnde een toeslag op de in onderdeel 1.10 genoemde bedragen

€ 57,09

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Artikel 1.12 Rijbewijzen

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 48,15

Artikel 1.13 Modaliteiten

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.13.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een spoedprocedure tot het verstrekken van een rijbewijs, worden de ter zake verschuldigde leges verhoogd met

€ 34,10

1.13.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een rijbewijs, indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij aanvraag, niet compleet kan worden overgelegd, worden de ter zake verschuldigde leges verhoogd met

€ 14,85

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Artikel 1.14 Definities

 

Gereserveerd

 

Artikel 1.15 Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.15.1

tot het verstrekken van gegevens uit de basisregistratie personen per uittreksel

€ 14,45

 

via de webwinkel, per uittreksel

€ 11,00

1.15.2

tot het doornemen van de basisregistratie personen / kaartverzamelingen of register burgerlijke stand voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 24,85

Artikel 1.16 Verstrekking van aangehaakte gegevens

 

Gereserveerd

 

Artikel 1.17 Schriftelijke verstrekking

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.17.1

Tot het toezenden van een persoonslijst overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.55 lid 3 Wet BRP: per lijst

€ 14,45

1.17.2

via de webwinkel, per lijst

€ 11,00

1.17.3

In afwijking van voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens op papier als bedoeld in artikel 10 van de Regeling BRP aan een overheidsorgaan of aan een in artikel 3.3 Wet BRP bedoelde per verstrekking (zgn. transportkosten of postkamertarief)

kosteloos

Artikel 1.18 Op aanvraag doornemen basisregistratie personen

 

Het tarief bedraagt voor

 

1.18.1

het doen van nasporingen, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen,

€ 24,85

 

voor ieder daaraan besteed kwartier

 

1.18.2

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wettelijk gelimiteerd).

€ 5,00

1.18.3

Overige verstrekkingen en nasporingen

 

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

Artikel 1.19 Afschriften van bestuursstukken

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.19.1

een exemplaar van de begroting van de gemeente

€ 54,65

1.19.2

een exemplaar van de gemeenterekening

€ 54,65

 

Overige bestuursstukken worden, op aanvraag, kosteloos digitaal verzonden naar belanghebbenden. Voor het doen van nasporingen om tot de selectie van bestuursstukken te komen, kunnen kosten in rekening gebracht worden (1.18.1.)

 

Artikel 1.20 Abonnement op bestuursstukken

 

Gereserveerd

 

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

Artikel 1.21 Plan- of kaartinformatie

 

Gereserveerd

 

Artikel 1.22 Informatie uit registers

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.22.1

tot het doen van nasporingen in het gemeentelijk kadaster, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 24,85

Artikel 1.23 Informatie uit adressenbestanden

 

Gereserveerd

 

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

Artikel 1.24 Gemeentegarantie

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.24.1

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening voor een particulier

Vervallen

1.24.2

tot het verkrijgen van een gemeentegarantie voor een stichting of vereniging

€ 546,45

1.24.3

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening voor een stichting of vereniging

€ 519,10

Artikel 1.25 Overige publiekszaken

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.25.1

tot het verkrijgen van elke legalisatie van een handtekening

€ 21,20

1.25.2

tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap:

 

a.

aanvraag via de webwinkel

€ 11,00

b.

aanvraag op andere wijze

€ 14,45

1.25.3

Verklaring omtrent het gedrag (VOG) (tarieven wettelijk gelimiteerd)

 
 

een verklaring omtrent het gedrag is: overeenkomstig het tarief voor de afgifte van een verklaring omtrent het gedrag (“door de aanvrager te betalen”) zoals deze door het Ministerie van Justitie is vastgesteld en bekendgemaakt

€ 41,35

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

Artikel 1.26 Naspeuringen in gemeentearchief

 

Het tarief bedraagt voor

 

1.26.1

het doen van nasporingen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 24,85

Artikel 1.27 Afschrift of uittreksel uit gemeentearchief

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.27.1

tot het verkrijgen van een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk:

 

a.

per pagina op papier van A4-formaat, zwart-wit

€ 0,20

b.

per pagina op papier van een ander formaat, zwart-wit

€ 0,30

c.

per pagina op papier van A4-formaat, kleur

€ 1,75

d.

per pagina op papier van een ander formaat, kleur

€ 2,90

e.

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 13,85

Artikel 1.28 Uitlenen archiefbescheiden

 

Gereserveerd

 

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

Artikel 1.29 Huisvestingswet 2014

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.29.1

tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014 en artikel 2 Huisvestingsverordening Gouda 2019

€ 58,40

1.29.2

Tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014 en Paragraaf 3 Huisvestingsverordening Gouda 2019

€ 77,85

1.29.3

Conform artikel 9 van de uitvoeringsovereenkomst met de woningcorporaties worden voor de volgende urgentieaanvragen geen leges in rekening gebracht: • urgentie op grond van artikel 9 categorie A Hvv 2019 (gemeentelijke taakstelling huisvesting statushouders); • urgentie op grond van artikel 9 categorie B Hvv 2019 (mantelzorgurgentie); • urgentie op grond van artikel 9 categorie D Hvv 2019 indien deze medische urgentie is gebaseerd op een verhuiskostenvergoeding WMO; • urgentie op grond van artikel 9 categorie G Hvv 2019 (woonkostentoeslag /bijzondere bijstand met verhuisplicht); • urgentie op grond van artikel 9 categorie N Hvv 2019 (stadsvernieuwings- en herstructureringsurgenten); * tarief wordt gelijk gesteld aan die van Gouda

 

1.29.4

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 93,80

1.29.5

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

 

1.29.6

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.29.4 en 1.29.5 gelijktijdig worden ingediend en woonruimte in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

 

Artikel 1.30 Leegstandwet

 

Gereserveerd

 

Artikel 1.31 Wet op de kansspelen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.31.1

tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning ingevolge artikel 30c van de Wet op de kansspelen (Stb. 1964, 483):

 

a.

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€ 56,50

b.

voor een periode van twaalf maanden voor twee speelautomaten:

 
 

voor de eerste speelautomaat en

€ 56,50

 

voor de tweede speelautomaat

€ 34,00

c.

voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50

d.

voor twee speelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

 
 

en voor de tweede speelautomaat

€ 136,00

 

voor de eerste speelautomaat

€ 226,50

1.31.2

de bedragen genoemd onder 1.31.1.c en 1.31.1d. zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden doch ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat deze bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

1.31.3

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 15,25

Artikel 1.32 Telecommunicatiewet

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

 

1.32.1

melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet, of van een vergunning als bedoeld in artikel 4 van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Waddinxveen:

€ 316,00

1.32.2

Voor een tracé groter dan 500 strekkende meter wordt het tarief vermeerderd, per strekkende meter sleuf aan werkzaamheden, ongeacht het type ondergrond,

€ 1,67

1.32.3

Voor een tracé groter dan 10.000 strekkende meter zullen vooraf ‘project specifieke afspraken’ worden gemaakt met de aanvrager omtrent de hoogte van het tarief. Hiertoe zal een projectbegroting worden opgesteld waarbij alle geraamde kosten voor de behandeling van de aanvraag worden vastgesteld.

 
 

Het tarief zal daarbij minimaal het bedrag zijn wat hoort bij een tracélengte van 10.000 strekkende meter.

 

1.32.4

De genoemde tarieven onder 1.32.1. en 1.32.2 zijn eveneens van toepassing wanneer een wijziging wordt aangevraagd op een reeds verstrekte instemming of vergunning en deze wijziging een aanzienlijke verandering inhoudt ten opzichte van de oorspronkelijk ingediende aanvraag.

 

Artikel 1.33 Wegenverkeerswetgeving

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.33.1

voor het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 wordt het tarief in rekening gebracht zoals deze door de Rijksdienst voor het wegverkeer wordt vastgesteld(omdat de Rijksdienst voor het wegverkeer (R.D.W.) als "servicebureau" functioneert, bepaalt de R.D.W. hiervoor het standaardtarief)

 

a.

één dag

€ 40,50

b.

twee dagen tot en met twee maanden

€ 48,65

c.

een kwartaal

€ 98,45

d.

een halfjaar

€ 144,55

e.

een jaar

€ 193,55

f.

langer dan één jaar

€ 382,55

1.33.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) anders dan bedoeld in onderdeel 1.33.1. vastgesteld(omdat de Rijksdienst voor het wegverkeer (R.D.W.) als "servicebureau" functioneert, bepaalt de R.D.W. hiervoor het standaardtarief)

 

1.33.3

voor het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel, 7.1. van het Voertuigreglement wordt het tarief in rekening gebracht zoals deze door de Rijksdienst voor het wegverkeer wordt vastgesteld (omdat de Rijksdienst voor het wegverkeer (R.D.W.) als "servicebureau" functioneert, bepaalt de R.D.W. hiervoor het standaardtarief)

 

1.33.4

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wet personenvervoer

 
 

ontheffing brede voertuigen voor een geldigheidsduur van drie jaar

€ 30,00

1.33.5

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 26,30

1.33.6

voor een verklaring door een arts, benodigd voor de verkrijging van een gehandicaptenparkeerplaats en/of gehandicaptenparkeerkaart:

 

a.

indien sprake van een eerste keuring

€ 171,00

b.

indien sprake van een herkeuring

€ 138,15

c.

indien het onderzoek niet is afgerond ongeacht de reden

€ 41,75

d.

indien sprake van een eerste keuring

€ 85,50

e.

indien sprake van een herkeuring

€ 69,05

 

*tarieven worden van het betreffende externe onafhankelijk medisch adviesbureau (de MO zaak) overgenomen.

 

1.33.7

tot het verkrijgen van een vergunning voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats, inclusief de aanleg van deze parkeerplaats:

€ 209,00

1.33.8

tot het laten verplaatsen van de paal van het verkeersbord bij een gehandicaptenparkeerplaats

€ 178,00

1.33.9

tot het laten vervangen van het onderbord van het Verkeersbord bij een gehandicaptenparkeerplaats in verband met wijziging van het kenteken door aankoop van een ander voertuig

€ 43,25

1.33.10

In andere situaties, bijvoorbeeld omdat het bord kapot is gegaan, zullen geen leges worden geheven.

 

Paragraaf 1.10 Diversen

Artikel 1.34 Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.34.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen per pagina

€ 2,45

1.34.2

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 2,45

1.34.3

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

a.

per pagina op papier van A4-formaat, zwart-wit

€ 0,20

b.

per pagina op papier van een ander formaat, zwart-wit

€ 0,35

c.

per pagina op papier van A4-formaat, kleur

€ 1,85

d.

per pagina op papier van een ander formaat, kleur

€ 3,00

1.34.4

kaarten, tekeningen en grootkopieën, al dan niet behorend bij de in het onderdeel 1.34.3 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart of tekening

 

a.

grootkopie

€ 36,45

b.

vermeerderd met

€ 0,30

 

voor elke dm² waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of grootkopie de 100 dm² te boven gaat.

 

Artikel 1.35 Diverse vergunningen of beschikkingen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.35.1

tot het aanleggen van een perceelaansluiting als bedoeld in Paragraaf II, artikel 3, lid 1, van de Aansluitverordening Riolering Gemeente Waddinxveen:

 

a.

voor een enkelvoudige perceelaansluiting

€ 428,00

b.

voor 2 t/m 5 aansluitingen

€ 607,00

c.

voor 6 t/m 10 aansluitingen

€ 709,00

d.

voor 11 t/m 25 aansluitingen

€ 989,00

e.

voor 26 t/m 50 aansluitingen

€ 1.317,00

f.

voor meer dan 50 aansluitingen

€ 2.197,00

1.35.2

Inlichtingen betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer, bedoeld in artikel D 4 van de Kieswet (Stb. 1989, 423).

 

1.35.3

Optieprocedure en naturalisatie (tarieven wettelijk gelimiteerd)

 

a.

Optie; enkelvoudig

€ 206,00

b.

Optie; gemeenschappelijk

€ 351,00

c.

Optie; medeopterende minderjarige

€ 23,00

d.

Naturalisatie; enkelvoudig; standaard

€ 970,00

e.

Naturalisatie; gemeenschappelijk; standaard

€ 1.238,00

f.

Naturalisatie; enkelvoudig; verlaagd

€ 722,00

g.

Naturalisatie; gemeenschappelijk; verlaagd

€ 991,00

h.

Naturalisatie; meenaturaliserende minderjarige

€ 143,00

Hoofdstuk 2 Omgevingswet

Artikel

Omschrijving

Vast tarief

Variabel tarief

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Artikel 2.1 Definities

 
 

Definities

2.1.1

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 
 

2.1.2

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 
 

2.1.3

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan; binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 
 

2.1.4

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ betreffen de in die omschrijving: - onder a genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567; - onder b bedoelde bouwkosten de kosten voor de fysieke realisatie (het bouwen) van het bouwwerk; - onder c bedoelde prijs de prijs exclusief omzetbelasting.

 
 

2.1.5

In afwijking van bijlage I bij de Omgevingsregeling wordt onder bouwkosten verstaan de normbouwkosten voor de bouwactiviteit, als daarin is voorzien in de bij deze tarieventabel behorende [citeertitel gemeentelijke of regionale normbouwkostenregeling] en de bij de aanvraag opgegeven bouwkosten meer dan [10]% afwijken van deze normbouwkosten.]

 
 

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 
 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 

a.

omgevingsoverleg;

 
 

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 
 

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 
 

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 
 

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 
 

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

 
 

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 
 

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 
 

Artikel 2.3 Bepalen tarief

 
 

 
 

2.3.1

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 
 

2.3.2

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 
 

2.3.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

 
 

2.3.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

 
 

2.3.5

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 
 

2.3.6

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 

Paragraaf 2.2 Voorfase

Artikel 2.4 Omgevingsoverleg

 
 

 
 

2.4.1

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

€ 540,00

 

2.4.2

De op grond van het eerste lid verschuldigde leges worden niet verhoogd.

 
 

2.4.2.1

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor die activiteit of activiteiten zouden worden vastgesteld.

 
 

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

Indien de bouwkosten meer dan € 5.000 bedragen 0,5% van de bouwkosten met:

een minimum van € 275,00 en een maximum van €.300.000,00

 

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.6.1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

 
 

a.

Indien de bouwkosten meer dan € 5.000 bedragen:

0,7% van de bouwkosten met een minimum van € 275,00 en een maximum van € 300.000,00

 

b.

Bij een omgevingsplanactiviteit zonder bouwkosten:.

er wordt afgerekend op urenbasis

 

2.6.2

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

er wordt afgerekend op urenbasis

 

2.6.3

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

 
 

a.

Klein (gevallen als destijds bedoeld in artikel 2.12 1e lid, onder a, onder 2 van de Wabo)

€ 508,00

 

b.

Middel (gevallen als destijds bedoeld in artikel 2.12 1e lid, onder a, onder 3 van de Wabo)

0,6% van de bouwkosten met een minimum van € 1.500,00 en een maximum van € 10.000,00

 

c.

Groot (gevallen als destijds bedoeld in artikel 2.12 2e lid, onder a, onder 3 van de Wabo). Waarbij het bedrag boven de € 10.000 uitkomt

De kosten worden berekend op urenbasis

 

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

0 - < € 10.000

€ 59,40

 

b.

≥ € 10.000,00 - < € 25.000,00:

€ 59,40

 
 

Vermeerderd met:

6,21‰ van de sloopkosten > € 10.000

 

c.

≥ € 25.000,00 - < € 100.000,00:

€ 152,65

 
 

Vermeerderd met:

2,02‰ van de sloopkosten > € 25.000

 

d.

≥ € 100.000,00 - < € 300.000,00: € 304,60 + 1,07‰ van de sloopkosten > € 100.000,00

€ 304,60

 
 

Vermeerderd met:

1,07‰ van de sloopkosten > € 100.000

 

e.

≥ € 300.000,00 : € 518,95 + 0,23‰ van de sloopkosten > € 300.000,00

€ 518,95

 
 

Vermeerderd met:

0,23‰ van de sloopkosten > € 300.000

 

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 
 

Reserveren

 
 

Artikel 2.9 Rijksmonumentenactiviteit

 
 

Reserveren

 
 

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

Reserveren

 

Artikel 2.11 Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

 
 

 
 

2.11.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een andere activiteit dan die genoemd in de artikelen 2.8, 2.9 en 2.10 en cultureel erfgoed of werelderfgoed betreft, waarvoor in het omgevingsplan met het oog op het behoud van cultureel erfgoed of van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed een verbod is opgenomen om zonder omgevingsvergunning deze activiteit te verrichten, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 3.309,00

 

Artikel 2.13 Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15, 3.2.17 tot en met 3.2.19 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.309,00

 

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.316,30

 

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.985,40

 

Artikel 2.14 Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de paragrafen 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.309,00

 

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.316,30

 

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.985,40

 

Artikel 2.15 Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector afvalbeheer als bedoeld in de paragrafen 3.5.1, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8 en 3.5.11 van afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.309,00

 

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.316,30

 

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.985,40

 

Artikel 2.16 Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de agrarische sector als bedoeld in de paragrafen 3.6.1, 3.6.7 en 3.6.8 van afdeling 3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.309,00

 

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.316,30

 

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.985,40

 

Artikel 2.17 Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

 
 

2.17.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector dienstverlening, onderwijs en zorg als bedoeld in de paragrafen 3.7.6 en 3.7.10 van afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 3.309,00

 

Artikel 2.18 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector transport, logistiek en ondersteuning daarvan als bedoeld in de paragrafen 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 tot en met 3.8.11 van afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.309,00

 

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.316,30

 

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.985,40

 

Artikel 2.19 Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector sport en recreatie als bedoeld in paragraaf 3.9.1 van afdeling 3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 3.309,00

 

Artikel 2.20 Samenloop van milieubelastende activiteiten

 
 

 
 

2.20.1

Als bij de toepassing van de artikelen 2.13 tot en met 2.19 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een categorie valt en de aanvraag om een omgevingsvergunning heeft op al deze categorieën betrekking, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing zijnde tarief wordt toegepast.

 
 

2.20.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking van het bepaalde in deze paragraaf, op al deze activiteiten het artikel van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de kernactiviteit valt.

 
 

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

Artikel 2.21 Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

 
 

 
 

2.21.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 3.309,00

 

Artikel 2.22 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

 
 

 
 

2.22.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 3.309,00

 

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

Artikel 2.23 Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

 
 

Reserveren

 
 

Artikel 2.24 Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, in het beperkingengebied leidingen, in een bijzonder landschapselement of in een gebied met aardkundige waarde, bestaande uit het: a.aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplanting, b.indrijven van voorwerpen, c.ophogen van de grond, of d.verharden van de grond, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in het omgevingsplan:

€ 295,50

 

b.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 295,50

 

Artikel 2.25 Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 295,50

 

b.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 295,50

 

Artikel 2.26 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel [2:12] van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 295,50

 

Artikel 2.27 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel [2:12] van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

Artikel 2.28 Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 295,50

 
 

en als moet worden beoordeeld of de in het tijdelijke deel van het omgevingsplan bedoelde aanlegactiviteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- of dorpsgezicht, als bedoeld in artikel 22.278, tweede lid, van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, verhoogd met:

 
 

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 295,50

 

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 295,50

 

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

Artikel 2.29 Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie

 
 

Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie, Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het in, op of aan een onroerende zaak hebben van een alarminstallatie die een voor de omgeving opvallend geluid of lichtsignaal kan produceren, bedoeld in artikel […] van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

Artikel 2.30 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in [artikel [4:11] van de Algemene plaatselijke verordening OF artikel […] van de [citeertitel bomenverordening]] in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 106,90

 
 

Vermeerderd met:

€ 5,80 per boom

 
 

Het maximumbedrag voor een kapvergunning bedraagt:

€ 177,10

 

Artikel 2.31 Omgevingsplanactiviteit: reclame

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in artikel […] van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, en als niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

als de activiteit bestaat uit het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van die handelsreclame:

 
 

b.

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame op of aan die onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd:

 
 

Artikel 2.32 Omgevingsplanactiviteit: [opslag van roerende zaken OF objecten plaatsen op de weg]

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit de opslag van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de gemeente, bedoeld in artikel [2:10] van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a.

als de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken,:

€ 645,00

 

b.

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

€ 645,00

 

Artikel 2.33 Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het innemen of hebben van een standplaats, bedoeld in artikel [5:18] van de Algemene plaatselijke verordening [in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit], bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

Artikel 2.34 Andere activiteiten

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

 
 

2.34.1

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 184,00

 

2.34.2

betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.34.2.1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 184,00

 

2.34.2.2

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 184,00

 

2.34.2.3

betreft een in een gemeentelijke verordening als bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit aangewezen vergunningplichtige activiteit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 184,00

 

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

Artikel 2.35 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 
 

Reserveren

 
 

Artikel 2.36 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 
 

Reserveren

 
 

Artikel 2.37 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 
 

Reserveren

 
 

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

Artikel 2.38 Gelijkwaardige maatregel

 
 

Reserveren

 
 

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

Artikel 2.39 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 
 

Reserveren

 
 

Artikel 2.40 Wijzigen omgevingsvergunning

 
 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

€ 124,10

 

Artikel 2.41 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 124,10

 

Artikel 2.42 Intrekken omgevingsvergunning

 
 

Reserveren

 
 

Artikel 2.43 Beoordeling aanvullende gegevens

 
 

Reserveren

 
 

Artikel 2.44 Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 
 

Artikel 2.45 Wijzigen van het omgevingsplan

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

Op basis van een begroting/anterieure overeenkomst

 

Artikel 2.46 Niet genoemd besluit op aanvraag

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

Op basis van een begroting

 

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

Artikel 2.47 Achteraf ingediende aanvraag

 
 

Reserveren

 
 

Artikel 2.48 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

 
 

a.

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

€ 1.500,00

 

b.

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 1.500,00

 

c.

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen a en b:

€ 1.500,00

 

Artikel 2.49 Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 
 

a.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 512,12

 

b.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 341,42

 

c.

voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting:

€ 512,12

 

d.

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

€ 512,12

 

e.

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

€ 623,45

 

f.

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

Op urenbasis

 

g.

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

Op urenbasis

 
 

Advies Agrarische beoordelingscommissie (tarieven worden door de commissie vastgesteld)

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in artikel 2.49 lid g bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt gevraagd:

 
 

h.

Voor een standaardadvies bestaande bedrijven

€ 1.125,00

 

i.

Indien echter het advies nieuwe vestigingen betreft en/of beoordeling van een bedrijfsplan

€ 1.325,00

 

j.

Indien het een advies betreft waarin de commissie ook wordt verzocht uitspraken van een commissie voor beroep- en bezwaarschriften en/of gerechtelijke uitspraken te betrekken:

€ 1.395,00

 

k.

Indien het een advies betreft op eerder uitgebrachte adviezen

€ 700,00

 

l.

Second opinion

€ 1.725,00

 

Artikel 2.50 Advies

 
 

 
 

2.50.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 
 

a.

voor een advies van de gemeenteraad:

€ 275,00

 

b.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de [Verordening op de gemeentelijke adviescommissie] dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet:

€ 177,10

 

c.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de [Verordening op de gemeentelijke adviescommissie] in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel b:

€ 177,10

 

d.

voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de onderdelen a tot en met c: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

2.50.2

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

Artikel 2.51 Instemming

 
 

 
 

2.51.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 
 

a.

als de gemeenteraad moet besluiten over de instemming:

€ 177,10

 

b.

als een ander bestuursorgaan moet besluiten over de instemming: het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 
 

2.51.2

Het bedrag bedoeld in het eerste artikel onder 2, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

Paragraaf 2.13 Vermindering

Artikel 2.52 Vermindering na omgevingsoverleg

 
 

 
 

2.52.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een aanvraag om omgevingsoverleg als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

 
 
 

van de voor het omgevingsoverleg geheven leges.

 
 

2.52.2

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

 
 

a.

voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het omgevingsoverleg betrekking had;

 
 

b.

in overeenstemming met de uitkomsten van het omgevingsoverleg;

 
 

Artikel 2.53 Vermindering bij meervoudige aanvraag

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op vijf of meer activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van leges voor de milieubelastende activiteiten als bedoeld in paragraaf 2.5 en het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12. De vermindering bedraagt:

 
 

a.

bij 5 tot 10 activiteiten:

 
 
 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2%

 

b.

bij 10 tot 15 activiteiten:

 
 
 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

3%

 

c.

bij 15 of meer activiteiten:

 
 
 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

5%

 

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

Artikel 2.54 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 
 

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 
 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

Waar geen minimum is gesteld wordt 50% teruggegeven

 

Artikel 2.55 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 
 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

 
 
 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

100%

 

Artikel 2.56 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vijf weken na de indiening van de aanvraag: van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 
 
 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

75%

 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf vijf weken na de indiening van de aanvraag: van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 
 
 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

50%

 

Artikel 2.57 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen zes weken na de indiening van de aanvraag:

 
 
 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

25%

 

Artikel 2.58 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 
 

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen [… maanden/… jaren] na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 
 
 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

25%

 

Artikel 2.59 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 
 

 
 

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

 
 

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 
 

b.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 

Artikel 2.60 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 
 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 
 

Artikel 2.61 Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

Een bedrag minder dan € 50,00 wordt niet teruggegeven.

 
 

Hoofdstuk 3 Europese dienstenrichtlijn

Artikel

Omschrijving

Verkooptarief

Paragraaf 3.1 Horeca

Artikel 3.1 Exploitatie openbare inrichting

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf (gebaseerd op artikel 2:28 van de A.P.V.).

424,00

Artikel 3.2 Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

 
 
 

3.2.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Alcoholwet

€ 424,00

3.2.2

een aanvraag tot het verlenen of van een wijziging van een vergunning als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 121,00

3.2.3

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 60,00

3.2.4

Een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid van de Alcoholwet.

€ 121,00

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

Artikel 3.3 Vergunning seksbedrijf

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.3.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot het exploiteren van een seksinrichting respectievelijk van een escortbedrijf ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 1.020,00

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

Artikel 3.5 Ontheffing winkeltijden

 

Gereserveerd

 

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

Artikel 3.6 Organiseren evenement

 

Het tarief bedraagt voor het aanvragen van een vergunningen voor:

 

3.6.1

meldingen kleine evenementen

Kosteloos

3.6.2

Klein evenement (o.a. wijk-, straat-, buurtfeest) Risicoklasse A

€ 66,00

3.6.3

Middelgroot evenement (tot en met 200 bezoekers, toeschouwers of deelnemers), Risicoklasse A +B

€ 182,00

3.6.4

Groot evenement (meer dan 200 bezoekers, toeschouwers of deelnemers), Risicoklasse A

€ 182,00

3.6.5

Groot evenement (meer dan 200 bezoekers, toeschouwers of deelnemers), Risicoklasse B

€ 363,00

3.6.6

Evenement met verhoogd risico (Risicoklasse C), door de burgemeester als zodanig aangemerkt. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning of ontheffing, dan wel van elk ander stuk in het persoonlijk belang van de aanvrager opgemaakt, voor zover deze stukken niet in deze of in een andere Belastingverordening zijn genoemd, per beschikking, geldig voor::

€ 788,00

Artikel 3.7 Organiseren markt

 

Gereserveerd

 

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

Artikel 3.8 Marktstandplaatsvergunningen en andere vergunningen op markt

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.8.1

een niet-commerciële standplaatsvergunning

kosteloos

3.8.2

een incidentele standplaatsvergunning (max. 12 dagen)

€ 60,70

3.8.3

een seizoensgebonden standplaatsvergunning

€ 151,50

3.8.4

een jaarstandplaatsvergunning

€ 303,05

3.8.5

tot verlenging van een verleende seizoensgebonden standplaatsvergunning

€ 30,35

3.8.6

tot verlenging van een verleende jaarstandplaatsvergunning

€ 60,70

3.8.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een marktvergunning:

€ 182,00

Artikel 3.9 Overige administratieve dienstverlening markt

 

Gereserveerd

 

Artikel 3.10 Losse standplaatsen

 

Gereserveerd

 

Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014

Artikel 3.11 Vergunning onttrekken woonruimte

 

Gereserveerd

 

Artikel 3.12 Vergunning samenvoegen woonruimte

 

Gereserveerd

 

Artikel 3.13 Vergunning omzetten zelfstandige in onzelfstandige woonruimte

 

Gereserveerd

 

Artikel 3.14 Vergunning verbouwen woonruimte tot meer woonruimten

 

Gereserveerd

 

Artikel 3.15 Splitsingsvergunning

 

Gereserveerd

 

Artikel 3.16 Toeristische verhuur

 

Gereserveerd

 

Artikel 3.17 Verhuurvergunning opkoopbescherming

 

Gereserveerd

 

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

Artikel 3.18 Niet benoemd besluit op aanvraag

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

 

3.18.1

- één dag

€ 42,45

3.18.2

- twee dagen tot en met twee maanden

€ 51,00

3.18.3

- een kwartaal

€ 103,20

3.18.4

- een halfjaar

€ 151,50

3.18.5

- een jaar

€ 202,80

3.18.6

- langer dan één jaar

€ 400,90

N.B. In de in deze tabel opgenomen tarieven zijn eventuele portokosten niet inbegrepen.

N.B. Indien over de in deze tabel opgenomen tarieven omzetbelasting is verschuldigd, zijn de vermelde tarieven exclusief omzetbelasting.

Bijlage 1 bij “Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2024”

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg, GGD (Hecht)

TARIEVEN SOCIAAL MEDISCHE ADVISERING 2024

Alle tarieven zijn inclusief de kosten voor het opvragen van medische informatie.

Over de tarieven Sociaal Medische Advisering wordt 21% Omzetbelasting (BTW) berekend.

FUNCTIONELE UURTARIEVEN

De uurtarieven voor aanvullende diensten worden berekend op basis van de salariskosten, verhoogd

met een risico-opslag en een vergoeding voor overhead. De risico-opslag is afhankelijk van de duur

van de afname van de aanvullende dienst. De hoogte van de vergoeding voor de overhead wordt

voor iedere aanvullende dienst afzonderlijk bepaald.

TARIEVEN SOCIAAL MEDISCHE ADVISERING 2024

**) Indien bij een huisbezoek niemand thuis is, wordt het uurtarief van de arts o.b.v. reistijd in rekening gebracht.

 

Bij een vervallen aanvraag brengen wij geen kosten in rekening, mits deze binnen 24 uur afgezegd is.

Indien client 2 x niet verschenen is zonder bericht van afmelding, sturen wij de aanvraag retour.

Bij sommige medische beoordelingen kunnen meerdere personen deel uitmaken van het

onderzoek en het daaruit voortvloeiende advies. In dit geval wordt per persoon/ voorziening

een gereduceerd tarief berekend. 125,00

Vanaf de 5e persoon worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Advies Participatiewet (A): Bijzondere Bijstand **)

Op basis spreekuurconsult

 

290,00

Op basis dossieronderzoek

 

157,00

Op basis huisbezoek

 

370,00

Aanvraag vervallen zonder consult

 

33,00

Aanvraag vervallen met consult

 

109,00

1e maal niet en 2e maal wel verschenen

 

274,00

2 maal niet verschenen zonder bericht van afmelding

 

112,00

Tandheelkundig advies o.b.v. consult dossieronderzoek

 

194,00

plus kosten onderzoek tandarts

 

105,00

 

Advies Participatiewet (B): Arbeids(on)geschiktheid **)

Op basis spreekuurconsult

 

290,00

1e maal niet en 2e maal wel verschenen

 

274,00

2 maal niet verschenen zonder bericht van afmelding

 

112,00

Aanvraag vervallen na 1e maal niet verschenen

 

33,00

Aanvraag vervallen zonder consult

 

33,00

Aanvraag vervallen met consult

 

109,00

Op basis dossieronderzoek

 

157,00

Op basis huisbezoek

 

370,00

Verstrekking FML (Functionele Mogelijkheden Lijst) – meerprijs

 

54,00

Advies Gehandicaptenparkeerkaart **)

Op basis spreekuurconsult

 

220,00

Op basis dossieronderzoek

 

94,00

Op basis huisbezoek

 

314,00

Aanvraag vervallen zonder consult

 

33,00

Aanvraag vervallen met consult

 

109,00

1e maal niet en 2e maal wel verschenen

 

274,00

2 maal niet verschenen zonder bericht van afmelding

 

112,00

 

Advies Leerlingenvervoer **)

Op basis spreekuurconsult

 

220,00

Op basis dossieronderzoek

 

94,00

Op basis huisbezoek

 

314,00

Aanvraag vervallen zonder consult

 

33,00

Aanvraag vervallen met consult

 

109,00

1e maal niet en 2e maal wel verschenen

 

274,00

2 maal niet verschenen zonder bericht van afmelding

 

112,00

 

Advies o.b.v. Maatwerk

Advisering ingevolge bezwaarschriften

 

136,00

aanvullend advies op verzoek aanvrager (zienswijzen), overleg arts SMI-kinderopvang

en 3-gesprekken arbeidsgeschiktheid geschieden ovb uurtarief markttaak arts

 

kosten markttaak arts

Administratiekosten

 

41,00

 
 
 

Advies in het kader van de WSNP **)

Op basis spreekuurconsult

 

265,00

1e maal niet en 2e maal wel verschenen

 

275,00

2 maal niet verschenen zonder bericht van afmelding

 

112,00

Aanvraag vervallen na 1e maal niet verschenen

 

33,00

Aanvraag vervallen zonder consult

 

33,00

Aanvraag vervallen met consult

 

109,00

Op basis dossieronderzoek

 

157,00

Op basis huisbezoek

 

370,00

 
 
 

Advies Wilsbekwaamheid **)

Op basis spreekuurconsult

 

220,00

Op basis huisbezoek

 

314,00

 

Advies SMI Kinderopvang **)

Op basis spreekuurconsult

 

220,00

Op basis dossieronderzoek

 

94,00

Op basis huisbezoek

 

314,00

Aanvraag vervallen zonder consult

 

33,00

Aanvraag vervallen met consult

 

109,00

1e maal niet en 2e maal wel verschenen

 

275,00

2 maal niet verschenen zonder bericht van afmelding

 

112,00

 

Advies (Wmo) Wet Maatschappelijke Ondersteuning (A): Enkelvoudig medisch advies **)

Op basis spreekuurconsult

 

291,00

Op basis dossieronderzoek

 

124,00

Op basis huisbezoek

 

464,00

Aanvraag vervallen zonder consult

 

33,00

Aanvraag vervallen met consult

 

109,00

1e maal niet en 2e maal wel verschenen

 

274,00

2 maal niet verschenen zonder bericht van afmelding

 

112,00

 

Advies Wet Maatschappelijke Ondersteuning (B): Meervoudig medisch advies

Per persoon/voorziening extra bijdrage, vanaf de 5e persoon geen extra kosten

 

125,00