Legesverordening Peel en Maas 2024

Geldend van 16-12-2023 t/m heden

Intitulé

Legesverordening Peel en Maas 2024

DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

Gelet op het raadsvoorstel 2023-

Zaaknummer: 1894/2023/2806071

Gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 13.1a van de Omgevingswet;

Gehoord de beraadslagingen.

BESLUIT

Vast te stellen de Legesverordening Peel en Maas 2024

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9 , eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 21 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of artikelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • 3.

   artikel 1.17 (schriftelijke verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   artikel 1.25, onder a (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   artikel 1.31 (Wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De Legesverordening Peel en Maas 2023 van 13 december 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12 bedoelde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening Peel en Maas 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van : 12 december 2023

De raad van de gemeente Peel en Maas,

de griffier,

drs. E.J.C. Apeldoorn-Feijts

de voorzitter,

W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Bijlagen Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Peel en Maas

TARIEVENTABEL 2024 behorende bij de Legesverordening Peel en Maas

Legestarief 2024

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

 

 

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

 

 

Artikel 1.1 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap

 
 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

 

1.1.a

maandag tot en met vrijdag

210,00

1.1.b

buiten de dagen en tijden, waarop het bureau van de burgerlijke stand voor de registraties of voltrekkingen geopend is

415,00

 

Artikel 1.2 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

 
 

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

 

1.2.a

maandag tot en met vrijdag

210,00

1.2.b

buiten de dagen en tijden, waarop het bureau van de burgerlijke stand voor de registraties of voltrekkingen geopend is

415,00

 

Artikel 1.3 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1 van Burgerlijk wetboek

 
 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek op:

 

1.3.a

maandag tot en met vrijdag

223,00

1.3.b

buiten de dagen en tijden, waarop het bureau van de burgerlijke stand voor de registraties of voltrekkingen geopend is

413,00

 

Artikel 1.4 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in bijzonder huis

 
 

Het tarief bedraagt voor het voltrekken van een huwelijk dan wel dan wel registreren van een partnerschap in een bijzondere trouwlocatie (dus als gemeentehuis aangewezen door het college van burgemeester en wethouders) wordt bij 1.1.a, 1.1.b, 1.2.a, 1.2.b vermeerderd met

254,00

 

Artikel 1.5 Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgelijke stand voor één dag

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgelijke stand aan te wijzen voor één dag:

 

1.5.a

Als beëdiging bij de rechtbank al heeft plaatsgevonden:

212,00

1.5.b

Als beëdiging bij de rechtbank nog niet heeft plaatsgevonden:

424,00

 

Artikel 1.6 Gereserveerd

 

 

Artikel 1.7. Annuleren datum

 
 

Indien de voltrekking van het huwelijk, het registreren van een partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap geen doorgang vindt, bedraagt het tarief:

 

1.7.a

bij het annuleren in de laatste twee weken voor de huwelijksdatum, omzettingsdatum dan wel de registratiedatum

125,00

1.7.b

bij het annuleren twee weken of langer voor de huwelijksdatum, omzettingsdatum dan wel de registratiedatum

45,00

 

Artikel 1.8 Trouwboekje of partnerschapsboekje

 
 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

40,00

 

Artikel 1.9 Omzetten van geregistreerd partnerschap in huwelijk (zonder ceremonie)

 
 

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk (zonder ceremonie)

79,00

 

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

 

Artikel 1.10 Paspoorten of andere reisdocumenten

 
 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 

1.10.a

een nationaal paspoort:

 

1.10.a.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

80,00

1.10.a.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

59,00

1.10.b

een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel a (zakenpaspoort):

 

1.10.b.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

80,00

1.10.b.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

59,00

1.10.c

een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.10.c.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

80,00

1.10.c.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

59,00

1.10.d

een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

59,00

 

Artikel 1.11 Nederlandse identiteitskaart

 
 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

 

1.11.a

een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.11.a.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

68,00

1.11.a.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

36,00

1.11.b

een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

31,50

 

Artikel 1.12 Modaliteiten

 
 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.12.a

voor de versnelde uitreiking van een in de artikelen 1.10 en 1.11 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die artikelen genoemde bedragen:

57,00

 

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

 

 

Artikel 1.13 Rijbewijzen

 

1.13.a

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

47,00

1.13.b

Het tarief genoemd in onderdeel 1.13,a wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

35,25

 

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

 

 

Artikel 1.14 Definities

 
 

Voor de toepassing van artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

Artikel 1.15 Verstrekkingen van gegevens uit de basisregistratie personen

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.a

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

10,00

1.15.b

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

1.15.b.1

voor 10 t/m 1.000 verstrekkingen

78,48

 

met een toeslag per verstrekking van

1,28

1.15.b.2

voor 1.001 t/m 10.000 verstrekking

728,48

 

met een toeslag per verstrekking van

0,63

1.15.b.3

voor meer dan 10.000 verstrekkingen

4.028,48

 

met een toeslag per verstrekking van

0,30

1.15.c

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon-en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

10,00

1.15.d

In afwijking van het bepaalde in de onderdelen 1.15.a bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag via het E-loket (digitale aanvraag) tot het verstrekken van gegevens van de aanvrager, per verstrekking

7,00

 

Artikel 1.16 Gereserveerd

 

 

Artikel 1.17 Schriftelijke verstrekking

 
 

In afwijking van artikel 1.15 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

7,50

 

Artikel 1.18 Op verzoek doornemen basisregistratie personen

 
 

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

27,25

 

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

 

 

Artikel 1.19 Afschriften van bestuursstukken

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van een niet nader in deze tarieventabel omschreven document, per pagina:

0,30

 

Artikel 1.20 Gereserveerd

 

 

Paragraaf 1.6 Gereserveerd

 

 

Artikel 1.21 Gereserveerd

 
 

Artikel 1.22 Gereserveerd

 
 

Artikel 1.23 Gereserveerd

 

 

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

 

 

Artikel 1.24 Gereserveerd

 

 

Artikel 1.25 Overige publiekszaken

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.25.a

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

41,35

1.25.b

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

11,25

1.25.c

tot het legaliseren van een handtekening

11,25

 

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

 

 

Artikel 1.26 Naspeuringen in gemeentearchief

 

1.26.a

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan te besteden kwartier

27,25

1.26.b

Het op grond van subonderdeel 1.26.a verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

 

 

Artikel 1.27 Verstrekking van kopieën van (bouw)kaarten en tekeningen

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van (bouw)kaarten en tekeninqen per plot:

 

1.27.a

van A4-formaat

7,20

1.27.b

van A3 formaat

12,00

1.27.c

van A2 formaat

16,00

1.27.d

van A1 formaat

27,50

1.27.e

van A0 formaat

27,50

 

Artikel 1.28 Gereserveerd

 

 

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

 

 

Artikel 1.29 Gereserveerd

 

 

Artikel 1.30 leegstandwet

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet

204,00

 

Artikel 1.31 Wet op de kansspelen

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.31.1.a

voor een periode van maximaal vier jaar voor één kansspelautomaat per jaar

56,50

1.13.1.b

voor een periode van maximaal vier jaar voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat per jaar

56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat per jaar

34,00

1.31.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

52,50

1.31.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een speelgelegenheid

473,00

1.31.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor een speelautomatenhal

1.265,00

1.31.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing voor leeftijdsvereiste exploitatie speelautomatenhal en wijziging leidinggevende

94,50

 

Artikel 1.32 Telecommunicatie

 
 

Vergunningen/instemmingsbesluiten/meldingen kabels en leidingen

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om vergunning of instemming voor:

 

1.32.a

het (ver)leggen, onderhouden en verwijderen van kabels en leidingen, als bedoeld in artikel 5.4 van de Telecommunicatiewet

228,50

1.32.a.1

vermeerderd met een bedrag per m1 sleuf tot 1.001 m1 van

1,96

1.32.a.2

vermeerderd met een bedrag per m1 sleuf tussen 1.000 m1 en 5.001 m1 van

1,80

1.32.a.3

vermeerderd met een bedrag per m1 sleuf boven 5.000 m1 van

1,37

1.32.b

het maken van handholes, per handhole

229,00

1.32.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Telecommunicatieverordening gemeente Peel en Maas, omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 15 m

62,50

 

Artikel 1.33 Wegenverkeerswetgeving

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

1.33.a

een ontheffing of wijziging van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

79,50

1.33.b

een ontheffing voor het houden van een wedstrijd op de weg met een voertuig als bedoeld in artikel 10 Wegenverkeerswet/juncto artikel 148 Wegenverkeerswet

52,50

1.33.c

verstrekking van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

60,00

 

Paragraaf 1.10 Diversen

 

 

Artikel 1.34 Gereserveerd

 

 

Artikel 1.35 Diverse vergunningen of beschikkingen

 
 

Het tarief bedraagt voor een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

107,00

 

Artikel 1.36 Exploitatie kindcentrum of gastouderbureau

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.36.1

het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau indien sprake is van een inspectie door de GGD

2.026,00

1.36.2

het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang indien sprake is van een inspectie door de GGD

634,00

1.36.3

het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang indien sprake is van een verkorte inspectie door de GGD

507,00

 

Artikel 1.37 Overige ontheffingen en besluiten

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een:

 

1.37.1

Ontheffing aantasting groenvoorziening door voertuigen

94,00

1.37.2

Ontheffing beperking verkeer in natuurgebieden

94,00

1.37.3

Ontheffing parkeren voertuigen autobedrijven c.s.

94,00

1.37.4

Ontheffing parkeren grote voertuigen

94,00

1.37.5

Ontheffing parkeren reclamevoertuigen (1 maand)

189,00

1.37.6

Ontheffing parkeren reclamevoertuigen (1 jaar)

235,00

1.37.7

Ontheffing samenscholing

94,00

1.37.8

Ontheffing stalling kampeermiddelen

94,00

1.37.9

Ontheffing betreden gesloten woning of lokaal

94,00

1.37.10

Besluit onttrekking weg aan openbaar verkeer

94,00

 

HOOFDSTUK 2 DIENSTVERLENING EN BESLUITEN IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET

 

 

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

 

 

Artikel 2.1 Definities

 

2.1.1

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2.1.2

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2.1.3

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 

2.1.3.a

gebruiksfunctie:

 
 

de gedeelten van een of meer bouwwerken op een perceel of standplaats, die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen, zoals omschreven in het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 

2.1.3.b

gebruiksoppervlakte:

 
 

gebruiksoppervlakte in vierkante meter (m2) wordt bepaald zoals omschreven in het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 

2.1.3.c

binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

 
 

een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 

2.1.3.d

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

 
 

een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 

 

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 
 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

2.2.a

het beoordelen van een nieuw initiatief

 

2.2.b

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 

2.2.c

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 

2.2.d

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 

2.2.e

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 

2.2.f

intrekking van een omgevingsvergunning;

 

2.2.g

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 

2.2.h

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 

2.2.1

Een aanvraag als hiervoor bedoeld is in behandeling genomen op het moment van versturen van een ontvangstbevestiging van de aanvraag, in welke vorm dan ook.

 

 

Artikel 2.3 Bepalen tarief

 

2.3.1

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 

2.3.2

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 

2.3.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

 

2.3.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

 

2.3.5

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

2.3.6

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

Paragraaf 2.2 Voorfase

 

 

Artikel 2.4 Beoordeling nieuw initiatief

 

2.4.1

Als de aanvraag betrekking heeft op het beoordelen van een nieuw initiatief dat betrekking heeft op een of meer activiteiten, die niet rechtstreeks passen binnen het omgevingsplan en/of die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

775,00

 

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 

 

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, wordt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten, bepaald op basis van de gebruiksfunctie(s) en de gebruiksoppervlakte daarvan. Wanneer een bouwactiviteit meer dan één gebruiksfunctie kent wordt het tarief bepaald op basis van de som van de tarieven per gebruiksfunctie en daaraan gekoppelde gebruiksoppervlakte. Er kan naast een nieuwe gebruiksfunctie ook sprake zijn van activiteiten binnen een bestaande gebruiksfunctie. In het laatste geval wordt gerekend met de gebruiksoppervlakte waar de bouwactiviteiten (bijvoorbeeld interne wijzigingen, dakkapel) plaatsvinden ook al blijft de gebruiksfunctie in aard ongewijzigd. Ook kan het aantal meters m1 waarop de aanpassingen betrekking hebben berekend worden.

 

 

Dit alles is te berekenen aan de hand van het onderstaande.

 

2.5.1

Wanneer sprake is van één van de volgende gebruiksfuncties:

 
 

- bijeenkomstfunctie;

 
 

- gezondheidsfunctie;

 
 

- logiesfunctie;

 
 

- winkelfunctie;

 
 

- kantoorfunctie;

 
 

- sportfunctie;

 
 

- onderwijsfunctie;

 
 

- woonfunctie;

 
 

- overige gebruiksfunctie;

 
 

wordt het volgende tarief gehanteerd:

 

2.5.1.a

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde tot en met 20 m², bedraagt het tarief:

396,00

2.5.1.b

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van 21 m² tot en met 200 m², bedraagt het tarief:

396,00

 

vermeerderd met

19,20

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 21 m2.

 

2.5.1.c

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van 201 m² tot en met 500 m², bedraagt het tarief:

3.852,00

 

vermeerderd met

16,95

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 201 m2

 

2.5.1.d

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van 501 m² tot en met 2000 m², bedraagt het tarief:

8.937,00

 

vermeerderd met

6,30

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 501 m2

 

2.5.1.e

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van 2001 tot en met 10000 m², bedraagt het tarief:

18.387,00

 

vermeerderd met

5,10

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 2001 m2

 

2.5.1.f

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 10000 m², bedraagt het tarief:

59.187,00

 

vermeerderd met

2,55

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 10001 m2

 

2.5.1.g

Bij het vernieuwen van de vloer/ dakconstructie of onderdelen hiervan wordt 15% van het totale oppervlakte (gezien als bovenaanzicht) in rekening gebracht

 

2.5.2.

Wanneer sprake is van de gebruiksfunctie industriefunctie,

 
 

wordt het volgende tarief gehanteerd:

 

2.5.2.a

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde tot en met 20 m², bedraagt het tarief:

396,00

2.5.2.b

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van 21 m² tot en met 200 m², bedraagt het tarief:

396,00

 

vermeerderd met

6,25

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 21 m2.

 

2.5.2.c

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van 201 m² tot en met 500 m², bedraagt het tarief:

1.521,00

 

vermeerderd met

5,25

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 201 m2.

 

2.5.2.d

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van 501 m² tot en met 2000 m², bedraagt het tarief:

3.096,00

 

vermeerderd met

2,00

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 501 m2.

 

2.5.2.e

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van 2001 m² tot en met 10000 m², bedraagt het tarief:

6.096,00

 

vermeerderd met

1,05

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 2001 m2.

 

2.5.2.f

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van meer dan 10000 m², bedraagt het tarief:

14.496,00

 

vermeerderd met

0,40

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 10001 m2.

 

2.5.2.g

Bij het vernieuwen van de vloer/ dakconstructie of onderdelen hiervan wordt 15% van het totale oppervlakte (gezien als bovenaanzicht) in rekening gebracht.

 

2.5.3

Wanneer sprake is van de volgende gebruiksfunctie:

 
 

- industriefunctie (glastuinbouw);

 
 

wordt het volgende tarief gehanteerd:

 

2.5.3.a

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde tot en met 20 m², bedraagt het tarief:

396,00

2.5.3.b

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van 21 m² tot en met 10.000 m², bedraagt het tarief:

396,00

 

vermeerderd met

0,35

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 21 m2.

 

2.5.3.c

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde van 10.001 m² tot en met 30.000 m², bedraagt het tarief:

3.889,00

 

vermeerderd met

0,15

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 10.001 m2.

 

2.5.3.d

Indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde groter is dan 30.000 m², bedraagt het tarief:

6.889,00

 

vermeerderd met

0,10

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 30.001 m2.

 

2.5.4.

Wanneer sprake is van de volgende gebruiksfunctie:

 
 

- industriefunctie (foliekassen);

 
 

wordt het volgende tarief gehanteerd:

 

2.5.4.a

Bij een gebruiksoppervlakte van het aangevraagde tot en met 20 m², bedraagt het tarief:

392,00

2.5.4.b

Indien het gebruiksoppervlakte van het aangevraagde groter is dan 20 m² , bedraaagt het tarief:

392,00

 

vermeerderd met

0,30

 

voor elke vierkante meter gebruiksoppervlakte vanaf 21 m2.

 

2.5.5

Wanneer sprake is van bouwwerken geen gebouw zijnde

 

2.5.5.a

wordt het volgende tarief gehanteerd:

306,00

2.5.5.b

vermeerderd met:

6,00

 

per m2 van het grondoppervlakte waar de aanvraag op van toepassing is

 

2.5.5.c

vermeerderd met

1,35

 

per m1 voor erfafscheidingen

 
 

In afwijking van 2.5.5.b wordt bij aardbeienstellingen en kweekvelden het tarief 2.5.5.a

 

2.5.5.d

vermeerderd met

0,10

 

per m2 van het (grond)oppervlakte waar de aanvraag op van toepassing is.

 

2.5.6

Wanneer sprake is van het plaatsen van zonnepanelen en zonneboilers

 
 

wordt het volgende tarief gehanteerd:

277,00

 

Tijdelijke bouwwerken

 

2.5.7

Wanneer sprake is van tijdelijke bouwwerken

 
 

wordt het volgende tarief gehanteerd:

 

2.5.7.a

Bij een (gebruiks)oppervlakte van het aangevraagde tot en met 20 m², bedraagt het tarief:

161,00

2.5.7.b

Bij een (gebruiks)oppervlakte van het aangevraagde van 21 m² tot en met 200 m2 , bedraagt het tarief:

161,00

 

vermeerderd met

10,20

 

voor elke vierkante meter (gebruiks)oppervlakte vanaf 21 m2.

 

2.5.7.c

Bij een (gebruiks)oppervlakte van het aangevraagde van 201 m² tot en met 500 m², bedraagt het tarief:

1.997,00

 

vermeerderd met

9,40

 

voor elke vierkante meter (gebruiks)oppervlakte vanaf 201 m2.

 

2.5.7.d

Bij een (gebruiks)oppervlakte van het aangevraagde van 501 m² tot en met 2000 m², bedraagt het tarief:

4.817,00

 

vermeerderd met

3,50

 

voor elke vierkante meter (gebruiks)oppervlakte vanaf 501 m2.

 

2.5.7.e

Bij een (gebruiks)oppervlakte van het aangevraagde van 2001 m² tot en met 10000 m², bedraagt het tarief:

10.067,00

 

vermeerderd met

3,05

 

voor elke vierkante meter (gebruiks)oppervlakte vanaf 2001 m2

 

2.5.7.f

Bij een (gebruiks)oppervlakte van het aangevraagde van meer dan 10000 m², bedraagt het tarief:

34.467,00

 

vermeerderd met

1,50

 

voor elke vierkante meter (gebruiks)oppervlakte vanaf 10001 m2.

 

 

Tijdelijke bouwwerken industrie

 

2.5.8

Wanneer sprake is van tijdelijke bouwwerken wordt het volgende tarief gehanteerd:

 

2.5.8.a

Bij een (gebruiks)oppervlakte van het aangevraagde tot en met 20 m2 , bedraagt het tarief:

160,00

2.5.8.b

Bij een (gebruiks)oppervlakte van het aangevraagde van 21 m2 tot en met 200 m2, bedraagt het tarief:

160,00

 

vermeerderd met

3,05

 

voor elke vierkante meter (gebruiks)oppervlakte vanaf 21 m2

 

2.5.8.c

Bij een (gebruiks)oppervlakte van het aangevraagde van 201 m2 tot en met 500 m2, bedraagt het tarief:

709,00

 

vermeerderd met

2,45

 

voor elke vierkante meter (gebruiks)oppervlakte vanaf 201 m2

 

2.5.8.d

Bij een (gebruiks)oppervlakte van het aangevraagde van 501 m2 tot en met 2000 m2, bedraagt het tarief:

1.444,00

 

vermeerderd met

1,05

 

voor elke vierkante meter (gebruiks)oppervlakte vanaf 501 m2

 

2.5.8.e

Bij een (gebruiks)oppervlakte van het aangevraagde van 2001 m2tot en met 10000, bedraagt het tarief:

3.019,00

 

vermeerderd met

0,50

 

voor elke vierkante meter (gebruiks)oppervlakte vanaf 2001 m2

 

2.5.8.f

Bij een (gebruiks)oppervlakte van het aangevraagde van meer dan 10000 m2, bedraagt het tarief:

7.019,00

 

vermeerderd met

0,40

 

voor elke vierkante meter (gebruiks)oppervlakte vanaf 10001 m2

 

 

Bouwkundige aanpassingen

 

2.5.9

Bij een constructieve doorbaak, bedraagt het tarief:

 
 

per doorbraak per meter (< 1 m = m1)

119,00

2.5.9.a

Bij een gevelwijziging bedraagt het tarief:

 
 

per gewijzigde gevel per meter (totaal <1 m = m1)

81,00

2.5.9.b

voor het wijzigen of vernieuwen van het gevelmateriaal per meter

21,25

 

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.6.a

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

530,75

2.6.a.1

als de bouwactiviteit plaatsvindt op een bodemgevoelige locatie en de toelaatbare kwaliteit van de bodem moet worden beoordeeld, verhoogd met:

200,00

2.6.b

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

1.240,00

2.6.c

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

4.927,00

2.6.1

Wanneer het genoemde in artikel 2.6.c betrekking heeft op huisvesting arbeidsmigranten worden de volgende tarieven gehanteerd:

 

2.6.1.a

bij huisvesting voor minder dan of gelijk aan 8 arbeidsmigranten wordt het onder 2.6.c genoemde bedrag eenmalig vermeerderd met

3.000,00

2.6.1.b

bij huisvesting van 9 tot en met 20 arbeidsmigranten wordt het onder 2.6.c genoemde bedrag eenmalig vermeerderd met

6.000,00

2.6.2.c

bij huisvesting van 21 tot en met 80 arbeidsmigranten wordt het onder 2.6.c genoemde bedrag eenmalig vermeerderd met

16.000,00

2.6.2.d

bij huisvesting van 81 tot en met 200 arbeidsmigranten wordt het onder 2.6.c genoemde bedrag eenmalig vermeerderd met

24.000,00

2.6.2.e

bij huisvesting vanaf 201 arbeidsmigranten wordt het onder 2.6.c genoemde bedrag eenmalig vermeerderd met

30.000,00

 

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

274,00

 

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

 

 

Artikel 2.8 Monumenten

 

2.8.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, rijksmonument, voorbeschermd gemeentelijk monument, voorbeschermd provinciaal monument of voorbeschermd rijksmonument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.8.1.a

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

790,00

2.8.1.b

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

1.581,00

2.8.2

Als de in het eerste lid bedoelde aanvraag een archeologisch monument betreft, worden de in het eerste lid genoemde tarieven verhoogd met:

510,00

2.8.3

Voor de toepassing van het eerste en tweede lid wordt onder gemeentelijk monument respectievelijk voorbeschermd gemeentelijk monument ook verstaan een monument of archeologisch monument dat op grond van de Erfgoedverordening gemeente Peel en Maas is aangewezen respectievelijk waarop, voordat het is aangewezen, die verordening van overeenkomstige toepassing is. De vorige volzin is van toepassing:

 • a.

  als het gaat om een aangewezen monument of archeologisch monument: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven; en

 • b.

  als het gaat om een monument of archeologisch monument waarop voordat het is aangewezen de verordening van overeenkomstige toepassing is: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven of het omgevingsplan nog geen voorbeschermingsregel bevat vanwege het voornemen om die functie-aanduiding te geven.

 

 

Artikel 2.9 Rijksmonumentenactiviteit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.9.a

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

790,00

2.9.b

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

1.581,00

 

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: Sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.10.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

790,00

2.10.2

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een sloopactiviteit die wordt verricht op een locatie waarvoor een op grond van artikel 4.35, eerste lid, van de Invoeringswet Omgevingswet als instructie geldende aanwijzing als beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding van de Erfgoedwet van kracht is, zolang in het omgevingsplan aan die locatie nog niet de functie-aanduiding rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is gegeven.

 

 

Artikel 2.11 Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een andere activiteit dan die genoemd in de artikelen 2.8, 2.9 en 2.10 en cultureel erfgoed of werelderfgoed betreft, waarvoor in het omgevingsplan met het oog op het behoud van cultureel erfgoed of van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed een verbod is opgenomen om zonder omgevingsvergunning deze activiteit te verrichten, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

790,00

 

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

 

 

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

1.062,50

 

Artikel 2.13 Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15, 3.2.17 tot en met 3.2.19 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.13.a

voor één milieubelastende activiteit:

3.650,00

2.13.b

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3.2:

4.312,50

2.13.c

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3.2:

4.975,00

 

Artikel 2.14 Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de paragrafen 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.14.a

voor één milieubelastende activiteit:

3.650,00

2.14.b

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3.2:

4.312,50

2.14.c

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3.2:

4.975,00

 

Artikel 2.15 Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector afvalbeheer als bedoeld in de paragrafen 3.5.1, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8 en 3.5.11 van afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.15.a

voor één milieubelastende activiteit:

3.650,00

2.15.b

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3.2:

4.312,50

2.15.c

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3.2:

4.975,00

 

Artikel 2.16 Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de agrarische sector als bedoeld in de paragrafen 3.6.1, 3.6.7 en 3.6.8 van afdeling 3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.16.a

voor één milieubelastende activiteit:

3.650,00

2.16.b

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3.2:

4.312,50

2.16.c

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3.2:

4.975,00

 

Artikel 2.17 Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector dienstverlening, onderwijs en zorg als bedoeld in de paragrafen 3.7.6 en 3.7.10 van afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

3.650,00

 

Artikel 2.18 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit actitiviteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector transport, logistiek en ondersteuning daarvan als bedoeld in de paragrafen 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 tot en met 3.8.11 van afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.18.a

voor één milieubelastende activiteit:

3.650,00

2.18.b

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3.2:

4.312,50

2.18.c

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, in afwijking van artikel 2.3.2:

4.975,00

 

Artikel 2.19 Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector sport en recreatie als bedoeld in paragraaf 3.9.1 van afdeling 3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

3.650,00

 

Artikel 2.20 Samenloop van milieubelastende activiteiten

 

2.20.1

Als bij de toepassing van de artikelen 2.13 tot en met 2.19 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een artikel valt, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing zijnde tarief wordt toegepast.

 

2.20.2

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een kernactiviteit in een bedrijfstak gecombineerd met functioneel ondersteunende activiteiten uit andere bedrijfstakken, dan is, in afwijking van het bepaalde in deze paragraaf, op al deze activiteiten het artikel van toepassing waaronder de bedrijfstak die bepalend is voor de kernactiviteit valt.

 

 

Paragraaf 2.6 Gereserveerd

 

 

Artikel 2.21 Gereserveerd

 
 

Artikel 2.22 Gereserveerd

 

 

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

 

 

Artikel 2.23 Gereserveerd

 
 

Artikel 2.24 Gereserveerd

 
 

Artikel 2.25 Gereserveerd

 
 

Artikel 2.26 Gereserveerd

 
 

Artikel 2.27 Gereserveerd

 

 

Artikel 2.28 Omgevingsplanactiviteit: aanlegactiviteiten

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

1.105,00

 

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

 

 

Artikel 2.29 Gereserveerd

 

 

Artikel 2.30: Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 2 van de Bomenverordening gemeente Peel en Maas in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten

142,00

 

Artikel 2.31 Gereserveerd

 
 

Artikel 2.32 Gereserveerd

 
 

Artikel 2.33 Gereserveerd

 

 

Artikel 2.34 Andere activiteiten

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

 

2.34.a

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

326,00

2.34.b

betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

2.34.b.1

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

530,75

2.34.b.2

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

4.927,00

2.34.b.3

voor een in een gemeentelijke verordening als bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit aangewezen vergunningplichtige activiteit:

326,00

 

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

 

 

Artikel 2.35 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

 

2.35.a

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

 • 1.

  het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 • 2.

  bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 • 3.

  het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

 • 4.

  het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

per maatwerkvoorschrift:

530,75

2.35.b

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

796,25

 

Artikel 2.36 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 

2.36.1

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op:

 

2.36.1.a

één milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief:

1.592,50

2.36.1.b

twee tot vijf milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, in afwijking van artikel 2.3.2:

2.387,50

2.36.1.c

vijf of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, in afwijking van artikel 2.3.2:

3.185,00

2.36.2

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

1.592,50

 

Artikel 2.37 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

1.592,50

 

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

 

 

Artikel 2.38 Gelijkwaardige maatregel

 

2.38.1

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

 

2.38.1.a

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief, per uur:

66,00

2.38.1.b

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief, per uur:

66,00

2.38.1.c

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief, per uur

66,00

2.38.1.d

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c, bedraagt het tarief, per uur:

66,00

2.38.2

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

 

 

Artikel 2.39 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

400,00

 

Artikel 2.40 Wijzigen omgevingsvergunning

 
 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

 

 

Artikel 2.41 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

800,00

 

Artikel 2.42 Gereserveerd

 

 

Artikel 2.43 Beoordeling aanvullende gegevens

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, in behandeling is genomen:

200,00

 

Artikel 2.44 Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

400,00

 

Artikel 2.45 Wijzigen van het omgevingsplan

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

5.688,00

 

Artikel 2.46 Niet genoemd besluit op aanvraag

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

326,00

 

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

 

 

Artikel 2.47 Gereserveerd

 
 

Artikel 2.48 Gereserveerd

 
 

Artikel 2.49 Gereserveerd

 

 

Artikel 2.50 Advies

 

2.50.1

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 

2.50.1.a

voor een advies van de gemeenteraad:

1.076,00

2.50.1.b

voor een tweede advies van de gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit Peel en Maas:

531,50

2.50.1.c

voor een advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage: het bedrag dat deze commissie in rekening brengt op grond van de door de minister van Infrastructuur en Waterstaat goedgekeurde tariefstelling;

 

2.50.1.d

voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de onderdelen a tot en met c:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.50.2

Als een begroting als bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Artikel 2.51 Instemming

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een ander bestuursorgaan:

 

2.51.a

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 

2.51.2

Het bedrag bedoeld in het eerste lid, onder a, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

Paragraaf 2.13 Vermindering

 

 

Artikel 2.52 Vermindering na beoordeling nieuw initiatief

 

2.52.1

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, en zoals nader omschreven in de paragrafen 2.3 tot en met 2.8, is voorafgegaan door een aanvraag om het beoordelen van een nieuw initiatief als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel a, en zoals nader omschreven in paragraaf 2.2, waarop de aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft, bestaat onder de in het tweede lid genoemde voorwaarden aanspraak op vermindering van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning verschuldigde leges. De vermindering bedraagt:

100 %

 

van de voor het beoordelen van een nieuw initiatief geheven leges.

 

2.52.2

Voor de toepassing van het eerste lid wordt de aanvraag om een omgevingsvergunning gedaan:

 • a.

  voor dezelfde activiteit of activiteiten als waarop de beoordeling van het nieuwe initiatief betrekking had;

 • b.

  in overeenstemming met de uitkomsten van de beoordeling van het nieuwe initiatief; en

 • c.

  binnen 12 maanden na de datum verzending van het positief standpunt.

 

 

Artikel 2.53 Vermindering bij meervoudige aanvraag

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op drie of meer activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van leges voor de milieubelastende activiteiten als bedoeld in paragraaf 2.5 en het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12. De vermindering bedraagt:

 
 

bij 3 of meer activiteiten

5%

 

met een maximum van

562,00

 

Artikel 2.54 Vermindering bij volledig en direct ontvankelijke aanvraag

 
 

Als de aanvraag om een vergunning volledig en direct ontvankelijk is, en dus voldoet aan de wettelijke indieningsvereisten en het vastgestelde toetsingsprotocol, bestaat aanspraak op vermindering van het legesbedrag.

10%

 

met een maximum van

1.125,00

 

Artikel 2.55 Vermindering bij volledig digitale indiening en verlening

 
 

Indien de aanvraag naast volledig digitaal ingediend ook digitaal verleend wordt stijgt het kortingspercentage genoemd onder 2.52 met

2%

 

met een maximum van

788,00

 

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

 

 

Artikel 2.56 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 
 

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

75%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 

 

Artikel 2.57 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 

 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 
 

Artikel 2.58 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.58.a

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen 2 weken na de indiening van de aanvraag:

75%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

2.58.b

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf 2 weken tot 6 weken na de indiening van de aanvraag:

50%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

2.58.c

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf 6 weken na de indiening van de aanvraag:

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

 

Artikel 2.59 Gereserveerd

 

 

Artikel 2.60 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 
 

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 3 jaren na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

 

Artikel 2.61 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

2.61.a

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 

2.61.b

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

Artikel 2.62 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 
 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 

 

Artikel 2.63 Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

Een bedrag minder dan € 125 wordt niet teruggegeven.

 

 

HOOFSTUK 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER DE DIENSTENRICHTLIJN EN NIET VALLEND ONDER HOOFDSTUK 2

 

 

Paragraaf 3.1 Horeca en exploitatie

 

 

Artikel 3.1 Exploitatie openbare inrichting

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.a

een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening:

730,00

3.1.b

Een aanvraag om een wijziging van de exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening (wijziging leidinggevende(n))

112,00

3.1.c

Een aanvraag om een wijziging van de exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening (wijziging inrichting: lokaliteit en/of terras)

237,00

3.1.d

Als er tevens sprake is van een aanvraag of melding als bedoeld in 3.2.a, 3.2.c, 3.2.d is slechts 1 maal het leges bedrag verschuldigd.

 

 

Artikel 3.2 Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.2.a

een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

730,00

3.2.b

een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet

157,50

3.2.c

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet (wijziging lokaliteit en/of terras)

237,00

3.2.d

een aanvraag om wijziging van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet (wijziging leidinggevende(n))

112,00

3.2.e

een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet (niet van toepassing bij een melding/vergunning evenement)

112,00

 

Artikel 3.3 Exploitatie camping of recreatiepark

 

3.3.a

een aanvraag voor een vergunning voor het exploiteren van een camping of recreatiepark. (art.2:38b APV)

988,00

3.3.b

een aanvraag voor een wijziging van de vergunning (wijziging beheerder, leidinggevende)

367,00

3.3.c

een aanvraag voor een wijziging van de vergunning (wijziging inrichting)

237,00

 

Artikel 3.4 Exploitatie inrichting die nachtverblijf verschaft

 

3.4.a

Exploitatievergunning voor een inrichting die nachtverblijf verschaft (art. 2:36 APV)

988,00

3.4.b

Exploitatievergunning voor een inrichting die nachtverblijf verschaft (art. 2:36 APV) wijzigen beheer en uitbreiding personen

367,00

 

Paragraaf 3.2 Sexbedrijven

 

 

Artikel 3.5 Vergunning seksbedrijf

 

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:3 van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.5.2:

 

3.5.1.a

voor een seksbedrijf

2.164,00

3.5.1.b

voor een escortbedrijf

2.164,00

3.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksbedrijf of escortbedrijf, als bedoeld in de Algemene plaatselijke verordening:

 

3.5.2.a

voor een seksbedrijf

337,00

3.5.2.b

voor een escortbedrijf

337,00

 

Paragraaf 3.3. Winkeltijdenwet

 

 

Artikel 3.6 Ontheffing winkeltijden

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.6.a

een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet:

45,00

3.6.b

wijziging van een in onderdeel a bedoelde ontheffing:

45,00

 

Paragraaf 3.4 Gereserveerd

 

 

Artikel 3.7 Gereserveerd

 
 

Artikel 3.8 Gereserveerd

 

 

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

 

 

Artikel 3.9 Marktstandvergunningen

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5 van de Marktverordening Peel en Maas

46,00

 

Artikel 3.10 Losse standplaatsen

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het innemen of hebben van een standplaats, bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening

46,00

 

Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014

 

 

Artikel 3.11 Gereserveerd

 
 

Artikel 3.12 Gereserveerd

 
 

Artikel 3.13 Gereserveerd

 
 

Artikel 3.14 Gereserveerd

 

 

Artikel 3.15 Splitsingsvergunning

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014

107,00

 

Artikel 3.16 Gereserveerd

 
 

Artikel 3.17 Gereserveerd

 

 

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

 

 

3.18 Niet benoemd besluit op aanvraag

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

46,00

 

Paragraaf 3.8 Vermindering

 

 

Artikel 3.19 Vermindering bij volledig en direct ontvankelijke aanvraag

 
 

Indien de aanvraag om een vergunning of ontheffing volledig en direct ontvankelijk is, en dus voldoet aan de wettelijke indieningsvereisten en het vastgestelde toetsingsprotocol, bestaat aanspraak op vermindering van het legesbedrag.

 
 

De vermindering bedraagt

10%

 

met een maximum van

107,00

 

Artikel 3.20 Vermindering bij volledig digitale indiening en verlening

 
 

Indien de aanvraag naast volledig digitaal ingediend ook digitaal verleend wordt stijgt het kortingspercentage genoemd onder 3.23 met

2%

 

met een maximum van

153,00

Behoort bij besluit van 12 december 2023

De griffier