Subsidieregeling Cultuurparticipatie

Geldend van 20-12-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Cultuurparticipatie

Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal;

gelet op het bepaalde in artikel 4.2 subsidies van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Oldenzaal 2017;

b e s l u i t :

vast te stellen de Subsidieregeling Cultuurparticipatie.

Artikel 1 Doelstelling

Doel van de subsidieregeling is dat Oldenzaalse burgers van jong tot oud kunnen meedoen aan kunst en cultuur, zodat de betrokkenheid van burgers bij de gemeenschap vergroot wordt (actief burgerschap). Op basis van deze subsidieregeling kan jaarlijks subsidie worden verleend voor kunstzinnige en culturele activiteiten die een bijdrage leveren aan de cultuurparticipatie of amateurkunst van Oldenzaalse burgers. Hierbij wordt bijzondere waarde gehecht aan het stimuleren van cultuurparticipatie door mensen voor wie dit niet van zelfsprekend is. Cultuur moet toegankelijk zijn voor iedereen. Hiervoor is samenwerking tussen het cultureel, educatie en/of het sociaal domein gewenst. Daarbij gelden de volgende speerpunten:

 • toename en ontwikkeling van cultuurparticipatie of amateurkunst;

 • innovatie van amateurkunst en culturele activiteiten;

 • bevorderen van talentontwikkeling in brede zin (voor iedereen met aandacht voor inclusiviteit);

 • bijdrage leveren aan maatschappelijke effecten als verbondenheid, zelfredzaamheid, gezondheid en veiligheid;

 • bevorderen van cultureel ondernemerschap;

 • toekomstbestendiger maken van cultureel en cultuurhistorisch Oldenzaal;

 • culturele DNA van Oldenzaal verbinden met het sociaal maatschappelijke domein;

 • culturele DNA van Oldenzaal verbinden met recreatie en toerisme;

 • openbare uitvoering in het kader van amateurkunstbeoefening.

Artikel 2 Begripsomschrijving

In deze nadere regel wordt verstaan onder:

 • 1.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • 2.

  Awb: De algemene wet bestuursrecht;

 • 3.

  organisatie: een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid;

 • 4.

  amateurkunst: het actief beoefenen van kunst uit passie, liefhebberij of persoonlijke ontwikkeling, zonder daarmee primair in het levensonderhoud te willen voorzien;

 • 5.

  cultuurparticipatie: actief deelnemen aan kunst en cultuur in de vrije tijd.

Artikel 3 Reikwijdte

Tenzij in deze subsidieregeling anders is bepaald, laat deze subsidieregeling onverlet de in de wet en in andere wettelijke voorschriften met betrekking tot subsidies opgenomen bevoegdheden en verplichtingen.

Artikel 4 Subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast.

Artikel 5 Criteria

 • 1. De activiteit stimuleert daadwerkelijk mensen om mee te doen (participeren).

 • 2. De activiteit heeft vernieuwende en samenwerkende elementen in zich.

 • 3. De activiteit wordt breed ingezet (wijk, groepen bewoners, verbinding jong en oud).

 • 4. De activiteit wordt ingezet met vrijwilligers.

 • 5. De activiteit draagt bij aan de versterking van het bestaansrecht van amateurkunstinstellingen, museale instellingen en erfgoedorganisaties.

 • 6. De activiteit vindt in de gemeente Oldenzaal plaats.

 • 7. De activiteit is openbaar en voor iedereen toegankelijk, en wordt voldoende onder de aandacht gebracht van de Oldenzalers.

 • 8. De organisatie moet op het moment waarop de subsidieaanvraag wordt ingediend, ingeschreven staan in het register van de Kamer van Koophandel.

Artikel 6 Grondslagen

 • 1. Subsidiabele kosten zijn kosten die direct betrekking hebben op de totstandkoming van de activiteit of uitvoering. Kosten in verband met de verstrekking van consumpties zijn niet subsidiabel. Ook reis en verblijfkosten, cadeaus en prijzen zijn niet subsidiabel.

 • 2. De subsidie dient een aanvullende bijdrage te zijn in de kosten, die eenmalig wordt verleend.

 • 3. De activiteit mag niet uitsluitend of in overwegende mate afhankelijk zijn van het krijgen van een gemeentelijke subsidie.

Artikel 7 Verdeling

Categorie A

Voor nieuwe of vernieuwende uitvoeringen of culturele activiteiten die bijdragen aan het stimuleren van cultuurparticipatie door mensen voor wie dit niet van zelfsprekend is. Hiervoor is samenwerking tussen het cultureel en het sociaal domein gewenst. Voor de versterking van deze samenwerking en de uitvoering van activiteiten die gericht zijn op toename van actieve cultuurparticipatie is de subsidiebijdrage tot maximaal € 3.000 Het subsidiebedrag wordt per aanvraag bepaald.

Hierbij gaat het om activiteiten die vernieuwd, innovatief en onderscheidend zijn ten opzichte van het bestaande culturele aanbod in Oldenzaal. De activiteit of uitvoering vindt plaats onder professionele begeleiding die bijdragen aan de (brede) talentontwikkeling van de deelnemers. De organisatie draagt bij aan een versterking van de samenwerking met meerdere organisaties op het gebied van kunst en cultuur en/of andere maatschappelijke organisaties. Tijdens het project is er een wisselwerking tussen amateurs en professionals en waar mogelijk ook interdisciplinair. De activiteit is met name gericht op actieve cultuurparticipatie en vernieuwing van het publieksbereik.

Categorie B

Voor uitvoeringen of culturele activiteiten die bijdragen aan een versterking van de samenwerking tussen culturele partners en gericht zijn op actieve cultuurparticipatie is de subsidiebijdrage tot maximaal € 1.500. Het subsidiebedrag wordt per aanvraag bepaald. Bij deze activiteit is er sprake van samenwerking met minimaal één samenwerkingspartner op het gebied van kunst en cultuur. Hierbij kan het zowel gaan om activiteiten die regelmatig worden georganiseerd als vernieuwde, eenmalige activiteiten die nog niet eerder zijn georganiseerd. De activiteit is gericht op passieve en/of actieve cultuurparticipatie en toename van het publieksbereik.

Categorie C

Voor openbare uitvoeringen en kleinschalige activiteiten is de subsidiebijdrage tot maximaal € 500. Het subsidiebedrag wordt per aanvraag bepaald. Deze openbare uitvoeringen en kleinschalige activiteiten worden gehouden in het kader van amateur-kunstbeoefening van één of meerdere culturele partijen in Oldenzaal. De activiteit is laagdrempelig en lokaal gericht zowel in doelgroep(en) als samenwerkingspartners. Er is sprake van een beperkte vorm van samenwerking. Hierbij gaat het met name om activiteiten die wel eens eerder zijn georganiseerd. De impact van de activiteit wordt niet bepaald door het aantal bezoekers en/of deelnemers. De activiteit is met name gericht op een receptieve cultuurbeleving.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Een subsidie kan door het college worden geweigerd indien:

 • 1.

  de activiteit onvoldoende aansluit bij het doel van de regeling;

 • 2.

  de activiteit alleen gericht is op de uitgave van boeken, voorstellingen en/of concerten van professionele muziek, zang en theatergroepen;

 • 3.

  de activiteit niet gericht is op de doelgroep(en);

 • 4.

  de activiteit ten tijde van de indiening van de aanvraag reeds geheel of gedeeltelijk heeft plaatsgevonden;

 • 5.

  de activiteit in grote mate een partijpolitieke, godsdienstige of levensbeschouwelijk karakter heeft;

 • 6.

  de activiteit een commercieel doel heeft;

 • 7.

  de activiteit in strijd is met andere gemeentelijke doelen.

Artikel 9 Aanvraag

 • 1. De aanvraag wordt in ieder geval 8 weken, voorafgaand aan het plaatsvinden van de activiteit waar subsidie voor wordt gevraagd, ingediend.

 • 2. Een aanvraag bestaat uit ten minste een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier, een project- of activiteitenplan waarvoor de subsidie wordt aangevraagd en een begroting inclusief dekkingsplan.

Artikel 10 De subsidieverleningen en -vaststelling

Voor de verlening en vaststelling van de subsidie gelden de regels van de Algemene subsidieverordening Oldenzaal 2017.

Artikel 11 Verplichtingen

 • 1. De uitvoering/realisatie van de activiteit vindt plaats in het (kalender)jaar waarvoor de bijdrage is verleend.

 • 2. Bij de activiteit wordt vermeld dat het mede mogelijk is gemaakt door een bijdrage van de gemeente Oldenzaal.

Artikel 12 Afwijkingsmogelijkheid

 • 1. Het college kan afwijken van een of meerdere bepalingen in deze subsidieregeling

 • 2. In gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien, beslist het college.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking een dag na publicatie in het gemeenteblad onder gelijktijdige intrekking van de Subsidieregelingen Cultuurparticipatie Oldenzaal 2016 en 2019

Artikel 14 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling Cultuurparticipatie Oldenzaal’

Ondertekening

Vastgesteld op 12 december 2023.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester