Regeling vervallen per 01-03-2024

Lokale meerkostenregeling corona Wmo 2022

Geldend van 15-12-2023 t/m 29-02-2024

Intitulé

Lokale meerkostenregeling corona Wmo 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden,

overwegende dat:

  • de meerkostenregeling corona Wmo 2022 gebaseerd is op landelijke richtlijnen;

  • de regels voor bekostiging van de meerkosten regionaal en lokaal gelijk zijn;

  • de lokale en regionale meerkostenregeling alleen van elkaar verschillen in de uitvoering van de regeling,

besluit:

vast te stellen de navolgende 'Lokale Meerkostenregeling corona Wmo 2022’.

1. Looptijd

De uitwerking loopt van 1 januari 2022 tot 31 december 2022.

2. Doelgroep

De meerkostenregeling is toegankelijk voor de volgende groepen:

  • Lokaal gecontracteerde Wmo-aanbieders voor hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en vervoer.

3. Meerkosten en minderkosten

Voor de omschrijving van meerkosten en minderkosten en toetsingscriteria wordt verwezen naar de ‘Handreiking regeling Meerkosten 2022 Jeugdwet en Wmo 2015’, opgesteld door Ketenbureau i-Sociaal Domein.

4. Vergoeding van meerkosten

  • Vergoeding van meerkosten vindt plaats tot het door de gemeente vastgestelde budgetplafond. Dit is gebaseerd op de vanuit het Rijk ontvangen middelen voor compensatie van meerkosten. In het geval de claims van de zorgaanbieders dit bedrag overschrijden, dan wordt de vergoeding voor alle aanvragen, voor zover in aanmerking komend voor vergoeding, met een gelijk percentage verminderd.

  • Declaraties worden ingediend via het landelijk ontworpen declaratieformulier (ketenbureau i-sociaal domein). Andere declaratievormen worden niet in behandeling genomen.

  • Alle gemaakte kosten tot en met 31 december 2022 worden opgenomen in de declaratie.

  • De declaraties voor lokaal gecontracteerde zorg (zoals beschreven in artikel 1) moeten voor 31 december 2023 zijn ontvangen en worden naar verhouding ten opzichte van het beschikbare budgetplafond uiterlijk in februari 2024 uitbetaald.

  • Wanneer partijen in ernstige liquiditeitsproblemen komen, geldt de gebruikelijke procedure: neem contact op met contractmanagement.

  • Er wordt getoetst op de bovenstaande uitgangspunten.

5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na publicatie op www.overheid.nl.

Deze regeling treedt uit werking op 1 maart 2024.

Ondertekening

Aldus besloten op 5 december in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden.

het college van Heusden,

de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans

de burgemeester,

drs. W. van Hees