Subsidieregeling 010 Sport en Spel 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling 010 Sport en Spel 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van de concerndirecteur cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van 12 december 2023 met kenmerk 23bo009291;

gelet op artikelen 3, 4, tweede lid, 5, 6, 7, 8, 12, 13, eerste lid, van de Subsidieverordening Rotterdam 2014;

overwegende dat het wenselijk is een subsidieregeling vast te stellen voor breedtesportevenementen in Rotterdam;

besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  breedtesportevenement: eenmalig evenement of side-event gericht op sporten, spelen, scouting of bewegen;

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van eenmalige subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor het organiseren en uitvoeren van een breedtesportevenement in de gemeente Rotterdam dat bijdraagt aan de doelstelling van de Sportnota 2021+ om meer Rotterdammers duurzaam aan het sporten en bewegen te krijgen.

 • 2. De subsidie wordt enkel verstrekt voor een breedtesportevenement dat:

  • a.

   plaatsvindt op een vooraf bekende locatie en een maximale duur heeft van vijf aaneengesloten dagen;

  • b.

   geen winstoogmerk heeft;

  • c.

   een laagdrempelig en open karakter heeft, waaronder in ieder geval wordt verstaan:

   • 1°.

    dat een toegangskaart niet meer dan vijf euro bedraagt; en

   • 2°.

    dat er geen toelatingseisen in de vorm van lidmaatschap, diploma of kwalificatie voor het evenement gelden;

  • d.

   aanspoort tot verhoogde sportparticipatie;

  • e.

   een toevoeging is op het bestaande of reguliere aanbod van de aanvrager.

Artikel 4 Doelgroep

 • 1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

  • a.

   een rechtspersoon; of

  • b.

   een natuurlijk meerderjarig persoon die blijkens de basisregistratie personen in Rotterdam woont.

 • 2. Per aanvrager wordt slechts eenmaal per kalenderjaar subsidie verstrekt.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de organisatie en de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3.

 • 2. De volgende kosten komen in ieder geval niet in aanmerking voor subsidie:

  • a.

   onredelijk gemaakte kosten ter uitvoering van het breedtesportevenement;

  • b.

   kosten voor overhead, waaronder worden verstaan alle indirecte kosten die niet aan het breedtesportevenement verbonden zijn, uitgezonderd personele kosten;;

  • c.

   start- en prijzengeld;

  • d.

   reis- en verblijfskosten;

  • e.

   onvoorziene kosten;

  • f.

   personele kosten die gezamenlijk meer dan 25% van de totale aanvraag bedragen en betrekking hebben op management, marketing en communicatie, daaronder begrepen kosten voor inhuur van externe medewerkers en vergoedingen aan vrijwilligers;

  • g.

   kosten die voorafgaand aan de indiening van de aanvraag zijn gemaakt;

  • h.

   kosten die naar het oordeel van het college niet in redelijke verhouding staan tot het te verrichte breedtesportevenement.

 • 3. De door de aanvrager verschuldigde btw komt uitsluitend voor subsidie in aanmerking, indien de aanvrager de btw niet kan verrekenen met de door hem af te dragen omzetbelasting.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

Een subsidie bedraagt ten hoogste € 5.000 per aanvraag.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2024 bedraagt € 150.000.

 • 2. Het subsidieplafond is uitgesplitst naar de volgende deelplafonds en aanvraagtijdvakken:

  • a.

   voor het tijdvak 1 januari tot en met 30 juni 2024 geldt een deelplafond van € 75.000;

  • b.

   voor het tijdvak 1 juli tot en met 31 december 2024 geldt een deelplafond van € 75.000.

 • 3. Indien een deel van het beschikbare bedrag van een tijdvak niet is uitgeput, worden de resterende middelen toegevoegd aan de middelen van het volgende aanvraagtijdvak van hetzelfde kalenderjaar.

 • 4. Het college stelt het subsidieplafond en de deelplafonds vast voor de kalenderjaren na 2024 en geeft hiervan kennis in het gemeenteblad voor aanvang van het kalenderjaar waarvoor het betreffende subsidieplafond wordt vastgesteld.

Artikel 8 Wijze van verdeling

 • 1. Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.

Artikel 9 Aanvraag

 • 1. Een aanvraag om subsidie wordt digitaal ingediend via [https://www.rotterdam.nl/subsidie-010-sport-en-spel-aanvragen] onder gebruikmaking van het door het college vastgestelde aanvraagformulier.

 • 2. Bij de aanvraag wordt in ieder geval overlegd:

  • a.

   een volledig en naar waarheid ingevuld aanvraagformulier

  • b.

   een begroting waarin de activiteiten, de daaraan verbonden kosten en de eventuele inkomsten worden toegelicht,

 • 3. Uitsluitend volledige en tijdig ingediende aanvragen worden in behandeling genomen.

Artikel 10 Aanvraagtermijn

 • 1. Een aanvraag om subsidie voor het tijdvak, als bedoeld in artikel 7, tweede lid, onderdeel a, wordt ingediend tussen 1 januari en 1 mei 2024.

 • 2. Een aanvraag om subsidie voor het tijdvak, als bedoeld in artikel 7 tweede lid, onderdeel b, wordt ingediend tussen 1 juni en 1 november 2024.

 • 3. Het college stelt jaarlijks, gelijktijdig met de bekendmaking van het subsidieplafond en de deelplafonds, de aanvraagtijdvakken vast en geeft hiervan kennis in het gemeenteblad.

Artikel 11 Beslistermijn

Het college beslist binnen zes weken na het ontvangen van een complete aanvraag, welke termijn met ten hoogste vier weken kan worden verlengd.

Artikel 12 Aanvullende weigeringsgronden

De subsidie kan worden geweigerd indien:

 • a.

  het breedtesportevenement een kansspel betreft als bedoeld in de Wet op de Kansspelen;

 • b.

  de kosten niet in redelijke verhouding staan tot het beoogde resultaat;

 • c.

  onvoldoende is aangetoond dat subsidie noodzakelijk is voor het uitvoeren van het breedtesportevenement waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 13 Verplichtingen subsidieontvanger

 • 1. Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

  • a.

   de activiteiten vinden plaats in het tijdvak waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   de subsidieontvanger neemt op verzoek van het college deel aan evaluatiegesprekken;

  • c.

   de subsidieontvanger beschikt over de voor het evenement vereiste vergunningen.

 • 2. Indien bijzondere omstandigheden daar aanleiding toe geven, kan het college op verzoek van de subsidieontvanger eenmaal uitstel verlenen voor het naleven van de verplichting, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, mits de activiteiten plaatsvinden in het kalenderjaar waarvoor subsidie is aangevraagd.

Artikel 14 Directe vaststelling subsidies

 • 1. De subsidie wordt direct bij subsidieverlening vastgesteld.

 • 2. De subsidieontvanger toont op verzoek van het college aan dat de activiteiten, waarvoor subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden.

Artikel 15 Intrekking en overgangsrecht

De Subsidieregeling 010 Sport en Spel wordt ingetrokken, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op subsidies die op grond van deze regeling zijn verstrekt.

Artikel 16 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

Artikel 17 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling 010 Sport en Spel 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 12 december 2023.

De secretaris,

V.J.M. Roozen

De burgemeester,

A. Aboutaleb

Toelichting op de subsidieregeling 010 Sport en Spel 2024

Algemene toelichting

Breedtesportevenementen zijn eenmalige evenementen of side-events gericht op sporten, spelen, scouting of bewegen. De gemeente wil dat Rotterdammers positief tegenover sporten en bewegen staan en dit een leven lang blijven doen. Breedtesportevenementen zijn dé plek waar Rotterdammers laagdrempelig kennismaken met vormen van sporten en bewegen, waar zij met plezier hun sport kunnen beoefenen en waar zij zichzelf kunnen meten met andere sporters. Deze doelstelling staat beschreven in de Sportnota 2021+ (Sportnota | Rotterdam.nl).

De gemeente stimuleert het inzetten van side-events in Rotterdam. Bij grootschalige topsportevenementen zorgen zogenoemde side-events ervoor dat de impact dieper in de stad doordringt. Side-events zijn amateursportonderdelen bij (grote) topsportevenementen. Deze hebben als doel om meer mensen bij de sport en het evenement te betrekken, en hen te inspireren om zelf te gaan sporten. Side-events zijn een vorm van breedtesportevenementen, en kunnen net zozeer ingezet worden als middel om meer Rotterdammers met plezier een leven lang aan het sporten en bewegen te krijgen. Ten dele worden zulke side-events georganiseerd door Sportbedrijf Rotterdam. Wanneer Rotterdammers zelf het initiatief nemen tot het organiseren van side-events bij topsportevenementen, scharen we ze onder de definitie van breedtesportevenementen zoals in deze subsidieregeling wordt bedoeld.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 3 Activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor een breedtesportevenement in de gemeente Rotterdam dat bijdraagt aan de doelstelling van de Sportnota 2021+ om meer Rotterdammers duurzaam aan het sporten en bewegen te krijgen. De Sportnota 2021+ is op 29 april 2021 in de gemeenteraad vastgesteld en is te vinden via https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/9956617/1/s21bb003931_1_47747_tds

Onderzoek laat zien dat evenementen werken als stimulans om meer te gaan sporten en bewegen. Het geldt als steuntje in de rug of stok achter de deur. Om ook niet-sporters te bereiken, is het van belang om deze evenementen toegankelijk te maken. Dit kan door een feestelijke sfeer tijdens het evenement, door laagdrempelige onderdelen toe te voegen of door kennismaking met en voorlichting over de sport te faciliteren.

In het tweede lid, onderdeel c van dit artikel is bepaald dat het breedtesportevenement een laagdrempelig en open karakter moet hebben: het moet in beginsel voor iedereen toegankelijk zijn. Dat betekent in ieder geval, dat een toegangskaart niet meer dan vijf euro mag kosten, en dat er geen toelatingseisen in de vorm van lidmaatschap, diploma of kwalificatie gelden.

De gemeente wil dat de breedtesportevenementen aansporen tot een verhoogde sportparticipatie. Dit kan door bijvoorbeeld in te spelen op een van de beweegidentiteiten De drie beweegredenen zijn de uitdagingsgerichte sporter, sociale sporter en ervaringsgerichte sporter. De uitdagingsgerichte sporter wil zich meten aan andere sporters en zichzelf verbeteren. Woorden zoals vooruitgang, discipline, resultaten en focus staan hier centraal. De sociale sporter neemt graag met bekenden deel aan een evenement of neemt deel om nieuwe mensen te leren kennen. Woorden zoals quality time, sfeer, plezier en vrienden staan hier centraal. Ten slotte bestaat de ervaringsgerichte sporter. Deze richt zich op beleving, activiteiten op unieke locaties, ervaringen en afwisseling. Met deze beweegredenen wordt ingespeeld op de behoeftes van verschillende soorten Rotterdammers. Het breedtesportevenement is een toevoeging op het bestaande aanbod. Dit betekent dat het bestaande, reguliere, aanbod van de aanvrager niet gesubsidieerd wordt.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Kosten zijn redelijk als:

  • ze noodzakelijk zijn voor de subsidiabele activiteit;

  • ze gebaseerd zijn op marktconforme prijzen en tarieven;

  • de specificaties van aan te schaffen goederen of diensten (en daarmee de kosten) niet hoger zijn dan nodig is voor de subsidiabele activiteit.

Het is belangrijk dat wordt onderbouwd dat de kosten, die voor subsidie worden opgevoerd, redelijk zijn. Onderbouw voor elke opgevoerde kostenpost, waarom deze kosten nodig zijn voor het breedtesportevenement. Leg ook uit waarom bijvoorbeeld niet wordt volstaan met een eenvoudiger, goedkoper product of dienst, met een lager ingeschaalde arbeidskracht, een minder dure expert of met minder uren.

 • 2.

  Onderstaande kosten komen in ieder geval niet in aanmerking voor subsidie:

  • *

   kosten voor overhead. Hiermee worden de indirecte kosten bedoeld, uitgezonderd personele kosten. Dit zijn kosten van de aanvrager die niet direct aan het evenement verbonden zijn. Bijvoorbeeld: kosten voor telecommunicatie (telefoon en internet), porto, energie, beheer, onderhoud en de huur van het pand waarin de aanvrager gevestigd of woonachtig is.

  • *

   start- en prijzengeld. Startgeld is de beloning voor deelname aan een wedstrijd. Prijzengeld is het bedrag dat je kunt winnen als je een toernooi of wedstrijd wint;

  • *

   reis- en verblijfskosten van organisatoren. Dit zijn de reiskosten die de organisatoren van het evenement maken voorafgaand, tijdens of na het evenement en de kosten die de organisatoren maken voor een eventueel verblijf tijdens het evenement;

  • *

   onvoorziene kosten. Deze kostenpost dient als buffer om kosten voor zaken waar van tevoren geen rekening mee gehouden wordt op te kunnen vangen;

  • *

   personele kosten die gezamenlijk meer dan 25% van de totale aanvraag bedragen en betrekking hebben op management, marketing en communicatie daaronder begrepen kosten voor inhuur van externe medewerkers en vergoedingen van vrijwilligers. De kosten die boven die 25% uitkomen, komen niet in aanmerking voor subsidie;

Artikel 7 Subsidieplafond

Er is beperkt budget beschikbaar om breedtesportevenementen te ondersteunen. Daarom wordt per kalenderjaar een subsidieplafond voor breedtesportevenementen vastgesteld. Voor het jaar 2024 geldt een subsidieplafond van € 150.000.

Het subsidieplafond is evenredig verdeeld over twee deelplafonds. Hiermee worden de evenementen verspreid over het jaar.

Over het subsidieplafond en de deelplafonds voor de kalenderjaren na 2024 neemt het college aparte besluiten. Deze besluiten worden bekendgemaakt in het gemeenteblad voor aanvang van het kalenderjaar waarvoor het betreffende subsidieplafond wordt vastgesteld.

Indien er middelen voor een tijdvak resteren, worden die toegevoegd aan de middelen van het volgende aanvraagtijdvak van hetzelfde kalenderjaar.

Artikel 9 Aanvraag

De subsidieaanvrager dient een volledig en naar waarheid ingevuld aanvraagformulier in. Bij dit aanvraagformulier wordt bovendien een gespecificeerde begroting ingevuld met daarin de uitsplitsing naar de subsidiabele activiteiten en de direct daarmee verbonden kosten en eventuele inkomsten, bijvoorbeeld uit cofinanciering of sponsorbijdragen. De aanvrager mag voor hetzelfde evenement meerdere subsidies ontvangen van de gemeente (m.a.w. subsidies ‘stapelen’), mits dat helder blijkt uit de aanvraag, en de verschillende subsidiebijdragen worden gespecificeerd in de begroting. De betreffende subsidieregelingen moeten worden genoemd.

Artikel 13 Verplichtingen subsidieontvanger

In dit artikel staan de verplichtingen van de subsidieontvanger, in aanvulling op de verplichtingen uit de Algemene wet bestuursrecht en de Subsidieverordening Rotterdam 2014.

De gesubsidieerde activiteit moet uitgevoerd worden in de periode van het geldende deelplafond waarvoor is aangevraagd.

Mocht de gesubsidieerde activiteit niet, niet tijdig of niet geheel doorgang vinden, dient de subsidieontvanger dat meteen te melden aan het college. Indien bijzondere omstandigheden daar aanleiding toe geven, kan het college op verzoek van de subsidieontvanger eenmaal uitstel verlenen voor het naleven van de verplichting, bedoeld in artikel 13, eerste lid, onderdeel a, mits de activiteiten plaatsvinden in het kalenderjaar waarvoor subsidie is aangevraagd.

Bijzondere omstandigheden zijn omstandigheden die van tevoren niet te voorspellen zijn, buiten de schuld van de subsidieontvanger (denk aan calamiteiten, overmacht). Weersomstandigheden zijn bijvoorbeeld geen bijzondere omstandigheden.

Artikel 14 Directe vaststelling subsidies

Om deze subsidieregeling zo eenvoudig en laagdrempelig mogelijk te houden en de administratieve lasten te beperken, wordt de subsidie meteen vastgesteld. In de subsidiebeschikking staan de op basis van de subsidieaanvraag te verrichten activiteit(en).

Dit gemeenteblad ligt ook ter inzage bij het Concern Informatiecentrum Rotterdam (CIC): 010-267 2514 of bir@rotterdam.nl