Tarieventabel 2024 behorende bij de ‘Legesverordening Oldambt 2024’

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Tarieventabel 2024 behorende bij de ‘Legesverordening Oldambt 2024’

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op:

Maandag tot en met vrijdag

1.1.01

in het gemeentehuis tussen 09.00 – 16.00 uur

€ 321,00

1.1.02

in een andere trouwlocatie tussen 09.00 – 18.00 uur

€ 194,00

Zaterdag:

1.1.05

in het gemeentehuis tussen 09.00 – 16.00 uur

€ 630,00

1.1.06

in een andere trouwlocatie tussen 09.00 – 18.00 uur

€ 376,00

Andere dagen en/of uren dan voornoemd:

1.1.10

Op zon- en feestdagen of bij Koninklijk Besluit met een algemene feestdag gelijkgestelde dag en/of andere uren dan voornoemd

€ 874,00

1.1.15

Ingevolge artikel 4, 1e lid van de Wet rechten burgerlijke stand (Wet van 23 april 1879, Stb.72, laatstelijk gewijzigd bij Wet van 27 april 1997, Stb.420) wordt bepaald dat er een kosteloze huwelijksvoltrekking of een kosteloze registratie van een partnerschap of een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk moet zijn, dit geschiedt op dinsdagmorgen en woensdagmorgen om 09.00 uur.

Gratis

Het tarief bedraagt voor het onderzoek en aanwijzen van een huwelijkslocatie:

1.1.20

buiten het gemeentehuis (eerste keer)

€ 174,00

1.1.21

die in het verleden al eens als huwelijkslocatie aangewezen is

€ 58,00

1.1.25

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, zonder ceremonie

€ 39,00

1.1.30

Het tarief bedoeld onder 1.1.01 voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek wordt verhoogd met

€ 32,00

1.1.35

Het tarief bedoeld onder 1.1.01 voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek wordt verhoogd met

€ 32,00

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.1.40

een trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 24,00

1.1.41

een duplicaat van een trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 24,00

Het tarief voor het kalligraferen van een trouwboekje bedraagt:

1.1.50

ambtelijke inschrijving

€ 14,00 *

1.1.51

kerkelijke inschrijving

€ 10,00 *

1.1.52

geboorte, inschrijving per kind

€ 10,00 *

1.1.53

aantekening overlijden

€ 10,00 *

1.1.54

getuigen, inschrijving per getuige

€ 2,75 *

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2, van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand:

1.1.60

Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 21,80

1.1.65

Een (meertalig) afschrift/uittreksel van geboorte, huwelijk, registratie van partnerschap of van overlijden (lid 1 onder a, b, en e)

€ 16,60 *

1.1.66

Een afschrift van een attestatie de vita (lid 1 onder d)

€ 16,60 *

1.1.67

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid (lid 1 onder c)

€ 29,00 *

1.1.68

Een meertalig modelformulier verklaring van huwelijksbevoegdheid (lid 1 onder f)

€ 22,30 *

1.1.75

Bij toezending per fax of post van een stuk als bedoeld onder Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand wordt het wettelijk verschuldigd tarief verhoogd met

€ 4,20

Deze behandelingskosten worden niet in rekening gebracht indien de aanvraag per e-formulier is ingediend.

Het tarief bedraagt voor het heffen van rechten voor het doen van naamskeuze op grond van de Regeling rechten naamskeuze overgangsregeling Wet introductie gecombineerde geslachtsnaam

1.1.80

Naamskeuze op grond van artikel III A van voormelde wet

€ 0,00

1.1.81

Naamskeuze op grond van artikel III B van voormelde wet voor het eerste kind van twee ouders

€ 75,00

1.1.82

Naamskeuze op grond van artikel III B van voormelde wet voor elk volgende kind van diezelfde ouders

€ 50,00

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een:

Nationaal paspoort:

1.2.01

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,85 *

1.2.02

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40 *

Zakenpaspoort (Nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.01 en 1.2.02):

1.2.05

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,85 *

1.2.06

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40 *

Faciliteitenpaspoort (reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld):

1.2.10

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 83,85 *

1.2.11

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 63,40 *

Reisdocument:

1.2.15

voor vluchtelingen

€ 63,40 *

1.2.16

voor vreemdelingen

€ 63,40 *

Nederlandse identiteitskaart:

1.2.20

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,80 *

1.2.21

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 40,90 *

1.2.22

Voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.01 tot en met 1.2.21 genoemde document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

€ 57,05 *

1.2.23

Voor het op verzoek aangetekend toezenden van een in de onderdelen 1.2.01 tot en met 1.2.21 genoemde documenten naar een adres in Nederland, worden de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 18,00

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een:

Nationaal paspoort aan niet-ingezetenen:

1.2.30

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 126,40 *

1.2.31

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 105,95 *

Zakenpaspoort aan niet-ingezetenen (Nationaal paspoort aan niet-ingezetenen, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdelen 1.2.30 en 1.2.31):

1.2.35

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 126,40 *

1.2.36

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 105,95 *

Faciliteitenpaspoort aan niet-ingezetenen:

1.2.40

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 126,40 *

1.2.41

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 105,95 *

Nederlandse identiteitskaart aan niet-ingezetenen:

1.2.45

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 121,95 *

1.2.46

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 87,00 *

1.2.50

Voor het op verzoek aangetekend toezenden van de in de onderdelen 1.2.30 tot en met 1.2.46 genoemde documenten naar een adres in Nederland, worden de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 30,00 *

Nederlandse identiteitskaart aan ingezetenen en niet-ingezetenen:

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart aan ingezetenen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 36,90 *

1.2.7

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart aan niet-ingezetenen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 87,05 *

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

1.3.01

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 51,10 *

1.3.05

Het tarief genoemd in subonderdeel 1.3.01 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 39,65 *

1.3.15

Het tarief voor een gezondheidsverklaring dat wordt vastgesteld door het CBR onder goedkeuring van onze minister, bedraagt

€ 41,00

1.3.16

Het tarief genoemd in subonderdeel 1.3.15 wordt vermeerderd met een bedrag van

€ 1,50

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens:

1.4.01

per verstrekking

€ 8,00

1.4.02

via het digitale loket

€ 5,30

Het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar voor:

1.4.05

100 verstrekkingen

€ 636,00

1.4.06

500 verstrekkingen

€ 3.183,00

Voor de toepassing van de onderdelen 1.4.10 t/m 1.4.16 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens:

1.4.10

per verstrekking

€ 10,40

Het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar voor:

1.4.15

100 verstrekkingen

€ 728,00

1.4.16

150 verstrekkingen

€ 1.091,00

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:

1.4.20

verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 26,00

1.4.24

verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

€ 16,60 *

1.4.25

schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen, per verstrekking

€ 5,30

Het tarief bedraagt voor het op verzoek:

1.4.30

doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 22,00

1.4.35

verstrekken van een persoonslijst uit de basisregistratie personen per persoonslijst

€ 8,00

Paragraaf 1.5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

1.5.01

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 8,00

Paragraaf 1.6 Aanvragen naturalisatie of optie

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.6.01

naturalisatie, enkelvoudig verzoek

€ 1.023,00 *

1.6.02

naturalisatie, gemeenschappelijk verzoek

€ 1.305,00 *

1.6.03

naturalisatie, enkelvoudig verzoek, maar met overlegging van stukken, waaruit blijkt dat er sprake is van een verminderd tarief

€ 760,00 *

1.6.04

naturalisatie, gemeenschappelijk verzoek, maar met overlegging van stukken, waaruit blijkt dat er sprake is van een verminderd tarief

€ 1.044,00 *

1.6.05

medeverlening van de Nederlandse nationaliteit van een minderjarig kind

€ 151,00 *

1.6.06

optie Nederlandse nationaliteit, enkelvoudig verzoek

€ 217,00 *

1.6.07

optie Nederlandse nationaliteit, gemeenschappelijk verzoek

€ 370,00 *

1.6.08

mee-opterende minderjarige

€ 24,00 *

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een:

1.7.01

verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35 *

1.7.02

legalisatie van een handtekening

€ 8,00

1.7.10

bewijs van Nederlanderschap aan de balie

€ 8,00

1.7.15

bewijs van Nederlanderschap via het digitale loket

€ 5,30

Paragraaf 1.8 Verkeer en vervoer

Onder artikel 7 (bewonersontheffingen):

Bij lid 2 (volledige) voor een:

1.8.10

half jaar

€ 58,00

1.8.11

Jaar

€ 112,00

Bij lid 3 (beperkte) voor een:

1.8.15

half jaar

€ 42,00

1.8.16

jaar

€ 84,00

Onder artikel 8 (bedrijven), ontheffing voor een:

1.8.20

half jaar

€ 58,00

1.8.21

jaar

€ 112,00

Onder artikel 9 (bedrijven), ontheffing voor een:

1.8.30

dag

€ 7,30

1.8.31

week

€ 21,00

1.8.32

maand

€ 28,00

1.8.33

kwartaal

€ 59,00

1.8.34

half jaar

€ 89,00

1.8.35

jaar

€ 119,00

1.8.40

Onder artikel 10 (beheer openbare ruimte), ontheffing voor een jaar

€ 119,00

1.8.41

Onder artikel 11, lid 3 (RK kerk), voor maximaal 20 ontheffingen per jaar

€ 59,00

1.8.42

Onder artikel 12 (taxi 't Rond), ontheffing voor een jaar

€ 119,00

1.8.43

Onder artikel 13, lid 4 (verhuizers), ontheffing voor een dag

€ 7,30

1.8.44

Onder artikel 14 (specifieke voorzieningen), bij lid 3 (RK kerk), voor maximaal 5 ontheffingen per jaar

€ 59,00

1.8.45

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 30,00

1.8.46

Indien er een indicatie-advisering GPK vereist is, wordt het in 1.8.45 genoemde bedrag vermeerderd met

€ 49,00

Indien de belastingplicht in de loop van het jaar eindigt, bestaat ten aanzien van de onderdelen 1.8.10 t/m 1.8.21 aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat belastingjaar verschuldigde belasting als er in dat belastingjaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Paragraaf 1.9 Leegstandwet

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.01

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 92,00

1.9.02

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 46,00

Als aanvragen als bedoeld in 1.9.01 en 1.9.02, gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die onderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven. Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.

Paragraaf 1.10 Winkeltijdenwet (vervallen, zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.3)

Paragraaf 1.11 Kansspelen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen voor een:

**

1.11.1

periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50 *

1.11.2

periode van twaalf maanden voor twee kansspelautomaten

€ 90,50 *

1.11.3

één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

€ 226,50 *

1.11.4

twee of meer speelautomaten, welke vergunning geldt voor onbepaalde tijd

€ 362,50 *

Paragraaf 1.12 Telecommunicatie

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 113,00

1.12.2

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, wordt het tarief verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

o.b.v. begrote kosten

Indien een begroting zoals in dit hoofdstuk bedoeld is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Paragraaf 1.13 Diversen (fotokopieën van bestuursstukken, bouwtekeningen en overige zaken)

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van stukken:

1.13.0

per pagina op papier van A4-formaat of kleiner

€ 0,05

1.13.1

per pagina op papier van A3-formaat

€ 0,10

1.13.2

per pagina op papier groter dan A3-formaat

€ 13,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van digitale stukken per locatie/adres:

1.13.3

per e-mail voor de eerste 10 pagina’s, formaat A4 en kleiner

Elke pagina daarna per pagina € 0,50

€ 5,20

1.13.4

per e-mail voor de eerste 5 pagina’s, formaat A3

Elke pagina daarna per pagina € 1,00

€ 5,20

1.13.5

per e-mail per pagina groter dan A3

€ 7,80

Indien er een apart formaat wordt gevraagd waarvoor een extern bureau moet worden ingeschakeld, worden de leges gesteld op de externe kosten vermeerderd met een bedrag voor gemeentelijke administratiekosten:

1.13.6

extern bureau ingeschakeld voor verstrekken apart formaat

externe kosten

1.13.7

vermeerdering voor gemeentelijke administratiekosten

€ 20,80

1.13.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 61,35

1.13.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 3,10

HOOFDSTUK 2 DIENSTVERLENING EN BESLUITEN IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET

Artikel 2.1 Definities

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

-

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

-

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

4.

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ betreffen de in die omschrijving:

- onder a genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567;

- onder b bedoelde bouwkosten de kosten voor de fysieke realisatie (het bouwen) van het bouwwerk;

- onder c bedoelde prijs de prijs exclusief omzetbelasting.

5.

In afwijking van bijlage I bij de Omgevingsregeling wordt onder bouwkosten verstaan de normbouwkosten voor de bouwactiviteit, als daarin is voorzien in de bij deze tarieventabel behorende Beleidsregel vaststellen bouwkosten bij berekening bouwleges en de bij de aanvraag opgegeven bouwkosten meer dan 10% afwijken van deze normbouwkosten.

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a.

conceptverzoek;

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

Artikel 2.3 Bepalen tarief

1.

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Paragraaf 2.2 Voorfase

Artikel 2.4 Conceptverzoek

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden vanconceptverzoekover een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

a.

voor een conceptverzoek:

€ 150,00

Eventueel vermeerderd met

b.

voor een advies van de intaketafel:

€ 350,00

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 0 tot € 25.000:

€ 100,00 + 1 %;

 

van de bouwkosten:

Met een minimum van

€ 150,00

b.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 25.000 tot € 50.000:

150,00 + 0,88 %

van de bouwkosten;

 

c.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 50.000 tot € 200.000:

225,00 + 0,75 %

van de bouwkosten;

 

d.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 200.000 tot € 2.500.000:

450,00 + 0,68 %

van de bouwkosten;

 

e.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 2.500.000

1000,00 + 0,66 %

van de bouwkosten, met een maximum van:

€ 500.000,00

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

Indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen:

€ 100,00

vermeerderd met het volgende percentage van de bouwkosten:

1,9%

Met een minimum van

€ 150,00

b.

Indien de bouwkosten tussen € 25.000 en € 50.000 bedragen:

€ 150,00

vermeerderd met het volgende percentage van de bouwkosten:

1,7%

c.

Indien de bouwkosten tussen € 50.000 en € 200.000 bedragen:

€ 250,00

vermeerderd met het volgende percentage van de bouwkosten:

1,5%

d.

Indien de bouwkosten tussen € 200.000 en € 2.500.000 bedragen:

€ 500,00

vermeerderd met het volgende percentage van de bouwkosten:

1,35%

e.

Indien de bouwkosten meer dan € 2.500.000 bedragen:

€ 3000,00

vermeerderd met het volgende percentage van de bouwkosten:

1,25%

f.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 425,00

1.

als moet worden beoordeeld of het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, niet in strijd is met redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet en hiervoor geen advies van de gemeentelijke adviescommissie bedoeld in artikel 2.50, eerste lid, aanhef en onder b, nodig is, verhoogd met:

€ 150,00

2.

als de bouwactiviteit plaatsvindt op een bodemgevoelige locatie en de toelaatbare kwaliteit van de bodem moet worden beoordeeld, verhoogd met:

€ 0,00

3.

als moet worden beoordeeld of de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- en dorpsgezicht, verhoogd met:

€ 0,00

g.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, het bedrag als onder 2.6a t/m e (binnenplanse omgevingsplanactiviteit) vermeerderd met:

30 %.

Met een minimum van

€ 319,00

h.

Als de activiteit noodzakelijk is voor het plaatsen van zonnepanelen op een dak in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

€ 0,00

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 193,00

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 319,00

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 319,00

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, voorbeschermd gemeentelijk monument of voorbeschermd provinciaal monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 14 van de erfgoedverordening gemeente Oldambt in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 193,00

2

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 193,00

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 319,00

2

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 319,00

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 319,00

2

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 319,00

2.

Als de in het eerste lid bedoelde aanvraag een archeologisch monument betreft, worden de in het eerste lid genoemde tarieven verhoogd met:

€ 193,00

3.

Het eerste lid, aanhef en onder a, en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking tot een monument of archeologisch monument dat op grond van de Erfgoedverordening gemeente Oldambt is aangewezen respectievelijk waarop, voordat het is aangewezen, die verordening van overeenkomstige toepassing is. De vorige volzin is van toepassing:

als het gaat om een aangewezen monument of archeologisch monument: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven; en

als het gaat om een monument of archeologisch monument waarop voordat het is aangewezen de verordening van overeenkomstige toepassing is: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven of het omgevingsplan nog geen voorbeschermingsregel bevat vanwege het voornemen om die functie-aanduiding te geven.

Artikel 2.9 Rijksmonumentenactiviteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 193,00

b.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 193,00

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel 20 van de erfgoedverordening gemeente Oldambt in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

€ 193,00

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 319,00

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 319,00

 2.

Het eerste lid, aanhef en onder a, is van overeenkomstige toepassing op een sloopactiviteit die wordt verricht op een locatie waarvoor een op grond van artikel 4.35, eerste lid, van de Invoeringswet Omgevingswet als instructie geldende aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Erfgoedwet van kracht is, zolang in het omgevingsplan aan die locatie nog niet de functie-aanduiding rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is gegeven.

 

Artikel 2.11 Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een andere activiteit dan die genoemd in de artikelen 2.8, 2.9 en 2.10 en cultureel erfgoed of werelderfgoed betreft, waarvoor in het omgevingsplan met het oog op het behoud van cultureel erfgoed of van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed een verbod is opgenomen om zonder omgevingsvergunning deze activiteit te verrichten, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 193,00

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 3.040,00

Artikel 2.13 Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15, 3.2.17 tot en met 3.2.19 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.040,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 3.008,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.755,00

Artikel 2.14 Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de paragrafen 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.040,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 3.008,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.755,00

Artikel 2.15 Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector afvalbeheer als bedoeld in de paragrafen 3.5.1, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8 en 3.5.11 van afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.040,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 3.008,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.755,00

Artikel 2.16 Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de agrarische sector als bedoeld in de paragrafen 3.6.1, 3.6.7 en 3.6.8 van afdeling 3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.040,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 3.008,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.755,00

Artikel 2.17 Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector dienstverlening, onderwijs en zorg als bedoeld in de paragrafen 3.7.6 en 3.7.10 van afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 2.850,00

Artikel 2.18 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector transport, logistiek en ondersteuning daarvan als bedoeld in de paragrafen 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 tot en met 3.8.11 van afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.040,00

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 3.008,00

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.755,00

Artikel 2.19 Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector sport en recreatie als bedoeld in paragraaf 3.9.1 van afdeling 3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 2.850,00

Artikel 2.20 Samenloop van milieubelastende activiteiten

1.

Als bij de toepassing van de artikelen 2.13 tot en met 2.19 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een artikel valt, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing zijnde tarief wordt toegepast.

2.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking van het bepaalde in deze paragraaf, op al deze activiteiten het artikel van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de kernactiviteit valt.

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

Artikel 2.21 Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 193,00

Artikel 2.22 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 193,00

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

Artikel 2.23 Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het opbreken van de verharding in openbaar gebied of het graven in openbaar gebied, anders dan voor het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding, als bedoeld in artikel 2:11 van de APV bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 0,00

2.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding in openbaar gebied, als bedoeld in het omgevingsplan, niet zijnde kabels als bedoeld in artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 0,00

3.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet bestaande uit het graven in het gebied met archeologische verwachtingen, als bedoeld in het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 193,00

4.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in het beperkingengebied leidingen, als bedoeld in het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 193,00

5.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in een bijzonder landschapselement of gebied met aardkundige waarde. als bedoeld in het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 193,00

6.

De in het eerste tot en met vijfde lid genoemde tarieven zijn van toepassing als de aanvraag een binnenplanse omgevingsplanactiviteit betreft. Deze zijn van overeenkomstige toepassing als de aanvraag een buitenplanse omgevingsplanactiviteit betreft en worden in dat geval verhoogd met:

€ 126,00

Artikel 2.24 Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, in het beperkingengebied leidingen, in een bijzonder landschapselement of in een gebied met aardkundige waarde, bestaande uit het:

aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplanting,

indrijven van voorwerpen,

ophogen van de grond, of

verharden van de grond,

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in het omgevingsplan:

€ 193,00

b.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 319,00

Artikel 2.25 Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 193,00

b.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 319,00

Artikel 2.26 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 0,00

Artikel 2.27 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 95,00

Artikel 2.28 Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 319,00

en als moet worden beoordeeld of de in het tijdelijke deel van het omgevingsplan bedoelde aanlegactiviteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- of dorpsgezicht, als bedoeld in artikel 22.278, tweede lid, van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, verhoogd met:

€ 0,00

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 319,00

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 319,00

d.

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet en noodzakelijk is voor kappen, waarvoor tevens een omgevingsvergunning voor het vellen of doen vellen van houtopstand, als bedoeld in, artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening vereist is, bedraagt het tarief

€ 0,00

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

Artikel 2.29 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

Variant 1 (regeling in de Algemene plaatselijke verordening/overgangsrecht Omgevingswet )

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

Voor 1 t/m 4 bomen,

€ 60,00

Voor 5 t/m 19 bomen, per boom

€ 14,50

Voor 20 of meer bomen, per boom

€ 14,15

Artikel 2.30 Omgevingsplanactiviteit: objecten plaatsen op de weg

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit de opslag van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de gemeente, bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

als de activiteit bestaat uit het objecten plaatsen op de weg:

€ 0,00

b.

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

€ 0,00

Artikel 2.31 Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het innemen of hebben van een standplaats, bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 60,15

Artikel 2.32 Andere activiteiten

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

 

a.

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 193,00

b.

betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 193,00

2

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 319,00

3

voor een in een gemeentelijke verordening als bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit aangewezen vergunningplichtige activiteit:

€ 193,00

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

Artikel 2.33 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouw- of sloopactiviteit, bedraagt het tarief:

a.

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

per maatwerkvoorschrift:

€ 319,00

b.

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

€ 319,00

Artikel 2.34 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

1.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op:

a.

één milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

€ 2.100,00

b.

twee tot vijf milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, per milieubelastende activiteit]:

€ 950,00

c.

vijf of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, per milieubelastende activiteit]:

€ 950,00

2.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 1.380,00.

Artikel 2.35 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 1.380,00

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

Artikel 2.36 Gelijkwaardige maatregel

1.

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

a.

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

€ 319,00

b.

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief:

€ 319,00

c.

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief:

€ 319,00

d.

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c, bedraagt het tarief:

€ 319,00

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

Artikel 2.37 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 94,00

Artikel 2.38 Wijzigen omgevingsvergunning

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

Artikel 2.39 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 193,00

Artikel 2.40 Intrekken omgevingsvergunning

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning

€ 94,00

Artikel 2.41 Beoordeling onderzoeksrapporten

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ander besluit.

Artikel 2.42 Wijzigen van het omgevingsplan

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

€ 2.474,00

Als er sprake is van een wijziging die gedelegeerd is aan het college.

€ 1.237,00

Artikel 2.43 Niet genoemd besluit op aanvraag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 94,00

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

Artikel 2.44 Achteraf ingediende aanvraag

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

10%

Of als er sprake is van een bouwwerk in gevolgklasse 1

50%

Of als er sprake is van een bouwwerk in een andere gevolgklasse

20%

Artikel 2.45 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

a.

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

€ 1.237,00

b.

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 1.237,00

c.

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen a en b:

€ 1.237,00

Artikel 2.46 Beoordeling onderzoeksrapporten

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 

a.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 137,00

b.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

externe advieskosten +10%;

c.

voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting:

externe advieskosten +10%;

d.

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

externe advieskosten +10%;

e.

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

externe advieskosten +10%;

f.

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

externe advieskosten +10%;

g.

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

externe advieskosten +10%.

Artikel 2.47 Advies

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aan gewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

a.

voor een advies van de gemeenteraad:

€ 1.237,00

b.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie ‘Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit’ als bedoeld in de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie voor Omgevingskwaliteit dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet:

€ [advieskosten +10%];

c.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie voor Omgevingskwaliteit in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel b:

€ advieskosten +10%;

d.

voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de onderdelen a tot en met c: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 2.48 Instemming

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

2.

Het bedrag bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Paragraaf 2.13 Vermindering

Artikel 2.49 Vermindering na conceptverzoek

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een aanvraag om conceptverzoek als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

 100 %

van de voor het conceptverzoek geheven leges.

2.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het conceptverzoek betrekking had;

in overeenstemming met de uitkomsten van het conceptverzoek; en

binnen 12 maanden na het laatste conceptverzoek of, als het conceptverzoek volgens afspraak leidt tot een kennisgeving aan de aanvrager, na de dagtekening van de kennisgeving.

3.

Bij de toepassing van het eerste lid blijft voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning in ieder geval verschuldigd:

€ 193,00

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

Artikel 2.50 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

85%.

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

Artikel 2.51 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

50%.

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges met dien verstande dat minimaal € 193,00 blijft verschuldigd. Het maximum bedrag dat in rekening wordt gebracht bedraagt € 50.000,00.

Artikel 2.52 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen 2 week na de indiening van de aanvraag bedragen de leges:

€ 193,00

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip na 2 week na de indiening van de aanvraag

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges met dien verstande dat minimaal € 193,00 blijft verschuldigd. Het maximum bedrag dat in rekening wordt gebracht bedraagt € 50.000,-;

 

Artikel 2.53 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen zes weken na de indiening van de aanvraag:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf zes weken na de indiening van de aanvraag:

25%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

Artikel 2.54 Teruggaaf als gevolg van het weigeren of van vernietigd besluit van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges, met dien verstande dat minimaal € 193,00 blijft verschuldigd.

 

b.

Indien de vergunning is vernietigd door de Raad van State bedraagt de teruggaaf van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. De teruggaaf bedraagt:

75%

Het maximaal verschuldigde bedrag zal niet meer dan € 50.000,- bedragen.

Artikel 2.55 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 

HOOFDSTUK 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER DE DIENSTENRICHTLIJN EN NIET VALLEND ONDER HOOFDSTUK 2

Paragraaf 3.1 Horeca

Artikel 3.1 Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

a.

een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet:

€ 275,00

b.

Een aanvraag voor plaatselijke niet-commerciële verenigingen en/of stichtingen om een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet:

€ 137,00

c.

een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet:

€ 55,00

d.

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet:

€ 82,00

e.

een aanvraag om wijziging van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet:

€ 82,00

f.

een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet:

€ 55,00

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

Artikel 3.2 Vergunning seksbedrijf

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om: een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oldambt 2022:

voor een seksinrichting voor één jaar

€ 393,00

voor een seksinrichting voor twee jaar

€ 646,00

Het tarief bedraagt voor een wijziging van de exploitatievergunning seksbedrijf met betrekking tot een naamswijziging van een beheerder

€ 83,00

Paragraaf 3.3 Kinderopvang

Artikel 3.3 Wet kinderopvang (Wko)

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang) of gastouderbureau of het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45 eerste en tweede lid, Wko en opname in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK):

 € 31,00

Aanvullend op 3.3.01 bijdrage in de kosten van het advies van de GGD voor een kindercentrum of gastouderbureau

€ 773,00

.

aanvullend op 3.3.01 bijdrage in de kosten van het advies van de GGD voor het bieden van gastouderopvang

€ 482,00

Artikel 3.4 Ligplaatsen

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikelen 6 en 6a Ligplaatsenverordening gemeente Oldambt bedraagt

 €188,00

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7 Ligplaatsenverordening gemeente Oldambt bedraagt

€ 188,00

.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 9 Ligplaatsenverordening gemeente Oldambt bedraagt

€ 64,00

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 15 Ligplaatsenverordening gemeente Oldambt bedraagt 3.5.

€ 64,00

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 17, lid 2, Ligplaatsenverordening gemeente Oldambt bedraagt

€ 64,00

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 21, lid 3, Ligplaatsenverordening gemeente Oldambt bedraagt

€ 64,00

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

Artikel 3.5 Ontheffing winkeltijden

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet:

€ 61,00

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

Artikel 3.6 Organiseren evenement

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), als het betreft:

 

a.

een evenement

€ 108,00

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

Artikel 3.7 Losse standplaatsen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het innemen of hebben van een standplaats, bedoeld in artikel [5:18] van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 64,00

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

Artikel 3.8 Niet benoemd besluit op aanvraag

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

€ 193,00

Behorende bij raadsbesluit van 13 december 2023.

De griffier van de gemeente Oldambt,

Jelte van der Meer

Ondertekening