Verordening rioolaanleg- en aansluitrecht 2024 gemeente Borne

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening rioolaanleg- en aansluitrecht 2024 gemeente Borne

de raad van de gemeente Borne;

gelet op het raadsvoorstel d.d. 28 november 2023, met kenmerk 23int08140, waarvan de motivering onlosmakelijk deel uitmaakt van dit besluit.

besluit:

Vast te stellen de:

Verordening rioolaanleg- en aansluitrecht 2024 gemeente Borne

Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  uitlegger: een buisleiding vanaf een aanwezige rioolleiding tot en met het ontstoppingsstuk nabij de perceelsgrens van het aan te sluiten eigendom;

 • b.

  aansluiting: de verbinding tussen het rioolstelsel van het eigendom en de uitlegger waardoor lozing op het gemeentelijk rioolnet mogelijk wordt;

 • c.

  gesloten verharding: een straatbedekking bestaande uit een asfalt- of betonlaag;

 • d.

  open bestrating: elke andere straatbedekking dan een gesloten verharding

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘rioolaanleg- en aansluitgeld’ worden rechten geheven voor het van gemeentewege:

 • aanleggen van een rioolleiding;

 • en het tot stand brengen van een aansluiting van een eigendom op het gemeentelijk rioolnet, niet zijnde drukriolering.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten wordt geheven van degene die de dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend als bedoeld in artikel 2.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor het aansluiten van:

 • a.

  eigendommen, waarvan de gemeente genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is en die uitsluitend voor de publieke dienst worden gebezigd.

 • b.

  eigendommen, welke zijn gesticht op grond ten aanzien waarvan de aanleg- en aansluitkosten zijn verrekend als gevolg van een met de gemeente gesloten overeenkomst;

 • c.

  eigendommen, waarvoor door middel van heffing van baatbelasting in aanleg- en aansluitkosten wordt bijgedragen.

Artikel 5 Tarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel 2024.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van aanslag.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 8 Termijn van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het rioolaanleg- en aansluit worden betaald binnen een maand na de dagtekening van de aanslag;

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van het rioolaanleg- en aansluitgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Overgangsrecht

 • 1. De ”Verordening rioolaanleg- en aansluitrecht 2023” van 13 december 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2024.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening rioolaanleg- en aansluitrecht 2024 gemeente Borne’.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2023.

De voorzitter,

De griffier,

Bijlage TARIEVENTABEL 2024 behorende bij de Verordening rioolaanleg- en aansluitrecht 2024

Algemeen

Over de genoemde bedragen in deze tabel is geen omzetbelasting verschuldigd

Tarieven

Het recht bedraagt voor het aanleggen van een uitlegger in een open bestrating en het aansluiten van het eigendom op het gemeentelijk rioolnet indien de doorsnede van de uitlegger 125 mm of meer, doch minder dan 160 mm bedraagt

€ 1.255,00

Vermeerderd met

indien gelijktijdig een schoonhemelwaterafvoer op de riolering wordt gerealiseerd

€ 877,00

Vermeerderd met

indien doorsnede van de uitlegger (VWA en HWA) vanaf 160 mm voor elke 10 mm boven de 160 mm

€ 42,00

Vermeerderd met

indien een aansluitput gewenst is

€ 1.432,00

Verhoging

De rechten als bedoeld onder 1. worden vermeerderd met

per meter of gedeelte daarvan indien de afstand van perceelgrens tot hart van de rijweg meer is dan 10 meter

€ 55,00

De rechten als bedoeld onder 1 en 2.1 worden, indien de uitlegger moet worden aangelegd in een gesloten verharding, verhoogd met

€ 871,00

Indien een aansluiting op de drukriolering moet worden gerealiseerd, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.3 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Behoort bij besluit van de raad d.d. 12 december 2023

de raadsgriffier van Borne,