Regeling vervallen per 21-12-2017

Beleidsregel benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag

Geldend van 23-12-2010 t/m 20-12-2017

Intitulé

Beleidsregel benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag

Corsaregistratienummer: 10.49904

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

 • -

  gelezen het voorstel d.d. 23 november 2010 van afdeling Publiekszaken;

 • -

  gelet op artikel 16, eerste en tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek;

 • -

  gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

tot het vaststellen van een

beleidsregel m.b.t. de benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag

Artikel 1

Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag is mogelijk mits voldaan wordt aan de voorwaarden genoemd in artikel 2.

Artikel 2

Aan een benoeming als bedoeld in artikel 1 zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • -

  de datum en locatie van het huwelijk wordt vastgesteld in overleg met afdeling Publiekszaken van de gemeente Hoorn;

 • -

  het bruidspaar verzoekt tot de benoeming van de babs voor één dag;

 • -

  het verzoek moet uiterlijk 2 maanden voor de huwelijksdatum zijn ontvangen;

 • -

  de babs voor één dag heeft een geldige benoeming tot babs in een andere gemeente;

 • -

  de babs voor één dag is al beëdigd bij de Rechtbank;

 • -

  de babs en het bruidspaar moeten een aanvraagformulier invullen en ondertekenen;

 • -

  de babs moet de volgende bijlagen toevoegen:

  • ·

   kopie houderpagina van een geldig paspoort of geldige identiteitskaart;

  • ·

   kopie geldig benoemingsbesluit;

  • ·

   kopie proces-verbaal van beëdiging.

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

De officiële titel is “benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) voor één dag”.

De regeling kan worden aangehaald als “benoeming tot babs voor één dag”.

te bepalen dat deze beleidsregel wordt bekendgemaakt door:

 • ·

  opname in het Gemeenteblad;

 • ·

  het ter inzage leggen van dit besluit bij bureau Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 7 december 2010

College van burgemeester en wethouders

de secretaris,                        de burgemeester,