Legesverordening Voorst 2024

Geldend van 27-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2024

Intitulé

Legesverordening Voorst 2024

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VOORST;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2023, nummer 373132;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet.

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges Voorst 2024 (citeertitel: 'Legesverordening Voorst 2024'), mede in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet met ingang van 1 januari 2024.

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 0.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de n ͤ dag in het kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van de aanvraag van een document.

Een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstelling

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  diensten waarvoor in de tarieventabel bij het desbetreffende hoofdstuk een vrijstellingsbepaling is opgenomen;

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit en/of een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in Titel 2, artikelen 2.5 en 2.6 van de tarieventabel, voor zover het gaat om gebouwen die uitsluitend gebruikt worden voor de openbare eredienst dan wel uitsluitend gebruikt worden voor bijeenkomsten van genootschappen op geestelijke grondslag – andere dan kerkgenootschappen – die rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid zijn, voor het gezamenlijk beleven van en het zich bezinnen op de aan die genootschappen ten grondslag liggende levensovertuiging;

 • e.

  diensten verband houdende met (het vooroverleg over) de plaatsing van zonnepanelen en/of zonneboilers op rijks- of gemeentelijke monumenten of op bijgebouwen behorende bij die monumenten.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De leges worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  Daar waar de leges niet bij wege van aanslag worden geheven, worden zij geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van een schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

 • a.

  bij wege van aanslag wordt gedaan, binnen een maand na de dagtekening die op het aanslagbiljet is vermeld.

 • b.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • c.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan binnen 14 dagen na dagtekening van de kennisgeving;

 • d.

  langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 14 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

 • e.

  langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 14 dagen na de dagtekening van kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel, als de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen van Titel 1 el 1 van de tarieventabel betreft:

 • 1.

  Paragraaf 2 (Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

 • 2.

  Paragraaf 3 (Rijbewijzen);

 • 3.

  Paragraaf 4 (artikel 1.4.4: schriftelijke verstrekking op basis van het Besluit basisregistratie personen);

 • 4.

  Paragraaf 7 (artikel 1.7.3 verklaring omtrent gedrag);

 • 5.

  Paragraaf 9 (onderdeel: Kansspelen).

  Een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1.

  De Legesverordening Voorst 2023 en de bij de Legesverordening Voorst 2023 behorende Tarieventabel 2023 van 19 december 2022 worden ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening en de bij deze verordening behorende Tarieventabel 2024 treden in werking met ingang van 1 januari 2024.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 3.

  De in Titel 2, artikel 2.4A (Conceptverzoek) van de Tarieventabel 2024 treedt in werking op het moment dat de geplande versie PI-26.6 van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in werking treedt.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening Voorst 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 november 2023.

Ita Joosten, griffier

Paula Jorritsma-Verkade, burgemeester

Tarieventabel 2024, behorende bij de Legesverordening Voorst 2024

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Nieuw tarief

Oud tarief

1.1

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk, partnerschapsregistratie of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het gemeentehuis H.W. Iordensweg 17 te Twello:

1.1.1

met een aanvangstijdstip op maandag van 10.30 uur tot 16.15 uur

€ 351,80

€ 341,55

1.1.2

met een aanvangstijdstip op dinsdag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 16.15 uur

€ 351,80

€ 341,55

1.1.3

op andere dagen en tijden dan vermeld onder 1.1.1, 1.1.2 en 1.2.1

€ 1.157,35

€ 1.123,65

1.2

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een zogenaamd 'bescheiden' huwelijk of partnerschapsregistratie of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in het gemeentehuis H.W. Iordensweg 17 te Twello:

1.2.1

met een aanvangstijdstip op maandag om 9.30 uur of om 10.00 uur

€ 173,15

€ 168,10

1.3

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk, partnerschapsregistratie of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een andere locatie dan in het gemeentehuis te Twello:

1.3.1

met een aanvangstijdstip op maandag van 10.30 uur tot 16.15 uur

€ 351,80

€ 341,55

1.3.2

met een aanvangstijdstip op dinsdag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 16.15 uur

€ 351,80

€ 341,55

1.3.3

op andere dagen en andere dan vermeld onder 1.3.1 en 1.3.2

€ 415,10

€ 403,00

1.4

Als dagdeel, waarop huwelijken, partnerschapsregistraties en omzettingen van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, ingevolge het bepaalde in artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand, kosteloos worden voltrokken, is aangewezen de maandagochtend om 8.30 uur en om 9.00 uur.

1.5

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk, partnerschapsregistratie of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk wetboek.

€ 351,80

€ 341,55

1.6

Het overeenkomstig paragraaf 1.1 t/m 1.5 berekende legesbedrag wordt verhoogd met:

1.6.1

voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen, per getuige.

€ 27,25

€ 26,45

1.6.2

voor het van gemeentewege benoemen van een ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

€ 136,95

€ 132,95

1.7

Het overeenkomstig paragraaf 1.3 en 1.5 t/m 1.6 2 berekende legesbedrag wordt verhoogd met:

1.7.1

voor het van gemeentewege aanwijzen van een zelfgekozen trouwlocatie, niet zijnde een officieel door de gemeente Voorst aangewezen trouwlocatie, zoals die zijn vermeld op de website van de gemeente (www.voorst.nl)

€ 58,95

€ 57,25

1.8

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.8.1

een trouwboekje/partnerschapsregistratieboekje in een normale uitvoering

€ 18,90

€ 18,35

1.8.2

een trouwboekje/partnerschapsregistratieboekje in een linnen uitstraling

€ 30,60

€ 29,70

1.8.3

een trouwboekje/partnerschapsregistratieboekje in een luxe leren uitvoering

€ 46,10

€ 44,75

1.9.1

Voor het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand van 18 januari 1969 (Stb. 1969, 35) of zoals dat besluit sedertdien is vervangen of gewijzigd.

1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.10.1

het doen van nasporingen in de registers van de Burgerlijke stand, per kwartier of gedeelte daarvan.

€ 22,20

€ 21,55

1.10.2

het op verzoek per post of per beveiligde e-mail opsturen van een afschrift van een akte van de Burgerlijke stand, bovenop het op basis van 1.10.1 berekende bedrag

€ 8,55

€ 8,30

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten

Nieuw tarief

Oud tarief

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een nationaal paspoort, een zakenpaspoort, een faciliteitenpaspoort of een reisdocument voor vluchtelingen of vreemdelingen:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is (10 jaar)

€ 83,85

€ 77,85

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (5 jaar)

€ 63,40

€ 58,85

1.2.1.3

voor een vluchteling of vreemdeling (5 jaar)

€ 63,40

€ 58,85

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

1.2.2.1

een nationale identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is (10 jaar)

€ 75,80

€ 70,35

1.2.2.2

een nationale identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (5 jaar)

€ 40,90

€ 37,95

1.2.2.3

een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 36,90

€ 34,25

1.2.3

een versnelde uitreiking van het in de onderdelen 2.1 en 2.2 genoemde documenten, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen

€ 57,05

€ 53,00

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Nieuw tarief

Oud tarief

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een 'eigen verklaring' of 'gezondheidsverklaring' als bedoeld in artikel 114 van de Wegenverkeerswet 1994, inclusief de formulierkosten van het CBR

€ 51,10

€ 45,30

1.3.2

Het tarief bedraagt voor het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 48,15

€ 48,15

1.3.3

Het tarief genoemd in artikel 1.3.2.1 of 1.3.2.2 wordt bij een spoedlevering verhoogd met

€ 39,65

€ 34,10

1.3.4

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.2.1 of 1.3.2.2 wordt verhoogd met

€ 27,15

€ 26,35

, als aan de aanvrager al eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de aanvraag niet compleet kan worden overlegd. De verhoging is niet verschuldigd als uit het proces verbaal blijkt dat het om een misdrijf gaat waarvan de aanvrager het slachtoffer was.

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen (BRP)

Nieuw tarief

Oud tarief

1.4.1

Definities

1.4.1.1

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

1.4.1.2

Of onder één verstrekking wordt verstaan een verstrekking van een of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.4.2.1

het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 8,80

€ 8,55

1.4.2.2

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200):

€ 12,90

€ 12,50

1.4.3

Het tarief in het onderdeel 1.4.2 wordt vermeerderd met het tarief voor het op verzoek doen van nasporingen dan wel het doornemen van de basisregistratie personen (BRP), voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 22,20

€ 21,55

1.4.4

In afwijking van de artikel 1.4.2 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

€ 7,50

€ 7,50

1.4.5

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het per post of per beveiligde e-mail digitaal verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 8,55

€ 8,30

1.4.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot massale verstrekking van statistische gegevens, niet zijnde inlichtingen als bedoeld in paragraaf 1.4.1, door middel van een geautomatiseerd bestand

€ 292,30

€ 283,80

Paragraaf 1.5 Wet open overheid

1.5.1

Voor het in het kader van de Wet open overheid op verzoek van belanghebbende op papier verstrekken van een kopie van een schriftelijk stuk, geldt het tarief zoals dat is opgenomen in de 'Bijlage bij artikel 2, eerste lid, van het Besluit tarieven open overheid (Tarieventabel)' van het 'Besluit van 1 juni 2022, houdende tarieven voor het vervaardigen van kopieën op verzoek op grond van de Wet open overheid (Besluit maximumtarieven open overheid)' (Staatsblad 2022, 224 of zoals dit besluit het laatst is gewijzigd of vervangen).

1.5.2

De tarieven op grond van de 'Bijlage bij artikel 2, eerste lid, van het Besluit tarieven open overheid (Tarieventabel)' van het 'Besluit van 1 juni 2022, houdende tarieven voor het vervaardigen van kopieën op verzoek op grond van de Wet open overheid (Besluit maximumtarieven open overheid)' zijn maximum tarieven vastgesteld voor papieren kopieën op A4- en A3-formaat. Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor de vervaardiging van kopieën op andere papierformaten dan A4 of A3 of kopieën van ander materiaal dat gegevens bevat, geldt de algemene regel uit artikel 8.6 van de Wet open overheid (Woo). De vergoeding hiervoor mag niet meer bedragen dan de kostprijs. Portokosten zijn geen verhaalbare kosten.

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

1.6.1

Kadasterinformatie

Nieuw tarief

Oud tarief

1.6.1.0

Het tarief bedraagt:

1.6.1.1

voor het op verzoek doen van nasporingen in, dan wel het raadplegen van de kadastrale plans, leggers en/of registers, per kwartier of gedeelte daarvan

€ 22,20

€ 21,55

1.6.1.2

voor het afsluiten van een abonnement met een geldigheidsduur van één jaar, ter zake van het doen van nasporingen in dan wel het raadplegen van de kadastrale plans, leggers en/of register, voor 25 kwartieren

€ 224,30

€ 217,75

1.6.1.3

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van beperkte kadastrale informatie uit het Kadaster, verstrekt aan de gemeentelijke balie, het tarief op het moment van de aanvraag, zoals dat door de het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers is vastgesteld in de Regeling tarieven Kadaster.

1.6.2

Informatie uit gemeentelijk beperkingenregister of beperkingenadministratie

1.6.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 22,20

€ 21,55

1.6.3

Informatie uit overige administraties of registers

1.6.3.0

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of een uittreksel uit:

1.6.3.1

een inschrijving in het rijksmonumentenregister dat aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet:

€ 8,55

€ 8,30

1.6.3.2

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

€ 8,55

€ 8,30

1.6.3.3

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet:

€ 8,55

€ 8,30

1.6.4

Plan- of kaartinformatie

1.6.4.0

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kopie van een ruimtelijk plan of deel daarvan, zoals omgevingsvisie, omgevingsplan, wegenkaart behorende bij de legger als bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet:

1.6.4.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde:

€ 0,25

€ 0,25

1.6.4.2

in formaat A3, per bladzijde:

€ 0,50

€ 0,50

1.6.4.3

in formaat A2 of groter, per bladzijde:

€ 2,00

€ 2,00

1.6.4.4

in digitale vorm:

1.6.5

Verhoging tarief voor opzoeken dan wel doen van nasporingen door een medewerker van de gemeente

1.6.5

Het op grond van de onderdelen 1.6.2, 1.6.3 en 1.6.4 verschuldigde tarief wordt verhoogd met, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 22,20

€ 21,55

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

Nieuw tarief

Oud tarief

1.7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.1.1

tot het legaliseren van een handtekening

€ 8,80

€ 8,55

1.7.1.2

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

€ 8,80

€ 8,55

1.7.1.3

tot het waarmerken van een diploma, een getuigschrift of een certificaat

€ 8,80

€ 8,55

1.7.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.7.2.1

tot het verstrekken van een gewaarmerkt afschrift van gegevens van een persoon uit de basisregistratie personen

€ 8,80

€ 8,55

1.7.2.2

tot het verstrekken van een andere verklaring, dan vermeld in voorgaande paragrafen, in het bijzonder belang van een persoon

€ 9,85

€ 9,55

1.7.2.3

tot het verstrekken van een uittreksel, waarop de gegevens van meerdere personen die op een adres wonen of tot één gezin behoren, staan vermeld

€ 9,85

€ 9,55

1.7.2.4

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 1.7.2.1 tot en met 1.7.2.3 bedraagt het extra tarief voor het in behandeling nemen van een per post of per e-mail ingekomen aanvraag tot het per post of per beveiligde e-mail digitaal verstrekken van de gegevens

€ 8,55

€ 8,30

1.7.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verklaring omtrent gedrag geldt het tarief zoals dat is opgenomen in artikel 1, onder letter a, onderdeel 3 van de Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden van 28 maart 2013, nr. 365293, of zoals die regeling sedertdien is gewijzigd.

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken, instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

€ 87,10

€ 84,55

Paragraaf 1.8 Archiefbescheiden gemeente Voorst

Nieuw tarief

Oud tarief

1.8.1.

Onder archiefbescheiden moet worden verstaan:

1.8.1.1

bescheiden, ongeacht hun vorm, door de gemeente Voorst of haar bestuursorganen ontvangen of opgemaakt en naar hun aard bestemd daaronder te berusten;

1.8.1.2

bescheiden, ongeacht hun vorm, met overeenkomstige bestemming, ontvangen of opgemaakt door instellingen of personen, wier rechten of functies op de gemeente Voorst of haar bestuursorganen zijn overgegaan;

1.8.1.3

bescheiden, ongeacht hun vorm, welke ingevolge overeenkomsten met of beschikkingen van instellingen of personen dan wel uit anderen hoofde in de archiefbewaarplaats van de gemeente Voorst zijn opgenomen om daar te berusten;

1.8.1.4

reproducties, ongeacht hun vorm, welke bij of krachtens de wet in de plaats zijn gesteld van de onder onderdeel 1.9.1 bedoelde archiefbescheiden of welke op grond van het bepaalde in artikel 7 van de Archiefwet 1995, zijn vervaardigd.

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.8.2.1

het op verzoek doen van nasporingen in de onder artikel 1.9.1 van paragraaf 8 genoemde archiefbescheiden voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

€ 22,20

€ 21,55

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.8.3.1

het verstrekken van een fotokopie op A-4 formaat, zwart-wit, van een in de

archiefbewaarplaats berustend stuk, dat door de aanvrager zelf is opgezocht,

per kopie

€ 0,10

€ 0,10

1.8.3.2

het verstrekken van een fotokopie op A-4 formaat, kleur, van een in de

archiefbewaarplaats berustend stuk, dat door de aanvrager zelf is opgezocht,

per kopie

€ 0,50

€ 0,50

1.8.3.3

het verstrekken van een fotokopie op A-3 formaat, zwart-wit, van een in de

archiefbewaarplaats berustend stuk, dat door de aanvrager zelf is opgezocht,

per kopie

€ 0,20

€ 0,20

1.8.3.4

het verstrekken van een fotokopie op A-3 formaat, kleur, van een in de

archiefbewaarplaats berustend stuk, dat door de aanvrager zelf is opgezocht,

per kopie

€ 1,00

€ 1,00

1.8.3.5

het verstrekken van een readerprinter afdruk op A-4 formaat, zwart-wit,

van een in het archiefbewaarplaats berustend stuk, dat door de aanvrager

zelf is opgezocht, per afdruk

€ 0,60

€ 0,60

1.8.4

Voor het verstrekken van een kopie van één of meerdere archiefbescheiden, door een medewerker van de gemeente Voorst opgezocht, geldt het tarief zoals dat is opgenomen in 'Bijlage bij artikel 2, eerste lid, van het Besluit open overheid (Tarieventabel)', het 'Besluit van 1 juni 2022, houdende tarieven voor het vervaardigen van kopieën op verzoek op grond van de Wet open overheid (Besluit maximumtarieven open overheid)' zijnde de maximum tarieven vastgesteld voor papieren kopieën op A4- en A3-formaat. Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor de vervaardiging van kopieën op andere papierformaten dan A4 of A3 of kopieën van ander materiaal dat gegevens bevat, geldt de algemene regel uit artikel 8.6 van de Wet open overheid (Woo). De vergoeding hiervoor mag niet meer bedragen dan de kostprijs. Portokosten zijn geen verhaalbare kosten.

1.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

1.8.5.1

het verkrijgen van een scan of een digitale opname, per scan of opname

€ 6,65

€ 6,45

1.8.5.2

het digitaal versturen van een of meerdere scans of digitale opnames, per 5 Mb

€ 1,15

€ 1,10

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

Nieuw tarief

Oud tarief

Algemeen plaatselijke verordening

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken, verkrijgen of verlenen van:

1.9.1.0

Een ontheffing als bedoeld in artikel 4.1.5 (ontheffing geluidhinder) van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Voorst voor:

1.9.1.1

bedrijfsmatige activiteiten

€ 163,60

€ 158,85

1.9.1.2

andere dan bedrijfsmatige activiteiten

€ 33,10

€ 32,15

1.9.1.3

Geen leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.1.5 van de Algemene plaatselijke verordening Voorst voor zover het gaat om niet commerciële instellingen verstaan wij scholen, kerken en plaatselijke verenigingen. Onder niet commerciële activiteiten wordt verstaan: activiteiten zonder winstoogmerk alleen bedoeld voor leden of voor een besloten gezelschap.

Stookontheffing

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 5.5.1 (stookontheffing) van de Algemene plaatselijke verordening Voorst voor een periode van 3 jaar:

€ 150,00

€ 150,00

Algemeen plaatselijke verordening

1.9.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in Titel 1 niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking op grond van de Algemene Plaatselijke verordening Voorst:

€ 185,40

€ 180,00

Leegstandwet

1.9.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

€ 122,15

€ 118,60

Regeling toezicht luchtvaart

1.9.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in: artikel 158, eerste lid, onderdeel c van de Regeling Toezicht Luchtvaart

€ 22,65

€ 22,00

Kansspelen

Tarief

1.9.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.9.6.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat:

€ 56,50

1.9.6.2

voor een periode van twaalf maanden voor de tweede kansspelautomaat:

€ 56,50

1.9.6.3

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 34,00

1.9.6.4

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd:

€ 226,50

1.9.6.5

voor de tweede kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd:

€ 226,50

1.9.6.6

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

€ 136,00

1.9.7

Het bepaalde onder 1.9.6.1 en 1.9.6.2, is van overeenkomstige toepassing als de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd respectievelijk verhoogd worden.

Paragraaf 1.10 Telecommunicatie (werkzaamheden in verband met aanleg, instandhouding of opruiming van kabels)

Nieuw tarief

Oud tarief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet:

€ 382,40

€ 371,25

1.10.1.1

Het onder artikel 1.10.1 vermelde tarief wordt verhoogd met:

a.

als het betreft werkzaamheden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf voor een sleuflengte tot 15 m1:

€ 17,70

€ 17,20

b.

als het betreft werkzaamheden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf voor een sleuflengte van 15 m1 tot 5.000 m1:

€ 9,40

€ 9,15

c.

onverminderd het bepaalde onder de onderdelen a. en b. bedraagt het extra tarief voor werkzaamheden in klinker en/of sierbestrating, voor een sleuflengte tot 15 m1, per m1

€ 4,70

€ 4,55

d.

onverminderd het bepaalde onder de onderdelen a. tot en met c. bedraagt het extra tarief voor werkzaamheden in tegelverharding, per m2

€ 3,65

€ 3,55

e.

onverminderd het bepaalde onder de onderdelen a. tot en met d. bedraagt het extra tarief voor werkzaamheden in wegberm of gazon, per m2

€ 1,80

€ 1,75

f.

onverminderd het bepaalde onder de onderdelen a. tot en met e. bedraagt het extra tarief voor werkzaamheden in plantstroken, per m2

€ 5,00

€ 4,85

g.

onverminderd het bepaalde onder de onderdelen a. tot en met f. bedraagt het extra tarief voor werkzaamheden in gesloten verharding, per m2

€ 268,90

€ 261,05

h.

onverminderd het bepaalde in de onderdelen a. en b. en c. tot en met g., voor een sleuflengte van meer dan 5.000 m1, wordt het tarief vastgesteld in een door het college van burgemeester en wethouders opgestelde begroting. In de begroting wordt het verschuldigde tarief voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag ter kennis gebracht aan de aanvrager. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Vervolg Paragraaf 1.10 Telecommunicatie (Medegebruik gemeentelijke infrastructuur voor plaatsen small cells )

Nieuw tarief

Oud tarief

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag houden van vooroverleg, eventueel gecombineerd met de afhandeling van een verzoek tot bezichtiging, om een indicatie te krijgen van de mogelijkheden voor medegebruik van publieke infrastructuur van de gemeente voor de plaatsing van small cells als bedoeld in artikel 5c.2, eerste lid, van de Telecommunicatiewet:

20%

nvt

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke verzoek tot medegebruik overeenkomstig onderdeel 1.10.3 zouden worden vastgesteld.

1.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot medegebruik van publieke infrastructuur van de gemeente voor de plaatsing van small cells als bedoeld in artikel 5c.2, eerste lid, van de Telecommunicatiewet:

1.10.3.1

voor medegebruik van 1 tot en met 20 gemeentelijke objecten:

€ 5.000,00

nvt

1.10.3.2.

voor medegebruik van 21 tot en met 40 gemeentelijke objecten:

€ 9.500,00

nvt

1.10.3.3

voor medegebruik van 41 tot en met 60 gemeentelijke objecten:

€ 13.500,00

nvt

1.10.3.4

voor medegebruik van 61 tot en met 80 gemeentelijke objecten:

€ 17.000,00

nvt

1.10.3.5

voor medegebruik van 81 tot en met 100 gemeentelijke objecten:

€ 20.000,00

nvt

1.10.3.6

voor medegebruik van meer dan 101 gemeentelijke objecten:

€ 22.500,00

nvt

1.10.4

Als het verzoek bedoeld in onderdeel 1.10.3 is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in onderdeel 1.10.2, bestaat aanspraak op teruggaaf van:

80%

nvt

van de voor het vooroverleg geheven leges als het verzoek:

a.

hetzelfde medegebruik betreft als waarop het vooroverleg betrekking had;

b.

in overeenstemming is met de uitkomsten van het vooroverleg; en

c.

is gedaan binnen 12 weken na het laatste vooroverleg.

Paragraaf 1.11 Verkeer en vervoer

Nieuw tarief

Oud tarief

Wegenverkeerswet

1.11.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

1.11.1.1

een ontheffing van het verbod tot het houden van een wedstrijd met voertuigen op de weg, als bedoeld in artikel 10 van de Wegenverkeerswet 1994

€ 48,95

€ 47,50

1.11.1.2

een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 32,35

€ 31,40

1.11.1.3

ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 32,35

€ 31,40

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

1.11.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.11.2.1

tot de afgifte van een beschikking als bedoeld in artikel 34 van het BABW (Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), die niet wordt verleend in combinatie met een vergunning als bedoeld in artikel 2.2.2 (evenementenvergunning) Apv

€ 45,30

€ 44,00

1.11.2.2

voor het verkrijgen van een op kenteken toegewezen gehandicaptenparkeerplaats als bedoeld in artikel 29 BABW

€ 206,70

€ 200,70

1.11.2.3

voor het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als bedoeld in artikel 29 van het BABW

€ 312,60

€ 303,50

1.11.2.4

voor het wijzigen van een kenteken op een onderbord bij bord E6 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

€ 26,50

€ 25,75

1.11.2.5

voor het verplaatsen van een bij een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken geplaatst bord E6 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

€ 194,05

€ 188,40

1.11.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een Gehandicaptenparkeerkaart (GPK):

1.11.3.1

als kan worden afgezien van het vragen van een geneeskundig onderzoek voor het afgeven van een GPK (Artikel 2, tweede lid Regeling gehandicaptenparkeerkaart)

€ 31,15

€ 30,25

1.11.3.2

als niet kan worden afgezien van een geneeskundig onderzoek voor het afgeven van een GPK (artikel 2, eerste lid Regeling gehandicaptenparkeerkaart)

€ 99,70

€ 96,80

1.11.3.3

als moet worden afgezien van het vragen van een geneeskundig onderzoek (artikel 3 Regeling gehandicaptenparkeerkaart)

€ 31,15

€ 30,25

1.11.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vervangende Gehandicapten parkeerkaart (GPK) in verband met verlies of diefstal

€ 31,15

€ 30,25

Paragraaf 1.12 Diversen

Nieuw tarief

Oud tarief

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte van:

1.12.1.1

een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen.

€ 22,65

€ 22,00

1.12.1.2

afschriften of uittreksels van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 4,50

€ 4,35

1.12.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het via een grootformaatkopier / plotter verstrekken van een afdruk op:

1.12.2.1

A-0 formaat (84 X 118,9) per papieren afdruk

€ 10,25

€ 9,95

1.12.2.2

A-1 formaat (84 X 59,9) per papieren afdruk

€ 9,40

€ 9,15

1.12.2.3

A-2 formaat (42 X 59,4) per papieren afdruk

€ 7,85

€ 7,60

1.12.2.4

A-3 formaat (29,7 X 42) per papieren afdruk

€ 7,60

€ 7,40

1.12.2.5

A-4 formaat (21 X 29,7) per papieren afdruk

€ 6,30

€ 6,10

1.12.2.6

A-0 formaat (84 X 118,9) per transparante afdruk

€ 12,75

€ 12,40

1.12.2.7

A-1 formaat (84 X 59,9) per transparante afdruk

€ 11,45

€ 11,10

1.12.2.8

A-2 formaat (42 X 59,4) per transparante afdruk

€ 10,10

€ 9,80

1.12.2.9

A-3 formaat (29,7 X 42) per transparante afdruk

€ 8,10

€ 7,85

1.12.2.10

A-4 formaat (21 X 29,7) per transparante afdruk

€ 8,10

€ 7,85

1.12.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.12.3.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 8,80

€ 8,55

1.12.3.2

fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.12.3.2.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 6,30

€ 6,10

1.12.3.2.2

in formaat A3, per bladzijde

€ 7,60

€ 7,40

1.12.3.2.3

in formaat A2 of groter, per bladzijde

€ 7,85

€ 7,60

1.12.3.2.4

in digitale vorm

€ 6,65

€ 6,45

1.12.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het digitaal verstrekken van een afdruk of een tekening :

€ 15,00

nvt

Hoofdstuk 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Artikel 2.1 Definities

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

a.

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

b.

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

4.

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ betreffen de in die omschrijving:

a.

onder a genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567;

b.

onder b bedoelde bouwkosten de kosten voor de fysieke realisatie (het bouwen) van het bouwwerk;

c.

onder c bedoelde prijs de prijs exclusief omzetbelasting.

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a.

omgevingsoverleg;

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

Artikel 2.3 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

1.

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Paragraaf 2.2 Voorfase

Artikel 2.4 Omgevingsoverleg

Nieuw tarief

Tarief

Vooroverleg

1.

Als de aanvraag  betrekking heeft op het houden van vooroverleg , preadvies over een of meer activiteiten, met uitzondering van milieu belastende activiteiten als bedoeld in lid 3., die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

15%

15%

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag zouden zijn verschuldigd;

met een minimum van:

€ 125,15

€ 125,15

2.

De op grond van lid 1. verschuldigde leges worden:

a.

als voor een aanvraag zoals bedoeld in lid 1. een omgevingsoverleg (intaketafel) noodzakelijk is, voor het eerste omgevingsoverleg, verhoogd met:

€ 540,00

nvt

b.

als voor een aanvraag zoals bedoeld in lid 1. een vervolg omgevingsoverleg (omgevingstafel) noodzakelijk is, voor ieder vervolg-omgevingsoverleg, verhoogd met:

€ 540,00

nvt

3.

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van vooroverleg over een of meer milieu belastende activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

€ 522,00

nvt

4.

De op grond van lid 3. verschuldigde leges worden:

a.

als voor een aanvraag zoals bedoeld in lid 3. een omgevingsoverleg (intaketafel) noodzakelijk is, voor het eerste omgevingsoverleg, verhoogd met:

€ 540,00

nvt

b.

als voor een aanvraag zoals bedoeld in lid 3. een vervolg omgevingsoverleg (omgevingstafel) noodzakelijk is, voor ieder vervolg-omgevingsoverleg, verhoogd met:

€ 540,00

nvt

5.

Als de aanvraag zoals bedoeld in lid 1. of in lid 3. betrekking heeft op het houden van vooroverleg over één of meer activiteiten die gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving, waarbij externe adviseurs aanwezig moeten zijn, bedraagt het tarief per uur, per externe adviseur aanwezig bij het vooroverleg:

€ 90,00

nvt

6.

Het op grond van lid 5. verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Principebesluit (inclusief omgevingsoverleg)

7.

Als de aanvraag  betrekking heeft op het verkrijgen van een principebesluit van het college van burgemeester en wethouders over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

a.

voor een principebesluit voorafgaand aan een afwijking van het Omgevingsplan (BuOPA), zoals bedoeld in artikel 5.1 van de Omgevingswet in samenhang met afdeling 8.1 van het Besluit kwaliteit leefomgeving:

€ 1.185,75

nvt

b.

voor een principebesluit voorafgaand aan een wijziging van het Omgevingsplan zoals bedoeld in artikel 2.4 Omgevingswet :

€ 1.185,75

nvt

8.

Als de aanvraag zoals bedoeld in artikel 7. betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, waarbij externe adviseurs aanwezig moeten zijn, bedraagt het tarief per uur, per externe adviseur aanwezig bij het vooroverleg:

€ 90,00

nvt

9.

Het op grond van artikel 8. verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Groot Project (begrotingsbasis)

10.

Als de aanvraag  betrekking heeft op het houden van één of meerdere omgevingsoverleg(gen) over één of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief per uur, per persoon aanwezig bij het vooroverleg:

€ 90,00

nvt

11.

Het op grond van artikel 10. verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 2.4A Conceptverzoek

Nieuw tarief

Tarief

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een conceptverzoek bedraagt het tarief:

€ 180,00

nvt

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

Nieuw tarief

Tarief

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 0 tot € 1.000.000;

0,79%

0,77%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 128,90

€ 125,15

b.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 1.000.000 tot € 5.000.000:

0,71%

0,69%

van de bouwkosten;

c.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 5.000.000 tot € 10.000.000:

0,53%

0,51%

van de bouwkosten;

d.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 10.000.000:

0,42%

0,41%

van de bouwkosten, met een maximum van:

€ 1.000.000

€ 1.000.000

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijk deel)

Nieuw tarief

Tarief

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

1.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 0 tot € 1.000.000;

2,38%

2,31%

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 128,90

€ 125,15

2.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 1.000.000 tot € 5.000.000:

2,12%

2,06%

van de bouwkosten;

3.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 5.000.000 tot € 10.000.000:

1,57%

1,52%

van de bouwkosten;

4.

over het deel van de bouwkosten vanaf € 10.000.000:

1,27%

1,23%

van de bouwkosten, met een maximum van:

€ 1.000.000

€ 1.000.000

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 152,25

€ 147,80

c.

Als de bouwactiviteit plaatsvindt op een bodemgevoelige locatie en de toelaatbare kwaliteit van de bodem moet worden beoordeeld, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 152,25

€ 147,80

d.

Als moet worden beoordeeld of de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- en dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 152,25

€ 147,80

e.

Voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 510,45

€ 495,60

Artikel 2.6 A Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk, welstand (ruimtelijk deel)

Nieuw tarief

Oud tarief

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

1.

als moet worden beoordeeld of het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, niet in strijd is met redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet en hiervoor een advies van de gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit (waarin opgenomen het Gelders Genootschap of de gemeente bouwmeester) bedoeld in artikel 2.50, eerste lid, aanhef en onder b, nodig is, verhoogd met:

a. over het deel van de bouwkosten inclusief BTW vanaf € 1,00 tot € 500.000,00;

1,9‰

1,9‰

van de bouwkosten inclusief BTW, met een minimum van:

€ 50,00

€ 50,00

b. over het deel van de bouwkosten inclusief BTW vanaf € 500.000,00 tot € 1.000.000,00

1,2‰

1,2‰

c. over het deel van de bouwkosten inclusief BTW vanaf € 1.000.000,00 tot € 2.500.000,00

0,8‰

0,8‰

d. over het deel van de bouwkosten inclusief BTW vanaf € 2.500.000,00 tot € 5.000.000,00

0,5‰

0,5‰

e. over het deel van de bouwkosten inclusief BTW vanaf € 5.000.000,00

0,25‰

0,25‰

f. van woningbouw van hetzelfde type in een complex van 1 tot en met 5 gelijke woningen, het tarief berekend volgens de onderdelen a tot en met e;

g. van woningbouw van complexen van 6 tot 10 gelijke woningen, het tarief berekend volgens de onderdelen a tot en met e over de bouwsom van 5 woningen;

h. van woningbouw van complexen van 11 tot 20 gelijke woningen, het tarief berekend volgens de onderdelen a tot en met e over de bouwsom van 6 woningen;

i. van woningbouw van complexen van 21 tot 30 gelijke woningen, het tarief berekend volgens de onderdelen a tot en met e over de bouwsom van 8 woningen;

j. van woningbouw van complexen van 31 tot 40 gelijke woningen, het tarief berekend volgens de onderdelen a tot en met e over de bouwsom van 10 woningen;

k. van woningbouw van complexen van 41 tot 50 gelijke woningen, het tarief berekend volgens de onderdelen a tot en met e over de bouwsom van 12 woningen;

l. van woningbouw van complexen van 51 tot 60 gelijke woningen, het tarief berekend volgens de onderdelen a tot en met e over de bouwsom van 14 woningen;

m. van woningbouw van complexen van 61 tot 70 gelijke woningen, het tarief berekend volgens de onderdelen a tot en met e over de bouwsom van 16 woningen;

n. van woningbouw van complexen van 71 tot 80 gelijke woningen, het tarief berekend volgens de onderdelen a tot en met e over de bouwsom van 18 woningen;

o. van woningbouw van complexen van 81 tot 90 gelijke woningen, het tarief berekend volgens de onderdelen a tot en met e over de bouwsom van 20 woningen;

p. van woningbouw van complexen van 91 tot 100 gelijke woningen, het tarief berekend volgens de onderdelen a tot en met e over de bouwsom van 22 woningen;

q. Etagewoningen, galerijwoningen en dergelijke worden voor de berekening van het tarief beschouwd als één bouwblok en het tarief wordt overeenkomstig de onderdelen a tot en met e berekend over de totale bouwsom van het bouwblok;

b.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

1.

als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief per uur, per persoon aanwezig bij het vooroverleg:

€ 92,70

€ 90,00

2.

Het op grond van onderdeel b. 1. verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag   aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

Nieuw tarief

Oud tarief

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 190,85

€ 185,30

de op grond van onderdeel a. verschuldigde leges worden verhoogd met:

2,22%

2,16%

van de sloopkosten, met een maximum van:

€ 3.176,65

€ 3.084,15

b.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 190,85

€ 185,30

de op grond van onderdeel b. verschuldigde leges worden verhoogd met:

2,22%

2,16%

van de sloopkosten, met een maximum van:

€ 3.176,65

€ 3.084,15

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed of werelderfgoed

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

Tarief

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, rijksmonument, voor beschermd gemeentelijk monument, voor beschermd provinciaal monument of voor beschermd rijksmonument, worden, met uitzondering van de leges op grond van de artikelen 2.5, 2.6, 2.6A en 2.50 letter d, geen leges in rekening gebracht.

Artikel 2.9 Rijksmonumentenactiviteit

Tarief

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, worden, met uitzondering van de leges op grond van het bepaalde in artikel 2.5, 2.6, 2.6A en 2.50 letter d, geen leges in rekening gebracht.

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

Tarief

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, worden, met uitzondering van de leges op grond van het bepaalde in artikel 2.5, 2.6, 2.6A en 2.50 letter d, geen leges in rekening gebracht. (wordt voor sloopactiviteiten Welstandsadvies gevraagd? Zo ja bepaling handhaven en zo nee bepaling aanpassen (worden, met uitzondering van de leges op grond van het bepaalde in artikel 2.6, geen leges in rekening gebracht.)

Artikel 2.11 Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

Tarief

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een andere activiteit dan die genoemd in de artikelen 2.8, 2.9 en 2.10 en cultureel erfgoed of werelderfgoed betreft, waarvoor in het omgevingsplan met het oog op het behoud van cultureel erfgoed of van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed een verbod is opgenomen om zonder omgevingsvergunning deze activiteit te verrichten, worden, met uitzondering van de leges op grond van het bepaalde in artikel 2.5, 2.6, 2.6A en 2.50 letter d, geen leges in rekening gebracht.

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

Tarief

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit :

€ 2.024,00

b.

voor twee milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.500,00

c.

voor drie of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.200,00

Artikel 2.13 Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

Tarief

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15, 3.2.17 tot en met 3.2.19 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit :

€ 2.024,00

b.

voor twee milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.500,00

c.

voor drie of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.200,00

Artikel 2.14 Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

Tarief

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de paragrafen 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit :

€ 2.024,00

b.

voor twee milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.500,00

c.

voor drie of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.200,00

Artikel 2.15 Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

Tarief

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector afvalbeheer als bedoeld in de paragrafen 3.5.1, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8 en 3.5.11 van afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit :

€ 2.024,00

b.

voor twee milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.500,00

c.

voor drie of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.200,00

Artikel 2.16 Gereserveerd

Artikel 2.17 Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

Tarief

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector dienstverlening, onderwijs en zorg als bedoeld in de paragrafen 3.7.6 en 3.7.10 van afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit :

€ 2.024,00

b.

voor twee milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.500,00

c.

voor drie of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.200,00

Artikel 2.18 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

Tarief

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector transport, logistiek en ondersteuning daarvan als bedoeld in de paragrafen 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 tot en met 3.8.11 van afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit :

€ 2.024,00

b.

voor twee milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.500,00

c.

voor drie of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.200,00

Artikel 2.19 Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

Tarief

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector sport en recreatie als bedoeld in paragraaf 3.9.1 van afdeling 3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit :

€ 2.024,00

b.

voor twee milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.500,00

c.

voor drie of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.200,00

Artikel 2.20 Samenloop van milieubelastende activiteiten

Tarief

1.

Als bij de toepassing van de artikelen 2.12 tot en met 2.19 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een artikel valt, geldt de verstaffeling, waarbij het hoogst van toepassing zijnde tarief wordt toegepast.

2.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking van het bepaalde in deze paragraaf, op al deze activiteiten het artikel van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de kernactiviteit valt.

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

Artikel 2.21 Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

Tarief

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 180,00

Artikel 2.22 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

Tarief

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 2.024,00

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

Artikel 2.23 Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

Tarief

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het opbreken van de verharding in openbaar gebied of het graven in openbaar gebied, anders dan voor het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 500,00

2.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding in openbaar gebied, als bedoeld in het omgevingsplan, niet zijnde kabels als bedoeld in artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 500,00

3.

Het onder lid 2. vermelde tarief wordt verhoogd met:

a.

als het betreft werkzaamheden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf voor een sleuflengte tot 15 m1:

€ 17,70

b.

als het betreft werkzaamheden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf voor een sleuflengte van 15 m1 tot 5.000 m1:

€ 9,40

c.

onverminderd het bepaalde onder de onderdelen a. en b. bedraagt het extra tarief voor werkzaamheden in klinker en/of sierbestrating, per m1:

€ 4,70

d.

onverminderd het bepaalde onder de onderdelen a. tot en met c. bedraagt het extra tarief voor werkzaamheden in tegelverharding, per m2:

€ 3,65

e.

onverminderd het bepaalde onder de onderdelen a. tot en met d. bedraagt het extra tarief voor werkzaamheden in wegberm of gazon, per m2:

€ 1,80

f.

onverminderd het bepaalde onder de onderdelen a. tot en met e. bedraagt het extra tarief voor werkzaamheden in plantstroken, per m2:

€ 5,00

g.

onverminderd het bepaalde onder de onderdelen a. tot en met f. bedraagt het extra tarief voor werkzaamheden in gesloten verharding, per m2:

€ 268,90

h.

onverminderd het bepaalde in de onderdelen a. en b. en c. tot en met g., voor een sleuflengte van meer dan 5.000 m1, wordt het tarief vastgesteld in een door het college van burgemeester en wethouders opgestelde begroting. In de begroting wordt het verschuldigde tarief voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag ter kennis gebracht aan de aanvrager. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

3.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet bestaande uit het graven in het gebied met een archeologische verwachtingswaarde of archeologische verwachtingen, als bedoeld in het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 500,00

4.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in het beperkingengebied leidingen, als bedoeld in het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 500,00

5.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in een bijzonder landschapselement of gebied met aardkundige waarde, als bedoeld in het omgevingsplan, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 500,00

6.

De in het eerste tot en met vijfde lid genoemde tarieven zijn van toepassing als de aanvraag een binnenplanse omgevingsplanactiviteit betreft. Deze zijn van overeenkomstige toepassing als de aanvraag een buitenplanse omgevingsplanactiviteit betreft en worden in dat geval verhoogd met:

€ 180,00

Artikel 2.24 Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

Nieuw tarief

Tarief

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, in het beperkingengebied leidingen, in een bijzonder landschapselement of in een gebied met aardkundige waarde, bestaande uit het:

a. aanbrengen of verwijderen van diepwortelende beplanting,

b. indrijven van voorwerpen,

c. ophogen van de grond,

d. verharden van de grond of

e. andere bewerkingen van of in de grond

bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

1.

over het deel van de kosten van de activiteit tot € 10.000;

€ 81,60

€ 79,20

2.

het op grond van a. 1 berekende tarief wordt verhoogd met:

1,11%

1,08%

over het deel van de kosten van de activiteit vanaf € 10.000 tot € 500.000

3.

het op grond van a. 1 en a. 2 berekende tarief wordt verhoogd met:

0,89%

0,86%

over het deel van de kosten van de activiteit vanaf € 500.000 tot € 1.000.000

4.

het op grond van a. 1 tot en met a. 3 berekende tarief wordt verhoogd met:

0,67%

0,65%

over het deel van de kosten van de activiteit vanaf € 1.000.000 tot € 5.000.000

5.

het op grond van a. 1 tot en met a. 4 berekende tarief wordt verhoogd met:

0,45%

0,44%

over het deel van de kosten van de activiteit van meer dan € 5.000.000.

b.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

1.

over het deel van de kosten van de activiteit tot € 10.000;

€ 81,60

€ 79,20

2.

het op grond van a. 1 berekende tarief wordt verhoogd met:

1,11%

1,08%

over het deel van de kosten van de activiteit vanaf € 10.000 tot € 500.000

3.

het op grond van a. 1 en a. 2 berekende tarief wordt verhoogd met:

0,89%

0,86%

over het deel van de kosten van de activiteit vanaf € 500.000 tot € 1.000.000

4.

het op grond van a. 1 tot en met a. 3 berekende tarief wordt verhoogd met:

0,67%

0,65%

over het deel van de kosten van de activiteit vanaf € 1.000.000 tot € 5.000.000

5.

het op grond van a. 1 tot en met a. 4 berekende tarief wordt verhoogd met:

0,45%

0,44%

over het deel van de kosten van de activiteit van meer dan € 5.000.000.

Artikel 2.25 Omgevingsactiviteit: geluid weg

Tarief

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 850,00

b.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (op begrotingsbasis):

Het verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 2.26 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

Tarief

Regeling in de Algemene plaatselijke verordening; overgangsrecht Omgevingswet)

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.1.5.2 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 360,00

Artikel 2.27 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

Nieuw tarief

Tarief

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 2.1.5.3 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 265,75

€ 258,00

Artikel 2.28 Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

Tarief

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 180,00

en als moet worden beoordeeld of de bedoelde aanlegactiviteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- of dorpsgezicht, als bedoeld in artikel 22.278, tweede lid, van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, verhoogd met:

€ 390,00

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 180,00

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 360,00

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

Artikel 2.29 Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie

Tarief

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het in, op of aan een onroerende zaak hebben van een alarminstallatie die een voor de omgeving opvallend geluid of lichtsignaal kan produceren, bedoeld in artikel 4.1.5 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 360,00

Artikel 2.30 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

Nieuw tarief

Tarief

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in [artikel 4.3.2 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 45,30

€ 44,00

Artikel 2.31 Omgevingsplanactiviteit: reclame

Tarief

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in artikel 4.4.2 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, en als niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

als de activiteit bestaat uit het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van die handelsreclame:

€ 360,00

b.

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat die handelsreclame op of aan die onroerende zaak wordt gemaakt of gevoerd:

€ 360,00

Artikel 2.32 Omgevingsplanactiviteit: (opslag van roerende zaken en/of objecten plaatsen op de weg)

Tarief

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit de opslag van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de gemeente, bedoeld in artikel 2.1.5.1 en/of 4.4.1 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

als de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken,:

€ 360,00

b.

als de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

€ 360,00

Artikel 2.33 Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen

Tarief

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het innemen of hebben van een standplaats, bedoeld in artikel 5.2.3.2 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 180,00

Artikel 2.34 Andere activiteiten

Nieuw tarief

Tarief

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

a.

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningsplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 360,00

€ 360,00

b.

betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

1.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 232,25

€ 225,50

2.

voor een kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 479,10

€ 465,15

3.

voor een buitenplanse omgevingsactiviteit op basis van een door de gemeente opgestelde ruimtelijke onderbouwing, bedraagt het tarief:

a. voor een plan met een projectgebied tot 5.000 m2, per afwijking

€ 4.686,55

€ 4.550,05

b. voor een plan met een projectgebied van 5.000 m2 tot 100.000 m2, per afwijking

€ 5.711,70

€ 5.545,35

c. voor een plan met een projectgebied vanaf 100.000 m2, per afwijking

€ 10.892,85

€ 10.575,60

4.

voor een buitenplanse omgevingsactiviteit op basis van een door een externe partij opgestelde ruimtelijke onderbouwing, bedraagt het tarief:

a. voor een plan met een projectgebied tot 5.000 m2, per afwijking

€ 3.448,60

€ 3.348,15

b. voor een plan met een projectgebied van 5.000 m2 tot 100.000 m2, per afwijking

€ 5.711,75

€ 5.545,40

c. voor een plan met een projectgebied vanaf 100.000 m2, per afwijking

€ 8.761,25

€ 8.506,05

5.

voor een in een gemeentelijke verordening als bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit aangewezen vergunningsplichtige activiteit:

€ 370,80

€ 360,00

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

Artikel 2.35 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

Tarief

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouw- of sloopactiviteit, bedraagt het tarief:

a.

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

1.

het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

2.

bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

3.

het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

4.

het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

per maatwerkvoorschrift:

€ 180,00

b.

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

€ 180,00

Artikel 2.36 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

Tarief

1.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op:

a.

één milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

€ 2.024,00

b.

twee milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit:

€ 1.200,00

c.

drie of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per milieubelastende activiteit:

€ 1.200,00

2.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 2.024,00

Artikel 2.37 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

Tarief

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 180,00

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

Artikel 2.38 Gelijkwaardige maatregel

Tarief

1.

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

a.

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief, per uur:

€ 90,00

b.

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief, per uur:

€ 90,00

c.

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief:

€ 1.288,00

d

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a of b, bedraagt het tarief, per uur:

€ 90,00

2.

Het op grond van het eerste lid onder a. b. of c. verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

Artikel 2.39 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

Tarief

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 90,00

Artikel 2.40 Wijzigen omgevingsvergunning

Nieuw tarief

Oud tarief

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een verleende omgevingsvergunning:

1,23%

1,19%

van de gewijzigde (verschil verleend en wijziging) bouwkosten met een minimum van:

€ 319,20

€ 309,90

2.

Het bepaalde onder lid 1 is niet van toepassing als de afwijking zodanig is dat, naar de omstandigheden beoordeeld, van een nieuwe omgevingsvergunning sprake is.

Artikel 2.41 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

Tarief

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 180,00

2.

a.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van één voorschrift van een milieu belastende activiteit van een omgevingsvergunning:

€ 1.196,00

b.

Indien meerdere voorschriften milieu belastende activiteit of activiteiten moeten worden aangepast geldt hetzelfde tarief als verschuldigd op grond van Titel 2 voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning milieubelastende activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

Artikel 2.42 Intrekken omgevingsvergunning

Nieuw tarief

Tarief

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, tenzij artikel 2.58 van toepassing is:

€ 92,70

€ 90,00

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning milieu belastende activiteit of activiteiten, tenzij artikel 2.58 van toepassing is:

€ 1.231,90

€ 1.196,00

Artikel 2.43 Beoordeling aanvullende gegevens

Nieuw tarief

Tarief

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, in behandeling is genomen:

€ 10,30

€ 10,00

Artikel 2.44 Beoordeling onderzoeksrapporten

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ander besluit.

Artikel 2.45 Wijzigen van het omgevingsplan

Nieuw tarief

Tarief

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een door de gemeente Voorst opgestelde wijziging van het omgevingsplan, als de aanvraag betrekking heeft op:

a.

een bouwactiviteit met bouwkosten tot € 250.000,00

€ 6.720,45

€ 6.524,70

b.

een bouwactiviteit met bouwkosten van € 250.000,00 tot € 1.000.000,00

€ 11.117,80

€ 10.794,00

c.

een bouwactiviteit met bouwkosten van meer dan € 1.000.000,00

€ 17.476,45

€ 16.967,45

d.

een omgevingsplanactiviteit, zonder bouwactiviteit, met een oppervlakte tot 5.000 m2

€ 6.720,45

€ 6.524,70

e.

een omgevingsplanactiviteit, zonder bouwactiviteit, met een oppervlakte van 5.000 m2 tot 100.000 m2

€ 11.117,80

€ 10.794,00

f.

een omgevingsplanactiviteit, zonder bouwactiviteit, met een oppervlakte van meer dan 100.000 m2

€ 17.476,45

€ 16.967,45

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een

door een externe partij opgestelde wijziging van het omgevingsplan, als de aanvraag betrekking heeft op:

a.

een bouwactiviteit met bouwkosten tot € 250.000,00

€ 3.536,95

€ 3.433,95

b.

een bouwactiviteit met bouwkosten van € 250.000,00 tot € 1.000.000,00

€ 5.992,30

€ 5.817,75

c.

een bouwactiviteit met bouwkosten van meer dan € 1.000.000,00

€ 9.484,05

€ 9.207,80

d.

een omgevingsplanactiviteit, zonder bouwactiviteit, met een oppervlakte tot 5.000 m2

€ 3.536,95

€ 3.433,95

e.

een omgevingsplanactiviteit, zonder bouwactiviteit, met een oppervlakte van 5.000 m2 tot 100.000 m2

€ 5.992,30

€ 5.817,75

f.

een omgevingsplanactiviteit, zonder bouwactiviteit, met een oppervlakte van meer dan 100.000 m2

€ 9.484,05

€ 9.207,80

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het

omgevingsplan als bedoeld in artikel 2.8 Omgevingswet, waarbij de wijziging door de gemeente Voorst is opgesteld:

€ 6.720,45

€ 6.524,70

4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het

omgevingsplan als bedoeld in artikel 2.8 Omgevingswet, waarbij de wijziging door een externe partij is opgesteld:

€ 3.536,95

€ 3.433,95

Artikel 2.46 Niet genoemd besluit op aanvraag

Tarief

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 360,00

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

Artikel 2.47 Achteraf ingediende aanvraag

Nieuw tarief

Tarief

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

10%

10%

met een maximum van:

€ 1.156,40

€ 1.122,70

Artikel 2.48 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Tarief

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (afweging van belangen) van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

a.

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

€ 1.288,00

b.

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 450,00

c.

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen a en b:

€ 450,00

Artikel 2.49 Beoordeling onderzoeksrapporten

Nieuw tarief

Tarief

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

a.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 152,25

€ 147,80

b.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 152,25

€ 147,80

c.

voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting:

€ 152,25

€ 147,80

d.

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

€ 152,25

€ 147,80

e.

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

€ 152,25

€ 147,80

f.

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER), per persoon per uur:

€ 90,00

€ 90,00

blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

g.

Als een begroting als bedoeld in onderdeel f is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

h.

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

€ 152,25

€ 147,80

Artikel 2.50 Advies

Nieuw tarief

Tarief

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

a.

voor een advies van de gemeenteraad:

€ 360,00

b.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit 2022 dat uitsluitend betrekking heeft op redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet:

€ 690,00

c.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Omgevingskwaliteit 2022 in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel b:

€ 690,00

d.

voor een uit oogpunt van welstand gegeven advies vooroverleg, naar aanleiding van een commissievergadering, mandaatbehandeling of ambtelijke toets, van de gemeentebouwmeester dan wel het Gelders Genootschap

€ 100,00

e.

voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de onderdelen a tot en met c: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 2.51 Instemming

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

2.

Het bedrag bedoeld in het eerste lid wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Paragraaf 2.13 Vermindering

Artikel 2.52 Vermindering na omgevingsoverleg

Tarief

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een aanvraag om omgevingsoverleg als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

100%

waarbij er geen verrekening plaatsvindt voor bedragen tot:

€ 125,15

2.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

a.

voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop het omgevingsoverleg betrekking had;

b.

in overeenstemming met de uitkomsten van het omgevingsoverleg; en

c.

binnen 1 jaar na goedkeuring van het schetsplan uitgewerkt bouwplan als bedoeld in artikel 2.4 lid 1.

3.

Als een aanvraag tot het verkrijgen van een BuOPA zoals bedoeld in artikel 2.4, lid 7a of een wijziging van het Omgevingsplan zoals bedoeld in lid 7b, voor een op basis van het principebesluit uitgewerkt plan binnen 1 jaar na het principebesluit wordt ingediend, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend. De vermindering bedraagt:

100%

4.

Als een aanvraag tot het verkrijgen van een BuOPA zoals bedoeld in lid 7a of een wijziging van het Omgevingsplan zoals bedoeld in lid 7b, voor een op basis van het principebesluit uitgewerkt plan na 1 jaar na het principebesluit wordt ingediend, worden de daarvoor geheven leges niet met deze leges verrekend.

5.

Als een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een grondgebonden zonne-energiesysteem, op eigen grond, tot een maximaal vermogen van 15 kWp, worden de op grond van Hoofdstuk 2, artikelen 2.5, 2.6 dan wel 2.6A, verschuldigde leges verminderd met 75%.

6.

De leges zoals bedoeld in artikel 2.4, lid 10 worden niet verrekend.

Artikel 2.53 Vermindering bij meervoudige aanvraag

Niet van toepassing

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

Artikel 2.54 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

Tarief

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

Artikel 2.55 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

Tarief

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

85%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

Artikel 2.56 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

Tarief

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

bij gehele of gedeeltelijke intrekking na de indiening van de aanvraag:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

Artikel 2.57 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

Tarief

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

bij gehele of gedeeltelijke intrekking na de indiening van de aanvraag:

25%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

Artikel 2.58 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

Tarief

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 26 weken na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

Artikel 2.59 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

Tarief

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

b.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a. wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

Artikel 2.60 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

Artikel 2.61 Minimumbedrag voor teruggaaf

Nieuw tarief

Tarief

Een bedrag minder dan:

€ 128,90

€ 125,15

wordt niet teruggegeven.

Hoofdstuk 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

Paragraaf 3.1 Horeca

Nieuw tarief

Tarief

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 403,50

€ 391,75

3.1.2

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.3.1.4 (ontheffing sluitingsuur) van de Algemene plaatselijke verordening:

3.1.2.1

voor de eerste avond

€ 22,65

€ 22,00

3.1.2.2

voor de tweede en volgende avond, per avond

€ 4,50

€ 4,35

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet

€ 27,45

€ 26,65

3.1.4

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 37,40

€ 36,30

3.1.5

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet

€ 37,40

€ 36,30

3.1.6

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 35 van de Alcoholwet, die niet wordt verleend in combinatie met een vergunning als bedoeld in artikel 2.2.2 (evenementenvergunning) van de Apv:

€ 27,45

€ 26,65

Paragraaf 3.2 Organiseren evenementen of markten

Nieuw tarief

Tarief

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.2.2, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning) voor een evenement in categorie:

3.2.1

A, zijnde kleine meldingsplichtige evenementen, minder dan 500 personen

nvt

nvt

3.2.2

A+, zijnde kleine vergunningsplichtige evenementen, minder dan 500 personen

€ 71,30

€ 69,20

3.2.3

B, zijnde een middelgroot evenement van 500 tot 5000 personen

€ 142,65

€ 138,50

3.2.4

B+, zijnde een groot evenement van 5000 personen of meer zonder risico-scan C

€ 493,80

€ 479,40

3.2.5

C, zijnde een groot evenement van 10.000 personen of meer met risico-scan C

€ 2.194,55

€ 2.130,65

Paragraaf 3.3 Seksbedrijven

Nieuw tarief

Tarief

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor seksbedrijven als bedoeld in artikel 3.1.3 van de Algemene plaatselijke verordening:

3.3.1

voor het exploiteren of wijzigen van een prostitutiebedrijf (niet zijnde een escortbedrijf)

€ 961,70

€ 933,70

3.3.2

voor het exploiteren of wijzigen van een escortbedrijf

€ 462,75

€ 449,25

Paragraaf 3.4 Kinderopvang

Nieuw tarief

Tarief

3.4

Het tarief bedraagt voor:

3.4.1

het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 1.45/2.2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko), tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid, Wko of het in exploitatie nemen van een peuterspeelzaal als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, Wko:

€ 878,85

€ 853,25

3.4.2

het in behandeling nemen van de door de houder van een gastouderbureau ingediende aanvraag voor degene die door zijn tussenkomst voornemens is gastouderopvang te bieden, als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid, Wko:

€ 508,70

€ 493,90

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

Tarief

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van de van kracht zijnde marktverordening:

3.5.1.1

tot het verlenen van een vaste-standplaatsvergunning

€ 135,00

3.5.1.2

tot het verlenen van een dagplaatsvergunning, die leidt tot vergunningverlening:

€ 90,00

3.5.1.3

tot het verlenen van een standwerkvergunning, die leidt tot vergunningverlening:

€ 90,00

3.5.1.4

tot het overschrijven van een vaste-standplaatsvergunning op naam van een ander:

€ 90,00

3.5.1.5

tot het toestaan van vervanging van de vergunninghouder:

€ 90,00

3.5.1.6

tot het verlenen van ontheffing van de verplichting om de standplaats in te nemen tot de sluitingstijd van de markt:

€ 90,00

3.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van artikel 5.2.3.2 (Standplaatsvergunning en weigeringsgronden) van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Voorst 2019:

3.5.2.1

tot het verlenen van een standplaatsvergunning niet zijnde een vergunning voor een incidentele of seizoenstandplaats:

€ 25,00

3.5.2.2

tot het verlenen van een standplaats voor een incidentele of seizoenstandplaats:

€ 25,00

Paragraaf 3.6 Winkeltijdenwet

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

3.6.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 27,45

€ 26,65

3.6.2

tot het wijzigen van een in onderdeel 3.6.1.1 bedoelde ontheffing

€ 27,45

€ 26,65

Paragraaf 3.7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking:

€ 22,65

€ 22,00

Behorende bij het raadsbesluit van 30 oktober 2023.

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Voorst 2024; raadsbesluit van 30 oktober 2023.

De griffier