Verordening marktgeld Peel en Maas 2024

Geldend van 16-12-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening marktgeld Peel en Maas 2024

DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

Gelet op het raadsvoorstel 2023-

Zaaknummer: 1894/2023/2806071

Gelet op het bepaalde in artikel 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet.

Gehoord de beraadslagingen

BESLUIT

Vast te stellen de Verordening marktgeld Peel en Maas 2024

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Markt: de warenmarkt, die op de daartoe aangewezen dag en plaats wordt gehouden;

 • b.

  standplaats: een voor één dag toegewezen plaats op de markt;

 • c.

  vaste standplaats: een standplaats, waarvoor voor onbepaalde tijd een vergunning is verleend.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “marktgeld” wordt een recht geheven voor het gebruik van een (vaste) standplaats op gemeentegrond, welke als markt is aangewezen.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene, die gebruik maakt van een (vaste) standplaats, als bedoeld in artikel 2.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

Het recht wordt geheven naar het aantal m2 oppervlakte dat, voor een (vaste) standplaats als bedoeld in artikel 2, wordt ingenomen.

Artikel 5 Tarieven

 • 1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van het gebruik van de (vaste) standplaats.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een schriftelijke kennisgeving waaronder mede wordt verstaan een standplaatskaart, nota of andere schriftuur.

Artikel 8 Termijn van betaling

 • 1. De rechten moeten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 7 bedoelde kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 21 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Teruggaaf

Geheel of gedeeltelijke teruggaaf van marktgelden wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgeld.

Artikel 12 Overgangsrecht

 • 1. De Verordening marktgeld Peel en Maas 2023 van 13 december 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13 tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van marktgeld in die periode plaatsvindt.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening marktgeld Peel en Maas 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 12 december 2023

De raad van de gemeente Peel en Maas,

de griffier,

drs. E.J.C. Apeldoorn-Feijts

de voorzitter,

W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Bijlage behorende bij de Verordening marktgeld Peel en Maas 2024

Deze bijlage omvat de in artikel 5 van genoemde verordening aangehaalde tarieventabel per 1-1-2024

Hoofdstuk 1 Panningen

1.1.

Het recht voor het gebruik van een standplaats in Panningen, bedraagt:

 

1.1.1

voor een standplaats (standwerkers- en meelopersplaats) tijdens weekmarkten, per dag

€ 11,25

1.1.2

voor een vaste standplaats tijdens weekmarkten,

per m1 frontbreedte, per kwartaal

€ 27,00

1.2.

De tarieven opgenomen in 1.1. zijn inclusief stroomverbruik

 

Behoort bij besluit van 12 december 2023

De griffier