Regeling vervalt per 31-12-2026

Openstellingsbesluit Subsidieverordening Landbouwportaal Rijnland 2024-2026

Geldend van 03-01-2024 t/m 30-12-2026

Intitulé

Openstellingsbesluit Subsidieverordening Landbouwportaal Rijnland 2024-2026

Bekendmaking

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 12 december 2023 het Openstellingsbesluit Subsidieverordening Landbouwportaal Rijnland 2024-2026 vastgesteld.

Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland,

besluiten:

vast te stellen het navolgende Openstellingsbesluit Subsidieverordening Landbouwportaal Rijnland 2024-2026.

Artikel 1 Begrippen

 • Landbouwportaal Rijnland: Online platform voor communicatie, informatie en subsidieverstrekking.

 • Maaiveld: De bovenkant van de grond van een terrein. Ook de bestrating hoort bij het maaiveld. Bij het maaiveld hoort niet:

  • een kunstmatige verhoging zoals een talud of een berm; en

  • een kunstmatige verlaging.

 • Maatregelenlijst: Lijst van de subsidiabele maatregelen die in bijlage 1 bij Subsidieverordening Landbouwportaal Rijnland is gevoegd.

 • Oever: Het gebied tussen de waterbodem en het maaiveld.

 • Oppervlaktewater: De sloten, vaarten, plassen, meren, rivieren, kanalen. Ook droogstaande taluds en greppels die wel in verbinding staan met ander oppervlaktewater.

 • Perceel: Een stuk grond of een terrein met vaste grenzen die door het Kadaster zijn bepaald.

 • Rijnland: Het hoogheemraadschap van Rijnland.

 • Talud: Dit is het schuine deel van een dijk, of de schuine oever tussen de waterbodem en het maaiveld.

 • Waterbodem: De grond van een oppervlaktewater onder de waterspiegel.

 • Waterspiegel: Het grensvlak tussen water en lucht. Een ander woord is wateroppervlak.

Artikel 2 Aanvraagperiode

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie, als bedoeld in artikel 8 van de Subsidieverordening Landbouwportaal Rijnland kan worden ingediend vanaf de eerste dag na publicatie van dit besluit in het Waterschapsblad tot en met 31 december 2026 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Een aanvraag is tijdig ingediend indien deze binnen de in het eerste lid genoemde periode is ontvangen.

Artikel 3 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor dit openstellingsbesluit bedraagt € 600.000,-.

Artikel 4 Subsidiabele activiteit

In afwijking van artikel 6 van de Subsidieverordening Landbouwportaal Rijnland wordt subsidie verstrekt voor het treffen van maatregelen uit de maatregelenlijst en die betrekking hebben op tenminste een van de volgende thema’s:

 • a.

  duurzaam bodemgebruik;

 • b.

  gewasbeschermingsmiddelen;

 • c.

  erfafspoeling;

 • d.

  inrichting en beheer van perceel en oever, voor zover het investeringsmaatregelen betreft, behalve de maatregelen:

  • 1.

   Helofytenfilter tbv het zuiveren van erf- en bodem gerelateerde waterstromen met een minimaal zuiveringsrendement van 50%.

  • 2.

   Bovenwettelijk herinrichting oever ter voorkoming van afkalving.

  • 3.

   Infiltratie via (regelbare) onderwaterdrainage in veenweidegebied ter voorkoming van bodemdaling.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het digitale publicatieblad van het hoogheemraadschap van Rijnland waarin dit besluit is geplaatst.

Artikel 6 Werkingsduur

 • 1.

  Dit besluit vervalt op 31 december 2026.

 • 2.

  Na 31 december 2026 blijft dit openstellingsbesluit van toepassing op de subsidies die voor 31 december 2026 zijn verleend of aangevraagd.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit Landbouwportaal Rijnland.

Ondertekening

Leiden, 12 december 2023

Dijkgraaf en hoogheemraden

R.A.M. van der Sande, dijkgraaf

M. Middendorp, secretaris

Toelichting bij Openstellingsbesluit Subsidieverordening Landbouwportaal Rijnland 2024-2026

Algemene toelichting

Goed water is essentieel voor de mens, het dier, de flora en de natuur in haar geheel. Daarom werkt Rijnland aan de verbetering van de waterkwaliteit. De agrarische sector speelt hierbij een belangrijke rol in Rijnland. De inzet van de landbouwsector is cruciaal voor het behalen van de waterkwaliteitsdoeleinden en daarom wil het hoogheemraadschap Rijnland extra ondersteuning bieden. Dit doet Rijnland onder andere met het Landbouwportaal Rijnland. De Subsidieverordening Landbouwportaal Rijnland is hier een onderdeel van.

Het doel van de subsidieverordening is:

 • a.

  het verbeteren van water- en bodemkwaliteit;

 • b.

  het tegengaan van verdroging, verzilting en wateroverlast op agrarisch grondgebied;

 • c.

  het creëren van meer waterbewustzijn in de agrarische sector.

Er wordt gestreefd naar met name een afname van de uit- en afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen vanuit de landbouw naar het water.

Rijnland stelt € 600.000,- ter beschikking voor subsidieprojecten waarin maatregelen worden uitgevoerd voor de thema’s zoals genomen in artikel 6 van de Subsidieverordening Landbouwportaal Rijnland, behalve voor het thema voldoende zoetwater. De volgende maatregelen onder het thema perceel- en oeverinrichting & beheer komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • 1.

  Helofytenfilter tbv het zuiveren van erf- en bodem gerelateerde waterstromen met een minimaal zuiveringsrendement van 50%.

 • 2.

  Bovenwettelijk herinrichting oever ter voorkoming van afkalving.

 • 3.

  Infiltratie via (regelbare) onderwaterdrainage in veenweidegebied ter voorkoming van bodemdaling.

Subsidieaanvragen worden beoordeeld op volgorde van ontvangst. Op het moment dat het subsidieplafond van € 600.000- is toegekend aan subsidieprojecten en daarmee het plafond is bereikt, worden subsidieaanvragen die daarna worden gedaan geweigerd op grond van de Awb. Indien deze situatie zich voordoet wordt op de website van Landbouwportaal Rijnland vermeld dat er geen subsidieaanvragen meer ingediend kunnen worden.