VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2024

Geldend van 16-12-2023 t/m 04-04-2024

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2024

De raad van de gemeente Papendrecht ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 oktober 2023,

gelet op artikelen 156, eerste en tweede lid aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de Paspoortwet,

besluit:

Vast te stellen de volgende verordening:

"Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024"

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van n dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de n dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

 • b.

  het verlenen van een dienst op aanvraag; of

 • c.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  stukken, inlichtingen of nasporingen in hun persoonlijk belang benodigd door personen, die door een verklaring, afgegeven door de burgemeester van hun woon- of verblijfplaats, of op andere wijze van hun onvermogen doen blijken;

 • d.

  stukken en legalisaties van handtekeningen op stukken met betrekking tot militaire zaken;

 • e.

  kwitanties voor geldsommen en andere stukken, waarbij de ontvangst of overneming van gelden of goederen wordt erkend of vermeld;

 • f.

  verrichtingen, welke ambtshalve ter voldoening aan wettelijke voorschriften kosteloos moeten worden voldaan;

 • g.

  inlichtingen uit in de archiefbewaarplaats gedeponeerde archieven, waarmee een algemeen maatschappelijk belang is gediend;

 • h.

  stukken, inlichtingen of nasporingen door openbare besturen, ambtenaren en instellingen, aangevraagd in het openbaar belang, met uitzondering van computeroverzichten; de vrijstellingsbepaling onder lid h, sub 1, is niet van toepassing voor de rijksdienst van het kadaster en de openbare registers;

 • i.

  beschikkingen op een aanvraag om een gemeentelijke subsidie;

 • j.

  de in de artikelen 1.19, lid 1, 2 en 3 voor zover de verstrekking plaatsheeft ten behoeve van de pers;

 • k.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een vergunning voor het houden van lokaal geïnitieerde niet commerciële activiteiten voor zover de activiteiten maatschappelijk relevant zijn en de aanvraag betrekking heeft op:

  • 1.

   het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening (feest, muziek, wedstrijd op of aan de weg);

  • 2.

   het plaatsen van voorwerpen als bedoeld in artikel 2.10A van de Algemene plaatselijke verordening;

  • 3.

   overige geluidhinder als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene plaatselijke verordening;

  • 4.

   het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening;

  • 5.

   het venten als bedoeld in artikel 5:15 van de Algemene plaatselijke verordening;

  • 6.

   het collecteren als bedoeld in artikel 5:13 van de Algemene plaatselijke verordening;

  • 7.

   het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening.

Artikel 5 Tarieven

De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 1.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 • 2.

  Voor het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid van de Crisis- en herstelwet.

 • 3.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van de in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

 • c.

  langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

 • 1.

  Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2.

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of artikelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   Paragraaf 1.2 (reisdocumenten);

  • 2.

   Paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • 3.

   Artikel 1.17 (schriftelijke verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • 4.

   Artikel 1.25, onder a (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   Artikel 1.31 (Wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Indien strikte toepassing van deze verordening zou leiden tot onvoorziene onbillijkheden van overwegende aard kan het college van burgemeester en wethouders afwijken van het bepaalde in deze verordening in overeenstemming met artikel 231 lid 2 letter a van de gemeentewet.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1.

  De Verordening op de heffing en invordering van leges 2023 van 8 december 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten:

  • a.

   die zich voor die datum hebben voorgedaan;

  • b.

   waarop de Wet ruimtelijke ordening of de Woningwet zoals deze luidden voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog moeten worden toegepast.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening 2024’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 december 2023,

De griffier, De voorzitter

G. van Egmond, M.J.M. van Driel

Bijlage Tarieventabel

behorende bij de Legesverordening gemeente Papendrecht 2024

Indeling tarieventabel

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten en diversen

Paragraaf 1.10 Diversen

Hoofdstuk 2 Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

Paragraaf 2.2 Voorfase

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

Paragraaf 2.13 Vermindering

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

Hoofdstuk 3 Dienstverlening waarop de dienstenrichtlijn van toepassing is

Paragraaf 3.1 Horeca

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement

Paragraaf 3.5 Standplaatsen [artikel 3.8 t/m 3.10 gereserveerd]

Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014 [artikel 3.11 t/m 3.18 gereserveerd]

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

Hoofdstuk 1

Algemene dienstverlening

 

Paragraaf 1.1

Burgerlijke stand

 

Artikel 1.1

Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap en omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

a.

zonder toespraak in de trouwkamer de Markt in het gemeentehuis:

 

op maandag om 09.00 uur en 09.30 uur, voor maximaal 6 personen inclusief bruidspaar en de ambtenaar Burgerlijke Stand:

Nihil

b.

zonder toespraak in de raadszaal in het gemeentehuis:

 

van maandag tot en met donderdag tussen 09:30 uur tot 16:00 uur, voor maximaal 15 personen inclusief bruidspaar en de ambtenaar Burgerlijke Stand:

€ 218,28

c.

met toespraak in de raadszaal in het gemeentehuis:

 

van maandag tot en met vrijdag tussen 09.30 uur en 16.00 uur:

€ 409,02

 

op zaterdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur:

€ 709,92

d.

met toespraak op een locatie als bedoeld in de Verordening huwelijkslocaties 2004:

 

van maandag tot en met vrijdag tussen 09.30 uur en 16.00 uur:

€ 437,58

 

op zaterdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur:

€ 820,08

Artikel 1.2

[gereserveerd]

Artikel 1.3

Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap en omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in bijzonder huis

 

Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek bedraagt:

€ 437,58

Artikel 1.4

[gereserveerd]

Artikel 1.5

Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke Stand voor één dag:

€ 121,38

Artikel 1.6

Beschikbaar stellen getuige door gemeente

 

Het tarief bedraagt voor het beschikbaar stellen van getuigen bij een huwelijksvoltrekking, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, per getuige:

€ 34,68

Artikel 1.7

Annuleren of wijzigen datum

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het annuleren of wijzigen van een afspraak melding voorgenomen huwelijk of partnerschap, wijzigen van de afspraak voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het wijzigen van de datum van het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

€ 58,14

Artikel 1.8

Trouwboekje of partnerschapsboekje

 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje in:

a.

een normale uitvoering:

€ 29,58

b.

een luxe uitvoering:

€ 41,82

Paragraaf 1.2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Artikel 1.9

Paspoorten of andere reisdocumenten

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

van een nationaal paspoort:

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 83,87

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 63,42

b.

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel a. (zakenpaspoort):

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 83,87

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 63,42

c.

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 83,87

 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 63,42

 

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

€ 63,42

Artikel 1.10

Nederlandse identiteitskaart

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart:

a.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 75,80

b.

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 40,92

c.

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon het tarief van:

€ 36,93

Artikel 1.11

Modaliteiten

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een spoedlevering van de in artikel 1.9 en artikel 1.10 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van:

€ 57,09

Paragraaf 1.3

Rijbewijzen

Artikel 1.12

Rijbewijzen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

€ 44,65

Artikel 1.13

Modaliteiten

1.

Het tarief genoemd in artikel 1.12 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met:

€ 34,10

2.

Het tarief genoemd in artikel 1.12 wordt, indien het oude rijbewijs niet of niet-volledig wordt ingeleverd, vermeerderd met:

€ 24,99

Paragraaf 1.4

Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

Artikel 1.14

Definities

1.

Voor de toepassing van artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

2.

Voor de toepassing van artikel 1.16 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

Artikel 1.15

Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot het verstrekken van gegevens:

 

aan de balie, per verstrekking:

€ 10,00

 

via digitaal loket, per verstrekking:

€ 5,61

b.

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

voor 100 verstrekkingen:

€ 215,22

 

voor 500 verstrekkingen:

€ 805,80

 

voor 1.000 verstrekkingen:

€ 1.203,60

 

voor 5.000 verstrekkingen:

€ 2.721,36

 

voor 10.000 verstrekkingen:

€ 4.976,58

Artikel 1.16

Verstrekking van aangehaakte gegevens

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking:

€ 17,34

b.

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 

voor 100 verstrekkingen:

€ 215,22

 

voor 500 verstrekkingen:

€ 805,80

 

voor 1.000 verstrekkingen:

€ 1.203,60

 

voor 5.000 verstrekkingen:

€ 2.721,36

 

voor 10.000 verstrekkingen:

€ 4.976,58

Artikel 1.17

Schriftelijke verstrekking

 

In afwijking van de artikelen 1.15 en 1.16 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

€ 7,50

Artikel 1.18

Op aanvraag doornemen basisregistratie personen

1.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 16,32

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Paragraaf 1.5

Bestuursstukken

Artikel 1.19

Afschriften van bestuursstukken

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

a.

een afschrift van de gemeentebegroting:

€ 69,36

b.

een afschrift van de gemeenterekening:

€ 69,36

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

a.

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering:

€ 6,22

b.

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering:

€ 6,22

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

a.

een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie of functionele raad:

€ 4,39

b.

een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een raadscommissie:

€ 4,39

4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

een afschrift van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 23,46

Artikel 1.20

Abonnement op bestuursstukken

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

op de verslagen van de raadsvergaderingen:

€ 69,36

 

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen:

€ 62,22

b.

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie of functionele raad:

€ 32,95

 

op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie of functionele raad:

€ 32,95

Paragraaf 1.6

Vastgoedinformatie

Artikel 1.21

Plan- of kaartinformatie

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals omgevingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in artikel 1.22, onderdeel b, structuurplan of stadsvernieuwingsplan, ongeacht het formaat:

€ 9,38

Artikel 1.22

Informatie uit registers

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

a.

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen:

€ 15,30

b.

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet:

€ 15,30

c.

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet:

€ 15,30

d.

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed:

€ 10,10

Artikel 1.23

Informatie uit adressenbestanden

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

a.

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres:

€ 15,30

b.

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie:

€ 15,30

c.

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat:

€ 15,30

Paragraaf 1.7

Overige publiekszaken

Artikel 1.24

Gemeentegarantie

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een: gemeentegarantie:

a.

tot en met een bedrag van € 20.000,00:

€ 240,72

b.

tot en met een bedrag van € 100.000,00:

€ 480,42

c.

tot en met een bedrag van € 500.000,00:

€ 722,16

d.

voor een bedrag groter dan € 500.000,00:

€ 989,40

2.

Voor aanvragen als bedoeld in artikel 1.22, onderdeel a, die de gemeente bereiken nadat deze in behandeling zijn genomen door een waarborgfonds is van de hiervoor genoemde vergoedingen een percentage verschuldigd ter grootte van:

26%

3.

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening van de hiervoor genoemde vergoedingen een percentage verschuldigd van:

26%

Artikel 1.25

Overige publiekszaken

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag:

€ 41,35

b.

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn:

€ 13,77

c.

tot het legaliseren van een handtekening:

€ 10,00

Paragraaf 1.8

Gemeentearchief

Artikel 1.26

Naspeuringen in gemeentearchief of afschrift of uittreksel uit gemeentearchief

1.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, zowel in het kader van het ter inzage leggen als het op andere manier verstrekken van informatie, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 32,95

2.

Leges worden niet geheven voor het doen van naspeuringen op grond van artikel 9 van de 'Wet hergebruik van overheidsinformatie'. Voor het hergebruik van overheidsinformatie worden slechts de marginale kosten van vermenigvuldiging, verstrekking en verspreiding in rekening gebracht.

3.

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van kopieën of digitale scans:

a.

formaat in A4, per bladzijde:

€ 0,51

b.

formaat in A3, per bladzijde:

€ 1,02

c.

formaat in A0, A1 of A2 per bladzijde:

€ 5,20

4.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Artikel 1.27

[gereserveerd]

Artikel 1.28

[gereserveerd]

Paragraaf 1.9

Bijzondere wetten en diversen

Artikel 1.29

Huisvestingswet 2014

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014:

€ 70,38

Artikel 1.30

Leegstandwet

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a.

een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

€ 98,94

b.

een verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet:

€ 98,94

2.

Als aanvragen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die onderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

Artikel 1.31

Wet op de kansspelen

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

a.

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat:

€ 56,50

b.

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat:

€ 56,50

c.

en voor iedere volgende speelautomaat:

€ 34,00

d.

voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van vier jaar of meer, of voor onbepaalde tijd:

€ 226,50

e.

voor twee of meer speelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van vier jaar of meer, of voor onbepaalde tijd, voor de eerste speelautomaat:

€ 226,50

f.

en voor iedere volgende speelautomaat:

€ 136,00

2.

Het eerste lid, onderdelen a en b, is van overeenkomstige toepassing als de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd respectievelijk verhoogd worden.

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

€ 51,82

Artikel 1.32

Telecommunicatiewet

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding/vergunning in verband met het verkrijgen van instemming/toestemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet of als bedoeld in artikel 4 van de Leidingenverordening:

a.

voor een melding:

€ 116,99

b.

voor een instemming/vergunning:

€ 186,97

c.

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met:

€ 2,35

d.

indien met betrekking tot een melding/vergunning overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met:

€ 61,61

e.

indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, verhoogd met:

€ 61,61

2.

indien met betrekking tot een melding/vergunning onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding/vergunning aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

3.

Indien een begroting als bedoeld in artikel 1.32.1.2 is uitgebracht, wordt een melding/vergunning in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding/vergunning voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding/vergunning in verband met het verkrijgen van instemming/toestemming van één netbeheerder voor het plaatsen van een transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations, distributie- en/of mutatiepunten, ondersteuningswerken en beschermingswerken met een afmeting groter dan 0,60 x 0,30 x 0,80 m (lxbxh):

€ 408,00

Artikel 1.33

Wegenverkeerswetgeving

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990:

€ 73,44

b.

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen:

€ 41,82

c.

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):

€ 33,66

d.

tot het wijzigen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):

€ 28,56

e.

tot het plaatsen van een verkeersbord waarmee een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt aangegeven, als bedoeld in artikel 67 RVV en 29 BABW:

€ 287,64

f.

tot het wijzigen of verplaatsen van een kentekenbord bij een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats, als bedoeld in artikel 67 RVV en 29 BABW:

€ 72,42

g.

tot het treffen van een tijdelijke verkeersmaatregel ten behoeve van de (gedeeltelijke) afsluiting van een openbare weg:

€ 34,68

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van artikel 21 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen:

€ 372,30

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

a.

een ontheffing in de parkeerschijfzone van het centrum voor de in artikel 3 lid 1 van de Beleidsregels inzake uitgifte parkeerontheffingen bewoners centrum Papendrecht gedefinieerde bewoners voor de duur van 1 jaar

€ 42,84

b.

een ontheffing in de parkeerschijfzone van het centrum voor de in artikel 3 lid 1 en 2 Beleidsregels inzake uitgifte parkeerontheffingen centrum Papendrecht gedefinieerde personeelsleden / eigenaren van het centrum voor de duur van 1 jaar:

€ 133,62

c.

bezoekerskaarten voor bewoners en bedrijven/instellingen, als bedoeld in artikel 4 Beleidsregels uitgifte parkeerontheffingen bewoners centrum Papendrecht, set van 25 kaarten per adres per kwartaal:

€ 33,66

d.

bezoekerskaarten voor zorginstellingen, als bedoeld in artikel 4 Beleidsregels uitgifte parkeerontheffingen bewoners centrum Papendrecht, met een maximum van 12 bezoekerskaarten per zorgbehoevende, per bezoekerskaart:

€ 5,10

e.

het wijzigen van de ontheffing van de parkeerschijfzone (eerste twee keer per jaar gratis):

€ 19,38

Paragraaf 1.10

Diversen

Artikel 1.34

Diverse vergunningen of beschikkingen en gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van toestemming om te vissen in gemeentelijke openbare wateren (visvergunning):

€ 20,40

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

a.

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 2,35

b.

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

per pagina op papier van A4-formaat:

€ 0,51

 

per pagina op papier van een ander formaat:

€ 1,02

c.

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

€ 42,84

d.

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:

€ 11,73

3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor de verkoop van vuurwerk als bedoeld in artikel 2:72 van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 112,20

Artikel 1.35

[gereserveerd]

Hoofdstuk 2

Dienstverlening en besluiten in het kader van de Omgevingswet

Paragraaf 2.1

Algemene bepalingen

Artikel 2.1

Definities

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het verboden is deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het verboden is deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

4.

Bouwkosten:

 

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

De bouwkosten zijn niet lager dan het referentiebedrag dat voortvloeit uit een berekening aan de hand van de kengetallen voor soortgelijke bouwwerken in het Bouwkostenkompas, peildatum 1 januari 2023. (zie www.bouwkostenkompas.nl)

De berekening wordt uitgevoerd aan de hand van de benchmark ‘laag’. Indien het in de aanvraag opgegeven bedrag lager is dan het referentiebedrag, wordt het bedrag aan bouwkosten vastgesteld op het referentiebedrag, tenzij de afwijking met de benchmark “laag” kleiner is dan 10%. In de overige gevallen worden de door de aanvrager opgegeven bouwkosten vastgesteld.

Indien het Bouwkostenkompas niet voorziet in kentallen voor de aangevraagde werkzaamheden, wordt een onderbouwing opgevraagd die beoordeeld wordt op aannemelijkheid.

Artikel 2.2

Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a.

vooroverleg;

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

Artikel 2.3

Bepalen tarief

1.

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

Paragraaf 2.2

Voorfase

Artikel 2.4

Vooroverleg

1.

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van een vooroverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

a.

voor een adviesgesprek in verband met het verkrijgen van een indicatie of voor een voorgenomen project een vergunning benodigd is of voor een beoordeling een schetsplan benodigd is:

 

voor een eerste overleg:

€ 0,00

 

voor elk volgend overleg:

€ 49,34

b.

voor een intaketafel om te toetsen of een voorgenomen initiatief dat strijdig is met een vigerend (tijdelijk) omgevingsplan en past binnen het beleid wenselijk/ kansrijk is:

€ 447,39

c.

voor het houden van een omgevingstafel voor een voorgenomen initiatief dat strijdig is met het vigerend (tijdelijk) omgevingsplan:

€ 50,00

 

per in te schakelen interne adviseur verhoogd met:

€ 55,92 per uur

 

per in te schakelen externe adviseur verhoogd met:

€ 120,-- per uur

d.

voor elke volgende omgevingstafel:

€ 50,00

 

per in te schakelen interne adviseur verhoogd met:

€ 55,92 per uur

 

per in te schakelen externe adviseur verhoogd met:

€ 120,-- per uur

2.

Het op grond van het eerste lid, onder lid c of d, verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

3.

Tenzij kostenverhaal op andere wijze met elkaar is overeengekomen.

Paragraaf 2.3

Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

Artikel 2.5

Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen:

€ 101,72

b.

indien de bouwkosten € 25.000 tot € 50.000 bedragen:

1,08%

c.

indien de bouwkosten € 50.000 tot €  200.000 bedragen:

1,06%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 541,00

d.

indien de bouwkosten € 200.00 tot € 1.250.000 bedragen:

1,04%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 2.121,00

e.

indien de bouwkosten € 1.250.000 tot € 2.500.000 bedragen:

1,02%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 13.001,00

f.

indien de bouwkosten € 2.500.000 tot € 5.000.000 bedragen:

0,95%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 25.501,00

g.

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

0,92%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 47.501,00

 

en met een maximum van:

€ 116.581,20

Artikel 2.6

Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit (ruimtelijke deel)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen:

€ 152,58

b.

indien de bouwkosten € 25.000 tot € 50.000 bedragen:

2,43%

c.

indien de bouwkosten € 50.000 tot €  200.000 bedragen:

2,41%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 1.216,00

d.

indien de bouwkosten € 200.00 tot € 1.250.000 bedragen:

2,39%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 4.821,00

e.

indien de bouwkosten € 1.250.000 tot € 2.500.000 bedragen:

2,37%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 29.876,00

f.

indien de bouwkosten € 2.500.000 tot € 5.000.000 bedragen:

2,30%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 59.251,00

g.

indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

2,27%

 

van de bouwkosten, met een minimum van:

€ 115.001,00

 

en met een maximum van:

€ 272.022,80

Artikel 2.7

Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.5, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 368,64

Paragraaf 2.4

Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

Artikel 2.8

Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, in samenhang met de Erfgoedverordening Papendrecht en betrekking op een gemeentelijk monument, provinciaal monument, rijksmonument, voorbeschermd gemeentelijk monument, voorbeschermd provinciaal monument of voorbeschermd rijksmonument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen:

€ 368,64

b.

voor het herstellen of gebruiken op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 368,64

Artikel 2.9

[gereserveerd]

Artikel 2.10

Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, in samenhang met de Erfgoedverordening Papendrecht en betrekking heeft op een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 368,64

Artikel 2.11

[gereserveerd]

Paragraaf 2.5

Milieubelastende activiteiten

Artikel 2.12

Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteiten

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a van de Omgevingswet bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

per milieubelastende activiteit:

€ 922,43

Artikel 2.13

Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten die bedrijfstakken overstijgen als bedoeld in de paragrafen 3.2.1, 3.2.3 tot en met 3.2.15, 3.2.17 tot en met 3.2.20 en 3.2.24 van afdeling 3.2 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.004,86

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.103,40

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.802,91

Artikel 2.14

Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de categorie nutssector en industrie als bedoeld in de paragrafen 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.9 en 3.4.11 van afdeling 3.4 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 4.382,08

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 3.067,46

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.629,25

Artikel 2.15

Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector afvalbeheer als bedoeld in de paragrafen 3.5.1, 3.5.4, 3.5.7, 3.5.8 en 3.5.11 van afdeling 3.5 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 4.162,98

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.914,09

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.497,79

Artikel 2.16

Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de agrarische sector als bedoeld in de paragrafen 3.6.1, 3.6.7 en 3.6.8 van afdeling 3.6 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.286,56

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.300,59

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 1.971,94

Artikel 2.17

Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector dienstverlening, onderwijs en zorg als bedoeld in de paragrafen 3.7.6 en 3.7.10 van afdeling 3.7 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.943,88

Artikel 2.18

Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een of meer activiteiten in de sector transport, logistiek en ondersteuning daarvan als bedoeld in de paragrafen 3.8.2, 3.8.3, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 tot en met 3.8.11 van afdeling 3.8 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 4.882,89

b.

voor twee tot vijf milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 3.418,03

c.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten, per milieubelastende activiteit:

€ 2.929,74

Artikel 2.19

Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, bestaande uit een activiteit in de sector sport en recreatie als bedoeld in paragraaf 3.9.1 van afdeling 3.9 van hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief per activiteit, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

a.

voor één milieubelastende activiteit:

€ 3.286,56

Artikel 2.20

Samenloop van milieubelastende activiteiten

 

Als bij de toepassing van de artikelen 2.12 tot en met 2.19 dezelfde milieubelastende activiteit onder meer dan een categorie valt en de aanvraag om een omgevingsvergunning heeft op al deze categorieën betrekking, wordt die milieubelastende activiteit slechts eenmaal in de heffing betrokken, waarbij het voor de belastingplichtige meest gunstige van toepassing zijnde tarief wordt toegepast

Artikel 2.20a

Samenloop van meerdere milieubelastende activiteiten uit verschillende

bedrijfstakken

 

Als bij de toepassing van de artikelen 2.13 tot en met 2.19 de aanvraag betrekking heeft op meerdere verschillende milieubelastende activiteiten behorend bij verschillende bedrijfstakken dan worden die milieubelastende activiteiten afhankelijk van het aantal bedrijfstakken gereduceerd in de heffing betrokken. Hierbij geldt de volgende staffel:

a.

voor twee bedrijfstakken geldt een reductie van:

10,00%

b.

voor drie tot vijf bedrijfstakken geldt een reductie van:

15,00%

c.

voor vijf of meer bedrijfstakken geldt een reductie van:

20,00%

Artikel 2.20b

Ontheffing route gevaarlijke stoffen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, als bedoeld in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, tot het verlenen van:

a.

een eenmalige ontheffing:

€ 262,93

b.

een vervolgontheffing:

€ 131,46

Artikel 2.20c

Toestemming voor laden en lossen van gevaarlijke stoffen waaronder vuurwerk

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag, in artikel 1 van bijlage 3 van de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen jo. de artikelen 2, onderdeel c, en 1, eerste lid onderdeel b sub 2 van deze Regeling jo. artikel 2 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen jo. artikel 2, eerste lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, gelezen in samenhang met hoofdstuk 7.5, voorschrift 7.5.11-CV1 sub a en b en hoofdstuk 8.5, voorschrift S1-(4) sub a en b van de ADR (Europees verdrag voor het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg), tot het verlenen van:

a.

een eenmalige ontheffing:

€ 420,68

Paragraaf 2.6

Lozingsactiviteiten

Artikel 2.21

Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 735,00

Artikel 2.22

Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 1.470,00

Paragraaf 2.7

Aanlegactiviteiten

Artikel 2.23

[gereserveerd]

Artikel 2.24

[gereserveerd]

Artikel 2.25

Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen of wijzigen van een weg als op grond van het omgevingsplan of bij omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit een geluidgevoelig gebouw is toegelaten binnen het aandachtsgebied van die weg, als bedoeld in artikel 22.272 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 368,64

Artikel 2.26

Omgevingsplanactiviteit: aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 8.1.1 van de Verordening fysieke leefomgeving OF artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet, artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit of artikel 22.278 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 244,74

Artikel 2.27

Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 8.1.2 van de Verordening fysieke leefomgeving OF artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 368,64

Artikel 2.28

Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 368,64

Paragraaf 2.8

Overige activiteiten

Artikel 2.29

[gereserveerd]

Artikel 2.30

Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in de Bomenverordening, in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten, voor de eerste boom:

€ 244,74

Artikel 2.31

Omgevingsplanactiviteit: reclame

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats, als bedoeld in artikel 4:15 van de Algemene plaatselijke verordening of artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, en als niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 227,33

Artikel 2.32

Omgevingsplanactiviteit: opslag van roerende zaken

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit de opslag van roerende zaken in een aangewezen gedeelte van de gemeente, bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 269,31

Artikel 2.33

[gereserveerd]

Artikel 2.34

Andere activiteiten

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk:

€ 153,66

Paragraaf 2.9

Maatwerkvoorschriften

Artikel 2.35

Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouwactiviteit, bedraagt het tarief:

a.

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

1. het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

2. bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

3. het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

4. het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

per maatwerkvoorschrift:

€ 859,82

b.

in andere gevallen dan bedoeld in lid a, per maatwerkvoorschrift:

€ 859,82

Artikel 2.36

Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

1.

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op:

a.

een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving,

bedraagt het tarief:

€ 2.103,40

b.

als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere

milieubelastende activiteit dan bedoeld in het eerste lid, bedraagt het tarief per

maatwerkvoorschrift:

€ 1.262,04

Artikel 2.37

Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 859,82

Paragraaf 2.10

Gelijkwaardigheid

Artikel 2.38

Gelijkwaardige maatregel 

1.

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

a.

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

b.

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

c.

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief:

€ 2.103,40

d.

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c, bedraagt het tarief: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Paragraaf 2.11

Overige tarieven

Artikel 2.39

Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:

€ 153,60

Artikel 2.40

Wijzigen omgevingsvergunning

1.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is

hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling

nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de

aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

a.

als de oorspronkelijke bouwkosten minder zijn dan € 50.000:

€ 153,60

b.

als de oorspronkelijke bouwkosten gelijk of hoger zijn dan € 50.000:

10,00%

 

van de leges van de oorspronkelijke bouwkosten, met een maximumtarief:

€ 100.000,00

3.

Het bepaalde in lid 2 vindt geen toepassing indien de wijziging zodanig is dat van een nieuw (bouw)plan sprake is.

Artikel 2.41

Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

a.

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

50,00%

 

van het reguliere tarief;

b.

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in onderdeel a:

€ 153,60

Artikel 2.42

Intrekken omgevingsvergunning

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning, tenzij artikel 2.58 van toepassing is:

€ 150,53

Artikel 2.43

Beoordeling aanvullende gegevens

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b, in behandeling is genomen:

€ 0,00

Artikel 2.44

Beoordeling onderzoeksrapporten

 

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ander besluit.

Artikel 2.45

Wijzigen van het omgevingsplan

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

€ 4.902,91

2.

Tenzij kostenverhaal op andere wijze met elkaar is overeengekomen.

Artikel 2.45a

Vergunningvrij

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning voor het beoordelen of het voorgenomen project vergunningvrij is:

€ 107,82

Artikel 2.46

Niet genoemd besluit op aanvraag

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan.

€ 148,00

Paragraaf 2.12

Modaliteiten

Artikel 2.46a

Planologische strijdigheid met het omgevingsplan (waarbij tevens of geen sprake is van een bouwactiviteit) (bopa)

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief:

a.

voor het beoordelen of de omgevingsplanactiviteit in overeenstemming is met regels voor de toepassing van een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid, wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, onder a, van de Omgevingswet:

€ 368,64

b.

voor een omgevingsplanactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan (kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Dit zijn gevallen die zouden vallen onder de oude kruimelafwijkingen uit artikel 4 bijlage 2 Bor (2.12, 1e lid onder a onder 2):

€ 859,82

c.

voor een omgevingsplanactiviteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan (buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Dit zijn gevallen die zouden vallen onder oude buitenplanse afwijkingen op basis van 2.12, 1e lid onder a, onder 3 Wabo):

€ 4.902,91

2

Tenzij kostenverhaal op andere wijze met elkaar is overeengekomen.

Artikel 2.47

Achteraf ingediende aanvraag

 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

10,00%

Artikel 2.48

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

a.

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

€ 2.629,25

b.

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 859,82

c.

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen a en b:

€ 859,82

Artikel 2.49

Beoordeling onderzoeksrapporten

 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

a.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 500,00

b.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 500,00

c.

voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting:

€ 500,00

d.

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

€ 500,00

e.

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

€ 500,00

f.

voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):

€ 2.750,00

g.

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport of volgens begroting;

€ 500,00

Artikel 2.50

Advies

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

a.

voor een advies van de gemeenteraad:

€ 490,50

b.

voor een advies van de gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Papendrecht als bedoeld in de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Papendrecht:

€ 0,00

c.

voor een advies van de agrarische commissie: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

d.

voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in voorgaande onderdelen: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.

Als een begroting als bedoeld in lid c of d is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

3.

Indien een ambtelijke toets aan de redelijke eisen van welstand, als bedoeld in de gemeentelijke beleidsregels bedoeld in artikel 4.19 van de Omgevingswet, en/of het bouwplan niet hoeft te worden voorgelegd aan de gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Papendrecht wordt:

€ 50,00

 

in mindering gebracht op het op grond van artikel 2.6 verschuldigde bedrag.

Artikel 2.51

Instemming

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

2.

Het bedrag bedoeld in het eerste lid wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Paragraaf 2.13

Vermindering

Artikel 2.52

Vermindering na vooroverleg

Indien een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor hetzelfde initiatief als waarvoor een vooroverleg omgevingstafel is gelopen in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor te heffen leges met de voor de aanvraag te heffen leges verrekend. De hoogte van de verrekening is het bedrag aan leges voor de omgevingstafel met een maximum van € 3.500,-. Indien geen aanvraag voor een initiatief wordt ingediend, vindt geen teruggaaf van leges plaats.

Artikel 2.53

[gereserveerd]

Paragraaf 2.14

Teruggaaf

Artikel 2.53

Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

85,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

Artikel 2.54

Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

85,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

Artikel 2.56

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

a.

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure (binnen vier weken)

75,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

b.

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure (vanaf vier weken tot zes weken)

50,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

c.

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure (vanaf zes weken)

25,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

Artikel 2.57

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

a.

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure (binnen zes weken)

75,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

b.

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure (vanaf zes weken tot achttien weken)

50,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

c.

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure (vanaf achttien weken)

25,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

Artikel 2.58

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

Artikel 2.59

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50,00%

 

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

b.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

Artikel 2.60

Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

Artikel 2.61

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

Een bedrag minder dan € 110,00 wordt niet teruggegeven.

Hoofdstuk 3

Dienstverlening waarop de dienstenrichtlijn van toepassing is

Paragraaf 3.1

Horeca

Artikel 3.1

Exploitatie openbare inrichting

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

a.

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 701,89

b.

een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning als bedoeld in onderdeel artikel 3.1.a., voor zover het niet de houder van de inrichting betreft:

€ 58,49

Artikel 3.2

Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

a.

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3, van de Alcoholwet:

€ 598,49

b.

een aanvraag tot het wijzigen van een vergunning op grond van de Alcoholwet, voor zover het niet de houder van de inrichting betreft:

€ 58,49

c.

een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet:

€ 29,33

Paragraaf 3.2

Seksbedrijven

Artikel 3.3

Vergunning seksbedrijf

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening voor een seksbedrijf of een escortbedrijf:

€ 1.165,64

Artikel 3.4

Wijzigen vergunning seksbedrijf

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een in artikel 3.3 bedoelde vergunning in verband met een wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening voor een seksbedrijf of een escortbedrijf:

€ 115,00

Paragraaf 3.3

Winkeltijdenwet

Artikel 3.5

Ontheffing winkeltijden

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet:

€ 35,84

Paragraaf 3.4

Organiseren evenement

Artikel 3.6

Organiseren evenement

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening, indien het betreft:

a.

een evenement waarvan de aard of de publieksaantrekkende werking vanuit een oogpunt van openbare orde en veiligheid dusdanig grootschalig is dat daarin zonder nadere ordening niet kan worden voorzien:

€ 231,38

b.

een evenement voor zover niet vallende onder a en c:

€ 72,20

c.

een evenement zijnde een braderie, beurs, circus, kermis of festival:

€ 135,78

Artikel 3.7

[gereserveerd]

Paragraaf 3.5

Standplaatsen [artikel 3.8 t/m 3.10 gereserveerd]

Paragraaf 3.6

Huisvestingswet 2014 [artikel 3.11 t/m 3.18 gereserveerd]

Paragraaf 3.7

In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

Artikel 3.18a

Kamerverhuurbedrijven

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a.

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning voor een kamerverhuurbedrijf als bedoeld in artikel 2:37b van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 708,24

b.

het wijzigen van de exploitatievergunning als bedoeld onder a, voor zover het de beheerder betreft:

€ 58,49

Artikel 3.18b

Vergunning voor het uitoefenen van een aangewezen bedrijf

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

a.

het verlenen van een vergunning voor het uitoefenen van een aangewezen bedrijf als bedoeld in artikel 2:35 van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 708,24

b.

het wijzigen van de exploitatievergunning als bedoeld in onderdeel artikel 3.8.a., voor zover het de beheerder betreft:

€ 58,49

Artikel 3.19

Niet benoemd besluit op aanvraag

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van: een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

€ 100,00