Regeling vervalt per 01-01-2026

Vaststelling Subsidieregeling oplossingen belemmeringen door netcongestie

Geldend van 01-01-2024 t/m 31-12-2025

Intitulé

Vaststelling Subsidieregeling oplossingen belemmeringen door netcongestie

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op artikel 3, derde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2023 ;

BESLUITEN:

de Subsidieregeling oplossingen belemmeringen door netcongestie vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

AGVV: Verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard. Algemene Groepsvrijstellingsverordening (PbEU L187/1);

Asv: Algemene subsidieverordening 2023;

Awb: Algemene wet bestuursrecht;

batterij: individueel opslagsysteem bestemd voor stationaire opslag van eigen opgewekte elektriciteit of te verbruiken elektriciteit, gebruikmakend van op lithiumverbindingen gebaseerde accutechnologie achter de meter van de aanvrager;

de-minimisverordening: Verordening (EU) Nummer 2023/2831;

fossiele energie: aardgas, benzine, dieselolie, kerosine, kolen;

grootverbruikersaansluiting: aansluiting op het elektriciteitsnetwerk met een aansluitwaarde groter dan 3 x 80 ampère;

haalbaarheidsonderzoek: het onderzoek en de analyse van het potentieel van meerdere oplossingen voor belemmeringen van netcongestie, met als doel de besluitvorming te ondersteunen door objectief en rationeel de sterke en de zwakke punten van verschillende oplossingen voor belemmeringen netcongestie, de kansen en risico's in kaart te brengen, waarbij ook wordt aangegeven welke middelen nodig zijn om de uiteindelijke oplossing te kunnen doorvoeren;

kennisleverancier: een private of publieke instantie met activiteiten die gericht is op kennisoverdracht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of een buitenlands equivalent;

netcongestie: het plaatselijk bereiken van de maximale belastbaarheid van de distributie- en transportnetten voor elektriciteit.

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de klimaat- en energiedoelstellingen en het vestigings- en ondernemersklimaat van de provincie Drenthe door het ondersteunen van oplossingen voor belemmeringen door netcongestie.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

 • a.

  een door een kennisleverancier uit te voeren haalbaarheidsonderzoek naar oplossingen voor belemmeringen door netcongestie;

 • b.

  de realisatie van een batterij ten behoeve van de door de aanvrager opgewekte elektriciteit of te verbruiken elektriciteit;

 • c.

  de realisatie van een oplossing voor belemmeringen door netcongestie anders dan de realisatie van een batterij als bedoeld in onderdeel b.

Artikel 4 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen en aan degene aan wie een onderneming toebehoort als bedoeld in artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007, die hun activiteiten ontplooien in de provincie Drenthe.

Artikel 5 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend vanaf 15 januari 2024 tot en met 17 oktober 2025.

Artikel 6 Aanvraag

In aanvulling op artikel 8 van de Asv verschaft de aanvrager in ieder geval

de volgende bescheiden:

 • a.

  een projectplan dat tenminste bevat: een omschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, de probleemstelling of beschrijving van de belemmeringen door netcongestie, een toelichting op de beoogde resultaten van de activiteiten en een tijdsplanning;

 • b.

  voor zover de oplossing betrekking heeft op teruglevering van elektriciteit: een toelichting op de beoogde toepassing van de duurzaam opgewekte elektriciteit;

 • c.

  een brief van de netbeheerder waarin wordt aangegeven dat er sprake is van netcongestie in het betrokken gebied, of een brief van de netbeheerder waarin wordt aangegeven dat het door de aanvrager aangevraagde transportvermogen niet geleverd kan worden, of waarin wordt aangegeven dat de aanvrager het gecontracteerde transportvermogen overschrijdt.

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1.

  In aanvulling op de weigeringsgronden uit de Asv en Awb wordt een subsidie in ieder geval geweigerd als:

  • a.

   er geen sprake is van netcongestie in het betrokken gebied of niet blijkt dat het door de aanvrager aangevraagde transportvermogen niet geleverd kan worden of niet blijkt dat de aanvrager het gecontracteerde transportvermogen overschrijdt;

  • b.

   de aanvrager eerder subsidie heeft ontvangen voor dezelfde activiteiten voor eenzelfde EAN-code (energieaansluiting) voor een ander tijdvak;

  • c.

   de activiteiten betrekking hebben op het gebruik van fossiele energie op het perceel van de aanvrager;

  • d.

   de activiteiten technisch of financieel niet haalbaar zijn;

  • e.

   de activiteiten een batterij betreft met een vermogen groter dan 1 megawatt;

  • f.

   de schaalgrootte van de activiteiten niet passend is bij de belemmeringen door netcongestie van de aanvrager;

  • g.

   de activiteiten buiten de provincie Drenthe plaatsvinden;

  • h.

   de uitvoering van de activiteiten is gestart voordat de aanvraag om subsidie is ontvangen;

  • i.

   het geen nieuwe voorzieningen betreft als bedoeld in artikel 41, vijfde lid, van de AGVV;

  • j.

   de primaire bedrijfsvoering van de aanvrager het aanbieden van zon- of windenergie of balanceringsdiensten is.

 • 2.

  Een subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek als bedoeld in artikel 3, onder a, wordt voorts geweigerd als:

  • a.

   de ingehuurde kennisleverancier niet aantoonbaar beschikt over de benodigde kennis of expertise om de aanvrager in zijn adviesvraag te ondersteunen;

  • b.

   de ingehuurde kennisleverancier een moeder-, dochter- of zusteronderneming van de aanvrager is;

  • c.

   de ingehuurde kennisleverancier een direct familielid (1e graad) van de aanvrager is;

  • d.

   het haalbaarheidsonderzoek niet het potentieel van meerdere oplossingen voor belemmeringen door netcongestie onderzoekt en analyseert.

 • 3.

  Een subsidie voor de realisatie van oplossingen voor belemmeringen door netcongestie als bedoeld in artikel 3, onder b en c, wordt voorts geweigerd als:

  • a.

   de realisatie van de batterij of andere oplossing voor belemmeringen door netcongestie wordt uitgevoerd door de kennisleverancier die ook het haalbaarheidsonderzoek voor diezelfde belemmeringen door netcongestie heeft uitgevoerd;

  • b.

   de realisatie van de batterij of andere oplossing voor belemmeringen door netcongestie wordt uitgevoerd door een partij die een moeder-, dochter- of zusteronderneming of een direct familielid (1e graad) van de aanvrager is.

Artikel 8 Toetsingscriteria

 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen beschikt de aanvrager over een grootverbruikersaansluiting of kan hij aantonen dat hij een grootverbruikersaansluiting nodig heeft.

 • 2.

  Om voor een subsidie, als bedoeld in artikel 3, onder c, in aanmerking te komen behalen de activiteiten minimaal 10 punten op basis van de volgende beoordeling die nader uitgewerkt is in de bij deze regeling behorende bijlage 1:

  • a.

   de toegepaste techniek als oplossing voor de belemmeringen door netcongestie heeft voldoende herhaalbaarheidspotentie, minimaal noodzakelijke score 5 punten, maximale score 10 punten;

  • b.

   de toegepaste techniek als oplossing voor de belemmeringen door netcongestie is voldoende innovatief, maximale score 5 punten;

  • c.

   de toegepaste techniek als oplossing voor de belemmeringen door netcongestie is voldoende toekomstbestendig, maximale score 5 punten.

Artikel 9 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Voor de activiteiten bedoeld in artikel 3, onder a, komen de volgende kosten in aanmerking voor subsidie:

  • a.

   inhuur van een onafhankelijke kennisleverancier met een maximum inhuurtarief van € 100,--per uur;

  • b.

   materiaalkosten die uitsluitend nodig zijn voor het haalbaarheidsonderzoek;

  • c.

   huurkosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het haalbaarheidsonderzoek.

 • 2.

  Voor de activiteiten bedoeld in artikel 3, onder b en c, komen voor subsidie in aanmerking de kosten voor het realiseren van oplossingen voor belemmeringen door netcongestie.

Artikel 10 Niet subsidiabele kosten

 • 1.

  Kosten die gemaakt zijn voor de datum van indiening van de aanvraag om subsidie zijn niet subsidiabel.

 • 2.

  Kosten voor duurzaamheidsmaatregelen gericht op een laadpunt voor een elektrisch aangedreven motorrijtuig, energiebesparing of opwekking van duurzame energie zijn niet subsidiabel.

Artikel 11 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt:

 • a.

  voor de activiteiten bedoeld in artikel 3, onder a, ten hoogste 90% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 15.000,--;

 • b.

  voor de activiteiten bedoeld in artikel 3, onder b, ten hoogste 30% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000,- ;

 • c.

  voor de activiteiten bedoeld in artikel 3, onder c, ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €100.000,--.

Artikel 12 Verdeelsystematiek

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen voor activiteiten als bedoeld in artikel 3, onder a en b, die op dezelfde dag zijn ontvangen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door het tijdstip van ontvangst en bij gelijk moment van ontvangst, door middel van loting.

 • 3.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen voor activiteiten als bedoeld in artikel 3, onder c , die op dezelfde dag zijn ontvangen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door het aantal behaalde punten bij de beoordeling bedoeld in artikel 8, tweede lid, en bij gelijke punten door middel van loting. Gedeputeerde staten rangschikken de aanvragen, die voldoen aan de aanvraagvereisten en subsidievereisten, hoger, naarmate in totaal meer punten aan het project zijn toegekend.

Artikel 13 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1.

  De subsidieontvanger is bereid mee te werken aan kennisdeling ten aanzien van de gesubsidieerde activiteiten.

 • 2.

  De activiteiten bedoeld in artikel 3, onder a, worden binnen zes maanden na de datum van subsidievaststelling uitgevoerd, tenzij de subsidiebeschikking een andere termijn vermeldt.

 • 3.

  De activiteiten bedoeld in artikel 3, onder b en c, worden binnen 12 maanden na de datum van subsidieverlening uitgevoerd, tenzij de subsidiebeschikking een andere termijn vermeldt.

 • 4.

  De activiteiten bedoeld in artikel 3, onder b en c, worden ten minste drie jaar na het verrichten van de subsidiabele activiteiten in stand gehouden op de locatie.

Artikel 14 Verlening en vaststelling

 • 1.

  De subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 3, onder a, wordt direct vastgesteld.

 • 2.

  De subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 3, onder b en c, wordt vastgesteld op basis van een verklaring inzake uitgaven en inkomsten, als bedoeld in artikel 22, vierde en vijfde lid, van de Asv.

 • 3.

  De aanvraag tot vaststelling van de subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 3, onder b en c, bevat :

  • a.

   een activiteitenverslag;

  • b.

   een verklaring inzake uitgaven en inkomsten, als bedoeld in artikel 22, vierde en vijfde lid, van de Asv.

Artikel 15 Staatssteun

 • 1.

  Een subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 3, onder a, wordt alleen verstrekt voor zover dit mogelijk is met toepassing van de De-minimisverordening.

 • 2.

  Een subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 3, onder b en c, wordt verleend onder toepassing van artikel 41 van de AGVV, zijnde steun voor investeringen ter bevordering van energie uit hernieuwbare bronnen, uit hernieuwbare waterstof en hoogrenderende warmtekrachtkoppeling voor zover het steun betreft voor investeringen ter bevordering van energie uit hernieuwbare bronnen.

 • 3.

  Een subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 3, onder b en c, niet zijnde activiteiten ter bevordering van energie uit hernieuwbare bronnen, wordt verleend onder toepassing van de De-minimisverordening.

Artikel 16 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 3, onder a, betreft € 150.000,--.

 • 2.

  Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 3, onder b, betreft € 450.000,--.

 • 3.

  Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 3, onder c, betreft € 400.000,--.

Artikel 17 Overgangsrecht

Deze regeling blijft van toepassing op subsidies die verstrekt zijn op grond van deze regeling en op volledige aanvragen die zijn ingediend voor de datum van het vervallen van deze regeling.

Artikel 18 Inwerkingtreding en horizonbepaling

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2024 en vervalt op 1 januari 2026.

Artikel 19 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling oplossingen belemmeringen door netcongestie.

Toelichting bij de regeling, artikelsgewijs

Artikel 3

Voor de realisatie van oplossingen voor belemmeringen door netcongestie maken we onderscheid tussen de realisatie van een batterij ten behoeve van de door de aanvrager opgewekte of te verbruiken elektriciteit en andere oplossingen. Gelet op de definitie die gehanteerd wordt voor een batterij, betekent dit dat:

 • onder onderdeel b van artikel 3 vallen batterijen gebruikmakend van op lithiumverbindingen gebaseerde accutechnologie achter de meter van de aanvrager;

 • alle overige oplossingen vallen onder onderdeel c van artikel 3, waaronder

  • o

   batterijen die geen gebruik maken van op lithiumverbindingen gebaseerde accutechnologie;

  • o

   collectieve toepassingen van op lithiumverbindingen gebaseerde accutechnologie;

  • o

   andere mogelijke oplossingen voor netcongestie.

Artikel 4

De verwijzing naar artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007 betekent dat de subsidieregeling naast ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (zoals BV’s, NV’s, stichtingen en verenigingen) ook openstaat voor ondernemingen en organisaties die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel zoals een eenmanszaak, vennootschap onder firma en een maatschap.

Artikel 6, onderdeel c en artikel 7, lid 1

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de aanvrager aantoonbaar belemmerd te worden door netcongestie. De aanvrager kan dit aantonen aan de hand van een brief van de netbeheerder waarin wordt aangegeven dat er in het betreffende gebied sprake is van netcongestie, dat het aangevraagde transportvermogen niet geleverd kan worden of dat het gecontracteerde vermogen wordt overschreden.

Artikel 8, lid 2

In artikel 8, lid 1, is een algemeen criterium opgenomen: om voor subsidie in aanmerking te komen beschikt de aanvrager over een grootverbruikersaansluiting of kan hij aantonen dat hij een grootverbruikersaansluiting nodig heeft. Naast dit algemene criterium dient de subsidieaanvraag voor activiteiten als bedoeld in artikel 3, onder c, ook te voldoen aan criteria waarop een variabele score mogelijk is. Deze criteria worden kwalitatief beoordeeld waarbij verschillende gradaties mogelijk zijn: ‘zeer goed’, ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’. Deze beoordeling wordt per criterium omgezet in een puntenbeoordeling met de volgende verdeling:

 • zeer goed = 100% van het mogelijke maximum aantal punten;

 • voldoende = 50% van het mogelijke maximum aantal punten;

 • onvoldoende = 0% van het mogelijke maximum aantal punten.

Een nadere toelichting op de kwalitatieve beoordeling van de aanvragen wordt gegeven in bijlage 1, behorende bij deze regeling.

Artikel 9, lid 1, onder a

Het genoemde maximale tarief betreft een uurtarief exclusief BTW. In geval de aanvrager BTW-kosten niet kan verrekenen, zijn de BTW-kosten die gemoeid zijn met de inhuur van de kennisleverancier subsidiabel.

Bijlage 1. Toetsingscriteria beoordeling aanvragen voor Subsidieregeling oplossingen netcongestie als bedoeld in artikel 8, tweede lid

De subsidie voor activiteiten zoals bedoeld in artikel 3, onder c, wordt bepaald in de volgende stappen:

subsidieverlening

 • bepalen of de aanvraag voldoet aan de subsidievereisten van de subsidieregeling;

 • bepalen of de subsidieaanvrager behoort tot de doelgroep (artikel 4);

 • bepalen van de score die aan een project wordt toegekend, op basis van de criteria en punten volgens tabel 1;

 • bepalen van het subsidiebedrag (artikel 11), rekening houdend met de subsidiabiliteit van de kosten (artikelen 9 en 10).

Subsidievaststelling (na uitvoering project)

 • toepassen van het subsidiepercentage op de in aanmerking te nemen subsidiabele kosten en beoordeling van uitgevoerde activiteiten en behaalde prestaties (conform beschikking).

Tabel 1. Scorelijst

Criterium

puntenscore

Herhaalbaarheid

 • de oplossing heeft potentie om ook op andere plekken in Drenthe toegepast te worden en/of;

 • de oplossing heeft potentie om al dan niet op termijn ook te kunnen voorzien in stroom- of afgiftebehoeftes van andere energieproducenten/-gebruikers.

m aximale score

minimaal noodzakelijke score

10

5

Innovativiteit

 • de oplossing wordt gevonden in de toepassing van innovatieve techniek en/of;

 • de oplossing wordt gevonden in een innovatieve combinatie van bestaande technieken en/of;

 • de oplossing wordt gevonden in een techniek die nog niet in Drenthe op deze wijze of voor dit doel is toegepast.

maximale score

minimaal noodzakelijke score

5

0

Toekomstbestendigheid

 • de oplossing anticipeert op een (toekomstig) slim en flexibel energiesysteem in Drenthe door in staat te zijn om flexibel om te gaan met externe marktprikkels qua momentane energieproductie en

  energiegebruik.

maximale score

minimaal noodzakelijke score

5

0

Maximale totaalscore

Minimaal noodzakelijke totaalscore

20

10

Gedeputeerde Staten voornoemd,

drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 12 december 2023

Kenmerk 5.5/2023001719

Uitgegeven: 18 december 2023

Ondertekening